Ζητεῖ στήριξη Μακρόν γιά μείωση τῶν πλεονασμάτων

ΔΕΗ-ΕΥΑΘ-ΕΛ.ΠΕ.-φρεγάτες στό τραπέζι τῶν ἀνταλλαγμάτων

ΜΕ ΣΤΟΧΟ νά ἀποκαταστήσει τό κλῖμα ἐμπιστοσύνης πρός τήν χώρα μας, νά προσελκύσει ἐπενδυτές γιά τίς ἐπιδιωκόμενες ἀποκρατικοποιήσεις καί νέα μεγάλα ἔργα πού σχεδιάζονται, ἀλλά καί νά θέσει τίς βάσεις γιά τήν μείωση τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος τῆς χώρας ἀπό τό 3,5%, συναντᾶται τό ἀπόγευμα ὁ Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης μέ τόν Γάλλο Πρόεδρο κ. Ἐμμανυέλ Μακρόν.

Ὁ κ. Μητσοτάκης ἀναμένεται νά ξεδιπλώσει τήν πολιτική τῆς νέας Κυβερνήσεως, πού στηρίζεται στήν προώθηση μεταρρυθμίσεων, οἱ ὁποῖες λιμνάζουν ἐδῶ καί ἀρκετά μεγάλο διάστημα καί τήν ἐπιτάχυνση ἰδιωτικοποιήσεων μέ βασική ἐπιδίωξη νά θέσουν τήν χώρα σέ ἀναπτυξιακή τροχιά. Ἄλλωστε καί ἡ Κομμισσιόν μέ ἀφορμή τήν συμπλήρωση ἑνός ἔτους ἀπό τήν ἔξοδο ἀπό τά μνημόνια, ὑπογραμμίζει τήν ἀνάγκη νά παραμείνει ἡ χώρα στόν δρόμο τῶν διαρθρωτικῶν ἀλλαγῶν. Στήν «βαλίτσα» τοῦ κ. Μητσοτάκη περιλαμβάνονται βασικές μεταρρυθμίσεις γιά τίς ὁποῖες θά ἐνημερώσει τόν Γάλλο Πρόεδρο. Πρόκειται γιά τήν πώληση ποσοστοῦ τοῦ Διεθνοῦς Ἀερολιμένος Ἀθηνῶν, τήν πώληση τῆς κρατικῆς συμμετοχῆς στά Ἑλληνικά Πετρέλαια, τήν ἀναδιάρθρωση τῆς ΔΕΗ, τήν ἀντιμετώπιση τῶν μή ἐξυπηρετουμένων δανείων τῶν τραπεζῶν ἀλλά καί τήν ἐμβληματική ἐπένδυση στό Ἑλληνικό.

Ἡ Γαλλία ἀποτελεῖ ἕναν ἀπό τούς σημαντικούς οἰκονομικούς καί ἐμπορικούς ἑταίρους τῆς Ἑλλάδος, μέ 120 θυγατρικές γαλλικῶν ὁμίλων, μεικτές ἐπιχειρήσεις ἤ κοινοπραξίες μέ ἀντίστοιχες ἑλληνικές πού δραστηριοποιοῦνται στήν ἐγχώρια ἀγορά, καί εἶναι βέβαιον ὅτι ὑπό εὐνοϊκές συνθῆκες θά ἐπιδιώξει νά δώσει δυναμικό «παρών» στό νέο ξεκίνημα τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Ἀντικείμενο τῶν συνομιλιῶν ἀναμένεται νά εἶναι ἡ ἀπόκτησις ἀπό τά γαλλικά ναυπηγεῖα δύο ἐνδεχομένως καί περισσοτέρων φρεγατῶν τύπου BELH@ARA. Οἱ συζητήσεις εἶναι ἐν ἐξελίξει ἐδῶ καί μεγάλο χρονικό διάστημα, ἐνῶ οἱ συζητήσεις πού εἶχαν γίνει μέ τήν προηγούμενη κυβέρνηση ἀφοροῦσαν τήν χρηματοδότηση τῶν φρεγατῶν, μέσω τῶν κερδῶν τῶν Ἑλληνικῶν ὁμολόγων πού εὑρίσκονται στήν κατοχή τῶν Γαλλικῶν τραπεζῶν. Ἕνα σενάριο πού κράτησε γιά λίγο, καθώς τόσο ἡ Γερμανία ὅσο καί οἱ λοιποί ἑταῖροι κατέστησαν σαφές ὅτι τά κέρδη πού θά ἀποδίδονται στήν Ἑλλάδα δέν ἀφοροῦν, σέ καμμία περίπτωση, ἐξοπλιστικά προγράμματα. Μέ τήν ἰδιωτικοποίηση τῶν ΕΛ.ΠΕ. νά εὑρίσκεται στήν πρώτη γραμμή τοῦ κυβερνητικοῦ σχεδιασμοῦ, εἶναι πιθανόν νά ἐκδηλωθεῖ ἐνδιαφέρον ἀπό γαλλικές ἑταιρεῖες οἱ ὁποῖες ἔχουν σημαντική παρουσία στόν χῶρο τῆς ἐνέργειας εἴτε σέ συνεργασία μέ ἑλληνικές ἐπιχειρήσεις εἴτε αὐτόνομα. Χαρακτηριστική κοινοπραξία εἶναι αὐτή τοῦ Ὁμίλου «Ἥρων» πού τήν ἀποτελοῦν ἡ ἑλληνική ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, ἡ γαλλική Gdf Suez καί ἡ Qatar Petroleum.

Ταυτοχρόνως, ἡ ἰδιωτικοποίησις τῶν Ἑλληνικῶν Πετρελαίων συνδέεται ἄμεσα καί μέ τίς συμβάσεις ἐρεύνης ὑδρογονανθράκων, στίς ὁποῖες ἔχει παρουσία ἡ γαλλική Total, καθώς εἶναι βέβαιον ὅτι θά αὐξήσουν καί τό τίμημα τῆς πωλήσεως, ἐνῶ αὐτήν τήν φορά ἡ διαδικασία τοῦ διεθνοῦς διαγωνισμοῦ θά εἶναι διαφορετική, ἀφοῦ θά κινηθεῖ πρός τήν κατεύθυνση μεγιστοποιήσεως τῆς ἀξίας τῆς πωλήσεως. Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἡ τελευταία προσπάθεια πωλήσεως ποσοστοῦ 51% τῶν ΕΛ.ΠΕ. ἀπέβη ἄγονη, λόγω τῶν ὅρων πού εἶχαν τεθεῖ. Ὁ Σπῦρος Λάτσης κατέχει τό 45,5% τῶν μετοχῶν μέσω τῆς ἑταιρείας Paneuropean, τό ἑλληνικό Δη-μόσιο ἐλέγχει, αὐτήν τήν στιγμή, τό 35,5% τῶν ΕΛ.ΠΕ., ἐνῶ τό ὑπόλοιπο ποσοστό μετοχῶν διακρατοῦν θεσμικοί, Ἕλληνες καί ξένοι ἐπενδυτές, ὅπως καί ἰδιῶτες.

Ὅσον ἀφορᾶ τήν ΔΕΗ, ἡ συζήτησις γιά ἰδιωτικοποίηση τῆς ἑταιρείας ἀναζωπυρώνει τό ἐνδιαφέρον ἐνεργειακῶν κολοσσῶν μεταξύ τῶν ὁποίων εὑρίσκεται ἡ γαλλική ΕDF. Ἡ ἑταιρεία ἀποτελεῖ μία ἐμβληματική περίπτωση εὐρωπαϊκῆς ἑταιρείας, καθώς ἡ θυγατρική τῆς Edison ἔχει ἀπό χρόνια ἰσχυρή παρουσία στά ἐνεργειακά τῆς Ἑλλάδος, ὅπου μαζί μέ τά ΕΛ.ΠΕ. ἔχουν συγκροτήσει τήν ἑταιρεία Elpedison πού πρωταγωνιστεῖ στήν ἠλεκτροπαραγωγή καί τήν προμήθεια ρεύματος. Ὡστόσο στό παρελθόν εἶχε ἐκφράσει τήν κατηγορηματική ἀντίθεσή της γιά τήν ἐξαγορά τῶν λιγνιτικῶν μονάδων τῆς ΔΕΗ.

Ἐνεργό ρόλο στήν διαχείριση τῆς ΕΥΑΘ διεκδικεῖ καί ἡ γαλλική SUEZ, πού κατέχει τό 5% τῶν μετοχῶν τῆς ἑταιρείας. Ἡ πίεσις πού ἀσκεῖ ἡ ἑταιρεία γιά μείωση τοῦ κόστους καί ἔλεγχο στήν ΕΥΑΘ ἀποδεικνύει ὅτι οἱ Γάλλοι θά συνεχίσουν νά ἀποτελοῦν τόν κυριώτερο ἀντίπαλο ἔναντι τοῦ βασικοῦ μετόχου πού εἶναι τό ὑπερ-Ταμεῖο.

Σέ ἐπίπεδο κατασκευῶν, ἡ VINCI ἔχει σταθερή παρουσία σχεδόν σέ ὅλα τά μεγάλα ἔργα τῆς χώρας. Εἶναι ἡ κατασκευάστρια καί παραχωρησιοῦχος τῆς Γέφυρας Ρίου-Ἀντιρρίου, ἑνός ἀπό τά μεγαλύτερα κατασκευαστικά ἐπιτεύγματα ὅλων τῶν ἐποχῶν γιά τήν χώρα, ἑνώνοντας τήν Πελοπόννησο μέ τήν Στερεά Ἑλλάδα, ἐνῶ ἀναμένεται νά διεκδικήσει ὅλα τά μεγάλα ἔργα πού θά προκηρυχθοῦν.

Παραλλήλως, ὁ κ. Μητσοτάκης θά θέσει τίς βάσεις γιά τήν διαπραγμάτευση πού στοχεύει στήν μείωση τῶν πρωτογενῶν πλεονασμάτων τῆς χώρας, ἀκόμη καί ἀπό τό 2020 ἐάν καταστεῖ ἐφικτό. Αὐτήν τήν ἀναγκαιότητα μειώσεων τῶν πρωτογενῶν πλεονασμάτων ὥστε νά προκύψει ἐπί πλέον δημοσιονομικός χῶρος πού θά δημιουργήσει περιθώρια ἐλαφρύνσεως τῶν φόρων, αὐξήσεως τῶν ἐπενδύσεων καθώς καί τῶν δαπανῶν κοινωνικῆς προστασίας, θά καταστήσει ἀπολύτως σαφῆ ὁ Πρωθυπουργός στόν κ. Μακρόν. Ἀπό τήν προσπάθεια πού ξεκινᾶ μέ τήν συνάντηση μέ τόν Γάλλο Πρόεδρο καί ἀπό τήν ἀνταπόκριση τῶν Εὐρωπαίων, θά ἐξαρτηθεῖ ἐάν θά ὑπάρξει κάποια ἀλλαγή στόν Προϋπολογισμό τοῦ 2020, ἔστω καί μέ κάποιο ἔμμεσο τρόπο, ἤ θά παραμείνει ὁ στόχος γιά παραγωγή πρωτογενοῦς πλεονάσματος 3,5% τοῦ ΑΕΠ καί γιά τήν ἑπομένη χρονιά.

Κεντρικό σημεῖο τῆς κυβερνητικῆς ἐπιχειρηματολογίας γιά χαμηλότερα πλεονάσματα εἶναι οἱ ἱστορικά χαμηλές ἀποδόσεις τῶν ἑλληνικῶν ὁμολόγων. Βασική αἰχμή τοῦ ἑλληνικοῦ σχεδίου θά εἶναι ἡ πρότασις γιά συνυπολογισμό τῶν κερδῶν ἀπό τά ANFAs καί τά SMPs στόν μνημονιακό ὁρισμό τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος. Ἄν οἱ ἑταῖροι δεχθοῦν αὐτό τό ἐπιχείρημα, αὐτομάτως ἀπελευθερώνεται ἕνα ποσό τῆς τάξεως ἀπό 600 ἑκατομμύρια ἕως 1,2 δισ. εὐρώ γιά τήν μείωση τοῦ 3,5% καί τήν χρηματοδότηση τῶν μέτρων φορολογικῆς ἐλαφρύνσεως.

Μέ τήν ἰσχύουσα συμφωνία τά κέρδη ἀπό τά ANFAs καί τά SMPs συνυπολογίζονται στό δημοσιονομικό ἀποτέλεσμα, βάσει τοῦ κανονισμοῦ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Στατιστικῆς Ὑπηρεσίας. Ἤδη ἡ πρώτη δόσις τῶν 650 ἑκατ. εὐρώ ἔχει ἐνσωματωθεῖ στά ἀποτελέσματα τῆς Γενικῆς Κυβερνήσεως. Ὡστόσο, δέν συμπεριλαμβάνονται στόν ὁρισμό τοῦ μνημονιακοῦ πλεονάσματος βάσει τοῦ ὁποίου κρίνεται ἐάν ἐπιτυγχάνονται ἤ ὄχι οἱ στόχοι, ὥστε οἱ ἑλληνικές κυβερνήσεις νά τηροῦν κατά γράμμα τούς κανόνες δημοσιονομικῆς πειθαρχίας.

Κεντρικό θέμα