«Βοήθεια, μέ κυνηγοῦν οἱ κομμουνιστές!»

Τό ταξίδι στό Παρίσι καί ἡ παρ’ ὀλίγον κοινή ἐμφάνισις μέ τόν Βασιλέα στό Λονδῖνο

HTAΝ 1975. Mία ἐποχή πολύ διαφορετική ἀπό τήν σημερινή, κατά τήν ὁποία ὅλοι σπεύδουν –μέ πρῶτο τό ΚΚΕ– νά οἰκειοποιηθοῦν τήν μνήμη τοῦ Μίκη Θεοδωράκη. Τότε ὁ διάσημος μουσικοσυνθέτης εἶχε ἀποστασιοποιηθεῖ ἀπό τίς ἀριστερές καταβολές του προκαλῶν τήν μῆνιν τῶν πρώην συντρόφων του. Μέ ἀποκορύφωμα τήν φράση του «Καραμανλῆς ἤ τάνκς», ἡ ὁποία ἐλέχθη μετά μία τηλεφωνική ἐπικοινωνία του μέ στέλεχος τῆς κυβερνήσεως ἐθνικῆς ἑνότητος. Ὡς ἀποτέλεσμα ἐζήτησε προστασία ἀπό τήν τότε κυβέρνηση Καραμανλῆ. Παραμονές τῆς πρώτης ἐπίσημης ἐπισκέψεως τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ στό Παρίσι, ἐπεσκέφθη τόν διευθυντή τοῦ γραφείου του, πρέσβυ Πέτρο Μολυβιάτη, στόν ὁποῖο ἔθεσε τό πρόβλημά του. Ἐζητοῦσε ἀστυνομική προστασία καθώς ἐδέχετο ἀπειλές ἀπό τούς προσφάτως νομιμοποιηθέντες κομμουνιστές καί θεωροῦσε ὅτι ἐκινδύνευε ἀπό αὐτούς. Εἶναι γνωστόν ὅτι ὁ μέν Θεοδωράκης, μέ ὅλες τίς ἀριστερές καταβολές του, εἶχε ἀπό τήν ἐποχή τῆς ἑπταετίας ἐνστερνισθεῖ τίς ἀρχές τῆς ἐθνικῆς ἑνότητος, τίς ὁποῖες ἤθελε νά ὑπηρετήσει. Τό ΚΚΕ ἀπό τήν ἄλλη ἦταν καί τότε τόσο ἀρτηριοσκληρωτικό ὅσο εἶναι καί σήμερα. Δέν συγχωροῦσε στόν Θεοδωράκη ὅτι παρεξέκλινε ἀπό τίς «ντιρεκτίβες» του, ἐξ οὗ καί οἱ ἀπειλές καί ἡ ἀνάγκη γιά προστασία.

Στήν συνάντηση ἐτέθησαν βεβαίως καί ἄλλα ζητήματα, ἐπ’ εὐκαιρία τῆς μεταβάσεως Καραμανλῆ στό Παρίσι. Ὁ μουσικοσυνθέτης ἐζήτησε συγκεκριμένα παρέμβαση προκειμένου νά διευκολυνθεῖ ἡ διευθέτησις κάποιων ἐκκρεμοτήτων πού εἶχε ἀφήσει ἀπό τήν ἐποχή πού ἦταν μόνιμος κάτοικος τῆς γαλλικῆς πρωτευούσης.

Καί ἐνῶ τό ΚΚΕ δέν ἄλλαζε ἀντιλήψεις καί πρακτικές, ὁ Μίκης Θεοδωράκης συνέχιζε τήν πορεία του μέ σταθερή προσήλωση στήν ἐπιδίωξη τῆς ἑνότητος ὅλων τῶν Ἑλλήνων. Ποιός δέν θυμᾶται τήν παρουσία του στήν προεκλογική συγκέντρωση τῆς Νέας Δημοκρατίας στήν πλατεῖα Συντάγματος τό 1989, τήν συναυλία του στήν μνήμη τοῦ Παύλου Μπακογιάννη τόν Νοέμβριο τοῦ 1989 καί τήν ἐν συνεχείᾳ ὑπουργοποίησή του ἀπό τόν Κωνσταντῖνο Μητσοτάκη;

Δέν σταμάτησε ὅμως ἐκεῖ. Ἀπεδείχθηκε πρόθυμος νά συναντηθεῖ ἀκόμη καί μέ τόν Βασιλέα Κωνσταντῖνο στό Λονδῖνο ὅπου θά ἐδίδετο συναυλία του. Ὅπως θυμᾶται ὁ Πρέσβυς Ἀλέξανδρος Ζήνων, αὐτά συνέβησαν τό 2011, μεσούσης τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως στήν Ἑλλάδα. Τότε ἡ κ. Χρυσάνθη Λαιμοῦ, σέ συνεννόηση μέ τόν Μίκη Θεοδωράκη, ἀνέλαβε τήν πρωτοβουλία διοργανώσεως συναυλίας τοῦ μεγάλου μουσικοσυνθέτου Μίκη Θεοδωράκη στό Λονδῖνο. Στόχος ἦταν ἡ εὐαισθητοποίησις τῆς βρεταννικῆς κοινῆς γνώμης ὑπέρ τῆς Ἑλλάδος καί ἡ συλλογή οἰκονομικῆς βοηθείας γιά ἀναξιοπαθοῦντες, λόγω τῆς κρίσεως, Ἕλληνες. Ὁ Βασιλεύς Κωνσταντῖνος, πρός τόν ὁποῖο ἀπευθύνθηκε ἡ κ. Λαιμοῦ, πρόθυμα ἀνταπεκρίθη στό αἴτημά της καί ἐδέχθη νά παραστεῖ στήν συναυλία ἀπό κοινοῦ μέ τόν Μίκη Θεοδωράκη, δίδοντας ἔτσι καί ἕνα ἰσχυρό μήνυμα ἑνότητος καί λήθης τοῦ διχασμοῦ καί τῶν δεινῶν τοῦ παρελθόντος.

Ὁ Βασιλεύς ἐμοιράζετο, ἐξ ἄλλου, μέ τόν μεγάλο μουσικοσυνθέτη τήν ἐπιθυμία καί τό ὅραμα τῆς ἐθνικῆς ἑνότητος καί τῆς ὁριστικῆς συμφιλιώσεως. Ὁ Κωνσταντῖνος μάλιστα εἶχε ἀναφέρει στόν Πρέσβυ ὅτι ἐγνώριζε τόν Θεοδωράκη, γιατί εἶχαν συνεργασθεῖ στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 1990, κατά τήν ἀνεπιτυχῆ προσπάθεια τῆς Ἑλλάδος νά ἀναλάβει τούς Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνες τοῦ 1996, οἱ ὁποῖοι ἔγιναν τελικῶς στήν Atlanta τῶν ΗΠΑ.

Ἡ κόρη τοῦ Μίκη Θεοδωράκη, Μαργαρίτα, ἐπεσκέφθη τό Λονδῖνο καί εἶχε συνάντηση γιά τόν σκοπό αὐτό μέ τόν Βασιλέα, ὁ ὁποῖος συνεφώνησε νά ἀναβάλει προγραμματισμένο ταξίδι του γιά νά εἶναι παρών στήν ἐκδήλωση.

Δυστυχῶς, γιά διαφόρους λόγους, ἡ ἐκδήλωσις δέν κατέστη δυνατόν νά πραγματοποιηθεῖ. Ἐχάθη ἔτσι μία εὐκαιρία ἑνός ἰσχυροῦ ἐθνικοῦ καί ἱστορικοῦ συμβολισμοῦ ἀπό δύο πρόσωπα πού ἐνσάρκωναν δύο διαφορετικούς κόσμους, ἀλλά ἐμοιράζοντο τήν κοινή ἀγάπη τους γιά τήν Ἑλλάδα.

Κεντρικό θέμα