Τριπλός ἐκβιασμός Ἐρντογάν πρός Ἑλλάδα-Κύπρο-Αἴγυπτο γιά τήν ΑΟΖ

Δοκιμή-πρόκλησις μέ τό «Oruç Reis» στό «τριεθνές τῆς ὑφαλοκρηπῖδος

ΩΣ τριπλός ἐκβιασμός ἀξιολογεῖται ἡ χθεσινή εἴσοδος στήν ἑλληνική ὑφαλοκρηπῖδα τοῦ τουρκικοῦ ἐρευνητικοῦ σκάφους «Oruç Reis», τό ὁποῖο παρέμεινε στό νοτιοανατολικό ἄκρο τῶν ὑδάτων πού τελοῦν ὑπό ἑλληνική ἁρμοδιότητα ἀπό τίς πρῶτες πρωινές ὧρες μέχρι τό ἀπόγευμα, γιά δώδεκα δηλαδή περίπου ὧρες. Ἡ «δικαιολογία» ἦταν ὁ καιρός. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅμως ὅτι τό ἐρευνητικό εὑρέθη στό σημεῖο στό ὁποῖο συναντῶνται ἡ ἑλληνική καί ἡ αἰγυπτιακή ὑφαλοκρηπίς μέ τήν κυπριακή ΑΟΖ. Οὔτε μπορεῖ νά θεωρηθεῖ ἄμοιρο σημασίας τό γεγονός ὅτι τό γεγονός αὐτό συνέβη τήν ἑπομένη τῆς μαύρης ἐπετείου τῆς κρίσεως τῶν Ἰμίων.

Ὅμως, θά πρέπει νά ἐπισημάνουμε καί τήν σημειολογική ἀντίδραση τῆς ἑλληνικῆς πλευρᾶς πού δέν ἔστειλε ἕνα ὁποιοδήποτε πλοῖο γιά ἐπιτήρηση τῆς καταστάσεως. Ἔστειλε τήν φρεγάτα «Νικηφόρος Φωκᾶς». Τό ἴδιο ἐκεῖνο πλοῖο, τό ὁποῖο πρό τριῶν ἐτῶν εἶχε ὑποχρεώσει σέ ἄτακτη ἀποχώρηση ἀπό τήν θαλασσία περιοχή τοῦ Καστελλορίζου τήν ὁμάδα τουρκικῶν πλοίων πού συνόδευαν ἄλλο τουρκικό ἐρευνητικό.

Ἔτσι ἐδόθη ἡ δέουσα ἀπάντησις σέ ἕναν τουρκικό ἐκβιασμό πού ἀπευθύνετο τόσο πρός τήν Ἑλλάδα ὅσο καί πρός τήν Αἴγυπτο καί τήν Κύπρο. Τό μήνυμα ἦταν ξεκάθαρο: «Μήν προχωρήσετε σέ ὁριοθέτηση ὑφαλοκρηπῖδος καί ΑΟΖ».

Ἡ παρουσία πάντως τοῦ τουρκικοῦ ἐρευνητικοῦ σήμανε ἀπό τήν πρώτη στιγμή συναγερμό στό ἑλληνικό ΓΕΕΘΑ, τό ὁποῖο σημειωτέον ἐπεσκέπτετο ὁ Ἀνώτατος Διοικητής Συμμαχικῶν Εὐρώπης, Ἀμερικανός πτέραρχος Τόντ Οὐῶλτερς. Διεπιστώθη ὅτι τό «Oruç Reis» ἔπλεε κόντρα στόν καιρό, μέ βορειοδυτική πορεία ρυμουλκῶντας τά καλώδια διά τῶν ὁποίων διεξήγαγε ἔρευνες ἐντός τῆς κυπριακῆς ΑΟΖ (ἐνέργεια γιά τήν ὁποία εἶχε ἐκδώσει παράνομη NAVTEX). Ἡ δικαιολογία ἦταν ὅτι λόγω τῶν δυσμενῶν καιρικῶν συνθηκῶν τό πλοῖο δέν εἶχε δυνατότητα νά ἀνασύρει τά καλώδια καί ἡ πλέον εὐνοϊκή λύσις θά ἦταν ἀκριβῶς νά πλεύσει «κόντρα» σέ μιά πορεία πού τό ἔφερε στό «τριεθνές» τῆς ἑλληνικῆς ὑφαλοκρηπῖδος. Ὅμως, εἶναι γνωστόν ὅτι ἡ Τουρκία ἐκμεταλλεύεται κάθε εὐκαιρία γιά νά ξεδιπλώσει τούς ἐκβιασμούς της. Ἀκόμη καί τόν καιρό.

Τά τουρκικά πολεμικά πάντως τά ὁποῖα συνόδευαν τό ἐρευνητικό ἠκολούθησαν διαφορετική πορεία. Παρέμειναν σέ ἀπόσταση 55 περίπου ναυτικῶν μιλίων ἀπό αὐτό, ἀκολουθῶντας μιά πορεία πού τά καθιστοῦσε ὀλιγώτερο εὐπρόσβλητα στόν καιρό, δεδομένου ὅτι τά δικά τους χαρακτηριστικά πλοϊμότητος εἶναι πολύ διαφορετικά ἀπό αὐτά τοῦ «Oruç Reis».

Ἔμπειροι ἐπιτελεῖς οἱ ὁποῖοι παρακολουθοῦσαν τήν ἐξέλιξη τῆς καταστάσεως σημείωναν ὅτι ἡ Τουρκία ἀπεκόμμιζε ἐξαιρετικά χρήσιμες πληροφορίες καθώς οἱ κινήσεις τοῦ ἐρευνητικοῦ πλοίου ἐξελίσσοντο. Σφυγμομετροῦσε τίς ἀντιδράσεις τῆς ἑλληνικῆς πλευρᾶς καί κατέγραφε τούς χρόνους ἀντιδράσεως, στοιχεῖα τά ὁποῖα εἶναι βέβαιον ὅτι εἰς τό μέλλον θά ἀξιοποιήσει. Δέν θά ἀργήσει ἡ ἑπομένη ἐκδήλωσις τουρκικῆς προκλήσεως, μέ τίς περισσότερες πιθανότητες νά συγκλίνουν εἰς τό ὅτι θά τήν δοῦμε στήν περιοχή τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου. Ἐκεῖ δηλαδή ὅπου χθές ὁ καιρός «ἔσπρωξε» τό «Oruç Reis»…

Κεντρικό θέμα