Τό πένθος ταιριάζει στόν Παῦλο Πολάκη

Ὄνειδος γιά τόν δημόσιο βίο ὁ ἀναπληρωτής ὑπουργός Ὑγείας

Η «ΕΣΤΙΑ» δέν σπατάλησε τήν μελάνη της τόν τελευταῖο χρόνο γιά νά ἀποδοκιμάσει τίς κατά καιρούς προκλητικές δηλώσεις τοῦ ἀναπληρωτοῦ ὑπουργοῦ Ὑγείας Παύλου Πολάκη στό Twitter καί τό Facebook. Πρῶτον διότι τό θεωρήσαμε χάσιμο χρόνου. Ὁ Κρητικός ὑπουργός προσπαθεῖ ματαίως νά μιμηθεῖ τόν μακαρίτη Εὐάγγελο Γιαννόπουλο καθιστάμενος ὁ «Ἡρακλῆς τοῦ στέμματος». Μάταιος κόπος. Δεύτερον διότι διαπιστώσαμε ἰδίοις ὄμμασιν ὅτι ἡ κατάστασις σέ ὁρισμένα δημόσια νοσοκομεῖα βελτιώνεται κάπως. Κι αὐτό τό θεωρούσαμε σημαντικώτερο.

Ὡστόσο μέ τήν κυνική δήλωση τῆς Παρασκευῆς πώς οἱ νεκροί θολώνουν τήν εἰκόνα τῆς δῆθεν ἄρτιας κρατικῆς μηχανῆς ὁ ὑπουργός τά κατάφερε. Κέρδισε μέ τό σπαθί του τό σημερινό πρωτοσέλιδο. Καί τοῦτο διότι ἔκανε κάτι ἀδιανόητο γιά κάθε Ἕλληνα καί ἰδιαίτερα γιά Κρητικό: Δέ σεβάσθηκε τό πένθος! Τόσος εἶναι ὁ κομματικός φανατισμός του. Τόσο εἶναι τό πένθος τοῦ ἰδίου, ὄχι γιά τούς νεκρούς συμπατριῶτες του ἀλλά γιά τήν τύχη τοῦ ΣΥΡΙΖΑϊκοῦ μορφώματος καί τοῦ ὑπουργικοῦ θώκου τόν ὁποῖο κατέχει. Κατόπιν ὅλων αὐτῶν θεωροῦμε τόν κ. Πολάκη ὄνειδος γιά τόν δημόσιο βίο.

Καί εἶναι τόσο προφανής ἡ θλῖψις του γιά τήν προοιωνιζομένη κατάρρευση τῆς Ἀριστερᾶς, πού δικαιολογεῖ τήν παραφροσύνη ἡ ὁποία ἀναδεικνύεται ἀπό τήν παραληρηματική «δευτερολογία» του. Ἔχει «βαρεθεῖ», λέγει ὁ κ. Πολάκης, τήν «διαστρέβλωση». Ἄς παραιτηθεῖ καί ἄς ἀποκηρύξει κάθε σχέση μέ τόν ΣΥΡΙΖΑ. Ὅλες οἱ διαστρεβλώσεις τῆς τελευταίας περιόδου προέρχονται ἀπό τό κόμμα του. Ὁμιλεῖ γιά «χολή, μῖσος καί λύσσα» πού ἐκτοξεύουν κατά τῆς Κυβερνήσεως τά «ΜΜΕ τῆς διαπλοκῆς». Ἄν καί ἡ «Ἑστία» θεωρεῖ ὅτι ἀκόμη καί ἡ νοημοσύνη τοῦ κ. Πολάκη ἀρκεῖ γιά νά τοῦ ὑποδείξει ὅτι δέν ὑπαγόμαστε σέ αὐτή τήν κατηγορία, θά τοῦ ἐπισημάνουμε ὅτι χολή καί μῖσος κατά τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας ἐκτοξεύει συστηματικῶς ὁ ΣΥΡΙΖΑ μέ τά διχαστικά μηνύματα στά ὁποῖα στηρίζει τήν προπαγάνδα του.

Ἐκ τῶν ὑστέρων ἔρχεται νά μᾶς πεῖ ὅτι ἡ ψυχή του «μαύρισε ἀπό τήν ἀπώλεια ἀνθρώπινων ζωῶν». Ἀναφέρεται σέ αὐτές τίς ζωές, ἡ ἀπώλεια τῶν ὁποίων κατά τήν πρώτη δήλωσή του «θόλωσε» τήν εἰκόνα τῆς Κυβερνήσεως καί τοῦ ἔργου της. Αὐτῆς τῆς Κυβερνήσεως, ἐπί τῶν ἡμερῶν τῆς ὁποίας δεκάδες συμπολιτῶν μας χάθηκαν ἐξ αἰτίας πράξεων καί παραλείψεων πού εἶχαν νά κάνουν μέ τήν πλημμελῆ ἀντιμετώπιση πλημμυρῶν καί πυρκαϊῶν. Πού οἱ ἀκτές τῆς Ἀττικῆς ἐπλήγησαν ἀπό τήν μεγαλύτερη οἰκολογική καταστροφή τῶν τελευταίων ἐτῶν. Ἄν κάποιος «θολώνει» τήν εἰκόνα, δέν εἶναι τά θύματα τῶν θεομηνιῶν καί τῶν ἀβελτηριῶν. Εἶναι ἡ ἴδια ἡ Κυβέρνησις ἡ ὁποία προσπαθεῖ νά ἀπεκδυθεῖ τίς βαρύτατες εὐθύνες της. Πρωτοστατεῖ δέ ὁ Παῦλος Πολάκης, ὁ ὁποῖος μέ τίς προκλητικές δηλώσεις του συγκεντρώνει τούς προβολεῖς τῆς δημοσιότητος, ἐλπίζοντας ὅτι ἔτσι θά «θολώσει» τήν πραγματικότητα.

Καί ὁ κ. Πολάκης ὅπως καί ὅλα τά μέλη τῆς Κυβερνήσεως θά ἤθελαν ὅλα αὐτά νά ἔχουν λησμονηθεῖ, ὥστε νά μήν διαταραχθοῦν τά σχέδιά τους γιά τούς πανηγυρισμούς τῆς ἐξόδου ἀπό τά μνημόνια. Ἀφήνουμε κατά μέρος τό ἐάν μέ τόν τρόπο πού γίνεται θά ἀποβεῖ ἐπωφελής γιά τήν Ἑλλάδα καί τήν οἰκονομία. Οὐδείς ὅμως πλήν τοῦ ἀνεκδιηγήτου ἀναπληρωτοῦ ὑπουργοῦ Ὑγείας ἐπέδειξε τέτοιο θράσος. Οὐδείς τόλμησε νά περιφρονήσει τούς νεκρούς τῆς τραγωδίας –κάποιοι ἀπό τούς ὁποίους ἀκόμη ἄταφοι– καί ἐπιπροσθέτως νά κατηγορεῖ τά ΜΜΕ γιά «τυμβωρυχία». Ἐν τοιαύτη περιπτώσει τήν δική του συμπεριφορά πῶς θά ἔπρεπε νά τήν χαρακτηρίσουμε;

Κατά τόν κ. Πολάκη στόχος τῶν ἀντιπαθῶν σέ αὐτόν ΜΜΕ εἶναι νά προκαλέσουν «χάος, ἀνασφάλεια, ἀποσταθεροποίηση καί πτώση τῆς κυβέρνησης». Εἰς πεῖσμα ὅμως τῶν ἰδεοληψιῶν του δέν χρειάζεται παρέμβασις τῶν ΜΜΕ γιά νά προκληθεῖ χάος καί ἀποσταθεροποίησις. Αὐτό τό ἔχει κατορθώσει ἡ Κυβέρνησις μόνη της, χωρίς τήν συνδρομή οὐδενός. Καί δυστυχῶς γιά τήν χώρα ἔχει ἀκόμη ἀρκετούς μῆνες μέχρι τήν ὁλοκλήρωση τῆς θητείας της. Ἔχει δηλαδή ἀρκετόν ἀκόμη χρόνο ὁ κ. Πολάκης νά βυσσοδομεῖ κατά πάντων. Ὁ «λαός καταλαβαίνει», καταλήγει τό παραλήρημα τοῦ ἀναπληρωτοῦ ὑπουργοῦ. Καί εἶναι ἴσως ἡ μοναδική σωστή φράσις πού ἔχει ἐκστομίσει. Πράγματι ὁ λαός καταλαβαίνει μέ ποιούς ἔχει νά κάνει καί ποιοί καλύπτουν μέ ὕβρεις καί φωνασκίες τίς τραγικές ἀνεπάρκειές τους.

Κεντρικό θέμα