ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Τό νέο δόγμα ἐσωτερικῆς ἀσφαλείας: Τό ἀκραῖο Ἰσλάμ ἀπειλή γιά τήν χώρα

Ἡ ἀνωνυμία στό διαδίκτυο, ἡ στοχοποίησις δημοσίων ὑποδομῶν, τό ὀργανωμένο ἔγκλημα καί ἡ τρομοκρατία, προκλήσεις γιά τήν Ἑλλάδα

ΟΙ ΝΕΕΣ προκλήσεις ἀσφαλείας πού γνωρίζει ἡ Ἑλλάς κατά μῆκος τῆς ἐπικρατείας της, τό ὁποῖο διέρχονται παράνομοι μετανάστες καί ἀκραῖοι τζιχαντιστές, ὑποδυόμενοι τούς πολιτικούς πρόσφυγες, σέ συνδυασμό μέ τίς ραγδαῖες ἀλλαγές πού προκαλεῖ στήν καθημερινότητά μας ἡ τεχνολογία καί ἡ ἀλλαγή τῆς ποινικῆς συμπεριφορᾶς συγκεκριμένων κοινωνικῶν ὁμάδων, ἀποτελοῦν τήν αἰτία πού ἡ κυβέρνησις τῆς ΝΔ ἔλαβε μία ἰδιαιτέρως σημαντική ἀπόφαση: νά ἐκπονήσει καί νά ἐφαρμόσει στήν πράξη ἕνα νέο δόγμα ἐσωτερικῆς ἀσφαλείας κατά τά πρότυπα πού ἠκολούθησαν οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες μετά τίς ἐπιθέσεις τῆς 11ης Σεπτεμβρίου. Ὁ Ὑπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εἶναι ἐξαιρετικά ἀνήσυχος γιά τίς νέες ἀπειλές μέ τίς ὁποῖες εὑρίσκεται ἀντιμέτωπη ἡ χώρα, ὅπως ἡ διέλευσις καί παραμονή στό ἔδαφός της ἀκραίων τζιχαντιστῶν ἰσλαμιστῶν πού μετεῖχαν στόν πόλεμο τῆς Συρίας, ἡ προπαγάνδα πού γίνεται ἀπό ἀνωνύμους μέσω τῶν σέ πληθυσμούς πού πιέζουν τά σύνορά μας στόν Βορρᾶ καί στό Αἰγαῖο, οἱ ἀφύλακτες δημόσιες ὑποδομές τῆς χώρας πού εἶναι εὐάλωτες σέ κάθε ἐπίθεση, ἡ νέα μέθοδος ἐξτρεμιστικῶν ὁμάδων νά στοχεύουν πρόσωπα ὅπως συνέβη στήν Γαλλία μέ τόν δολοφονηθέντα καθηγητή Σαμουέλ Πατί, ἡ υποκίνησις ἐξεγέρσεων μέσα στίς δομές φιλοξενίας μεταναστῶν κ.ἄ. Μία σειρά ἀπό γεγονότα ὅπως ἡ φωτιά πού κατέστρεψε τόν οἰκισμό τῆς Μόρια στήν Λέσβο, ὁ ἐντοπισμός καί ἡ σύλληψις τζιχαντιστοῦ στήν Ἀρκαδία καί στήν δομή φιλοξενίας τοῦ Δήμου Ἀθηναίων στόν Ἐλαιῶνα, τά fakenews πού διεκίνησαν οἱ Τοῦρκοι στόν Ἕβρο στίς τάξεις τῶν προσφύγων γιά νά «ρίξουν» τά σύνορα καί νά πλήξουν τήν εἰκόνα τῆς χώρας (ἐξαιρετικῶς ὕποπτο ὅτι ὀργανώσεις Σύρων «προσφύγων» προσφεύγουν κατά τῆς Ἑλλάδος στό Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο), τόν ἔπεισαν πώς τό πρόβλημα δέν ἀντιμετωπίζεται πλέον κατά περίπτωσιν μέ τίς κλασσικές μεθόδους ἀλλά ἑνιαίως.

Μέ «διακλαδικότητα» καί συνεργασία μεταξύ κρίσιμων ὑπηρεσιῶν καί Ὑπουργείων ὅπως τό Ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτου, τό Ὑπουργεῖο Ὑποδομῶν, τό Ὑπουργεῖο Μεταναστεύσεως (Ὑπηρεσία Ἀσύλου), τό Ὑπουργεῖο Ψηφιακῆς Διακυβερνήσεως, τό Ἀμύνης (οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις), οἱ Ὑπηρεσίες Πληροφοριῶν, ἡ ΣΤΑΣΥ, ἡ ΟΣΥ (συγκοινωνίες σταθερῆς καί κινητῆς τροχιᾶς), οἱ Ὀργανισμοί Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως κ.ἄ. Παράλληλα προσεκτική μελέτη τῶν στοιχείων τῆς ἐγκληματικότητος στήν Ἑλλάδα καταδεικνύει ὅτι ἡ νέα τρομοκρατία πού ἐκτιμᾶται ὅτι θά ἀνασυνταχθεῖ ἐμπνεόμενη ἀπό τήν ἀποφυλάκιση μελῶν τῆς «17Νοέμβρη», οἱ συμμορίες ἀνηλίκων, τό ὀργανωμένο ἔγκλημα πού λύει τούς λογαριασμούς του στό φῶς τῆς ἡμέρας, τό κυβερνο-έγκλημα μέ τό σπάσιμο τῶν κωδικῶν e-banking ἑκατομμυρίων καταθετῶν, τό ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ἀποτελοῦν νέες ἀπειλές γιά τήν ἐσωτερική ἀσφάλεια κατά πολύ ἰσχυρότερες σέ σύγκριση μέ τό παρελθόν. Καί τοῦτο, διότι οἱ ἐξτρεμιστικές ὁμάδες πού δροῦν στήν χώρα χρηματοδοτοῦν τήν δράση τους μέ κάθε μέσον, πλέον τῶν κλασσικῶν ληστειῶν πού διέπρατταν κάποτε.

Γιά τόν σκοπό αὐτό καί ἀφοῦ ἔλαβε τήν ἔγκριση ἀπό τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ὁ κύριος Χρυσοχοΐδης ἀνέλαβε νά συντάξει δύο βασικά κείμενα πολιτικῆς πού θά τεθοῦν πρός συζήτησιν στό Ὑπουργικό Συμβούλιο καί τό ΚΥΣΕΑ. Τό πρῶτο εἶναι τό δόγμα ἐσωτερικῆς ἀσφαλείας, μέ τό ὁποῖο γιά πρώτη φορά θά ὁρίζεται τί ἀποτελεῖ «ἐσωτερική ἀσφάλεια», ποιές εἶναι οἱ βασικές ἀπειλές ἀσφαλείας πού γνωρίζει ἡ Ἑλλάς καί μέ ποιό ἑνιαῖο συντονιστικό κέντρο θά ἐπιδιωχθεῖ νά ἀντιμετωπισθοῦν. Εἰδικῶς μέ τήν ἐκτεταμένη χρήση τῆς τεχνολογίας γιά τήν διείσδυση σέ παράνομα δίκτυα. Τό δεύτερο θά εἶναι ἡ Λευκή Βίβλος γιά τήν ἀσφάλεια πού θά ὁρίζει δημοσίως τούς τρόπους μέ τούς ὁποίους ἡ ΕΛ.ΑΣ. θά ἀντιμετωπίζει εἰδικώτερα τίς ἀπειλές. Ἤδη στήν Κατεχάκη ὑπάρχει ἱκανοποίησις ἀπό τό γεγονός ὅτι ἡ Ἑλλάς βρίσκεται στό καλύτερο ἐπίπεδο συνεργασίας πού εἶχε ποτέ μέ τίς ἁρμόδιες ὑπηρεσίες τῶν ΗΠΑ καί γίνεται δέκτης κρίσιμων πληροφοριῶν γιά τήν ἐσωτερική ἀσφάλειά της σέ πρῶτο χρόνο, εἰδικῶς γιά τό ριζοσπαστικό καί ἀκραῖο Ἰσλάμ. Καθοριστική συμβολή στήν σύνταξη-διαμόρφωση καί τῶν δύο κειμένων ἔχει ὁ σύμβουλος τοῦ Κέντρου Μελετῶν Ἀσφαλείας καί σύμβουλος τοῦ κυρίου Χρυσοχοΐδη, Τριαντάφυλλος Καρατρᾶντος, ὁ ὁποῖος εἶναι μέλος τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ καί ἐρευνητής μέ ἀντικείμενο τήν ριζοσπαστικοποίηση, τήν τρομοκρατία, τά μοντέλα ἀστυνομεύσεως, τήν ἀσφάλεια καί τήν ἐξωτερική πολιτική. Συμφώνως πρός πληροφορίες τῆς «Ἑστίας», ὁ Ὑπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτου θεωρεῖ ὡς ὑπ’ ἀριθμόν ἕνα ἀπειλή –καί αὐτήν θά εἰσηγηθεῖ μέ τό νέο δόγμα ἀσφαλείας, τό ριζοσπαστικό ἀκραῖο Ἰσλάμ. Αὐτό μέ τό ὁποῖο συνεργάζεται καί ἡ Τουρκία χρηματοδοτώντας το ὡς «ὀντότητα» βάσει τοῦ τελευταίου Προεδρικοῦ Διατάγματος τοῦ Τούρκου Προέδρου. «Μᾶς ἀπασχολεῖ πρῶτα καί πάνω ἀπό ὅλα ἡ ἰσλαμική διάσταση καθώς μεγάλο μέρος ἐξτρεμιστῶν μαχητῶν πού πολέμησαν στήν Συρία εἴτε διέρχονται λάθρᾳ ἀπό τήν Ἑλλάδα εἴτε διαμένουν μυστικά ἐδῶ, καί ἀποτελοῦν μέγα κίνδυνο», εἶναι ἡ φράσις πού ἀκούγεται τακτικῶς στίς συσκέψεις πού πραγματοποιοῦνται στήν Κατεχάκη.

Ὡς βασικές ἀπειλές ἐσωτερικῆς ἀσφαλείας θά ὁρισθοῦν πλέον τοῦ ἀκραίου Ἰσλάμ ἡ τρομοκρατία, τό trafficking (ἀπό τά ἔσοδα τῆς διακινήσεως καί πορνείας γυναικῶν χρηματοδείται ἡ ἀγορά ὅπλων ἀπό παράνομες ὁμάδες), ἡ πρόκλησις φυσικῶν καταστροφῶν μέ καταστροφή κρίσιμων ὑποδομῶν τῆς χώρας κ.ἄ. Πρόκειται γιά παρανομίες πού ἐπιδροῦν στήν ἐσωτερική ἀσφάλεια τῆς χώρας ἀλλά ἔχουν τήν ἐκκίνησή τους κατά βάσιν στήν Μέση Ἀνατολή καί δευτερευόντως στά Βαλκάνια. Ἤδη ὡς πρῶτο μέτρο υἱοθετεῖται ἡ πρόσληψις φυλάκων καί ἡ ἐκτεταμένη τοποθέτησις καμερῶν σέ ὅλες τίς κρίσιμες ὑποδομές γιά τήν ἀσφάλεια τῆς χώρας ὥστε νά εἶναι εὔκολος ὁ ἐντοπισμός τυχόν δραστῶν μέ ἀποστολή τήν παγίδευση καί ἀνατίναξή τους. Πρός τόν σκοπό αὐτό θά συνταχθεῖ λίστα μέ τίς κρίσιμες βασικές ὑποδομές τῆς χώρας. Ἤδη μέ πρωτοβουλία τοῦ Κυριάκου Πιερρακάκη ἔχει γίνει καλή δουλειά ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ψηφιακῆς Διακυβερνήσεως, τόν Στρατό καί τήν ΕΥΠ, γιά τήν προστασία τῶν πληροφοριακῶν συστημάτων Ὑπουργείων-ΔΕΚΟ ἀπό ἐπιθέσεις χάκερς, εἰδικῶς Τούρκους. Ἀπό τίς λοιπές ἀπειλές προβληματίζουν τόν Ὑπουργό Δημοσίας Τάξεως οἱ συμμορίες ἀνηλίκων, γι’ αὐτό καί θά εἰσηγηθεῖ στήν Κυβέρνηση τήν πλήρη ἀναμόρφωση τοῦ Δικαίου τῶν Ἀνηλίκων, ἡ ἀνωνυμία στό διαδίκτυο καί ἡ διακίνησις fake news (ἀπαιτεῖται συνεργασία μέ παρόχους, Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης καί διαχειριστές social media), ἡ διακίνησις παιδικῆς πορνογραφίας κ.λπ.

Γιά νά ἐφαρμοσθεῖ αὐτό τό καθολικό δόγμα ἐσωτερικῆς ἀσφαλείας ἀπαιτεῖται συμφώνως πρός τό Ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτου διακλαδικότης Ὑπουργείων καί Ὑπηρεσιῶν, ἐκτεταμένη χρῆσις τῆς τεχνολογίας, συνεργασία μέ ὑπηρεσίες ἄλλων συμμαχικῶν χωρῶν (ΗΠΑ), μά πρίν καί πάνω ὅλα «νέα δομή ἀστυνομίας». Μέ τήν Λευκή Βίβλο, ἡ ὁποία συντάσσεται κατά τά πρότυπα τῆς βίβλου Πιερρακάκη γιά τήν κυβερνο-ασφάλεια, θά ὁρισθοῦν οἱ πολιτικές ἐκπαιδεύσεως τῆς ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου νά ὑπηρετήσει τό δόγμα ἀσφαλείας πού ἀποκτᾶ γιά πρώτη φορά ἡ χώρα. Ἤτοι ἐκπαίδευσις στήν τεχνολογία γιά νά ἐντοπίζονται εὔκολα τά ψηφιακά ἴχνη καταζητουμένων, ἡ πολιτική τοῦ Smart Police γιά νά γίνεται εὔκολα ἐξακρίβωσις στοιχείων ὑπόπτου καθ’ ὁδόν χωρίς μετάβαση στό τμῆμα (θά ἀπαιτηθεῖ μεγαλύτερη διασύνδεσις ἀρχείων), ἡ τοποθέτησις καμερῶν σέ περιπολικά, αὐτοκίνητα (Αἴαντας) καί ἀστυνομικούς, ἡ συμπεριφορά στήν ἤπια ἀστυνόμευση, ἡ ἐκπαίδευσις σέ θέματα ἐπικοινωνίας καθώς ἡ ΕΛ.ΑΣ. θά πραγματοποιεῖ ἐφ’ ἑξῆς «ἐπιθέσεις δημοσιότητος» ἐγκαταλείποντας τά δελτία τύπου στήν καθαρεύουσα κ.λπ. Τό νέο δόγμα ἐσωτερικῆς ἀσφαλείας ἀναμένεται νά δοθεῖ στήν δημοσιότητα ἀφοῦ λάβει ἔγκριση ἀπό τά ἁρμόδια κυβερνητικά ὄργανα, προσεχῶς.

Κεντρικό θέμα