Τί κρύβει τό Ἑνιαῖο Πιστοποιητικό Οἰκονομικῆς Ἐνημερότητος

Στό κυνήγι τῶν ὀφειλετῶν τά τηλεφωνικά κέντρα ΑΑΔΕ καί ΕΦΚΑ – Δημιουργεῖται ἑνιαῖος μηχανισμός πιέσεως πού θά προβλέπει κατασχέσεις γιά ὀφειλές φόρων καί εἰσφορῶν

ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ γιά τήν ἐφαρμογή τοῦ σχεδίου γιά κοινή εἴσπραξη ἀσφαλιστικῶν καί φορολογικῶν ὀφειλῶν ἀνοίγει τό ἑνιαῖο πιστοποιητικό Οἰκονομικῆς Ἐνημερότητος, πού καταργεῖ τά χωριστά πιστοποιητικά φορολογικῆς καί ἀσφαλιστικῆς ἐνημερότητος τά ὁποῖα ἐχορηγοῦντο ἕως τώρα.

Ἡ σχετική διάταξις γιά τήν δημιουργία ἑνός ἑνιαίου ἐγγράφου τό ὁποῖο θά ἐκδίδεται σέ ψηφιακή μορφή μετά αἴτηση τοῦ ἐνδιαφερομένου περιλαμβάνεται σέ νομοσχέδιο τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης γιά τό Κτηματολόγιο.

Στήν πράξη ἀποτελεῖ τό πρῶτο βῆμα γιά τήν δημιουργία ἑνός ἑνιαίου εἰσπρακτικοῦ μηχανισμοῦ πού θά εἰσπράττει φόρους καί εἰσφορές, ἐνῶ στήν συνέχεια θά τίς ἀποδίδει σέ Ἐφορία καί ΕΦΚΑ ἐνημερώνοντας ταυτοχρόνως τά ἀρχεῖα τῶν δύο φορέων σχετικῶς μέ τό ποιοί ἔχουν πληρώσει καί ποιοί χρωστοῦν.

Ἡ δημιουργία ἑνιαίου ψηφιακοῦ μηχανισμοῦ εἰσπράξεως εἰσφορῶν καί φόρων ἀποτελεῖ ἕνα μόνο ἀπό τά βήματα πού θά ὁδηγήσουν στό τοπίο τῆς ἑπόμενης ἡμέρας. Πρόκειται γιά ἕνα σχέδιο πού εὑρίσκεται σέ ἐκκρεμότητα ἐδῶ καί ἀρκετά χρόνια ἀπό τήν Ἀνεξάρτητη Ἀρχή Δημοσίων Ἐσόδων, ἀλλά πλέον ἀρχίζει νά λαμβάνει σάρκα καί ὀστᾶ.

Κεντρικό ρόλο θά διαδραματίσει ἡ Γενική Γραμματεία Πληροφοριακῶν Συστημάτων, ὡς ὁ κεντρικός ὑπεύθυνος ἐπεξεργασίας τῶν δεδομένων, ἐνῶ ἁρμόδια γιά τήν ἐπίβλεψη, τόν συντονισμό καί τήν παρακολούθηση θά εἶναι ἡ Γενική Γραμματεία Κοινωνικῶν Ἀσφαλίσεων. Ἑνοποιητές τῶν δύο συστημάτων ἀναμένεται νά εἶναι ἡ Ἠλεκτρονική Διακυβέρνησις Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως καί βεβαίως ἡ ΑΑΔΕ. Τά ἀσφαλιστικά ταμεῖα καί ἡ Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικῆς Πολιτικῆς θά ὑποχρεοῦνται νά παρέχουν ὅλα τά δεδομένα πού κρίνονται ἀπαραίτητα γιά τήν ἐπιτυχῆ ὑλοποίηση τοῦ μνημονίου καί κατ’ ἐπέκτασιν τοῦ τελικοῦ σχεδίου.

Μέ τό προωθούμενο σχέδιο:

• Καθιερώνεται μιά ἑνιαία ἐνημερότης γιά ὀφειλές πρός τό Δημόσιο, μέσῳ τοῦ νέου πιστοποιητικοῦ Οἰκονομικῆς Ἐνημερότητος.

• Δημιουργεῖται ἕνας ἑνιαῖος μηχανισμός πιέσεως τῶν ὀφειλετῶν τοῦ Δημοσίου πού θά λαμβάνει ἐναντίον του τά μέτρα ἀναγκαστικῆς εἰσπράξεως (κατασχέσεις κ.λπ.) καί θά τούς ἐνημερώνει γιά τίς συνολικές ὀφειλές τους. Στό πλαίσιο αὐτό ἀναμένεται νά ἀξιοποιηθεῖ τό τηλεφωνικό κέντρο τῆς ΑΑΔΕ ἀλλά καί τοῦ ΚΕΑΟ γιά τό «κυνήγι» τῶν ὀφειλετῶν.

• Θά διενεργοῦνται ἑνιαῖα οἱ συμψηφισμοί μεταξύ ἐπιστροφῶν φόρων καί φορολογικῶν καί ἀσφαλιστικῶν εἰσφορῶν.

• Κατά τήν ἐκκαθάριση τῆς φορολογικῆς δηλώσεως τοῦ φορολογουμένου θά βεβαιώνονται καί οἱ ἀσφαλιστικές εἰσφορές.

• Σέ μεταγενέστερο στάδιο θά μποροῦν νά ρυθμίζονται ἑνιαίως γιά τμηματική ἐξόφληση οἱ ὀφειλές πρός ἀσφαλιστικά ταμεῖα, Ἐφορία καί τελωνεῖα.

Τό νέο πιστοποιητικό Οἰκονομικῆς Ἐνημερότητος, πού ἀποτελεῖ τό πρῶτο βῆμα πρός αὐτήν τήν κατεύθυνση, θά περιλαμβάνει τά στοιχεῖα τόσο τῆς φορολογικῆς ὅσο καί τῆς ἀσφαλιστικῆς ἐνημερότητος, θά εἶναι ἔγκυρο γιά κάθε προβλεπόμενη χρήση καί θά γίνεται ὑποχρεωτικῶς ἀποδεκτό ἀπό φορεῖς τοῦ ἰδιωτικοῦ καί τοῦ δημοσίου τομέως, ὅπου κατά νόμον ἀπαιτεῖται. Ἡ ἠλεκτρονική ἔκδοσις τοῦ νέου ἑνιαίου πιστοποιητικοῦ θά ἀπαλλάξει πολῖτες καί ἐπιχειρήσεις ἀπό τήν ταλαιπωρία καί τίς γραφειοκρατικές διαδικασίες στίς συναλλαγές τους μέ τό Δημόσιο. Θά περιλαμβάνει τά στοιχεῖα τόσο τῆς φορολογικῆς ὅσο καί τῆς ἀσφαλιστικῆς ἐνημερότητος καί θά εἶναι ἔγκυρο γιά κάθε προβλεπόμενη χρήση ἐνῶ θά γίνεται ὑποχρεωτικῶς ἀποδεκτό ἀπό φορεῖς τοῦ ἰδιωτικοῦ καί τοῦ δημοσίου τομέως, ὅπου κατά νόμον ἀπαιτεῖται, καθώς καί ἀπό φυσικά ἤ νομικά πρόσωπα ἤ νομικές ὀντότητες, τά δικαστήρια ὅλων τῶν βαθμῶν καί τίς εἰσαγγελίες ὅλης τῆς χώρας σύμφωνα μέ τήν παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 27 τοῦ Ν.4727/2020, ὅταν εἶναι κατά νόμον ὑποχρεωτική ἡ προσκόμισις τῶν ἀνωτέρω ἀποδεικτικῶν ἐνημερότητος. Γιά τήν ἔκδοση τοῦ πιστοποιητικοῦ οἰκονομικῆς ἐνημερότητος ἡ πλατφόρμα ἀντλεῖ μέσῳ διαλειτουργικότητος τά ἀναγκαῖα δεδομένα ἀπό τό πληροφοριακό σύστημα φορολογικοῦ μητρώου τῆς Ἀνεξάρτητης Ἀρχῆς Δημοσίων Ἐσόδων καί τό πληροφοριακό σύστημα τοῦ Ἠλεκτρονικοῦ Ἐθνικοῦ Φορέως Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως. Οἱ ἀπαιτούμενες συνεργασίες διασφαλίζονται μέσῳ τοῦ Κέντρου Διαλειτουργικότητος τῆς Γενικῆς Γραμματείας Πληροφοριακῶν Συστημάτων Δημόσιας Διοικήσεως τοῦ Ὑπουργείου Ψηφιακῆς Διακυβερνήσεως.

Οἱ φορεῖς τοῦ Δημοσίου πού λαμβάνουν μέσῳ διαλειτουργικότητος τό ἀποδεικτικό φορολογικῆς ἐνημερότητος ξεπερνοῦν πλέον τούς 69, ἀπό 36 πού ἦταν τό 2020. Μόνο μέσα στό 2021 διετέθησαν αὐτοματοποιημένα περισσότερες ἀπό 340.000 φορολογικές ἐνημερότητες, ἀπαλλάσσοντας τούς προμηθευτές τοῦ Δημοσίου (πολῖτες καί ἐπιχειρήσεις) ἀπό ἀντίστοιχο ἀριθμό ἐπισκέψεων.

Μέχρι πρίν ἀπό λίγο καιρό ἡ ἔκδοσις ἀποδεικτικοῦ φορολογικῆς ἐνημερότητος δέν ἦταν καθόλου εὔκολη ὑπόθεσις. Ἀκόμη καί γιά αὐτούς πού εἶναι συνεπεῖς στίς φορολογικές ὑποχρεώσεις τους. Σέ ἀρκετές περιπτώσεις, οἱ ἐνδιαφερόμενοι ἔπρεπε νά περάσουν ἀπό τήν ἐφορία, ὅπως γιά παράδειγμα κατά τήν μεταβίβαση ἀκινήτου ἤ γιά νά εἰσπράξουν χρήματα ἀπό τό Δημόσιο. Ὅπως μάλιστα τονίζεται ἀπό τήν φορολογική διοίκηση, ἀποδεικτικό ἐνημερότητος διαδικτυακά ἐχορηγεῖτο μόνο γιά κάθε νόμιμη χρήση ἐκτός εἰσπράξεως καί ἐκτός μεταβιβάσεως ἀκινήτου.

Κεντρικό θέμα