Τά ἀπόρρητα πρακτικά τῶν «διερευνητικῶν» μεταξύ Ἑλλάδος – Τουρκίας

Ὁ Παπανδρέου εἶχε δεχθεῖ ἕξι μόλις μίλια γιά τά νησιά (!) μέ ἐπίσημο χάρτη ἐνταφιάζοντας τό δικαίωμα γιά δώδεκα

ΑΣΥΛΛΗΠΤΕΣ ἐθνικές ὑποχωρήσεις εἶχαν πραγματοποιήσει στίς διερευνητικές συνομιλίες μέ τήν Τουρκία στό ζήτημα τῆς ὁριοθετήσεως τῶν χωρικῶν ὑδάτων οἱ πρώην Πρωθυπουργοί τοῦ ΠΑΣΟΚ Κώστας Σημίτης καί Γιῶργος Παπανδρέου ὅπως προκύπτει ἀπό τά ἀπόρρητα πρακτικά τῶν διμερῶν ἐπαφῶν τά ὁποῖα φυλάσσονται στά ὑπόγεια τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν. Ὑποχωρήσεις οἱ ὁποῖες δέν ἔλαβαν ἁπλῶς γραπτό χαρακτῆρα ἀλλά ἀπετυπώθησαν καί σέ χάρτες οἱ ὁποῖοι παρεδόθησαν καί βρίσκονται στήν κατοχή τῶν Τούρκων! Ἡ παραίνεσις τῆς Καγκελλαρίου Μέρκελ πρός Ἑλλάδα – Τουρκία νά πιάσουν τό νῆμα τοῦ διαλόγου ἀπό ἐκεῖ πού τό ἄφησαν στίς διερευνητικές ἐπαφές τοῦ 2016, μία θέσις πού ἀσπάζεται ἐπί τῆς ἀρχῆς καί ἡ Κυβέρνησις, ὁδήγησε τήν «Ἑστία» εἰς τό νά πραγματοποιήσει μία πρώτη ἔρευνα ὥστε νά διακριβώσει ποιό ἦταν τό ἀκριβές πλαίσιο τῶν συζητήσεων.

Ὑποτίθεται πώς οἱ διερευνητικές ἐπαφές πού ἄρχισαν μετά τήν Συμφωνία τοῦ Ἑλσίνκι καί τήν ἐκ μέρους τῆς Ἑλλάδος «ἀναγνώριση συνοριακῶν διαφορῶν καί συναφῶν θεμάτων» ἦταν μία ἀνεπίσημη διαδικασία στήν ὁποία τά δύο μέρη κατέθεταν τίς προτάσεις τους χωρίς νά γίνεται διαπραγμάτευσις. Φεῦ! Οἱ ἀπαντήσεις πού μᾶς ἐδόθησαν ἀπό τούς χειριστές ἦταν κεραυνός ἐν αἰθρία. Τά εὑρήματα ὀδυνηρά. Τώρα καταλαβαίνουμε γιατί ἡ Μέρκελ ζητεῖ ἐπιστροφή στίς διερευνητικές τοῦ 2002-2016. Γιατί γνωρίζει ὅτι δύο Πρωθυπουργοί τοῦ ΠΑΣΟΚ καί ὀλιγώτερο ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἔχουν δεσμεύσει τήν χώρα νά ἐνταφιάσει τήν ἐπέκταση τῶν χωρικῶν μας ὑδάτων στά 12 μίλια! Σύμφωνα μέ τά πρακτικά ὅπως αὐτά μᾶς περιεγράφησαν ἀπό τούς ἁρμοδίους χειριστές (ἡ διαπραγμάτευσις ἀφοροῦσε χωρικά ὕδατα, ὑφαλοκρηπῖδα καί ἐπί Εὐαγγέλου Βενιζέλου τό 2013 προσετέθη ἡ ΑΟΖ ), ἡ Ἑλλάς:

  1. Ἐπί κυβερνήσεως Κώστα Σημίτη εἶχε δεχθεῖ μειωμένη αἰγιαλίτιδα ζώνη γιά τήν Θράκη (!!!), τήν Θάσο καί τήν Σαμοθράκη! Ἐπίσης συζητοῦσε τήν ἐπιλεκτική διαφοροποίηση τῶν χωρικῶν ὑδάτων νησιῶν τοῦ Αἰγαίου ὥστε αὐτά νά ἔχουν 12 μίλια στήν Δυτική πλευρά τους καί 8 ἤ 10 μίλια ἀνάλογα μέ τήν περίπτωση στήν Ἀνατολική πλευρά τους, πού «κοιτᾶ» πρός τά τουρκικά παράλια. Ἐπίσης ἐγίνετο δεκτό πώς νησιά πού εὑρίσκονται λίγες δεκάδες μέτρα ἀπό τήν ἀπέναντι τουρκική ἀκτή θά εἶχαν χωρικά ὕδατα ἕως τό μέσον τῆς γραμμῆς ὁριοθετήσεως.
  2. Μετά τήν περίοδο 2004-2009 ὅπου οἱ διερευνητικές ἐπί Ὑπουργίας Πέτρου Μολυβιάτη ἀτόνησαν (προκειμένου νά παραπεμφθεῖ στίς ἑλληνικές καλένδες ἡ Χάγη) τό ΠΑΣΟΚ ἐπανῆλθε στήν ἐξουσία. Σύμφωνα μέ πληροφορίες τῆς «Ἑστίας», οἱ Ἕλληνες διπλωμάτες μετέφεραν τότε στούς Τούρκους συναδέλφους τους μιά πρόταση τοῦ Πρωθυπουργοῦ Γιώργου Παπανδρέου τήν ὁποία καί λάτρεψαν: ἡ Ἑλλάς πρότεινε τήν ἐπέκταση τῶν χωρικῶν ὑδάτων της στά 12 μίλια γιά τήν ἠπειρωτική χώρα καί ἐδέχετο τήν ἐπέκταση χωρικῶν ὑδάτων μόνο στά 6 μίλια γιά τά νησιά! Λέγεται μάλιστα πώς στούς φοριαμούς τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν βρέθηκαν καί χάρτες στούς ὁποίους ἀπετυπώνετο ἡ ἑλληνική πρότασις καί τούς ὁποίους ἔχουν στήν διάθεσή τους οἱ Τοῦρκοι! Χάρτες οἱ ὁποῖοι παρεδόθησαν πρός ἐνημέρωσιν καί πρός τήν κυβέρνηση Σαμαρᾶ καί πρός τήν κυβέρνηση Τσίπρα καί πρός τήν κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αὐτό εἶναι τό κεκτημένο τοῦ Παπανδρέου. Ἦταν ἡ ἐποχή πού τό ΠΑΣΟΚ χλεύαζε μέ δηλώσεις τοῦ Δημήτρη Δρούτσα τήν ἔννοια τῆς ΑΟΖ ὡς «μόδα» καί ἀπαιτοῦσε ἀπό τούς Κυπρίους νά μήν ὁριοθετήσουν ΑΟΖ μέ τήν Αἴγυπτο! Ἡ πτῶσις Παπανδρέου ἀπό τήν ἐξουσία μετά τίς Κάννες ἀνέβαλλε τά σχέδια αὐτά.
  3. Ἡ κυβέρνησις ΣΥΡΙΖΑ ὅπως καί ἡ κυβέρνησις Σαμαρᾶ ἐνταφίασαν βεβαίως αὐτούς τούς χάρτες πού ἀπεμπολοῦσαν τό κυριαρχικό δικαίωμα τῆς Ἑλλάδος νά ἐπεκτείνει μέ βάση τό Δίκαιο τῆς Θαλάσσης στά 12 μίλια. Ὅπως βεβαίως ἐνταφίασε ὅλες τίς δεσμεύσεις Σημίτη στό Ἑλσίνκι καί στίς διερευνητικές ὁ Κώστας Καραμανλῆς. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἠκολούθησε μία διαφορετική τακτική στίς διερευνητικές. Ὑπαινίχθηκε τήν πρότασή του γιά ἐπέκταση τῶν χωρικῶν ὑδάτων στά 12 μίλια σέ Ἰόνιο – Κρήτη (Προεδρικά Διατάγματα Κοτζιᾶ), ἐνῶ ἦταν «ἀνοικτός» γιά χωρικά ὕδατα 10 μιλίων στά νησιά μέ ταυτόχρονη κατοχύρωση τοῦ ἐναερίου χώρου στά 10 μίλια. Μόνο γιά τήν εἴσοδο τῶν Δαρδανελλίων καί γιά νά μήν χρεωθεῖ ὅτι κλείνει τήν Τουρκία ἀπεδέχετο κάμψη αὐτῆς τῆς ἀρχῆς. Ἡ κυβέρνησις ΣΥΡΙΖΑ συζητοῦσε ἐπίσης τήν δημιουργία δύο θαλασσίων διαδρόμων γιά τήν διεθνῆ ναυσιπλοΐα· ἕναν πάνω καί ἕναν κάτω ἀπό τά Ἀντικύθηρα. Τό «φοβερό» ὅμως ἦταν ὅτι οἱ Τοῦρκοι προσήρχοντο στίς συζητήσεις μέ τούς χάρτες Παπανδρέου ὡς δική τους πρόταση! Κάτι τό ὁποῖο δέν μποροῦσε νά γίνει ἀποδεκτό, γι’ αὐτό καί οἱ διερευνητικές ἔληξαν ἄδοξα τόν δεύτερο χρόνο τῆς κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ τό 2016. Ἰδού λοιπόν γιατί ἡ Μέρκελ ζητεῖ νά ἐπιστρέψουμε στό 2016, ἰδού γιατί τό πεδίο εἶναι ναρκοθετημένο, ἰδού γιατί ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πού ἄριστα ἐπιμένει στήν ὕπαρξη τῆς μίας καί μόνης διαφορᾶς πρέπει νά προσέξει νά μήν πέσει στήν παγίδα τοῦ Βερολίνου! Καί ἰδού γιατί τώρα πρέπει νά προχωρήσουν τά σχέδια Δένδια γιά ἐπέκταση χωρικῶν ὑδάτων στά 12 μίλια. Ἡ Ἑλλάς δέν πρέπει νά φοβηθεῖ. Ἡ ἀπαράδεκτη συμφωνία τῆς Μαδρίτης μέ τήν ὁποία ἀνεγνωρίσθησαν στήν Τουρκία ζωτικά συμφέροντα στό Αἰγαῖο εἶχε καί μιά πρόνοια πού ἀφοῦ ἐφηρμόσθη ἐναντίον μας στά Ἴμια (ἀποχή ἀπό μονομερεῖς ἐνέργειες), τώρα μπορεῖ νά ἐφαρμοσθεῖ ὑπέρ ἡμῶν. Τήν παρεβίασε ὁ Ἐρντογάν μέ τό τουρκο-λιβυκό μνημόνιο ὁριοθετώντας ΑΟΖ νοτίως τῆς Κρήτης!

Κεντρικό θέμα