Στήν ἁρμοδιότητα τῆς Βουλῆς τό «πόθεν ἔσχες» τῶν δικαστῶν

Θά δηλώνονται θυρίδες, μετρητά, τιμαλφῆ – Ἕτοιμo τό ν/σ Καλογήρου-Παπαγγελόπουλου

ΝΕΟ γῦρο ἀντιπαραθέσεως μέ τήν ἡγεσία τοῦ δικαστικοῦ κόσμου ἀναμένεται ὅτι θά πυροδοτήσει νομοσχέδιο πού θά καταθέσουν ἐντός τοῦ προσεχοῦς δεκαπενθημέρου στήν Βουλή ὁ ὑπουργός Δικαιοσύνης Μιχάλης Καλογήρου καί ὁ ἀναπληρωτής ὑπουργός κατά τῆς Διαφθορᾶς Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, βάσει τοῦ ὁποίου ἀφαιρεῖται ἀπό τήν Ἀρχή νομιμοποιήσεως ξεπλύματος βρώμικου χρήματος ἡ ἁρμοδιότης ἐλέγχου τοῦ «πόθεν ἔσχες» τῶν δικαστῶν καί μεταβιβάζεται στό Κοινοβούλιο! Συγκεκριμένως, μεταβιβάζεται στήν Ἐπιτροπή Πόθεν Ἔσχες τῆς Βουλῆς πού ἀποτελεῖται σήμερα ἀπό βουλευτές καί ἀνωτάτους δικαστές. Συμφώνως, μάλιστα, πρός τήν ἐνημέρωση πού ἔγινε στόν Πρόεδρο τῆς Βουλῆς Νῖκο Βούτση ἀπό τίς ἁρμόδιες ὑπηρεσίες, βάσει τοῦ νέου νόμου ὁ συνολικός ἀριθμός τῶν ὑποχρέων πού θά ἐλέγχονται ἀπό τήν Ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς θά ἀνέρχεται σέ 5.200. Ἐπί αὐτῶν θά γίνεται δειγματοληπτικός ἔλεγχος στό 40% τῶν ὑποχρέων, τῶν δικαστῶν περιλαμβανομένων. Ἔτσι ἡ Κυβέρνησις ἔρχεται νά ἀντικαταστήσει τήν Κοινή Ὑπουργική Πράξη τήν ὁποία ἀκύρωσε προσφάτως μέ ἀπόφασή της ἡ Ὁλομέλεια τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας, μέ νεώτερο νόμο.

Ἡ «Ἑστία» ρώτησε ἀνώτερο ἀξιωματοῦχο τῆς Κυβερνήσεως ἐάν τό νομοσχέδιο θά ἀκολουθήσει τίς ὁδηγίες τῆς ἀποφάσεως τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας. «Τήν λαμβάνουμε ὑπ’ ὄψιν» μᾶς ἐλέχθη μονολεκτικῶς. Ἀπό τίς πληροφορίες τίς ὁποῖες συγκεντρώσαμε, αὐτό πού προκύπτει εἶναι ὅτι ἡ Κυβέρνησις ἀκολουθεῖ τήν ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας ἐν μέρει, ἐπί τῆς διαδικασίας, γιά νά τούς ἀφαιρέσει ἐπιχειρήματα, ὄχι ὅμως ἐπί τῆς οὐσίας. Ἐπί τῆς διαδικασίας, διότι ἡ Κυβέρνησις κάνει ἀποδεκτό τό τμῆμα ἐκεῖνο τοῦ σκεπτικοῦ τῆς ἀποφάσεως τοῦ ΣτΕ πού ζητεῖ ὁ ἔλεγχος τοῦ «πόθεν ἔσχες» τῶν δικαστῶν νά πραγματοποιεῖται ἀπό ὄργανο κατά πλειοψηφία συγκροτούμενο ἀπό δικαστές. Παρά τό γεγονός ὅτι ἡ Ἐπιτροπή τῆς ὁποίας προεδρεύει σήμερα ἡ βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Τασία Χριστοδουλοπούλου συγκροτεῖται κατά πλειοψηφία ἀπό μέλη τοῦ Κοινοβουλίου, ἡ Κυβέρνησις ἀποδέχεται πώς ὅταν γίνεται ὁ ἔλεγχος τοῦ «πόθεν ἔσχες» τῶν δικαστῶν τό ὄργανο στό ὁποῖο θά μετέχουν καί βουλευτές θά συγκροτεῖται κατά πλειοψηφία ἀπό ἀνωτάτους δικαστές. Ἔτσι διασφαλίζεται, κατά τήν Κυβέρνηση, ἡ λειτουργική ἀνεξαρτησία τους, ὅπως τήν ἐπιθυμοῦν οἱ ἴδιοι!

Ὡς πρός τήν οὐσία τῆς ὑποθέσεως ὅμως ὁ πυρήνας τῶν θέσεων τῆς Κυβερνήσεως οἱ ὁποῖες θά νομοθετηθοῦν ἐξαντλητικῶς, καί προεκάλεσαν τίς γνωστές ἀντιπαραθέσεις, δέν ἀλλάζει. Ὁ ἀναπληρωτής ὑπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος σέ συνεργασία μέ τόν ὑπουργό Δικαιοσύνης Μιχάλη Καλογήρου ἐπιμένει ὅτι οἱ δικαστές ὀφείλουν νά δηλώνουν στό «πόθεν ἔσχες» τους τό σύνολο τῶν τραπεζικῶν καταθέσεών τους, μετρητά ἄνω τῶν 15.000 εὐρώ πού ἔχουν φυλαγμένα στό σπίτι, τιμαλφῆ καί κοσμήματα πού ἔχουν καταχωρηθεῖ σέ τραπεζικές θυρίδες, κινητά ἀξίας ἄνω τῶν 30.000 εὐρώ πού διατηροῦν στό σπίτι. Πρόκειται γιά ὅλες ἐκεῖνες τίς κατηγορίες περιουσιακῶν στοιχείων πού ἀρνήθηκαν οἱ δικαστές νά περιλάβουν στίς δηλώσεις τους, καί τούς δικαίωσε τό Συμβούλιο Ἐπικρατείας μέ τήν ἀπόφαση τῆς Ὁλομελείας του. Τώρα θά νομοθετηθοῦν, καί ἐναπόκειται στίς δικαστικές ἑνώσεις νά τηρήσουν τήν νέα νομοθεσία ἤ νά προσφύγουν καί πάλι στό Συμβούλιο Ἐπικρατείας προκειμένου νά κηρυχθεῖ ἀντισυνταγματικός ὁ νέος νόμος. Μέ τό πιθανό ἐπιχείρημα πώς ἡ συμμετοχή βουλευτῶν στήν Ἐπιτροπή Ἐλέγχου Πόθεν Ἔσχες τῶν δικαστῶν παραβιάζει τήν διάκριση τῶν ἐξουσιῶν. Ὡς φαίνεται, μέ τήν νέα αὐτή νομοθετική πρωτοβουλία, θά ἀναζωπυρωθεῖ τό μέτωπο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μέ τόν δικαστικό κόσμο σέ μιά κρίσιμη συγκυρία (ἀνοικτές οἱ κρίσεις στό ΣτΕ καί στόν Ἄρειο Πάγο –σέ ἐκκρεμότητα μεγάλες δικαστικές ὑποθέσεις), καθώς στόχος τῆς Κυβερνήσεως εἶναι νά ἐκθέσει τούς δικαστές στήν κοινή γνώμη, ὅτι ἀρνοῦνται τήν ὑποβολή δηλώσεων «πόθεν ἔσχες» ἐπικαλούμενοι διάφορα προσχήματα. Ἡ γραμμή τοῦ Ὑπουργείου σέ περίπτωση πού καί ἐφέτος δέν ὑποβληθοῦν δηλώσεις θά εἶναι: «Κάποιοι θέλουν νά κρύψουν κάτι». Ἄποψις πού ἀκόμη καί ἄν ἔχει ἴχνος ἀληθείας συνιστᾶ ἀφόρητη γενίκευση γιά τό σύνολο τῶν δικαστικῶν λειτουργῶν, οἱ ὁποῖοι στήν συντριπτική πλειοψηφία τους ἀποτελοῦν ἀδάμαντες. Κοσμήματα τοῦ δημοσίου βίου. Κοσμήματα ἐκτιθέμενα ὅμως σέ δημοσία θέα, στό φῶς τῆς ἡμέρας, καί ὄχι σέ σκοτεινές καί ὕποπτες θυρίδες.

Κεντρικό θέμα