Σενάριο συγχωνεύσεως Εurobank – Ἐθνικῆς Τραπέζης

Πυροδοτεῖται ἀπό τήν ἐπικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη – Watsa

ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ Η ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΕΝΑΡΙΟ συγχωνεύσεως τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης μέ τήν Eurobank, μέ μοχλό τήν Ἐθνική Ἀσφαλιστική, πυροδοτεῖ ἡ συνάντησις πού θά ἔχει τήν προσεχῆ ἑβδομάδα μέ τόν Πρωθυπουργό στό Μέγαρο Μαξίμου ὁ Pr. Watsa, ὁ ἐπί κεφαλῆς τοῦ καναδικοῦ fund Fairfax, πού εἶναι ὁ βασικός μέτοχος τῆς Eurobank, τῆς Eurolife, ἐνῶ ἔχει συμμετοχές καί σέ ἄλλες ἑταιρεῖες. Ἡ παρουσία του στήν Ἑλλάδα δίδει ψῆφο ἐμπιστοσύνης στήν ἑλληνική οἰκονομία καί στό ἑλληνικό τραπεζικό σύστημα γιά μία ἀκόμη φορά, καθώς ὁ Ἰνδοκαναδός ἐπενδυτής ἦταν ἐκεῖνος πού σέ μιά δύσκολη στιγμή γιά τόν τραπεζικό κλάδο καί εἰδικώτερα γιά τήν Eurobank πού τόν ἀφορᾶ, προχώρησε στήν ὑλοποίηση τοῦ σχεδίου συγχωνεύσεως τῆς Eurobank μέ τήν Grivalia.

Ἡ Ἐθνική Τράπεζα ἔχει βρεθεῖ καί στό παρελθόν στό ἐπίκεντρο παρόμοιων σχεδιασμῶν πού δέν ὑλοποιήθηκαν, καθώς ὑπῆρχαν σενάρια γιά συγχώνευση παλαιότερα μέ τήν Alpha Bank καί τήν Eurobank καί πιό πρόσφατα μέ τήν Πειραιῶς. Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή Ἀνταγωνισμοῦ δέν εἶχε συναινέσει στό deal Ἐθνικῆς – Eurobank λόγω δημιουργίας ὀλιγοπωλίου, ὡστόσο ἐκτιμᾶται ὅτι ἀπό τότε πολλά ἔχουν ἀλλάξει.

Ἡ Εὐρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βεβαίως αὐτήν τήν στιγμή ἐξακολουθεῖ νά εἶναι ἀρνητική σέ συγχωνεύσεις λόγω τῆς ὑπέρμετρης παρουσίας τῶν NPLs/NPEs στά τραπεζικά χαρτοφυλάκια. Ὡστόσο, ἐγχώριοι παράγοντες ἐκτιμοῦν ὅτι στήν ἑλληνική ἀγορά «δέν χωροῦν πάνω ἀπό δυόμιση τράπεζες» καί ὑπό ὁρισμένες συνθῆκες, καί ἀφοῦ ὁλοκληρωθεῖ ἡ περίοδος ἐξυγιάνσεως τῶν τραπεζικῶν χαρτοφυλακίων ἀπό τά «κόκκινα» δάνεια, θά ἦταν ἐφικτή ἡ συνένωσις τῶν συστημικῶν τραπεζῶν. Δέν εἶναι τυχαία ἡ δήλωσις τοῦ CEO τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης Παύλου Μυλωνᾶ τήν περασμένη ἄνοιξη, ὅτι δέν ἀποκλείει τήν προοπτική περαιτέρω συγκεντρώσεως στό ἑλληνικό τραπεζικό σύστημα, δηλαδή τήν συγχώνευση κάποιων συστημικῶν ὁμίλων, στό ἀπώτερο μέλλον, ἐν τούτοις οἱ συζητήσεις γιά τήν βασιμότητα τῶν σεναρίων περί συγχωνεύσεων καί τίς σκοπιμότητες πού αὐτά ὑπηρετοῦν, ἐπανῆλθαν.

Συνολικῶς ὁ Watsa πού ἔχει ἐπενδύσει στήν χώρα 1,3 δισ. φέρεται νά ἔχει ἐπιστρέψει δυναμικῶς στήν διεκδίκηση τῆς μεγαλύτερης ἑλληνικῆς ἀσφαλιστικῆς ἑταιρείας, τῆς Ἐθνικῆς Ἀσφαλιστικῆς.

Τό ἐνδιαφέρον του εἶχε φανεῖ καί ἀπό τό γεγονός ὅτι ἡ Fairfax ἦταν ἀνάμεσα στούς 14 ἀρχικούς μνηστῆρες τοῦ διαγωνισμοῦ γιά τήν Ἐθνική Ἀσφαλιστική, ἀλλά ἐν συνεχεία κόπηκε ἀπό τήν short list γιά λόγους κανόνων ἀνταγωνισμοῦ. Τότε εἶχε θεωρηθεῖ ὅτι δεδομένης τῆς συμμετοχῆς στήν ERB Eurolife, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ μία ἀπό τίς ἰσχυρότερες δυνάμεις τῆς ἀγορᾶς, μέ μιά ἀπόκτηση τῆς Ἐθνικῆς Ἀσφαλιστικῆς, θά συνεκέντρωνε μερίδιο πού θά ξεπερνοῦσε τό κρίσιμο μέγεθος τοῦ 40%. Συμφώνως πρός πληροφορίες, ἡ Fairfax ἐπανακάμπτει δυναμικῶς στήν διεκδίκηση τῆς ἑταιρείας. Βεβαίως, παραμένει τό ἐρώτημα ἐάν θά τεθεῖ θέμα ἀπό τήν Ἐπιτροπή Ἀνταγωνισμοῦ γιά ὅσους ξένους ὁμίλους δραστηριοποιοῦνται, ἤδη, στήν ἑλληνική ἀσφαλιστική ἀγορά, ὅπως ἡ Fairfax μέσω τῆς Eurolife ἤ ἄλλες πολυεθνικές πού δραστηριοποιοῦνται στήν χώρα μας καί ἐμφανίζονται νά μπαίνουν στό παιγνίδι τῆς διεκδικήσεως. Ἄλλες πληροφορίες πού διακινοῦνται τό τελευταῖο διάστημα θέλουν στενούς συνεργάτες τοῦ Watsa νά ἔχουν ἔλθει σέ ἐπαφή μέ στελέχη τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνταγωνισμοῦ, προκειμένου νά διερευνήσουν ἐάν ὑπάρχουν καί ποιά νομικά κωλύματα στήν ἐσωτερική ἀγορά σχετικῶς μέ πιθανή κίνηση ἐκδηλώσεως ἐνδιαφέροντος γιά τήν Ἐθνική Ἀσφαλιστική, χωρίς νά ἔχουν ἀκόμη σαφῆ εἰκόνα.

Τό χρονοδιάγραμμα τῆς πωλήσεως προβλέπει τό ἄνοιγμα τῶν data rooms περί τά τέλη Ἰουλίου, τήν ὑποβολή δεσμευτικῶν προσφορῶν ἐντός τοῦ Ὀκτωβρίου καί τήν ὁλοκλήρωση τῆς πωλήσεως στά τέλη Δεκεμβρίου. Ἡ διοίκησις τῆς ΕτΕ προκρίνει τήν λύση τῆς ἐξευρέσεως στρατηγικοῦ ἐπενδυτοῦ, μέ στόχο τήν μακροπρόθεσμη δέσμευση γιά τήν Ἐθνική Ἀσφαλιστική, ἀλλά καί τήν ἐπίτευξη καλύτερης τιμῆς, στόν βαθμό πού ἡ εἰσαγωγή στό Χρηματιστήριο προεξοφλεῖ καί discount.

Ὁ Watsa ἐνεφανίσθη γιά πρώτη φορά στήν ἑλληνική ἀγορά τό 2013, μέ μιά ἀρχική ἐπένδυση στήν Eurobank. Λίγο ἀργότερα ἔγινε ὁ μεγαλύτερος μέτοχος τῆς τότε Eurobank Properties καί μετέπειτα Grivalia, ἐνῶ συμμετεῖχε καί στήν Μυτιληναῖος. Τό 2014 ἐξηγόρασε τήν Praktiker Hellas, ἐνῶ λίγο ἀργότερα συμμετεῖχε καί στήν δεύτερη ἀνακεφαλαιοποίηση τῆς Eurobank, αὐξάνοντας τό ποσοστό του στό 17%. Τό 2016 ἐξηγόρασε τό 80% τῆς ἀσφαλιστικῆς ἑταιρείας Eurolife.

Κεντρικό θέμα