Πιέσεις πρός τόν κ. Μηταράκη νά παραιτηθεῖ ἀπό ὑπουργός

Ἱλαρότητες καί ἀστεϊσμοί μέ τήν Δημόσια Τάξη – Δημόσιες εἰρωνεῖες τοῦ Πρωθυπουργοῦ πρός τό μέλος τοῦ ὑπουργικοῦ συμβουλίου καί συνεργάτου του – Οἱ καμῆλες, ἡ ζέστη καί ἡ ἔλλειψις εὐθιξίας

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ εἶναι ἐξαιρετικῶς σοβαρό γιά νά ἀντιμετωπίζεται μέ ἀστεϊσμούς καί ἱλαρότητες. Ὑπάρχουν προσδοκίες ἀπό τούς πολῖτες ὅσον ἀφορᾶ στήν δημοσία τάξη καί τήν ἐπιβολή τοῦ νόμου καί τῆς τάξεως. Εἰδικῶς ἀπό μιά συντηρητική κυβέρνηση. Ἔχει ἄραγε συναίσθηση αὐτῆς τῆς πραγματικότητος ὁ ὑπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτου, ὁ κ. Νότης Μηταράκης, ὁ ὁποῖος δύο ἐξαγγελίες ἔκανε ἀπό τῆς θέσεώς του αὐτῆς, καί γιά τίς δύο τόν «ἄδειασε» ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος; Ἡ μία, ὡς γνωστόν, ἀφοροῦσε στήν διάλυση τῆς Πανεπιστημιακῆς Ἀστυνομίας καί ἡ ἄλλη στήν ἵδρυση τῆς ἐφίππου ἀστυνομίας. Τό χειρότερο εἶναι, ὅτι ὅσον ἀφορᾶ στήν ἔφιππη ἀστυνομία, ὄχι μόνον ἡ ἐξαγγελία διεψεύσθη ἀλλά καί ὁ ἴδιος ὁ Πρωθυπουργός ἔκανε σκωπτική ἀναφορά στήν «ἰδέα» τοῦ ὑπουργοῦ του. Κατά τήν τηλεοπτική συνέντευξη, ἀπαντῶντας στήν σχετική ἐρώτηση, εἶπε: «Σκέφτηκα, γιά τήν ἔφιππη ἀστυνομία, ὅτι μέ αὐτή τή ζέστη ἴσως πρέπει νά ζητήσω καμῆλες ἀπό τούς φίλους μου στή Σαουδική Ἀραβία καί στόν Κόλπο. Δέν χρειαζόμαστε. Εἶναι μιά ἐνδιαφέρουσα ἰδέα αὐτή, ἀλλά δέν χρειαζόμαστε αὐτή τή στιγμή ἔφιππη…»

Τί μπορεῖ νά σκέφθηκε ἄραγε ὁ τηλεθεατής πού ἄκουσε αὐτό τό δηκτικό σχόλιο; Ὅτι ἡ Κυβέρνησις χαριεντίζεται μέ τήν ἀσφάλειά του; Ὅτι ὁ Πρωθυπουργός ἔχει «πάρει στό ψιλό» τόν ὑπουργό του; Ἐπιτρέπονται αὐτά τά πράγματα;

Διόλου περίεργο πού, συμφώνως πρός πληροφορίες, ἀσκοῦνται στόν κ. Μηταράκη πιέσεις νά ὑποβάλει τήν παραίτησή του. Τό περίεργο εἶναι ὅτι χρειάζονται τέτοιες πιέσεις. Θά ἐπεριμέναμε ὅτι μετά τήν συνέντευξη τοῦ Πρωθυπουργοῦ καί τήν ἀναφορά τους στίς καμῆλες θά εἶχε σπεύσει ὁ ἴδιος νά ὑποβάλει τήν παραίτησή του. Μέ ποιό κῦρος θά ὁμιλεῖ αὔριο στούς συναδέλφους του στό ὑπουργικό συμβούλιο ὁ κ. Μηταράκης; Πῶς θά ἀπευθύνεται στήν ἡγεσία τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας καί στούς ὑφισταμένους του; Πόσο θά τόν ὑπολογίζουν; Καί ἀκόμη περισσότερο, μπορεῖ ἀκόμη νά ἀναλαμβάνει τήν εὐθύνη τῆς προστασίας τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν ἀπό τήν ἐγκληματικότητα;

Ὑπάρχει ὅμως ἕνα ζήτημα πολύ σοβαρώτερο, τό ὁποῖο ἀναδεικνύεται ἀπό τίς ἐπιπολαιότητες (ἄς τίς ὀνομάσουμε ἔτσι) τοῦ ὑπουργοῦ Προστασίας τοῦ Πολίτου. Ἔχει νά κάνει μέ τόν συντονισμό τοῦ κυβερνητικοῦ ἔργου καί τήν ἴδια τήν ὑπόσταση τοῦ πολυδιαφημισμένου «ἐπιτελικοῦ κράτους».

Ἐτέθη στόν Πρωθυπουργό τό ἐρώτημα ἄν ὁ κ. Μηταράκης τόν εἶχε ἐνημερώσει γιά τήν ἰδέα τῆς ἔφιππης ἀστυνομίας ἤ τήν ἀνεκοίνωσε ἀπό μόνος του. Ὁ κ. Μητσοτάκης εἶχε ἤδη ἀναφέρει ὅτι «αὐτή ἡ πρόταση ὑπῆρχε ἐδῶ καί καιρό στόν προγραμματισμό τοῦ Ὑπουργείου ὡς μία σκέψη», ἀπαντῶντας δέ εἶπε: «Ἔκρινα ὅτι στήν παροῦσα συγκυρία εἶναι κάτι τό ὁποῖο δέν τό χρειαζόμαστε».

Ἄλλο νά εἶναι «μιά σκέψη», ἄλλο νά ὑπάρχει «στόν προγραμματισμό τοῦ Ὑπουργείου» καί ἄλλο νά ἐξαγγέλλεται ἀπό τόν ἁρμόδιο ὑπουργό μέ τόν Πρωθυπουργό νά ἀντιπαρέρχεται λέγοντας ὅτι ἐν τέλει «δέν τό χρειαζόμαστε».

Πρακτικῶς ἐάν τό δοῦμε ἄλλως τε, τί θά προσέφεραν στήν ἀστυνόμευση τῶν Ἀθηνῶν δέκα ἀστυφύλακες μέ ἕξι ἄλογα; Μᾶλλον γιά τουριστική ἀτραξιόν θά ὁμιλούσαμε παρά γιά σοβαρή ἀστυνόμευση. Θά μποροῦσε νά ἀποτελέσει καί ὑλικό πρός ἀξιοποίηση ἀπό τίς καλοκαιρινές ἐπιθεωρήσεις! Ἐπιπροσθέτως, ὅταν ὁ κ. Μηταράκης δίδει συγκεκριμένα στοιχεῖα, δηλαδή ἕξι ἄλογα καί δέκα ἀστυφύλακες, σημαίνει ὅτι ἔχει γίνει μιά σχετική μελέτη, ἔστω καί προκαταρκτική. Στόν ἀέρα ἔγινε αὐτή ἡ μελέτη; Μέ βάση ποιά κριτήρια ἀπεφασίσθη τά ἄλογα νά εἶναι ἕξι; Καί ὄχι πέντε ἤ δέκα;

Ναί, ἐν τέλει, ἔχουμε νά κάνουμε μέ ἀστειότητες. Οἱ ὁποῖες ὅμως ἐγείρουν ἐρωτήματα πολύ σοβαρά. Καί γιά τόν ὑπουργό Προστασίας τοῦ Πολίτου. Καί γιά τόν Πρωθυπουργό. Καί γιά τό «ἐπιτελικό κράτος».

Κεντρικό θέμα