«Παράνομα» τά μετρητά καί αὔξησις φόρου 1.444 εὐρώ στούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες

Τί ἀπεφάσισε χθές τό Ὑπουργικό Συμβούλιο γιά τό τεκμαρτό εἰσόδημα 10.920 εὐρώ χιλιάδων ἐπιχειρήσεων – Δίκαιο μέτρο, ἀλλά ἀπεκρύβη στήν προεκλογική ἐκστρατεία – «Ρευστό» στόπ γιά μεταβιβάσεις ἀκινήτων, καταβολή κοινωνικῶν ἐπιδομάτων, τραπεζικές συναλλαγές ἄνω τῶν 500 εὐρώ – Θά βιντεοσκοποῦνται μέ κάμερες οἱ φορολογικοί ἔλεγχοι

ΑΥΞΗΣΗ φορολογικῶν ἐπιβαρύνσεων γιά χιλιάδες ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες φέρνει τό νέο σύστημα φορολογήσεως πού θά ἀφορᾶ στά εἰσοδήματα τοῦ 2023, καί ἀνεκοίνωσε χθές ἡ Κυβέρνησις στό ὄνομα τῆς πατάξεως τῆς ἐκτεταταμένης φοροδιαφυγῆς. Ὅπως ἐκτιμᾶται, τό νέο σύστημα ἀναμένεται νά ὁδηγήσει στήν ἀποκάλυψη σημαντικῆς φορολογητέας ὕλης μέ τά ἔσοδα τοῦ Δημοσίου νά αὐξάνονται κατά 874 ἑκατ. εὐρώ, ἐνῷ μετά τήν μείωση τοῦ τέλους ἐπιτηδεύματος θά ἀνέλθουν σέ 606 ἑκατ. εὐρώ. Οἱ ἀλλαγές στό φορολογικό καθεστώς τῶν ἐπαγγελματιῶν θά προκαλέσουν αὔξηση φορολογικῶν ἐπιβαρύνσεων κατά 1.444 εὐρώ κατά μέσον ὅρον γιά 473.000 φορολογουμένους. Ὑπολογίζεται ὅτι τό 76% τῶν ἐπαγγελματιῶν θά πληρώσουν φόρο ἕως 3.000 εὐρώ, ἐνῷ τό 24% θά πληρώσει πάνω ἀπό 3.000 εὐρώ.

Μέ τό νέο σύστημα, οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες θά χάσουν σειρά ἐπιδομάτων συνολικοῦ ὕψους 100 ἑκατ. εὐρώ, τά ὁποῖα, ὅπως ἀνέφερε ἡ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Οἰκονομίας, θά ἐπιστρέψουν στήν κοινωνία εἴτε μέ αὔξηση τοῦ ὕψους τῶν ἐπιδομάτων εἴτε τῶν δικαιούχων. Ταυτοχρόνως μέ τό νέο φορολογικό νομοσχέδιο πού ἀναμένεται νά ψηφισθεῖ ἕως τό τέλος τοῦ ἔτους, ἐπιχειρεῖται νά περιορισθεῖ ἡ χρῆσις τῶν μετρητῶν μέσῳ κυρίως τεσσάρων μέτρων:

– Τό τίμημα γιά ἀγοραπωλησίες ἀκινήτων θά καταβάλλεται ἀποκλειστικῶς μέ τραπεζικά μέσα πληρωμῆς. Τό συμβόλαιο πού καταγράφει προκαταβολή, μερική ἤ ὁλική ἐξόφληση μέ μετρητά, εἶναι ἄκυρο καί ἀπαγορεύεται ἡ μεταγραφή του. Οἱ παραβάτες τιμωροῦνται μέ πρόστιμο ἴσο μέ τό 10% τοῦ τιμήματος πού κατεβλήθη μέ μετρητά, κατ’ ἐλάχιστον 10.000 καί μέχρι 500.000 εὐρώ, γιά κάθε παράβαση.

– Καταβολή ἐπιδομάτων σέ χρεωστική κάρτα: Θεσμοθετεῖται ἡ πληρωμή τῆς πλειονότητος τῶν κοινωνικῶν καί προνοιακῶν ἐπιδομάτων (ἐπιδόματα τέκνων, ἐπίδομα γεννήσεως, ἐπιδόματα ἀνεργίας) μέσῳ χρεωστικῶν καρτῶν.

– Τό πρόστιμο γιά συναλλαγές μέ μετρητά πάνω ἀπό 500 εὐρώ, τό ὁποῖο σήμερα εἶναι 100 εὐρώ, διαμορφώνεται εἰς τό ἑξῆς στό διπλάσιο τῆς ἀξίας τῆς ἀποδείξεως.

– Ὅλες οἱ συναλλαγές μεταξύ ἐπιχειρήσεων γιά προϊόντα πού ὑπόκεινται σέ εἰδικό φόρο καταναλώσεως, φόρο καταναλώσεως καί τέλος ταξινομήσεως, γίνονται ὑποχρεωτικά καί ἀνεξαρτήτως ποσοῦ, μέ τήν χρήση ἠλεκτρονικῶν μέσων πληρωμῆς. Ἡ ρύθμισις περιλαμβάνει τόσο τό ἐγχώριο ὅσο καί τό διεθνές ἐμπόριο (εἰσαγωγές – ἐξαγωγές) μέ χῶρες τῆς ΕΕ καί τρίτες χῶρες.

Ἀκόμη, προβλέπεται ὅτι οἱ φορολογικοί ἔλεγχοι θά μποροῦν νά καταγράφονται γιά λόγους διαφανείας μέ κάμερες, ὕστερα ἀπό προηγουμένη ἐνημέρωση τῶν φορολογουμένων. Τό ὀπτικοακουστικό ὑλικό θά φυλάσσεται γιά ἕξι μῆνες καί μετά θά καταστρέφεται. Δύο εἶναι οἱ κεντρικοί ἄξονες τοῦ νέου συστήματος φορολογήσεως γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες. Ὁ πρῶτος ἄξων προβλέπει τήν καθιέρωση ἐλάχιστου φορολογητέου εἰσοδήματος γιά ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες, ἴσου μέ τό 14πλάσιο τοῦ κατώτατου μισθοῦ ἤ στό ὕψος τῶν 10.920 εὐρώ.

Ἡ ἐλάχιστη ἀμοιβή προσδιορίζεται ὡς ἑξῆς:

Ἡ ἐλάχιστη ἀμοιβή δέν μπορεῖ νά ὑπολείπεται τοῦ μεγαλυτέρου μεταξύ: α) τοῦ ἐλάχιστου (βασικοῦ) μισθοῦ προσαυξημένου κατά 10% γιά κάθε 3 χρόνια ἐργασίας ὡς αὐτοαπασχολούμενος, μετά τά 3 πρῶτα ἔτη καί β) τοῦ ἀνώτερου ἐτήσιου μισθοῦ (ἕως 30.000 εὐρώ) πού ὁ ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας καταβάλλει στό προσωπικό του. Ἡ ἐλάχιστη ἀμοιβή, ὅπως αὐτή προσδιορίζεται πιό πάνω, προσαυξάνεται μέ δύο τρόπους, σωρευτικῶς:

Α. μέ ἕνα ποσόν ἴσον μέ τό 10% τοῦ ἐτήσιου κόστους μισθοδοσίας (μισθός, ἐργοδοτικές εἰσφορές, παροχές σέ εἶδος) τοῦ προσωπικοῦ πού ὁ αὐτοαπασχολούμενος ἀπασχολεῖ στήν ἐπιχείρησή του, μέ ἀνώτατο ὅριο τίς 15.000€.

Β. μέ ἕνα συντελεστή ὅταν ὁ ἐτήσιος τζίρος τοῦ αὐτοαπασχολουμένου εἶναι σημαντικά μεγαλύτερος ἀπό τό μέσον ὅρον τοῦ ἐτήσιου τζίρου τοῦ ΚΑΔ:

– 35% γιά ὅσους ὁ ἐτήσιος τζίρος εἶναι μεγαλύτερος τοῦ 100% τοῦ μέσου ὅρου τοῦ ἐτήσιου τζίρου τοῦ ΚΑΔ τῶν μεγαλύτερων ἐσόδων

– 70% γιά ὅσους ὁ ἐτήσιος τζίρος εἶναι μεγαλύτερος τοῦ 150% τοῦ μέσου ὅρου τοῦ ἐτήσιου τζίρου τοῦ ΚΑΔ τῶν μεγαλύτερων ἐσόδων

– 100% γιά ὅσους ὁ ἐτήσιος τζίρος εἶναι μεγαλύτερος τοῦ 200% τοῦ μέσου ὅρου τοῦ ἐτήσιου τζίρου τοῦ ΚΑΔ τῶν μεγαλύτερων ἐσόδων, μέ ἀνώτατο ὅριο τίς 50.000 εὐρώ.

Γιά τόν ὑπολογισμό τοῦ ἐλάχιστου (βασικοῦ) μισθοῦ λαμβάνονται ὑπ’ ὄψιν τυχόν τριετίες πού ἔχει συγκεντρώσει ὁ φορολογούμενος ἀπό τήν πρώτη ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν του ἀνεξαρτήτως τοῦ ΚΑΔ. Ὁ ἐλάχιστος (βασικός) μισθός αὐξάνεται κατά 10% γιά κάθε 3 χρόνια ἐργασίας ὡς αὐτοαπασχολούμενος, μετά τά 3 πρῶτα ἔτη, μέ ἕνα ἀνώτατο ὅριο τίς τρεῖς τριετίες:

– Κατά τόν ὑπολογισμό τῆς ἐλάχιστης ἀμοιβῆς, λαμβάνονται ὑπ’ ὄψιν τυχόν εἰσοδήματα ἀπό μισθωτή ἐργασία τοῦ αὐτοαπασχολουμένου.

– Ὁ χρόνος κατά τόν ὁποῖο ὁ ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας εἶχε παύση ἐργασιῶν δέν λογίζεται κατά τόν ὑπολογισμό τῆς ἐλάχιστης ἀμοιβῆς.

– Οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες μέ νεοσύστατη ἐπιχειρηματική δραστηριότητα θά ἔχουν τίς ἀκόλουθες μειώσεις τῆς ἐλάχιστης ἀμοιβῆς: 100% γιά τά τρία πρῶτα χρόνια, 67% γιά τόν 4ο χρόνο καί 33% γιά τόν 5ο χρόνο.

– Ὅταν ὁ ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας ἀσκεῖ τήν δραστηριότητά του καί ἔχει τήν κύρια κατοικία του σέ χωριά μέ πληθυσμό ἕως 500 κατοίκους καί σέ νησιά κάτω ἀπό 3.100 κατοίκους, ἡ ἐλάχιστη ἀμοιβή θά μειώνεται κατά 50%.

Ὁ δεύτερος ἄξων σχετίζεται μέ τήν παροχή πρόσθετων κινήτρων γιά τήν φορολογική συνέπεια. Συγκεκριμένως, ὅσοι ἐμφανίζουν κέρδη πάνω ἀπό τό τεκμαρτό ὅριο θά ἀπαλλάσσονται ἀπό τό 2024 ἀπό τό 50% τοῦ τέλους ἐπιτηδεύματος, ἐνῷ ἡ ἔκπτωσις γιά τούς ὑπολοίπους θά εἶναι στό 25%. Τό νέο σύστημα φορολογήσεως τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν δέν θά ἰσχύσει γιά τούς ἀγρότες καί τούς ἐργαζομένους πού ἀμείβονται μέ μπλοκάκι καί ἔχουν μέχρι δύο ἐργοδότες. Τό τεκμαρτό εἰσόδημα θά μειώνεται γιά τούς νέους ἐπαγγελματίες (100% μείωση γιά τά πρῶτα τρία χρόνια) γιά τά ἄτομα μέ ἀναπηρία ἴση ἤ μεγαλύτερη ἀπό 80%.

Ὅπως τόνισε ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Οἰκονομίας καί Οἰκονομικῶν, Κωστῆς Χατζηδάκης, ἦταν ἀναγκαία ἡ διαμόρφωσις ἑνός νέου συστήματος προσδιορισμοῦ τοῦ ἐλάχιστου φορολογητέου εἰσοδήματος τῶν ἐπαγγελματιῶν, δεδομένου ὅτι ἡ πλειονότης τῶν ἐπαγγελματιῶν δήλωσαν γιά τό 2022 κέρδη χαμηλότερα ἀπό τό εἰσόδημα ἑνός μισθωτοῦ πού ἀμείβεται μέ τόν κατώτατο μισθό. Εἰδικώτερα, τό 71% τῶν ἐπαγγελματιῶν δήλωσαν εἰσόδημα χαμηλότερο ἀπό τίς ἐτήσιες ἀποδοχές ἑνός ἐργαζομένου πού λαμβάνει τόν κατώτατο μισθό. Ἐπίσης, κατεγράφησαν πολύ μεγάλες ἀνισότητες στήν φορολογική ἐπιβάρυνση τῶν ἐπαγγελματιῶν, καθώς τό 50% τῶν φόρων ἐπληρώθησαν ἀπό τό 4% τῶν φορολογουμένων. Ἀπό τό 2024, γιά τά εἰσοδήματα τοῦ 2023, οὐδείς ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας δέν θά φορολογεῖται γιά εἰσόδημα κατώτερο τοῦ μισθωτοῦ μέ κατώτατο μισθό, τόνισε ὁ κ. Χατζηδάκης, διευκρινίζοντας ὅτι αὐτό τό τεκμήριο θά εἶναι μαχητό.

Κεντρικό θέμα