ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Οἱ βουλευτές τῆς ΝΔ ἐπειθάρχησαν oἱ ψηφοφόροι τῆς παρατάξεως νά δοῦμε!

«Παρών» ἐδήλωσε στήν ψηφοφορία ὁ πρώην Πρωθυπουργός Ἀντώνης Σαμαρᾶς – Ἀπέφυγε νά ὑποστηρίξει τήν ἄποψή του δημοσίως – Νόμος τοῦ Κράτους ἀπό χθές ἡ τροπολογία γιά τήν νομιμοποίηση χιλιάδων παράνομων μεταναστῶν

ΕΨΗΦΙΣΘΗ τελικῶς χθές ἀπό τούς «ὑπάκουους» βουλευτές τῆς Νέας Δημοκρατίας (πλήν βεβαίως τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ ὁ ὁποῖος ἐδήλωσε «παρών») ἡ τροπολογία γιά τήν νομιμοποίηση μεταναστῶν πού εἶχαν εἰσέλθει παρανόμως στήν χώρα. Εἶναι βέβαιον ὅτι ἀρκετοί ἀπό αὐτούς τό ἔκαναν μέ «βαρειά καρδιά». Ὑπεχρεώθησαν νά τό κάνουν χάριν τῆς «κομματικῆς πειθαρχίας», ἑνός ἑλληνικοῦ ἐπινοήματος πού εἶναι πρωτίστως ἀντισυνταγματικό.

Διότι τό ἄρθρο 60, παρ. 1 τοῦ Συντάγματος προβλέπει: «Οἱ βουλευτές ἔχουν ἀπεριόριστο τό δικαίωμα τῆς γνώμης καί τῆς ψήφου κατά συνείδηση». Νά ὑποθέσουμε ὅτι ἔχει διαφύγει τήν προσοχή τῶν ἰθυνόντων τῆς ΝΔ (καί ἄλλων κομμάτων πού κατά παρελθόν ἐπεκαλέσθησαν τήν κομματική πειθαρχία) αὐτή ἡ διάταξις; Ἁπλῶς οἱ ἡγεσίες ἀσκοῦν τήν ἐπιρροή τους στούς βουλευτές πού δέν θέλουν νά διακυβεύσουν τό πολιτικό τους μέλλον, ὑποχρεώνοντάς τους νά ἐνεργήσουν κατά ἀντισυνταγματικό τρόπο. Ἐναντίον τοῦ συνταγματικῶς κατοχυρωμένου δικαιώματός τους νά ψηφίζουν κατά συνείδησιν. Μετά ἀποροῦμε γιά ποιούς λόγους ἀποφεύγουν νά ἐμπλακοῦν μέ τήν πολιτική ἀξιόλογοι ἄνθρωποι. Οἱ ἀξιόλογοι πολῖτες θεωροῦν πολύ σοβαρό δικαίωμα τήν ἐλευθερία τῆς γνώμης τους καί ἠθική ὑποχρέωση νά ἐνεργοῦν πάντα κατά συνείδησιν.

Δυστυχῶς γιά αὐτά, τά κόμματα δέν ἔχουν ἀνάλογα μέσα πιέσεως, ὥστε νά ὑποχρεώσουν καί τούς ψηφοφόρους τους νά πειθαρχοῦν καί αὐτοί στίς βουλήσεις τους ὅταν προσέρχονται στήν κάλπη.

Καί ἐπίκειται ἡ κάλπη τῶν εὐρωεκλογῶν. Θά ἔχουν ἄραγε ξεχάσει μέχρι τότε οἱ ψηφοφόροι τῆς Νέας Δημοκρατίας τό ἀτόπημα τῆς Κυβερνήσεως; Διότι ἀτόπημα εἶναι ἡ ἀπόφασις νά νομιμοποιηθεῖ ἡ παρανομία τῆς λαθραίας εἰσόδου στήν χώρα. Ἀτόπημα εἶναι νά κατατεθεῖ διά νυκτός καί σέ ἄσχετο νομοσχέδιο ἡ σχετική τροπολογία.

Ἀτόπημα εἶναι τέλος νά συρθοῦν οἱ βουλευτές σέ μία ψῆφο ἐναντίον τῆς συνειδήσεώς τους καί ἐναντίον τῆς ἐντολῆς πού ἔχουν λάβει ἀπό τούς ψηφοφόρους τους. Ἡ Νέα Δημοκρατία ψηφίσθηκε ἤδη ἀπό τό 2019 ἀπό τούς Ἕλληνες πολῖτες μέ βάση ἕνα προεκλογικό πρόγραμμα πού διαβεβαίωνε γιά τήν ἐπιβολή τοῦ νόμου καί τῆς τάξεως καί τήν ἀνακοπή τῶν ροῶν τῆς παρανόμου μεταναστεύσεως. Συμβιβάζεται τό πρόγραμμα αὐτό μέ τήν ψηφισθεῖσα τροπολογία, πού νομιμοποιεῖ παράνομους μετανάστες;

Σημειώνουμε δέ ὅτι ἡ συγκεκριμένη τροπολογία δέν εἶναι τό μοναδικό ζήτημα ἐπί τοῦ ὁποίου ἡ ἡγεσία τῆς Νέας Δημοκρατίας ἔρχεται σέ ἄμεση ἀντίθεση μέ τά πιστεύω καί τίς προσδοκίες τῶν ψηφοφόρων της. Πολλοί ἀπό τούς ὁποίους τήν ψηφίζουν μέ τήν λογική τοῦ «μή χεῖρον βέλτιστον».

Εὐλόγως οἱ διακυβερνήσεις ἀπό τό ΠΑΣΟΚ καί τόν ΣΥΡΙΖΑ καί τά δεινά τά ὁποῖα ἐπέφεραν στήν χώρα, κάνουν τήν Νέα Δημοκρατία νά φαίνεται ἡ μόνη ἐπιλογή πού δέν θά ἐπιφέρει καταστροφές. Ὅταν ὅμως υἱοθετεῖ πολιτικές πού τήν ταυτίζουν μέ τά ἀριστερά κόμματα, εὐλόγως οἱ πολῖτες θά ἀντιδράσουν. Καί καθώς στίς εὐρωεκλογές δέν θά κριθεῖ ἡ Κυβέρνησις, δέν δημιουργεῖται κίνδυνος ἀνατροπῆς της, οἱ ψηφοφόροι μποροῦν νά ἐκφράσουν τήν διαμαρτυρία τους, εἴτε διά τῆς ἀποχῆς, εἴτε ψηφίζοντας κάποιο ἀπό τά κόμματα πού ἔχουν ἀναδυθεῖ στά δεξιά τῆς ΝΔ.

Κεντρικό θέμα