ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024

Κυριάκο, χάσαμε

Ἡ Οὐάσιγκτων ἐγκαταλείπει τό Κίεβο ἀναγγέλλοντας ἐμμέσως τήν διακοπή τῆς χρηματοδοτήσεως, ἐνῷ τό ΝΑΤΟ προαναγγέλλει διά τοῦ Στόλτενμπεργκ τήν ἧττα τῆς Οὐκρανίας στό μέτωπο! – Τί ἐκέρδισε ἡ Ἑλλάς πού στάθηκε στήν σωστή πλευρά τῆς ἱστορίας;

ΗΤΑΝ 21 τοῦ περασμένου Αὐγούστου, ὅταν ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ὑπεδέχετο στήν Ἀθήνα τόν Βολοντυμύρ Ζελένσκυ μέ τήν Ἀσκητική τοῦ Καζαντζάκη: «Μήν καταδέχεσαι νά ρωτᾶς ἄν θά νικήσουμε ἤ θά νικηθοῦμε. Πολέμα, γιατί ἡ πέτρα, τό σίδερο καί τό ἀτσάλι δέν ἀντέχουν. Ὁ ἄνθρωπος ἀντέχει. Καί οἱ Οὐκρανοί ἀντέχετε». Τώρα πού τό φάσμα τῆς ἥττας προβάλλει στήν Οὐκρανία, τίθεται τό ἐρώτημα, τί ἔχει κερδίσει ἡ Ἑλλάς ἀπό τήν ἀνεπιφύλακτη τοποθέτησή της στήν «σωστή πλευρά τῆς ἱστορίας.» Καί ἀκόμη, σέ ποιό βαθμό ἀντιλαμβάνεται ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης τήν φιλοσοφική σκέψη τοῦ Καζαντζάκη πού τήν ὑπετίμησε τόσο, πού τήν ἐπικαλεῖται γιά νά σχολιάσει τήν βέβηλη καθημερινότητα ἑνός πολέμου;

Σήμερα δέν εἶναι πλέον τόσο βέβαιον ὅτι οἱ Οὐκρανοί ἀντέχουν. Μᾶλλον τό ἀντίθετο. Τό παραδέχεται ὁ ἴδιος ὁ γενικός γραμματεύς τοῦ ΝΑΤΟ Γένς Στόλτενμπεργκ, ὁ ὁποῖος σέ συνέντευξή του στό γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο ARD ἐκάλεσε τήν δυτική στρατιωτική συμμαχία νά εἶναι προετοιμασμένη γιά ἄσχημα νέα ἀπό τό οὐκρανικό μέτωπο. Εἶναι ἡ κομβική στιγμή, κατά τήν ὁποία τά κράτη μέλη τοῦ ΝΑΤΟ ἐπανεξετάζουν τίς δυνατότητες καί τίς προοπτικές παροχῆς βοηθείας στήν Οὐκρανία. Βοηθείας, χωρίς τήν ὁποία τό Κίεβο δέν θά μπορέσει νά συνεχίσει νά ἀμύνεται ἐπί μακρόν ἀπέναντι στήν πίεση τοῦ ρωσσικοῦ στρατοῦ. Καί ἡ ἀρχή γίνεται ἀπό τίς ΗΠΑ, ἀπό τήν χώρα ἡ ὁποία ἔχει τά μέγιστα ἐπωφεληθεῖ ἀπό τόν πόλεμο ἐνισχύοντας τήν Οὐκρανία, ἐνῷ ταυτοχρόνως ἐπωφελεῖται οἰκονομικά ἀπό τήν ἀπομάκρυνση τῆς Εὐρώπης ἀπό ἄλλες οἰκονομικές συνεργασίες καί κυρίως ἀπό τό χαμηλότερου κόστους ρωσσικό φυσικό ἀέριο. Τώρα ἡ Οὐάσιγκτων ἀποσύρεται. Δέν διαθέτει ἄλλα κονδύλια γιά τήν Οὐκρανία. Τό Κογκρέσσο δέν προτίθεται νά ἐγκρίνει κονδύλια γιά περαιτέρω ὑποστήριξη τοῦ Κιέβου. Ἡ Σαλάντα Γιάνγκ, διευθύντρια προϋπολογισμοῦ τοῦ Λευκοῦ Οἴκου, σέ ἐπιστολή πρός τά νομοθετικά σώματα ἀναφέρει:

«Χωρίς τήν δράση τοῦ Κογκρέσσου, μέχρι τό τέλος τοῦ ἔτους θά ἐξαντληθοῦν οἱ πόροι γιά νά προμηθευτοῦμε περισσότερα ὅπλα καί ἐξοπλισμό γιά τήν Οὐκρανία καί νά παρέχουμε ἐξοπλισμό ἀπό ἀμερικανικά ἀποθέματα. Δέν ὑπάρχει κανένα μαγικό δοχεῖο χρηματοδοτήσεως γιά νά ἀνταποκριθοῦμε αὐτή τήν στιγμή. Μᾶς ἔχουν τελειώσει τά χρήματα –καί σχεδόν ὁ χρόνος».

Ἀλλά ἐνῷ στά δύο χρόνια πού πέρασαν οἱ ΗΠΑ ἐπέτυχαν τούς περισσοτέρους ἀπό τούς οἰκονομικούς στόχους τους, τίθεται τό ἐρώτημα τί ἐκέρδισε ἡ Ἑλλάς. Οἱ κυρώσεις πρός τήν Ρωσσία τίς ὁποῖες ἀσμένως υἱοθετήσαμε, σήμαναν ζημίες γιά πολλούς Ἕλληνες ἐπιχειρηματίες, ἐνῷ τό σύνολον τοῦ πληθυσμοῦ ὑπεχρεώθη νά πληρώνει σέ πανάκριβες τιμές τήν ἐνέργεια καί τό φυσικό ἀέριο.

Αὐτό ἦταν τό ἀντάλλαγμα γιά τά ὅπλα, τά ὁποῖα μέ πολλή προθυμία παραχωρήσαμε πρός τήν Οὐκρανία ἀπό τήν πρώτη στιγμή. Δέν ἔχει καμμία σημασία ἄν αὐτά τά ὅπλα μας «περίσσευαν» –δέν ἦσαν στήν πρώτη γραμμή ἀλλά στίς ἀποθῆκες. Τά δώσαμε. Καί σέ ἀντάλλαγμα πήραμε ἀκρίβεια καί ἐπιχειρηματική ὑποβάθμιση…

Καί ἡ Ἀλεξανδρούπολις; Τό λιμάνι, χωρίς τό ὁποῖο ἡ ὑποστήριξις τῆς Οὐκρανίας δέν θά ἦταν ἐφικτή, τί μᾶς ἀποδίδει; Καί αὐτό τό ἔχουμε ἄνευ ὅρων παραχωρήσει. Ὅπως ἄνευ ὅρων συμπαρατασσόμεθα μέ τίς ΗΠΑ πού μᾶς θεωροῦν «δεδομένους» καί δέν βλέπουν ὑποχρέωση νά ἀσχοληθοῦν μέ τά προβλήματά μας. Μετά ἀποροῦμε γιά τόν προνομιακό τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἀντιμετωπίζονται ὁ Ἐρντογάν καί τό Ἰσραήλ πού προτάσσουν τήν δική τους ἐθνική πολιτική καί τά συμφέροντα τῶν ἐθνῶν τους ἔναντι ἀοριστιῶν καί ὑποσχέσεων ἄνευ ἀντικρίσματος.

«Ἡ ὑποστήριξη τῶν ΗΠΑ δέν μπορεῖ νά ἀντικατασταθεῖ ἀπό ἄλλους» ἀναφέρει ἀκόμη κ. Γιάνγκ στήν ἐπιστολή της: «Ἤδη, τά πακέττα βοήθειας γιά τήν ἀσφάλεια ἔχουν γίνει μικρότερα καί οἱ παραδόσεις βοηθείας ἔχουν γίνει πιό περιορισμένες, ἐνῷ οἱ σύμμαχοί μας σέ ὅλον τόν κόσμο κινοῦνται πρός τήν κατεύθυνση νά προσφέρουν περισσότερα. Ἡ ὑποστήριξις τῶν ΗΠΑ εἶναι κρίσιμης σημασίας καί δέν μπορεῖ νά ἀντικατασταθεῖ ἀπό ἄλλους».

Φαίνεται λοιπόν ὅτι ἡ τύχη τῆς Οὐκρανίας εἶναι προδιαγεγραμμένη. Καί ἡ Ἑλλάς εὑρίσκεται δυστυχῶς στήν πλευρά τῶν χαμένων.

Κεντρικό θέμα