Κατακραυγή γιά τήν ἀπαίτηση ἐπιστροφῆς τοῦ ἐπιδόματος τοῦ βοσκοῦ τῶν Ἰμίων

Στήν Βουλή ἔφερε τήν ἀποκάλυψη τῆς «Ἑστίας» ὁ Ἀντιπρόεδρος Νικήτας Κακλαμάνης – Τί ἀπήντησε ὁ ἀναπληρωτής ὑπουργός Ἐσωτερικῶν Στέλιος Πέτσας

ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ τῶν Ἑλλήνων συζητήθηκε τό χθεσινό πρωτοσέλιδο τῆς «Ἑστίας», πού ὄχο μόνο ἐξῆρε τό ἐθνικό ἔργο τοῦ Ἀντώνη Βεζυρόπουλου καί τῶν ἄλλων φρουρῶν τοῦ Αἰγαίου ἀλλά καί ἀπεκάλυπτε τήν μικρότητα κάποιων κρατικῶν ὑπηρεσιῶν πού ζητοῦσαν τήν ἐπιστροφή τοῦ μικροῦ ἐπιδόματος, τό ὁποῖο τοῦ ἐπέτρεπε νά συνεχίζει τήν «οἰκονομική δραστηριότητα» στά Ἴμια (ἐκτροφή 40 κατσικιῶν) διασφαλίζοντας τήν ἑλληνική κυριαρχία στήν νησῖδα.

Τό ζήτημα ἠγέρθη ἀπό τόν Ἀντιπρόεδρο τῆς Βουλῆς Νικήτα Κακλαμάνη, ὁ ὁποῖος ἀπευθυνόμενος πρός τό σῶμα εἶπε: «–Κυρίες καί κύριοι συνάδελφοι, διάβασα σήμερα στό πρωτοσέλιδο τῆς “Ἑστίας” καί κρίνω ὅτι πρέπει νά τό ποῦμε στή Βουλή ὅτι ἀπεβίωσε στά ἐνενήντα τέσσερα χρόνια του ὁ βοσκός τῶν Ἰμίων. Ἡ Βουλή τοῦ λέει τό τελευταῖο του ἀντίο. Ἀκοῦστε, ὅμως, τί ἄλλο διάβασα, ὅτι τοῦ ἐδίδετο ἕνα ἐπίδομα ἀπό τόν Δῆμο τῆς Καλύμνου γιά τή βενζίνη πού ἔβαζε στή βάρκα του γιά νά πάει ἀπέναντι. Καί ἔρχεται τό Ἐλεγκτικό Συνέδριο καί βγάζει ἀπόφαση, ὅτι αὐτά εἶναι ἀχρεωστήτως καταβληθέντα καί ζητάει ἀπό τούς κληρονόμους του καί ἀπό τόν Δῆμο Καλύμνου νά ἐπιστρέψουν τά λεφτά. Θέλω νά πιστεύω ὅτι ὁ κ. Πέτσας θά μᾶς ἀκούσει καί ἀμέσως θά τακτοποιήσει τό θέμα. Γιά τό Ἐλεγκτικό Συνέδριο, παρότι σέβομαι τούς θεσμούς, δέν θέλω νά πῶ τή λέξη πού ταιριάζει καί νομίζω ὅτι ὁμόφωνα συμφωνοῦμε σ’ αὐτό τό πρᾶγμα». Εὐτυχῶς πού ὁ Νικήτας Κακλαμάνης σέβεται τούς θεσμούς, διότι διαφορετικά ἡ ἀγοραία ἔκφρασις πού ἐξέφυγε χθές ἀπό τά χείλη πολυαρίθμων ἐθνικῶς σκεπτομένων Ἑλλήνων θά εἶχε ἀκουσθεῖ καί μέσα στήν αἴθουσα τοῦ Κοινοβουλίου.

Τηρώντας τούς τύπους καί ἐντός τῶν ὁρίων τῆς εὐπρεπείας, ἀπήντησε ὁ Στέλιος Πέτσας διαβεβαιώνοντας (καί αὐτό ἔχει σημασία) ὅτι δέν θά ὑπάρξει ἐπιβάρυνσις γιά τούς κληρονόμους τοῦ τεθνεῶτος. Εἶπε συγκεκριμένα ὁ κ. Πέτσας: «Ἀντιλαμβάνομαι ὅτι ἔχουμε μιά ἀπόφαση τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου. Φυσικά, κανένας λόγος γιά σχολιασμό ἀπό μέρους μας τῆς ἀποφάσεως τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου. Ἀπό ἐκεῖ καί πέρα, αὐτό πού μπορῶ νά πῶ εἶναι ὅτι θά ἐπανεξεταστεῖ ἡ νομική βάση πού παρουσίασε ὁ Δῆμος Καλύμνου, προκειμένου νά βρεθεῖ ὁ καλύτερος δυνατός νομικός χειρισμός καί, φυσικά, ἐμεῖς θά ἀποτίουμε τιμή σέ τέτοιους ἀνθρώπους καί σέ καμμία περίπτωση δέν πρόκειται νά ὑπάρξει ἐπιβάρυνση στούς κληρονόμους του ἤ στόν δῆμο, γι’ αὐτή τήν ἐνέργεια».

Ἐχρειάσθη δηλαδή νά φθάσουν τά πράγματα στό ἀνώτατο ἐπίπεδο, γιά νά κάνει τό Κράτος τό ἐλάχιστο αὐτονόητο, νά ἀπαλλάξει ἕναν ἐκλιπόντα ἀκρίτα τοῦ Αἰγαίου, ἀπό τήν ὑποχρέωση νά ἐπιστρέψει χρήματα τά ὁποῖα διέθετε ὑπέρ ἑνός ἐθνικοῦ σκοποῦ. Τό Κράτος πού ὁραματίσθηκαν πρίν ἀπό 200 χρόνια οἱ ἀγωνιστές τοῦ 1821 δέν θά ἐπεδείκνυε τέτοιες μικρότητες! Τό Κράτος πού ὁραματίσθηκαν πρίν ἀπό 200 χρόνια οἱ ἀγωνιστές τοῦ 1821 θά διέθετε χρήματα, ἀπό τό περίσσευμα καί ἀπό τό ὑστέρημα, γιά νά στηριχθοῦν ἐθνικοί στόχοι καί νά διασφαλισθεῖ ἡ ἐθνική κυριαρχία. Εὐτυχῶς πού ὑπάρχουν ἀκόμη πολιτικοί σάν τόν Νικήτα Κακλαμάνη πού παρεμβαίνουν κάποιες στιγμές καί συγκρατοῦν τήν χώρα ἀπό τόν κατήφορο!!!

Κεντρικό θέμα