ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

Κατά 3,4 χιλιοστά ἐτησίως ἀνεβαίνει ἡ στάθμη τῆς θαλάσσης καί στήν Ἑλλάδα

Οἱ κίνδυνοι ἀπό τήν κλιματική ἀλλαγή: καύσωνες, κυκλῶνες, ξηρασία, ἀσφάλεια τροφίμων, μετανάστευσις

Ο ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟΣ καύσων πού ἀντιμετωπίζουμε στήν Ἑλλάδα ἐδῶ καί σχεδόν μία ἑβδομάδα καταδεικνύει τίς συνέπειες τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς, σύμφωνα μέ τούς εἰδικούς. Οἱ θερμοκρασίες ἄνω τῶν 45 βαθμῶν Κελσίου, μέ τήν παρατεταμένη ξηρασία τοῦ ἐφετινοῦ καλοκαιριοῦ, ἔχουν ἤδη ἐπιπτώσεις στό περιβάλλον καί τήν οἰκονομία (πυρκαϊές, καλλιέργειες, κατανάλωσις ρεύματος). Ἡ ἄνοδος τῆς στάθμης τῆς θαλάσσης κατά 3,4 χιλιοστά ἀνά ἔτος θά ἐπιφέρει δραματικές καί σέ ὁρισμένους τομεῖς καταστροφικές ἀλλαγές στήν ζωή τῶν Ἑλλήνων. Ἡ ἔκθεσις τῆς Ὁμάδος Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμοῦ καί Ἐρεύνης γιά τό Μέλλον (Strategic Foresight) πού συνεκρότησε ὁ Πρωθυπουργός ὑπό τόν συντονισμό τοῦ ΓΓ τῆς Κυβερνήσεως Γρηγόρη Δημητριάδη καί ΓΓ Ἐπικοινωνίας Γιάννη Μαστρογεωργίου, κάνει δυσοίωνες προβλέψεις γιά τήν χώρα μας σέ ὅ,τι σχετίζεται μέ τίς ἐπιπτώσεις τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς.

Εἰδικώτερα, ἡ ἐκμετάλλευσις τῶν ὑδάτινων πόρων τῆς χώρας θά περιορισθεῖ σημαντικά. Οἱ καλλιέργειες στίς παράκτιες περιοχές θά εἶναι δύσκολο νά ποτισθοῦν ἀφοῦ τό νερό τῆς θαλάσσης σταδιακῶς θά διεισδύει στόν ὑδάτινο ὁρίζοντα. Παραλλήλως ἡ ὑπεράντλησις τῶν ὑπογείων νερῶν λόγω καί τῆς αὐξήσεως τῆς θερμοκρασίας θά ἔχει ὡς συνέπεια οἱ ἁλμύρες νά ἀναμειγνύονται μέ τό ἀντλούμενο πόσιμο νερό. Τό γεγονός ὅτι ἕξι στούς δέκα κατοίκους στόν κόσμο μένουν σέ περιοχές ἕως 60 χλμ. ἀπό τίς ἀκτές σημαίνει ὅτι ἑκατομμύρια ἄνθρωποι θά ἀναγκασθοῦν νά μεταναστεύσουν λόγω τῆς ἀνόδου τῆς στάθμης τῆς θαλάσσης. Ἡ ἔκθεσις, τήν ὁποία ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἔχει στά χέρια του καί σίγουρα θά παίξει ρόλο στήν σύνταξη τοῦ νομοσχεδίου γιά τήν κλιματική ἀλλαγή, ἀναφέρει τά ἑξῆς:

«Ἡ Κλιματική Ἀλλαγή ἀπαιτεῖ οἰκολογική ἀναμόρφωση. Ἀκόμα καί ἄν ὅλες οἱ ἐκπομπές τοῦ θερμοκηπίου πού προέρχονται ἀπό ἀνθρώπινες δραστηριότητες σταματήσουν ἄμεσα, τό κλῖμα θά συνεχίσει νά ἀλλάζει. Ὡστόσο, οἱ συνεχιζόμενη ἐπίμονη ἀνθρωπογενής ρύπανση καί οἱ ἐκπομπές τῶν ἀερίων τοῦ θερμοκηπίου θά αὐξήσουν περαιτέρω τήν ὑπερθέρμανση τοῦ πλανήτη, τήν ὀξίνιση (αὔξηση ὀξύτητας) τῶν ὠκεανῶν, τήν ἐρημοποίηση καί τήν ἀλλαγή τῶν κλιματικῶν προτύπων.

Ἡ ἐπιδείνωση τῆς ρύπανσης, ἡ ὑπερεκμετάλλευση τῶν φυσικῶν πόρων καί ἡ ὑποβάθμιση τοῦ περιβάλλοντος θά ὁδηγήσουν σέ σοβαρές, μή ἀναστρέψιμες ἀλλαγές γιά τούς ἀνθρώπους, τίς ὑποδομές, τίς οἰκονομίες καί τά οἰκοσυστήματα σέ ὅλο τόν κόσμο. Οἱ ἐκπομπές ἀερίων τοῦ θερμοκηπίου καί ἡ ρύπανση αὐξάνονται, λόγω τῆς οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης ἀλλά καί τῆς αὔξησης τοῦ πληθυσμοῦ. Ἐν τῷ μεταξύ, ἡ βιοποικιλότητα καί ἡ ἀνθεκτικότητα βρίσκονται ἀμφότερες σέ συνεχῆ καί ἔντονη φθίνουσα τάση.

Οἱ ὁρατές σέ ὅλους ἐπιπτώσεις τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς ἀναμένεται νά ἐνταθοῦν τίς ἑπόμενες δεκαετίες σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο. Ἀκραῖα καιρικά φαινόμενα ἐμφανίζονται ὅλο καί πιό συχνά: συνεχής αὔξηση τῆς θερμοκρασίας, ἐμφάνιση κυκλώνων σέ χῶρες ὅπως ἡ Ἑλλάδα, αὔξηση τῆς στάθμης τῶν θαλασσῶν σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο, λιώσιμο τῶν πάγων, ξηρασίες καί συχνές βροχοπτώσεις ἐπιφέρουν πλημμύρες, ἐπηρεάζουν παράγοντες ὅπως τήν ἀσφάλεια τῆς ζωῆς, τήν οἰκονομική ἀνάπτυξη καί τό φυσικό περιβάλλον καί ἀποτελοῦν ἀπειλή γιά τήν εὐημερία τῶν ἀνθρώπων. Ἄν καί ἱστορικά τό κλῖμα δέν σταμάτησε ποτέ νά μεταβάλλεται, οἱ ἀνθρωπογενεῖς δραστηριότητες ἐπηρεάζουν καθοριστικά τήν –μέ ταχεῖς ρυθμούς– κλιματική ἀλλαγή.

Ἡ χώρα μας ἐπίσης θά ἐπηρεασθεῖ ἔντονα (τουρισμός, ὑποδομές, πόλεις) ἀπό τήν αὔξηση τῶν παγκόσμιων ἐπιπέδων τῆς θάλασσας, τά ὁποῖα αὐξάνονται μέ μέσο ρυθμό 3,4 χιλιοστῶν τόν χρόνο, ἐνῶ ὁ ὄγκος τοῦ πάγου τῆς Ἀρκτικῆς ἔφθασε στό χαμηλό ρεκόρ τό 2018. Ὁ ρυθμός τήξης τοῦ πάγου τῆς Ἀνταρκτικῆς ἔχει ἐπιταχυνθεῖ τριπλά τά τελευταῖα πέντε χρόνια καί ἡ ἔκθεση σέ φυσικούς κινδύνους διπλασιάσθηκε τά τελευταῖα 40 χρόνια, ἐπηρεάζοντας συνεχῶς ὅλο καί περισσότερες περιοχές παγκοσμίως.

Οἱ κύριες ἐπιπτώσεις ἀφοροῦν τίς παρακάτω θεματικές περιοχές:

Ἀσφάλεια τροφίμων

Ἄνοδος τῆς στάθμης τῆς θάλασσας καί ἰσχυρότερες καταιγίδες θά ἐπηρεάζουν τίς παράκτιες περιοχές

Τρόπο ζωῆς καί ὑγεία

Μετανάστευση

Αὐξανόμενες οἰκονομικές ζημιές μέ ἐπίδραση στούς δημόσιους καί ἰδιωτικούς προϋπολογισμούς καί δημιουργία χρεῶν

Ὑποβάθμιση τοῦ ἐδάφους

Ἀκτιβισμός καί συμμετοχικότητα.»

Ὁ πρόεδρος τῆς Ἐθνικῆς Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς γιά τήν Κλιματική Ἀλλαγή, ἀκαδημαϊκός Κωνσταντῖνος Συνολάκης, προειδοποιεῖ ὅτι ἡ ἀνθρωπότης δέν εἶναι προετοιμασμένη νά ἀντιμετωπίσει τίς συνέπειες τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς. Τά ὅσα συνέβησαν στήν Γερμανία καί τό Βέλγιο μέ τίς πολύνεκρες πλημμύρες, στόν Καναδᾶ, τίς ΗΠΑ καί τήν Σιβηρία μέ τίς καταστροφικές πυρκαϊές καί οἱ ἀσύλληπτα ὑψηλές θερμοκρασίες (σχεδόν 40 βαθμούς) στόν ἀρκτικό κύκλο, καταδεικνύουν ὅτι ἡ κλιματική ἀλλαγή ἐπελαύνει καί δέν μπορεῖ κανείς νά τήν περιορίσει, τοὐλάχιστον μέ εὐχολόγια. Οἱ ὑδροστρόβιλοι καί οἱ μικροί κυκλῶνες πού ἔπληξαν ἀκόμη καί περιοχές τῶν Ἀθηνῶν, οἱ χιονοθύελλες πού ἄφησαν χωρίς ρεῦμα τά βόρεια προάστια, οἱ χαλαζοπτώσεις πού καταστρέφουν τά πάντα, κατά τόν κ. Συνολάκη, θά εἶναι συνηθισμένα φαινόμενα ἀπό ἐδῶ καί εἰς τό ἑξῆς. Ὅλοι οἱ ἐπιστήμονες προειδοποιοῦν ὅτι πλέον ἡ ἀντιμετώπισις τῶν ἀκραίων φαινομένων εἶναι θέμα ἐπιβιώσεως τῆς ἀνθρωπότητος καί ὄχι ἁπλῶς μία πολυεθνική προσπάθεια γιά νά μετριασθοῦν τά λάθη τοῦ παρελθόντος!!!

Κεντρικό θέμα