Ἐρώτησις: Ποῦ βρίσκονται σήμερα οἱ ὀκτώ Τοῦρκοι;

Εἶναι ἀκόμη στήν Ἑλλάδα ἤ φυγαδεύθηκαν τήν ἡμέρα τῆς πυρκαϊᾶς;

Η ΕΛΛΑΣ πανηγύρισε τήν ἐπιστροφή τῶν δύο Ἑλλήνων στρατιωτικῶν οἱ ὁποῖοι παρέμειναν ἔγκλειστοι ἐπί πέντε σχεδόν μῆνες στά κάτεργα τῶν φυλακῶν ὑψίστης ἀσφαλείας τῆς Ἀδριανουπόλεως, ἀλλά ἀπό τήν στιγμή πού οἱ Δημήτρης Κούκλατζης καί Ἄγγελος Μητρετώδης πάτησαν τήν γενέθλια γῆ οὐδείς διερωτήθη τό ἑξῆς ἁπλό: Ποῦ βρίσκονται σήμερα οἱ ὀκτώ Τοῦρκοι στρατιωτικοί πού κρατοῦντο ὑπό συνθῆκες ἄκρας μυστικότητος κάπου στό Λεκανοπέδιο τῆς Ἀττικῆς;

Ἡ ἀνάλυσις πού ἔγινε βάσει τῶν διαθεσίμων στοιχείων τά ὁποῖα εἴχαμε ὡς δεδομένα κατέληξε στό συμπέρασμα ὅτι οἱ Τοῦρκοι τούς ἀπελευθέρωσαν ξαφνικά ὑπό τήν πίεση τῆς καταρρεύσεως τῆς λίρας καί τῶν μέτρων πού ἐπέβαλε εἰς βάρος τους μέ δασμούς ὁ Πρόεδρος Τράμπ. Αὐτή τήν λογική ἐκδοχή υἱοθέτησε ἡ «Ἑστία». Ἄλλοι ὑπεστήριξαν ὅτι ἐπρόκειτο γιά ἕνα ἄνοιγμα τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν πρός τήν Εὐρώπη, καθώς δέν θά μποροῦσε ἐπ’ οὐδενί
νά συντηρήσει τόσα μέτωπα ἀνοικτά στήν ἐξωτερική πολιτική του. Ὑπῆρχε, ἄραγε, ἄλλος λόγος πού θά μποροῦσε νά ὁμαλοποιήσει ἔτσι ξαφνικά τίς ἑλληνοτουρκικές σχέσεις σέ σημεῖο –δοθέντος ὅτι οἱ «ὀκτώ» ἐπισήμως σήμερα βρίσκονται στήν Ἑλλάδα– νά ἀναγγέλλεται ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Τούρκου ὑπουργοῦ Ἀμύνης στήν Ἀθήνα ἀλλά καί τά ἐγκαίνια τοῦ ἑλληνικοῦ προξενείου στήν Σμύρνη στίς 4 Σεπτεμβρίου; Τί συμβαίνει τελικῶς;

Ἡ «Ἑστία» ἔγινε χθές κοινωνός συγκεκριμένων πληροφοριῶν ἀπό ἀξιόπιστη πηγή τίς ὁποῖες ὅμως δέν μπορεῖ νά υἱοθετήσει ἀκρίτως. Μπορεῖ ὅμως νά θέσει εὐθέως ἐρώτημα πρός τήν νόμιμη Κυβέρνηση τοῦ τόπου γιά νά ἀπαντήσει στήν περίπτωση πού γνωρίζει: Ἐξακολουθοῦν νά βρίσκονται οἱ «ὀκτώ» στήν Ἑλλάδα ἤ ἔχουν φυγαδευθεῖ τυχόν μέ πλοῖο πρός ἄγνωστη κατεύθυνση; Ἀληθεύει ὅτι οἱ «ὀκτώ» φιλοξενοῦντο φρουρούμενοι ἀρίστως σέ κατάλυμα πού ἀποτελοῦσε ἑπτασφράγιστο μυστικό στήν εὐρύτερη περιοχή τῆς Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς πλησίον τῆς περιοχῆς πού ξέσπασε ἡ καταστροφική πυρκαϊά στό Μάτι; Μπορεῖ νά ἔχει βάση ἀληθείας τό σενάριο συνωμοσίας στά ὅρια τῆς ἐπιστημονικῆς φαντασίας πού διακινεῖται ἐσχάτως ἀπό ψιθυριστές καί διαδοσίες, ὅτι κάποιοι ἐκμεταλλεύθηκαν τήν ἀναταραχή πού ὑπῆρξε μέ τό ξέσπασμα τῆς πυρκαϊᾶς στήν εὐρύτερη περιοχή Ραφήνας – Ματιοῦ καί κατάφεραν νά φυγαδεύσουν ἀπό τό κοντινό κρησφύγετο τούς «ὀκτώ» (ἑπτά σύν ἕναν πού φέρεται νά ἦταν σέ ἄλλο κατάλυμα, ἐντός Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς) εἴτε πρός χώρα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως εἴτε πρός τήν γειτονική Τουρκία;

Ἡ «Ἑστία» ὑπῆρξε ἀποδέκτης συγκεκριμένης πληροφορίας γιά τό ποῦ βρίσκονται οἱ «ὀκτώ», ἀλλά γιά λόγους ἀσφαλείας –γιά τήν περίπτωση πού εἶναι ἀκόμη ἐδῶ– δέν ὀνοματίζει τήν περιοχή. Τό ζήτημα εἶναι ἐξαιρετικά σοβαρό καί προφανῶς ἡ «Ἑστία» δέν υἱοθετεῖ ἀβασάνιστα διαδόσεις καί ψιθύρους πού ἐνδεχομένως νά ἀποδειχθοῦν ἀβάσιμοι. Δοθέντος ὅμως ὅτι ἔχει ἐμπιστοσύνη στήν ἀξιοπιστία τῆς πηγῆς της καί δεδομένου ὅτι οἱ γείτονες ἔχουν ἐπιδείξει προϊστορία στίς ἀπαγωγές Γκιουλενιστῶν (ὅρα Μαυροβούνιο), εἶναι τουλάχιστον ὑποχρεωμένη νά ρωτήσει: Ποῦ βρίσκονται σήμερα οἱ «ὀκτώ»; Στήν Ἑλλάδα ἤ ἀλλοῦ; Καί ἄν βρίσκονται στήν Ἑλλάδα …συγγνώμη γιά τήν ἐρώτηση. Ἄστοχος! Ἐάν δέν εἶναι ὅμως;

Καί κάτι ἀκόμη: Τί «ἔπιασε» τόν ὑπουργό Ἀμύνης Πάνο Καμμένο μετά τίς πυρκαϊές, καί πρίν ἀπό τήν ἀπελευθέρωση τῶν δύο στρατιωτικῶν μας ἀπό τήν Ἀδριανούπολη, νά δηλώνει ὅτι ἡ σύλληψις τῶν Κούκλατζη – Μητρετώδη ἦταν προσχεδιασμένη πρᾶξις ἀπό τόν Ἐρντογάν; Καί γιατί ὁ ἀναπληρωτής του στό Πεντάγωνο Φώτης Κουβέλης ἔσπευσε νά λάβει ἀποστάσεις ἀπό τήν ἐκτίμησή του αὐτή, ἡ ὁποία ὑπῆρξε συνεπής πρός τίς ἀρχικές δηλώσεις τοῦ κ. Καμμένου περί ὁμηρείας, ὅταν οἱ στρατιωτικοί μας ἔπεσαν στά χέρια τῶν Τούρκων; Κάτι δέν μᾶς πάει καλά στήν ὅλη ἱστορία.

Ὅπως δέν μᾶς πάει καλά καί ἡ πλήρης ἀποχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ ἀπό τά «πανηγύρια» γιά τήν ἐπιστροφή τῶν δύο στρατιωτικῶν. Ἐκτός ἀπό ἕνα tweet καί ἕνα φλύαρο non paper στό ὁποῖο ὑπενθυμίζονται οἱ δηλώσεις τοῦ κ. Τσίπρα μετά τήν συνάντηση μέ τόν κ. Ἐρντογάν, ἕτερον οὐδέν. Καί πάλι ὅμως! Εὐχόμαστε εἰλικρινῶς οἱ ἐρωτήσεις πού θέτουμε νά εἶναι «ἄστοχες». Διαφορετικά…

Κεντρικό θέμα