Εἰκονικό ράλλυ «ἀνόδου» μέ 10ετές ὁμόλογο τόν Μάρτιο

Προσφυγή σέ δανεικά καί πάλι, ἐνῶ ἡ Κομμισσιόν προειδοποιεῖ αὐστηρῶς γιά τήν Οἰκονομία

Σκηνικό ἐπίπλαστης πραγματικότητος γιά τήν οἰκονομία φιλοτεχνεῖ ἡ Κυβέρνησις ἐν ὄψει τῆς ἐπερχομένης ἐκλογικῆς ἀναμετρήσεως, προκειμένου νά πείσει τούς ψηφοφόρους γιά δῆθεν οἰκονομικό success story τοῦ κ. Τσίπρα. Μετά τήν αὔξηση τοῦ κατώτατου μισθοῦ καί τήν προωθούμενη ρύθμιση τῶν ἀσφαλιστικῶν εἰσφορῶν σέ 120 δόσεις, τό Μαξίμου σχεδιάζει νά ἐνισχύσει συμφώνως πρός πληροφορίες τῆς «Ἑστίας» τό προεκλογικό ὁπλοστάσιό του μέ νέα ἔξοδο στίς ἀγορές, ἀκόμη καί μέσα στόν Μάρτιο, μέ ἕνα 10ετές ὁμόλογο, πού ἀποτελεῖ τήν κορωνίδα τῶν ἐκδόσεων.

Προσφυγή στά δανεικά καί πάλι, λοιπόν, ἀφοῦ προηγουμένως «στρώσουν τό χαλί» στόν ΣΥΡΙΖΑ μέ ἀναβαθμίσεις τῆς οἰκονομίας οἱ κερδοσκοπικοί οἶκοι ἀξιολογήσεως Moody’s καί Fitch. Στόχος τοῦ Μαξίμου εἶναι νά στείλει μήνυμα ἐντός καί ἐκτός χώρας, ὅτι ἡ οἰκονομία ἐπιστρέφει τάχα στήν κανονικότητα. Καί γράφουμε «τάχα», διότι ἡ Κομμισσιόν μέ χθεσινή ἀνακοίνωσή της κτυπᾶ καί πάλι ἠχηρά «καμπανάκια» γιά τήν πορεία τῆς οἰκονομίας. Ἐάν λάβει κανείς σοβαρά ὑπ’ ὄψιν τίς δηλώσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ἡ «οἰκονομία εἶναι τό ἀτού του» (!), ἀντιλαμβάνεται ὅτι ἡ Κυβέρνησις ἐπιδιώκει νά ὁδηγηθεῖ στίς ἐκλογές μέ μία ἔξοδο-πυροτέχνημα, ὑψηλοτάτου ρίσκου. Μέ τήν βοήθεια συμμαχικῶν δυνάμεων τῆς ἀγορᾶς τήν ἐπαύριον τῶν Πρεσπῶν.

Τήν ὥρα πού ἡ χώρα στηρίζεται στό δεκανίκι τοῦ «μαξιλαριοῦ ἀσφαλείας», «σκουπίζει» τά ταμειακά διαθέσιμα καί παραμένει ἐγκλωβισμένη σέ ἕνα δυσθεώρητο δημόσιο χρέος καί σέ ὑπέρογκα πρωτογενῆ πλεονάσματα 3,5% τοῦ ΑΕΠ ἕως καί τό 2022, ἡ Κυβέρνησις θεωρεῖ ὅτι ἐάν τό Δημόσιο βγεῖ μέ ἀσφάλεια στίς ἀγορές μέ ἕνα 10ετές ὁμόλογο, ὁ ΣΥΡΙΖΑ θά μοιράσει στίς ἐκλογές χάντρες καί καθρεφτάκια.

Ὡστόσο ἔγκυροι ἀναλυτές προειδοποιοῦν ὅτι ἡ κίνησις αὐτή ἐνέχει σημαντικά ρίσκα καί κινδύνους, καθώς ὁ πῆχυς τίθεται ὑψηλά καί ὑπάρχει μία σειρά ἀπό παράγοντες πού μπορεῖ νά ἐπηρεάσουν ἀρνητικά τήν ἔκδοση. Ἡ ἐπιτυχία τοῦ ἐγχειρήματος θά ἐξαρτηθεῖ σέ σημαντικό βαθμό ἀπό τήν προεργασία πού θά γίνει ἀπό τίς ἀμερικανικές τράπεζες, τήν συμμετοχή ξένων θεσμικῶν ἐπενδυτῶν ἀλλά καί τίς ἐξελίξεις στό ἐσωτερικό καί ἐξωτερικό τῆς χώρας.

Σημειώνεται, μάλιστα, μέ νόημα ὅτι ἡ «ἐπιτυχημένη» (ὅπως ἐπαρουσιάσθη ἀπό τήν Κυβέρνηση) ἔκδοσις τοῦ 5ετοῦς ὁμολόγου ἐστηρίχθη κυρίως σέ ἀμερικανική βοήθεια, ἀφοῦ προετοιμάσθη μέ ἀσφάλεια ἀπό τήν JP Morgan, ἐνῶ σέ μεγάλο μέρος ἐκαλύφθη ἀπό τήν ἴδια! Δηλαδή, ὁ ἀμερικανικός παράγων, καθώς συμμετεῖχαν καί ἄλλες ἀμερικανικές ἐπενδυτικές τράπεζες, (πού καθύβριζε ὁ ΣΥΡΙΖΑ πρίν ἀνέλθει στήν ἐξουσία), ἔγινε ἀπόλυτος σύμμαχος τῆς ἀριστερῆς Κυβερνήσεως στήν προσυμφωνημένη ἐπιχείρηση ἐξόδου στίς ἀγορές! Ὁ φόβος μιᾶς ἀποτυχίας ἦταν τέτοιος, ὥστε ἡ Ἀθήνα ἠναγκάσθη νά δανεισθεῖ ἀκριβά πολύ μικρό ποσό ἔχοντας ζητήσει βοήθεια ἀπό παγκόσμιους παῖκτες. Ὁ φόβος νά συμβεῖ καί πάλι τό ἴδιο –ἁλμυρό ἐπιτόκιο– παραμένει ὁ ἴδιος παρά τίς «πλάτες» διεθνῶν οἴκων ἀξιολογήσεως στόν ΣΥΡΙΖΑ.

Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἀπό τόν Φεβρουάριο τοῦ 2018 ἐσχεδιάζετο ἡ ἔκδοσις 10ετοῦς ὁμολόγου. Τελικῶς μετετέθη γιά τό φθινόπωρο, ἀλλά καί πάλι δέν κατέστη ἐφικτή λόγω τῆς κρίσεως στήν Ἰταλία. Τελευταία φορά πού ἐξεδόθη 10ετές ὁμόλογο ἀπό τήν ἑλληνική Δημοκρατία ἦταν τόν Μάρτιο τοῦ 2010, πρίν ἡ χώρα εἰσέλθει στό πρόγραμμα διασώσεως. Κυβερνητικά στελέχη πού πιέζουν πρός αὐτήν τήν κατεύθυνση, παρά τίς ἐπιφυλάξεις τοῦ Ὀργανισμοῦ Διαχειρίσεως Δημοσίου Χρέους, θεωροῦν πώς ἡ ἐπικειμένη ἔκδοσις θά «θωρακισθεῖ» ἀπό τήν ὑποβολή πρός ἔγκρισιν ἀπό τήν Κομμισσιόν τοῦ σχεδίου μειώσεως τῶν «κόκκινων» δανείων πού θά γίνει ἀποδεκτό θετικῶς ἀπό τίς ἀγορές καί μπορεῖ νά πιέσει περαιτέρω τίς ἀποδόσεις. Οἱ ἴδιοι κύκλοι ἐκτιμοῦν ὅτι οἱ ἀγορές θά «χαιρετίσουν» τήν ἔγκριση τῆς δόσεως τῶν 650 ἑκατομμυρίων εὐρώ πρός τήν χώρα ἀπό τά κέρδη τῶν ἑλληνικῶν ὁμολόγων, πού ἀναμένεται νά ἀποφασισθεῖ στό Eurogroup τῆς 11ης Μαρτίου. Ὅπως ὑποστηρίζουν, τό μεγάλο στοίχημα εἶναι τό Δημόσιο νά προχωρήσει σέ σύντομο χρονικό διάστημα καί σέ ἄλλη ἔκδοση ὁμολόγου, οὕτως ὥστε νά σταθεροποιηθεῖ ἡ σχέσις τῶν ἑλληνικῶν τίτλων μέ τούς ἐπενδυτές. Γιά τήν ἐπιχείρηση ἐξόδου θά χρησιμοποιηθοῦν οἱ ἀξιολογήσεις τῶν πιστοληπτικῶν οἴκων, καθώς ἡ ἀναβάθμισις τῆς πιστοληπτικῆς διαβαθμίσεως διευρύνει δυνητικά τό γκρούπ τῶν ἐν δυνάμει ἐπενδυτῶν στά ἑλληνικά ὁμόλογα.

Σέ αὐτό τό πλαίσιο σήμερα ἀναμένεται ἡ ἀναβάθμισις τῶν προοπτικῶν τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας ἀπό τήν Fitch σέ θετικές ἀπό οὐδέτερες, ἐνῶ τήν 1η Μαρτίου ἀναμένεται ἡ ἀξιολόγησις ἀπό τήν Moody’s, πού συμφώνως πρός πληροφορίες θά ἀναβαθμίσει τήν πιστοληπτική ἱκανότητα στήν κλίμακα Β2 ἀπό Β3. Οἱ δύο ἀξιολογήσεις ἀνοίγουν παράθυρο πρός τήν ἔξοδο στίς ἀγορές, σέ μία περίοδο πού οἱ ἐπενδυτές ἀναζητοῦν ὑψηλές ἀποδόσεις, καθώς ἡ ΕΚΤ δέν πρόκειται νά αὐξήσει τά ἐπιτόκια. Στόν ΟΔΔΗΧ, πάντως, ὑπάρχουν καί πιό μετριοπαθεῖς σκέψεις γιά ἕνα δεύτερο 5ετές γιά 2-2,5 δισ., πού θά ἀποπληρώσει τό 5ετές Σαμαρᾶ, τό ὁποῖο λήγει τόν Ἀπρίλιο ἤ ἕνα 7ετές ὁμόλογο. Βασικός στόχος εἶναι νά κλείσει τό 2019 χωρίς νά χρειασθεῖ νά ἐκταμιευθοῦν κεφάλαια ἀπό τό «μαξιλάρι ρευστότητος».

Τήν ἴδια ὥρα ἡ Κομμισσιόν προειδοποιεῖ τήν ἑλληνική πλευρά ὅτι ἐάν γίνουν μεταρρυθμίσεις δέν διασφαλίζεται ἡ ἀνάκαμψις τῆς οἰκονομίας. Μάλιστα διαπιστώνει πρόβλημα σέ τρία πεδία τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, στίς ἐπενδύσεις, ἐξαγωγές καί τουρισμό. Τίς ὁποῖες συνδέει καί μέ τήν οἰκονομική κρίση στήν ΕΕ ἀλλά καί μέ τήν κατάσταση στήν Τουρκία. Ἀναφέρει ὅτι οἱ ἐπενδύσεις παρέμειναν ὑποτονικές σέ σύγκριση μέ τό 2017, τουλάχιστον ἐν μέρει, λόγω τῆς ἀναθεωρήσεως τοῦ ἐτησίου ΑΕΠ.

Ἡ Κομμισσιόν ἐκτιμᾶ ἐπίσης ὅτι ἡ ἀνάπτυξις τῶν ἐξαγωγῶν ἀγαθῶν καί ὑπηρεσιῶν ἀναμένεται νά μετριασθεῖ. Καί τοῦτο, καθώς ὁ τουρισμός ἀντιμετωπίζει τήν ἐπιβράδυνση στήν αὔξηση τῆς ζητήσεως ἀλλά καί τόν ἀνταγωνισμό ἀπό τήν Τουρκία.

Οἱ ἐξαγωγές ἀγαθῶν ἐπίσης ἀναμένεται νά ἀποδυναμωθοῦν, ἀλλά ἐκτιμᾶται ὅτι θά παραμείνουν σέ αὐξητική τάση παρά τήν ἐπιβράδυνση στήν ΕΕ. Ὡστόσο, προβλέπει ἄνοδο τοῦ ΑΕΠ κατά 2% τό 2018 πού ἀναμένεται νά συνεχίσει νά ἔχει ρυθμό ἄνω τοῦ 2% τά ἑπόμενα χρόνια.

Κεντρικό θέμα