Χίλιοι ἀστυνομικοί ὑπηρετοῦν στήν φρούρηση ὑψηλῶν προσώπων!

Κορυφή τοῦ παγόβουνου ἡ ὑπόθεσις Κασσελάκη καί τοῦ «συζύγου» του στούς ὁποίους διετέθησαν 11 ἄνδρες ἐνῷ ἡ ἐγκληματικότης ὀργιάζει – Κατάχρησις προνομίων ἀπό κυβερνητικούς ἀξιωματούχους καί λοιπούς παράγοντες τοῦ δημοσίου βίου – Ἀπεγυμνώθησαν τά Τμήματα

ΟΤΑΝ ἀκούσαμε τόν Στέφανο Κασσελάκη νά δηλώνει ὅτι ἀποποιεῖται τῆς ἀστυνομικῆς προστασίας, θεωρήσαμε ὅτι ἦταν μία ἀκόμη μεγαλοστομία τοῦ ὑποψηφίου προέδρου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ γιά νά διατηρήσει τά φῶτα τῆς δημοσιότητος ἐπάνω του. Δέν διανοηθήκαμε ὅτι θά ἦταν δυνατόν ἀστυνομικοί οἱ ὁποῖοι πληρώνονται ἀπό τόν Ἕλληνα φορολογούμενο νά διατεθοῦν γιά τήν προστασία προσώπου πού εἶναι ἁπλῶς ἕνας ὑποψήφιος ἀρχηγός κόμματος, πού δέν ἔχει κἄν ἐκλεγεῖ βουλευτής.

Πόσῳ μᾶλλον, πού ἀπό τίς μέχρι στιγμῆς δημόσιες τοποθετήσεις τοῦ ἰδίου προκύπτει, ὅτι ἄν θεωρεῖ ὅτι κινδυνεύει, ἔχει τήν οἰκονομική εὐχέρεια νά πληρώσει μιάν ἰδιωτική ἑταιρεία ἀσφαλείας γιά νά τόν προστατεύει. Δέν τό ἔκανε ὅμως, καί ὅπως προκύπτει ἀπό τήν σχετική ἀνακοίνωση τῆς Ἀστυνομίας, κατόπιν αἰτήματός του, διετέθη ἀστυνομική φρουρά γιά τόν ἴδιο καί γιά πρόσωπο τοῦ «περιβάλλοντός του». Ποιό ἦταν αὐτό τό πρόσωπο; Ὁ «σύζυγός» του; Καί συμφώνως πρός πληροφορίες, τούς διετέθησαν 11 ἀστυνομικοί! Εἴμαστε σοβαροί; Γιά αὐτό ἔχουν ἀπογυμνωθεῖ τά ἀστυνομικά τμήματα ἀπό προσωπικό; Γιά αὐτό εἶναι πλημμελής ἡ ἀστυνόμευσις καί ἡ προστασία τοῦ πολίτη; Διότι βεβαίως ἡ περίπτωσις Κασσελάκη εἶναι ἡ κορυφή τοῦ παγόβουνου. Οἱ πληροφορίες μας εἶναι πώς στήν ὑπηρεσία φρουρήσεως ὑψηλῶν προσώπων ὑπηρετοῦν 1.000 ἀστυνομικοί, οἱ ὁποῖοι ἔχουν διατεθεῖ σέ πολιτικούς, ἀλλά καί ἐπιχειρηματίες καί παράγοντες τοῦ δημοσίου βίου γιά τούς ὁποίους δέν προκύπτει ἀξιοπίστως ὅτι διατρέχουν κάποιον κίνδυνο ἤ τελοῦν ὑπό ἀπειλήν. Πόσο στά σοβαρά νά πάρει κανείς καί τήν ἀνακοίνωση τοῦ κ. Κασσελάκη, ὅτι ὑπῆρξαν ἀπειλές κατά τῆς ζωῆς του; Δέν θά τό ἀναλύσουμε, ἀλλά θεωροῦμε βέβαιον ὅτι δέν τόν ἔχουν ἀπειλήσει οἱ συνυποψήφιοί του στόν ΣΥΡΙΖΑ πού εἶναι καί οἱ μόνοι, οἱ ὁποῖοι ἐνοχλοῦνται ἀπό τήν παρουσία του.

Ὅμως τό πρόβλημα εἶναι γενικώτερο. Τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2018 ἡ Ἑλληνική Ἀστυνομία εἶχε ἀνακοινώσει ὅτι 800 ἀστυνομικοί ἐπανέρχονται στίς ὑπηρεσίες τους ἀφοῦ ἀποδεσμεύθηκαν ἀπό τήν φύλαξη «προσώπων καί χώρων». Ἀπό ὅ,τι φαίνεται ὅμως αὐτοί, καί ἀκόμη περισσότεροι, ἀπεσπάσθησαν ἀπό τίς ἀστυνομικές ὑπηρεσίες γιά νά διατεθοῦν καί πάλι σέ «ὑψηλά πρόσωπα» (ὅ,τι καί ἄν σημαίνει αὐτό.) Ἀδιαφόρησαν δηλαδή ἡ Κυβέρνησις καί ἡ ἡγεσία τῆς Ἀστυνομίας γιά τήν ἐπέλαση τῆς ἐγκληματικότητος καί διέθεσαν ἐκ νέου ἀστυνομικούς σέ ἔργα ξένα πρός τήν ἀποστολή τους. Ἀποροῦμε μετά πῶς καί γιατί ἡ Ἑλλάς ἔχει παύσει νά εἶναι ἀσφαλής χώρα. Ληστεῖες διαπράττoνται ἀκόμη καί στήν πλατεῖα Συντάγματος. Συμμορίες χούλιγκανς διασχίζουν ἀνενόχλητες τήν χώρα γιά νά δημιουργήσουν ἐπεισόδια. Οἱ συμμορίες ἀνηλίκων ἔχουν γίνει ἀδίστακτες. Καί φυσικά οἱ συμμορίες τοῦ ὀργανωμένου ἐγκλήματος, τῶν ναρκωτικῶν καί τῆς σωματεμπορίας ἀναπτύσσονται. Περιοχές ὁλόκληρες ἔχουν γίνει «ἄβατα».

Ἀδυνατεῖ ἡ Ἀστυνομία νά θέσει τήν κατάσταση ὑπό ἔλεγχον. Πῶς θά μποροῦσε νά τό κάνει, ὅταν ὅλως καταχρηστικῶς δίδεται προτεραιότης στήν «φρούρηση ὑψηλῶν προσώπων» καί δέν ὑπάρχουν ἀστυφύλακες νά πολεμήσουν τό ἔγκλημα καί νά προστατεύσουν τόν ἁπλό πολίτη; Ὁ ὁποῖος, ἐν τέλει, τούς πληρώνει.

Κεντρικό θέμα