Ἱδρύεται ΣΔΟΕ γιά τίς ΜΚΟ πού διακινοῦν μετανάστες

Νέο μητρῶο ἀπό μηδενική βάση στό Ὑπουργεῖο Μεταναστεύσεως

ΤΗΝ τολμηρή ἀπόφαση νά χωρίσει τήν ἦρα ἀπό τό στάρι στόν χῶρο τῶν δεκάδων ΜΚΟ, ἑλληνικῶν καί ξένων, πού ὑποδέχονται καί διακινοῦν μετανάστες, ἀλλά λυμαίνονται ἐπίσης τά κονδύλια τῆς ΕΕ, φέρεται νά ἔλαβε ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά ἀπό εἰσήγηση τοῦ ἁρμοδίου ὑπουργοῦ Γιώργου Κουμουτσάκου.

Ὅπως πληροφορεῖται ἡ «Ἑστία», στό Μαξίμου διατυπώνεται γενικώτερος προβληματισμός γιά τήν στάση τῶν ΜΚΟ αὐτῶν, καί αὐτό προκύπτει πρῶτον ἀπό τά εὑρήματα στίς καταλήψεις τῶν Ἐξαρχείων οἱ ὁποῖες ἐκκενώθηκαν προσφάτως μετά ἀπό ἐπέμβαση τῆς ἀστυνομίας. Ἐκεῖ, ἐντοπίσθηκαν ὕποπτες διαδρομές μετά τήν σύλληψη παρανόμων μεταναστῶν μέ προφίλ τζιχαντιστῶν, τούς ὁποίους εἶχαν μεταφέρει ἐκεῖ περίεργες ΜΚΟ. Δεύτερον, ἐπίσης, προκύπτει ἀπό ἀτασθαλίες καί κακοδιαχείριση κονδυλίων ἀπό ΜΚΟ. Ἤδη τό Ὑπουργεῖο ἔστειλε ἕναν φάκελο στόν εἰσαγγελέα καί θά ἀκολουθήσουν καί ἄλλοι πρός διερεύνησιν διαπράξεως παρανομιῶν.

Ἡ συνολική εἰκόνα πού ὑπάρχει λοιπόν γιά τίς 172 ΜΚΟ πού ὑπάρχουν καί λειτουργοῦν καθώς καί γιά τά πραγματικά κίνητρά τους εἶναι θολή καί ἀπαιτεῖται ξεκαθάρισμα. Ὑπάρχουν ὑγιεῖς πού ἐκτελοῦν τήν ἀποστολή τους ἄψογα, ὑπάρχουν ὅμως καί ἄλλες πού δέν μποροῦν νά ὑποστηρίξουν τό ἴδιο. Γιά τόν σκοπό αὐτό ὁ κ. Κουμουτσάκος εἶναι σέ προχωρημένες συζητήσεις μέ τήν ἔγκριση τοῦ Μεγάρου Μαξίμου γιά τήν δημιουργία ἑνός νέου μητρώου ΜΚΟ, γιατί αὐτό πού τηρεῖται στό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, στήν Ὑπηρεσία Διεθνοῦς Ἀλληλεγγύης καί Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) καί στό Ὑπουργεῖο Μεταναστεύσεως εἶναι πλέον ξεπερασμένο ἀπό τίς ἐξελίξεις. Ἡ πολιτεία ἀπαιτεῖ πλήρη πληροφόρηση γιά τό ἔτος ἱδρύσεως κάθε ΜΚΟ, τά ἱδρυτικά μέλη της, τά οἰκονομικά στοιχεῖα της, τίς ἐπιχορηγήσεις πού ἔλαβε, τήν νομιμότητα αὐτῶν, τόν ἀριθμό προσφύγων-μεταναστῶν πού στήριξε κ.λπ. Γενικῶς, ἐπιθυμεῖ νά ἀποκτήσει μία πλήρη ἀκτινογραφία κάθε ΜΚΟ πού δρᾶ στά νησιά μας, κυριολεκτικά πάνω στά σύνορα, ἀλλά καί στήν ἐνδοχώρα.

Πρός τοῦτο ἡ Κυβέρνησις φέρεται ἀποφασισμένη νά ἱδρύσει μία νέα ὑπηρεσία τύπου ΣΔΟΕ, πού θά ξετινάξει τά στοιχεῖα τῶν ἰσολογισμῶν τῶν ΜΚΟ, καί ἀπό τά συμπεράσματά της θά κριθεῖ ἐάν καί ποιές ἀπό αὐτές θά ἐνταχθοῦν στό νέο καθαρό μητρῶο καί ποιές θά μείνουν ἐκτός. Δέν πρόκειται γιά εὔκολη ἀλλά γιά δύσκολη ἀποστολή, καθώς μέσα στόν χρόνο ἔχουν ἀναπτυχθεῖ κατεστημένα συμφέροντα στόν χῶρο δράσεως τῶν ΜΚΟ, οἱ ὁποῖες παρεμπιπτόντως διεπλέκοντο ἄριστα μέ τό κράτος στό πρόσφατο παρελθόν. Ὡστόσο, τόσο ὁ ὑπουργός κ. Κουμουτσάκος ὅσο καί ὁ Γενικός Γραμματεύς Μεταναστεύσεως Πάτροκλος Γεωργιάδης ἔχουν τήν ἀπαιτουμένη ἀποφασιστικότητα γιά νά φέρουν εἰς πέρας τό ἔργο.

Σέ πρώτη φάση, ἐπίσης, –λέγεται στό ἐσωτερικό τῆς Κυβερνήσεως– ἐκτός ἀπό τίς ΜΚΟ προτεραιότης εἶναι νά «σπάσει» ἡ κουλτούρα τοῦ δικαιωματισμοῦ, πού διακατέχει τούς ὑπαλλήλους τοῦ Ὑπουργείου Μεταναστεύσεως καί τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ ἐν γένει, οἱ ὁποῖοι μετέχουν στίς ἐπιτροπές χορηγήσεως ἀσύλου. Ὥς ἕναν βαθμό ἡ εὐαισθησία πού δείχνουν κατά τήν ἐξέταση τῶν αἰτημάτων ἀσύλου εἶναι δικαιολογημένη γιά ἀνθρωπιστικούς λόγους.

Ὡστόσο, τό μήνυμα εἶναι σαφές: Ὅσοι μετέχουν στίς ἐπιτροπές χορηγήσεως ἐκπροσωποῦν τό κράτος, ὄχι τούς πρόσφυγες. Πρέπει νά εἶναι αὐστηροί στήν ἐφαρμογή τοῦ νόμου καί νά κάνουν ἐξονυχιστικό ἔλεγχο ὅταν πρόκειται νά ἀποδοθεῖ ἡ ἰδιότης τοῦ πολιτικοῦ πρόσφυγος γιά τήν χορήγηση ἀσύλου. Στήν πρόσφατη σύσκεψη ἐκπροσώπων Ὑπουργείων πού ἔγινε στήν Κατεχάκη διετυπώθη ἀπό τό Μαξίμου ἡ σκέψις νά ἀναλάβουν τήν Προεδρία τῶν Ἐπιτροπῶν Χορηγήσεως Ἀσύλου συνταξιοῦχοι δικαστές, διοικητικοί καί ἄλλοι, ἀφοῦ λυθεῖ μέ νομοθετική ρύθμιση τό ζήτημα τῶν ἀμοιβῶν τους.

Πέραν ὅλων αὐτῶν ἡ Κυβέρνησις προβληματίζεται γιά τό ἐάν πρέπει νά ἀποκτήσει σχεδιασμό διασπορᾶς μεταναστῶν σέ νέα ὑπό ἵδρυσιν hot spots σέ στρατόπεδα τῆς ἐπικρατείας πέραν τῶν γνωστῶν ἤ ἄν πρέπει νά ἀναβάλει κάθε ἀπόφαση. Καί τοῦτο γιά νά μήν ἀποστέλλεται στήν ἀπέναντι πλευρά τό μήνυμα, ὅτι ἡ Ἑλλάς θεωρεῖ δεδομένο ὅτι θά διαχειρισθεῖ καί πάλι αὐξημένο ἀριθμό μεταναστῶν, καί ἑτοιμάζεται. Ὁ ὑπουργός Μεταναστεύσεως Γιῶργος Κουμουτσάκος μεταβαίνει στήν Κύπρο πρός συντονισμό μέ τόν ὁμόλογό του, ἐνῶ εὐνοεῖ, χωρίς νά εἶναι ἀκόμη συγκεκριμένος, πολιτικές πρωτοβουλίες γιά τό προσφυγικό, μέ πρωταγωνιστές χῶρες τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου.

Κεντρικό θέμα