ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

«Ἐλευθέρας» Μητσοτάκη σέ ὑπουργούς γιά ἀποχή κατά τό ἀγγλικό πρότυπο

Τά πρότυπα ἐλευθέρας ψηφοφορίας τοῦ βρεταννικοῦ κοινοβουλίου «ἀνεκάλυψε» τώρα ὁ κ. Μητσοτάκης.

Γιά τόν γάμο τῶν ὁμοφύλων – Ἔρχονται καί ἄλλες διαφοροποιήσεις κορυφαίων μετά τήν ἀπόφαση τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας Μάκη Βορίδη – «Φτάνει πιά, ρέ παιδιά, μέ τόν γάμο» διαμαρτύρονται οἱ πολῖτες

ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ στούς ὑπουργούς του νά ἀπόσχουν ἤ ἀκόμη καί νά καταψηφίσουν τό νομοσχέδιο γιά τόν γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων ἔδωσε ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλῶντας ἀπό τό ραδιόφωνο τοῦ «Σκάι» καί τήν ἐκπομπή τοῦ Παύλου Τσίμα. Ὁ κ. Μητσοτάκης ἐπεκαλέσθη τό τί συμβαίνει στό Βρεταννικό Κοινοβούλιο: «(Εἶναι) κἄτι τό ὁποῖο στή Βρεταννία γίνεται συνεχῶς, δηλαδή Ὑπουργοί μπορεῖ νά διαφοροποιοῦνται στό Ὑπουργικό Συμβούλιο, δεσμεύονται ἀπό τίς ἀποφάσεις τελικά τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου καί ὅλοι δεσμεύονται ἀπό τίς ἀποφάσεις τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, ἀλλά μπορεῖ νά ψηφίζουν ἀτομικά ὡς βουλευτές».

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι αὐτά συμβαίνουν στήν Βρεταννία, ἡ σύγκρισις ὅμως μέ τά ἐν Ἑλλάδι εἶναι τοὐλάχιστον ἀτυχής. Στήν Βρεταννία ἡ ἔννοια τῆς κομματικῆς πειθαρχίας εἶναι ἀδιανόητος, βουλευτές καί ὑπουργοί ψηφίζουν ἐλευθέρως. Χαρακτηριστική περίπτωσις ἦταν ἡ ἔγκρισις τῆς συμμετοχῆς τῆς Βρεταννίας στόν πόλεμο κατά τοῦ Ἰράκ, τό 2003, ὁπότε ἐπιφανῆ στελέχη τοῦ κυβερνῶντος Ἐργατικοῦ Κόμματος κατεψήφισαν τήν στρατιωτική ἐμπλοκή, ἡ ὁποία ἐνεκρίθη μέ τίς ψήφους τῶν βουλευτῶν τοῦ Συντηρητικοῦ Κόμματος, χωρίς αὐτό νά θεωρηθεῖ οὔτε παράδοξο οὔτε νά ἐγερθεῖ θέμα ἐμπιστοσύνης πρός τήν κυβέρνηση τοῦ Τόνυ Μπλαίρ.

Ἐπισημαίνεται ὅτι στό Ἡνωμένο Βασίλειο, ὅπου οἱ κοινοβουλευτικοί θεσμοί εἶναι ἰσχυρότατοι, δέν ἀποτελεῖ προνόμιο τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ κόμματος ἡ ἐπιλογή τῶν ὑποψηφίων. Αὐτή γίνεται ἀπό τίς τοπικές ἐπιτροπές τοῦ κάθε κόμματος. Ἄν λοιπόν θέλει νά ἐπικαλεῖται τά συμβαίνοντα ἐν Λονδίνῳ ὁ κ. Μητσοτάκης, καλόν θά ἦτο νά μήν τό πράττει ἀποσπασματικά. Ὁ ἀποσπασματικός λόγος εἶναι παραπλανητικός λόγος.

Ἡ οὐσία ὅμως εἶναι ὅτι ὁ Πρωθυπουργός ἀρχίζει νά ἀντιλαμβάνεται τώρα, ὑπό τήν τεραστία πίεση πού ὑφίσταται, πόσο ἀτυχής ἦταν ἡ ἐπιλογή του νά προχωρήσει στήν θεσμοθέτηση τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων, τό τεράστιο σφάλμα του. Καί τοῦτο φαίνεται ἀπό τήν φράση «ρέ παιδιά, φτάνει πιά μέ τόν γάμο» τήν ὁποία ἀνέφερε, ἄν καί τήν ἀπέδωσε σέ ἄλλους, λέγοντας ὅτι «κατανοεῖ ἀπολύτως» αὐτούς πού τήν διατυπώνουν.

Ἐάν ὅμως κάποιος εὐθύνεται γιά τόν ἐκτραχηλισμό τῆς καταστάσεως πού ἔφθασε στό σημεῖο τοῦ «φτάνει πιά», εἶναι ἡ ἴδια ἡ Κυβέρνησις ἡ ὁποία ἐξαπέλυσε μιάν ἐπικοινωνιακή καταιγίδα μέ στόχο νά κάμψει τίς ἀντιρρήσεις τόσο τῶν βουλευτῶν του ὅσο καί τῆς κοινῆς γνώμης. Καί τώρα, ἔχοντας φθάσει στό ἀπροχώρητο μέ πολλούς βουλευτές καί ὑπουργούς νά δηλώνουν ὅτι θά καταψηφίσουν τό νομοσχέδιο ἤ στήν καλύτερη περίπτωση θά ἀπόσχουν, δηλώνει ὅτι: «Ἐγώ ἀπό τήν πρώτη στιγμή γιά τό θέμα αὐτό εἶπα ὅτι δέν ἐπιβάλλω κομματική πειθαρχία. Ἐγώ ὁ ἴδιος τό εἶπα. Εἶπα, ἐξέφρασα τήν προτίμησή μου. Ἔγινε, νομίζω, μιά πολύ οὐσιαστική συζήτηση». Γιά νά ὑποβαθμίσει ἀμέσως μετά τό ζήτημα ὑποστηρίζοντας ὅτι «ἡ ἰσότητα στόν γάμο εἶναι μία ἀπό τίς πολλές νομοθετικές πρωτοβουλίες πού ἀναλαμβάνει αὐτή ἡ κυβέρνηση. Καταλαβαίνω γιατί προκάλεσε ἀντιδράσεις καί συζητήσεις, ἀλλά ἐγώ στόν συνολικό, θά ἔλεγα, προγραμματισμό μου ἔχω πάρα πολλές νομοθετικές πρωτοβουλίες, καί πρέπει πάντα νά σκέφτομαι καί νά ἀποδίδω σημασία σέ αὐτά τά ὁποῖα ἀφοροῦν τελικά τήν μεγάλη πλειοψηφία τῶν πολιτῶν.»

Ὅμως μόνον γιά αὐτήν τήν νομοθετική πρωτοβουλία ἐδημιουργήθη τόσος θόρυβος καί ὑπῆρξαν τόσες ἀντιδράσεις τίς ὁποῖες ὁ Πρωθυπουργός παρέβλεπε μέχρι τώρα, πού βλέπει ὅτι ἡ προσπάθεια καταπνίξεως κάθε ἀντίθετης φωνῆς ἔχει πέσει στό κενό. Ἔτσι προκειμένου νά ἀποφύγει τά χειρότερα, δίδει τό ἐλεύθερο ἀκόμη καί στά μέλη τῆς Κυβερνήσεως νά ψηφίσουν κατά συνείδησιν.

Ἄν καί ἐπιμένει νά θεωρεῖ «ἀξιοπρεπῆ» τήν στάση τῆς ἀποχῆς…

Κεντρικό θέμα