Τήν αὔξηση χρήσεως βιοαερίου καί ὑδρογόνου δρομολογεῖ ἡ ΕΕ

Μέ στόχο τήν σταδιακή ἀπεξάρτηση ἀπό τό φυσικό ἀέριο

Η ΕΥΡΩΠΗ πρέπει νά ἐνισχύσει τήν ἐνεργειακή της ἱκανότητα ἀπό ἀνανεώσιμες πηγές ἐνέργειας καί νά διαφοροποιήσει τήν προμήθειά της σέ φυσικό ἀέριο, ὥστε νά τερματίσει τήν ἐξάρτησή της ἀπό τό ρωσσικό φυσικό ἀέριο, ἀναφέρεται στό σχέδιο γιά τίς τιμές τῆς ἐνέργειας πού ἑτοιμάζει ἡ Κομμισσιόν καί ἀποκαλύπτει τό Εuractiv. Τό σχέδιο θά ἐξετάζει τήν ἄμβλυνση τοῦ ἀντίκτυπου τῶν συνεχιζόμενων ὑψηλῶν τιμῶν ἐνέργειας στήν Εὐρώπη καί τόν τρόπο ἀποτροπῆς τους στό μέλλον. «Μέ τίς ἀποθῆκες φυσικοῦ ἀερίου τῆς ΕΕ σέ ἱστορικά χαμηλά ἐπίπεδα καί τίς ἀνησυχίες γιά τήν ἀσφάλεια τοῦ ἐφοδιασμοῦ πού συνδέονται μέ τό χαμηλό χρέος στούς ἀγωγούς φυσικοῦ ἀερίου ἀπό τήν Ἀνατολή, γινόμαστε μάρτυρες μιᾶς αὐξανόμενης κρίσεως φυσικοῦ ἀερίου. Ἡ ΕΕ παραμένει σέ μεγάλο βαθμό ἐξαρτημένη ἀπό τίς εἰσαγωγές ἐνέργειας γιά τήν παραγωγή ἐνέργειας καί τήν θέρμανση» προειδοποιεῖ τό σχέδιο.

Προβλέπει διάφορες «δράσεις» γιά τήν ἀποδέσμευση ἀπό τήν ρωσσική ἐνέργεια. Αὐτές περιλαμβάνουν τήν διαφοροποίηση τῶν προμηθειῶν φυσικοῦ ἀερίου τῆς Εὐρώπης καί ἕνα «νέο ἐνεργειακό σύμφωνο» πού θά ἐνισχύσει τίς ἀνανεώσιμες πηγές ἐνέργειας σέ ὅλη τήν Ἕνωση. Ἐνῶ ἡ Εὐρώπη θά μπορέσει νά ἀντεπεξέλθει τόν φετινό χειμῶνα χάρη στό ἀέριο πού εἶναι ἀποθηκευμένο καί στίς παραδόσεις ὑγροποιημένου φυσικοῦ ἀερίου (LNG), πρέπει νά συνεχίσει νά ἀναζητεῖ ἐναλλακτικές λύσεις γιά τό ρωσσικό ἀέριο, σύμφωνα μέ τήν Ἐπιτροπή.

«Ἡ μείωσις τῆς ἐξαρτήσεώς μας ἀπό ἕναν μόνο προμηθευτή ὀρυκτοῦ φυσικοῦ ἀερίου ἀπαιτεῖ διαφοροποίηση τοῦ ἐφοδιασμοῦ μέ φυσικό ἀέριο καί ἀξιοποίηση τοῦ πλήρους δυναμικοῦ τῶν πράσινων καί χαμηλῶν σέ ἄνθρακα πηγῶν ἐνέργειας» ἀναφέρεται στό σχέδιο. Βραχυπρόθεσμα, ἡ διαφοροποίησις αὐτή θά γίνει μέ τήν μορφή περισσότερου ὑγροποιημένου φυσικοῦ ἀερίου, τό ὁποῖο θά μεταφέρεται ἀπό χῶρες ὅπως οἱ ΗΠΑ καί τό Κατάρ. Ἡ Εὐρώπη ἐργάζεται σκληρά γιά νά αὐξήσει τόν ἐφοδιασμό της μέ LNG ὡς ἐναλλακτική λύση στό ρωσσικό φυσικό ἀέριο. Κάθε περιοχή τῆς ΕΕ ἔχει πλέον ἄμεση ἤ ἔμμεση σύνδεση μέ τερματικό σταθμό LNG καί οἱ προμήθειες ἔφθασαν τόν Ἰανουάριο στό ὑψηλότερο ἐπίπεδο ὅλων τῶν ἐποχῶν. Προστίθεται ὅτι ἡ Ἐπιτροπή θά συνεχίσει τίς διεθνεῖς συνομιλίες καί θά ἀξιοποιήσει τό σημερινό μερίδιο τῆς ΕΕ στήν παγκόσμια ἀγορά, τό ὁποῖο σήμερα ἀνέρχεται σέ περίπου 15%. Ὡστόσο, πρέπει νά γίνουν περισσότερα. Γιά νά ἀποφευχθεῖ τό ἴδιο ζήτημα μέ τήν ἱστορικά χαμηλή ἀποθήκευση πού ἐσημειώθη φέτος τόν χειμῶνα, ἡ μέση ἀποθήκευσις τῆς Εὐρώπης θά πρέπει νά εἶναι τοὐλάχιστον 80% ἕως τίς 30 Σεπτεμβρίου 2022, συμφώνως πρός τό σχέδιο.

Ἡ Ἐπιτροπή θά προτείνει ἕναν μηχανισμό πού θά διασφαλίζει τήν λήψη μέτρων ἐάν τά ποσοστά ἀποθηκεύσεως δέν ἐπαρκοῦν γιά τήν ἐπίτευξη αὐτοῦ τοῦ στόχου. Ἐξετάζει ἐπίσης τό ἐνδεχόμενο νά προτείνει νομική ἀπαίτηση γιά τίς χῶρες τῆς ΕΕ νά διασφαλίζουν ὅτι ἕνα ἐλάχιστο ἐπίπεδο ἀποθηκεύσεως θά ἐπιτυγχάνεται ἕως τίς 30 Σεπτεμβρίου κάθε ἔτους.

Μακροπρόθεσμα, ἡ Ἐπιτροπή στοχεύει στήν αὔξηση τῆς ποσότητος ἐναλλακτικῶν ἀερίων, ὅπως τό βιοαέριο καί τό ὑδρογόνο. Τό σχέδιο προτείνει τήν φιλοδοξία νά παραχθοῦν 35 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα βιοαερίου ἕως τό 2030.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ Ἑλλάς ἐπαινεῖ τήν Τουρκία καί ἐκείνη ἐπιτίθεται μέ συκοφαντίες

Εφημερίς Εστία
Ἐμεῖς ὀνειρευόμαστε ἑλληνο-τουρκικό σύμφωνο φιλίας ὅπως ἔκαναν τό 1930 οἱ Βενιζέλος – Κεμάλ καί διακηρύττουμε ὅτι ἡ γείτων εἶναι «σημαντική χώρα» – Αὐτοί μᾶς κατηγοροῦν γιατί θωρακίζουμε ἀμυντικῶς τά νησιά μας!

Τά Ἔθνη ἔχουν ἀξιοπρέπεια

Μανώλης Κοττάκης
(ἤ πῶς κερδίζεις τήν εἰρήνη)

Αὔξησις τελῶν διελεύσεως σέ Σουέζ καί Βόσπορο

Εφημερίς Εστία
ΑΥΞΗΣΗ τοῦ κόστους ταξιδίων στά πλοῖα…

Εὐτυχῶς ἡ Τρίπολη θυμᾶται καλύτερα…

Δημήτρης Καπράνος
Στόν ὑπολογιστή μου -καί ὄχι ἀπ’ εὐθείας σέ ἐθνικό δίκτυο- παρακολούθησα τήν χθεσινή παρέλαση στήν Τρίπολη…

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ