Παραπέμπεται γιά κακουργήματα ἡ οἰκογένεια Κοτσολιούτσου 

ΣΕ ΔΙΚΗ παραπέμπονται μέ βούλευμα τοῦ Συμβουλίου Πλημμελειοδικῶν τῆς Ἀθήνας…

… 13 ἀπό τούς συνολικά 31 κατηγορουμένους γιά τήν ὑπόθεση τῆς Folli Follie, μεταξύ τῶν ὁποίων ὁ Δημήτρης Κουτσολιοῦτσος, ὁ γυιός του Τζώρτζης καί ἡ σύζυγός του Καίτη, γιά ἐγκληματική ὀργάνωση καί σειρά ἄλλων κακουργηματικῶν πράξεων. Εἰς τό στόχαστρον τοῦ παραπεμπτικοῦ βουλεύματος εἶναι κυρίως ἡ οἰκογένεια Κουτσολιούτσου μαζί μέ τά διευθυντικά στελέχη τοῦ ὁμίλου, ἀντιμετωπίζοντας μία σειρά κακουργηματικῶν πράξεων, ὅπως ἐγκληματική ὀργάνωση, πλαστογραφία ἀπό κοινοῦ καί κατ’ ἐξακολούθησιν μέ συνολικό ὄφελος καί ἀντίστοιχη ζημία ἄνω τῶν 120.000 εὐρώ, ἀπάτη κατά συναυτουργία καί κατ’ ἐξακολούθησιν τελεσθεῖσα κατά φυσικῶν καί νομικῶν προσώπων, ΝΠΙΔ καί ΝΠΔΔ, μέ προξενειθείσα ζημία ἄνω τῶν 120.000 εὐρώ, χειραγώγηση τῆς ἀγορᾶς ἀπό κοινοῦ, κατ’ ἐπάγγελμα καί κατ’ ἐξακολούθησιν καί νομιμοποίησιν ἐσόδων ἀπό ἐγκληματικές δραστηριότητες κατά συναυτουργία καί κατ’ ἐξακολούθησιν, ἐνῶ ὁ προφυλακισμένος ἱδρυτής τῆς ἑταιρείας βαρύνεται ἐπί πλέον μέ τό κακούργημα τῆς καταχρήσεως προνομιακῆς πληροφορίας κατ’ ἐξακολούθησιν καί κατ’ ἐπάγγελμα. Οἱ δικαστές μέ τό βούλευμα πού ἐξέδωσαν κατέληξαν στό συμπέρασμα, πώς οἱ κατηγορούμενοι κατήρτιζαν πλαστά ἔγγραφα τραπεζῶν (statement), παρουσιάζοντας ψευδῶς τεράστια χρηματικά ποσά γιά νά δείχνουν μία εὔρωστη οἰκονομική εἰκόνα. Ἐνδεικτικά ἀρκεῖ νά ἀναφερθεῖ πώς σέ ἕνα μόνο τραπεζικό λογαριασμό ἡ ἑταιρεία μέσω τῶν ψευδῶν στοιχείων εἶχε καταφέρει νά ἐμφανίζει ὑπόλοιπο 70.000.000 εὐρώ ἄν καί τό πραγματικό διαθέσιμο ἦταν μόλις 60 εὐρώ! Ἡ ζημία πού φέρεται νά προεκλήθη ἀπό τίς πράξεις τῶν κατηγορουμένων ἐκτιμᾶται πώς ἀνέρχεται στά 413.078.346,17 εὐρώ, τό ἀκριβές ὅμως ὕψος της δέν μπορεῖ ἀκόμη νά ὑπολογισθεῖ. Ἀξίζει νά σημειωθεῖ πώς μέ τό βούλευμα τό Συμβούλιο Πλημμελειοδικῶν ἔπαυσε ἡ ποινική δίωξις γιά δύο κατηγορουμέννους λόγω θανάτου, ἐνῶ ἀπεφασίσθη ἡ παράτασις γιά ἕξι ἀκόμη μῆνες τῆς προσωρινῆς κρατήσεως τοῦ Δημήτρη Κουτσολιούτσου καί τοῦ γυιοῦ του, Τζώρτζη, οἱ ὁποῖοι ἀμέσως μετά τίς πολύωρες ἀπολογίες τους στήν ἀνακρίτρια τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2020 εἶχαν κριθεῖ προσωρινῶς κρατούμενοι. Ἀναλυτικῶς μέ τό βούλευμα τοῦ Συμβουλίου Πλημμελειοδικῶν σέ δίκη παραπέμπονται: Δημήτριος Κουτσολιοῦτσος, Γεώργιος Κουτσολιοῦτσος, Αἰκατερίνη Κουτσολιούτσου, Ἐμμανουήλ Ζαχαρίου, Εἰρήνη Νιώτη, Φραγκίσκος Γρατσώνης, Γεώργιος Ἀλαβᾶνος, Γεώργιος Βαρθαλίτης, Χρυσούλα Τσκαλογιάννη, Qian Γιανονγκ (Jiannong), Κωνσταντῖνος Στελλούδης, CHOW WAL SIM (KENIS) καί CHAN FONG TIKERIC.

Ηὐξήθη κατά 13,6% τό ΑΕΠ τό β΄ τρίμηνο στήν Εὐρωζώνη

Αὔξηση τοῦ ΑΕΠ κατά 2% στήν Εὐρωζώνη καί κατά 1,9% στήν ΕΕ κατεγράφη τό δεύτερο τρίμηνο τοῦ 2021, συγκριτικῶς πρός τό προηγούμενο τρίμηνο, συμφώνως πρός τά προκαταρκτικά στοιχεῖα τῆς Eurostat. Σέ σύγκριση μέ τό δεύτερο τρίμηνο τοῦ 2020, τό ἐποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ ηὐξήθη κατά 13,6% στήν Εὐρωζώνη καί κατά 13,2% στήν ΕΕ τό δεύτερο τρίμηνο τοῦ 2021.

Μεταξύ τῶν χωρῶν τῆς ΕΕ, τήν μεγαλύτερη αὔξηση τοῦ ΑΕΠ τό δεύτερο τρίμηνο τοῦ 2021 σέ σχέση μέ τό προηγούμενο τρίμηνο, κατέγραψαν ἡ Πορτογαλία (4,9%), ἡ Αὐστρία (4,3%), ἡ Λεττονία (3,7%), ἡ Ὁλλανδία (3,1%), ἡ Ἱσπανία (2,8%) καί ἡ Ἰταλία (2,7%). (Δέν ὑπάρχουν στοιχεῖα γιά τήν Ἑλλάδα ὅσον ἀφορᾶ τό ΑΕΠ τό β΄ τρίμηνο τοῦ 2021.) Ὅσον ἀφορᾶ τήν μεταβολή τοῦ ΑΕΠ μέσα σέ ἕνα χρόνο (δεύτερο τρίμηνο τοῦ 2021 σέ σχέση μέ τό ἴδιο τρίμηνο πέρυσι), τήν μεγαλύτερη αὔξηση καταγράφουν ἡ Ἱσπανία (19,8%), ἡ Γαλλία (18,7%), ἡ Οὑγγαρία (17,7%) καί ἡ Πορτογαλία (15,5%).

Ειδήσεις / Άρθρα

Τό μέγα λάθος τοῦ Κώστα Μπακογιάννη

Εφημερίς Εστία
ΤA ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ πᾶνε ἀντίθετα στόν χρόνο καί στήν Ἱστορία…

Ἰδού πῶς ὁμιλοῦν οἱ Οἰκουμενικοί Πατριάρχες στούς Τούρκους, Ἀρχιεπίσκοπε Ἀμερικῆς

Εφημερίς Εστία
Βαρθολομαῖος: Ἡ ἑλληνική μειονότης ὑπέστη διωγμούς – Κατεπατήθη ἡ περιουσία της, νά τῆς ἀποδοθεῖ! Οἱ δελφίνοι βλέπουν μόνο τήν δόξα τοῦ ἀξιώματος, ὄχι τούς «ἀλάλητους στεναγμούς»

Ἰσλάμ στήν Θεολογική τῆς Χάλκης; Ὁ Ἐλπιδοφόρος, ὁ Καλίν καί τό Κυπριακό

Μανώλης Κοττάκης
ΣΥΝΤΟΜΟ μάθημα πατριδογνωσίας ὡς εἰσαγωγή

Ὁ Σταῦρος Ξαρχάκος τιμᾶ τό δημοτικό τραγούδι

Εφημερίς Εστία
ΕΝΑ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΟ πρόγραμμα δράσεων πού…

Μέ μία ἄδεια ἐπαιτείας, ἡ Ἑλλάς εὐγνωμονοῦσα

Δημήτρης Καπράνος
Σάν σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου τοῦ 1849, ἀπεβίωσε, στόν Πειραιᾶ…