ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023

Οἱ βιομήχανοι διαμαρτύρονται στόν Πρωθυπουργό γιά τό ἐνεργειακό κόστος

ΣΗΜΑ κινδύνου ἐκπέμπει ἡ ἑλληνική βιομηχανία, μέσα ἀπό κοινή ἐπιστολή τῶν Προέδρων τῶν βιομηχανικῶν ὀργανώσεων ΣΕΒ, ΣΒΕ, ΕΒΙΚΕΝ, Ἑλληνική Παραγωγή, ΣΒΑΠ, ΣΒΘΣΕ, ΣΘΕΒ, ΣΕΒΠΔΕ, ΣΒΣΕ πρός τόν Πρωθυπουργό, μέ θέμα τό ἐνεργειακό κόστος καί τίς ἐπιπτώσεις του στίς ἐπιχειρήσεις.

Καταγράφοντας τήν ἐκτόξευση τοῦ κόστους ζητοῦν ἀλλαγές στήν κυβερνητική πολιτική καί σειρά μέτρων πού θά περιορίσουν τό ἀνταγωνιστικό μειονέκτημα πού ἔχει δημιουργηθεῖ. Ζητοῦν παράλληλα καί συνάντηση μέ τόν Κυριάκο Μητσοτάκη ὥστε νά παρουσιάσουν τίς ἀπόψεις τους.

Στήν ἐπιστολή ὑπογραμμίζεται ὅτι «μετά ἀπό μιά μεγάλη περίοδο θετικῶν ρυθμῶν, ἡ βιομηχανική παραγωγή στήν Ἑλλάδα κινεῖται τούς τελευταίους μῆνες σέ χαμηλότερα ἐπίπεδα ἀπό τόν μέσο ὅρο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Κινδυνεύει νά χαθεῖ ἡ θετική δυναμική πού κατάφεραν νά ἀποκτήσουν οἱ ἐπιχειρήσεις καί εἰδικά ἡ βιομηχανία τά τελευταῖα χρόνια, μέ σημαντική αὔξηση τῆς προστιθέμενης ἀξίας, τῶν ἐξαγωγῶν καθώς καί τῆς ἀπασχόλησης, ἡ ὁποία τό Γ΄ Τρίμηνο ξεπέρασε τίς 425.000 χιλιάδες ἄμεσες θέσεις ἐργασίας (μεταποίηση καί ἐξορυκτική δραστηριότητα, μέ ἐτήσια αὔξηση 2,4%).

Ἡ ἔνταση τῶν προβλημάτων, ἰδιαίτερα γιά τίς μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις καθώς καί γιά τή βιομηχανία ἔντασης ἐνέργειας, λαμβάνει πιά διαστάσεις ὑπαρξιακοῦ κινδύνου. Ἐνδεχόμενη ἐπιβράδυνση τῆς βιομηχανικῆς δραστηριότητας θά ἐπιβάρυνε περαιτέρω τίς ἤδη σοβαρές κοινωνικές ἐπιπτώσεις τῆς ἐνεργειακῆς κρίσης, ἰδίως στό πεδίο τῶν εἰσοδημάτων καί τῆς ἀπασχόλησης».

Ἡ βιομηχανία ὑποβάλλει συγκεκριμένες προτάσεις, ζωτικῆς σημασίας, γιά τήν βιωσιμότητα τῶν ἐπιχειρήσεων. Εἰδικώτερα, μεταξύ ἄλλων προτείνουν:

1. Ἀντιστάθμιση Ἐνεργειακοῦ Κόστους: Προτείνεται ἡ υἱοθέτησις μιᾶς τιμῆς στόχου μέσῳ τῆς ἐπικαιροποιήσεως τῆς ἐπιδοτήσεως ἀνά τακτά χρονικά διαστήματα γιά τήν ἀνταγωνιστική χρέωση τῆς ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας πού καταναλώνει ἡ ἐγχώρια βιομηχανία, προκειμένου νά διασφαλισθεῖ κι ἐκεῖ ἡ ἀπαιτούμενη προβλεψιμότης. Προτείνεται ἡ ἐπιδότησις νά ἀφορᾶ σέ συγκεκριμένο κάθε φορά διάστημα 3μήνου (πού θά ἀνανεώνεται ἄν ἀπαιτεῖται) μέ σκοπό τήν ἐπίτευξη μεγίστης τιμῆς κόστους ἐνέργειας γιά τήν βιομηχανία. Προτείνεται ἐπίσης καί ὁ καθορισμός ἐπιδoτήσεως ὕψους 20€/MWh στό κόστος τοῦ βιομηχανικοῦ φυσικοῦ ἀερίου γιά τό 2023.

2. PPAs: Τά PPAs δέν μποροῦν νά ὑλοποιηθοῦν μέ τόν νέο μηχανισμό ἀποζημιώσεως (ΕΕΑΕΗ) πού ἰσχύει ἀπό τό καλοκαίρι γιά τίς ΑΠΕ (85€/MWH). Πρέπει νά ἐξαιρεθοῦν ἀπό αὐτό, καθώς ἀποτελοῦν βασικό ἐργαλεῖο μειώσεως τοῦ κόστους ἐνέργειας τῶν ἐπιχειρήσεων.

3. Λοιπά Κόστη/Χρεώσεις Συστήματος: Προτείνεται ἡ ἄμεση ἐπαναφορά τῶν χρεώσεων στά πρό κρίσεως ἐπίπεδα γιά ὅσο διάστημα διαρκεῖ αὐτή, ἐνῶ παράλληλα θά πρέπει νά προχωρήσει ἡ μείωσις τῶν ΥΚΩ βάσει τῶν διασυνδέσεων πού ἔχουν ἤδη ὁλοκληρωθεῖ.

4. Ὑποδομές: Οἱ ὑποδομές τοῦ δικτύου ἐνέργειας χρειάζονται ἄμεση ἀναβάθμιση τόσο γιά νά περιορισθοῦν οἱ βλάβες πού ὀφείλονται σέ κακῆς ποιότητος ἠλεκτροδότηση (διακοπές, βυθίσεις, κ.τ.λ.) καί ἐπιβαρύνουν μέ μεγάλα ποσά βιομηχανίες συνεχοῦς λειτουργίας, ὅσο καί γιά νά ὑπάρξουν τά περιθώρια περαιτέρω συνδέσεων νέων μονάδων ΑΠΕ σέ αὐτό.

Ειδήσεις / Άρθρα

Την Κυριακή 12.02 με την Εστία: Σημαία βασιλευόμενης δημοκρατίας

Εφημερίς Εστία
Στις 12.02 η Εστία της Κυριακής προσφέρει την Σημαία η οποία κυμάτιζε κατά την βασιλευόμενη δημοκρατία! 

Διγλωσσία ΗΠΑ γιά τά τουρκικά F-16

Εφημερίς Εστία
Τό State Department παρακάμπτει τό Κογκρέσσο καί ἐπιμένει στήν πώληση τῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν πρός τήν Τουρκία, χωρίς τόν ὅρο νά μήν κάνουν ὑπερπτήσεις πάνω ἀπό τά νησιά τοῦ Αἰγαίου – Ἡ μετάθεσις τῆς συναντήσεως 3+1, γιά νά μήν ἐνοχληθεῖ ὁ Ἐρντογάν, καί ἡ ἀποχή Ἱερουσαλήμ ἀπό τήν πολυεθνική ἄσκηση «Ἡνίοχος»

Χρόνου φείδου

Εφημερίς Εστία
ΕΧΩ στό γραφεῖο μου μιά παλιά carte postal μέ θέμα τό (Δελφικό) γνωμικό τοῦ τίτλου –σέ ἐπεξεργασία– ὡς ἑξῆς: «Εἶναι πιό ἀργά ἀπό ὅσο νομίζεις».

Ὑπέρ τῶν ὑποκλοπῶν ὁ σύμβουλος τῆς ἀντιπροεδρίας κ. Ψαριανός

Εφημερίς Εστία
MIA ἀμφιλεγόμενη ἑρμηνεία τοῦ ρόλου πού πρέπει νά ἔχει ἡ ΕΥΠ ἔδωσε ὁ στενός συνεργάτης τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως Παναγιώτη Πικραμμένου καί πρώην βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τοῦ Ποταμιοῦ καί τῆς ΔΗΜΑΡ, Γρηγόρης Ψαριανός.

Ἡ Ναυτιλία στηρίζει τήν δημόσια Ὑγεία

Δημήτρης Καπράνος
Θά ἀσχοληθοῦμε σήμερα μέ τόν χῶρο τῆς Ναυτιλίας, τῆς μεγάλης δυνάμεως τῆς χώρας καί εἰδικότερα μέ τό κοινωνικό ἔργο, τό ὁποῖο προσφέρει στήν πατρίδα ὁ κόσμος, τοῦ κλάδου στόν ὁποῖο ἡ μικρή πατρίδα μας κατέχει τά πρωτεῖα παγκοσμίως, προκαλῶντας τόν θαυμασμό ἀλλά καί τόν ὑποβόσκοντα φθόνο σέ ὅσους προσπαθοῦν, ἀλλά δέν μποροῦν, νά τήν φθάσουν…