Οἱ βιομήχανοι διαμαρτύρονται στόν Πρωθυπουργό γιά τό ἐνεργειακό κόστος

ΣΗΜΑ κινδύνου ἐκπέμπει ἡ ἑλληνική βιομηχανία, μέσα ἀπό κοινή ἐπιστολή τῶν Προέδρων τῶν βιομηχανικῶν ὀργανώσεων ΣΕΒ, ΣΒΕ, ΕΒΙΚΕΝ, Ἑλληνική Παραγωγή, ΣΒΑΠ, ΣΒΘΣΕ, ΣΘΕΒ, ΣΕΒΠΔΕ, ΣΒΣΕ πρός τόν Πρωθυπουργό, μέ θέμα τό ἐνεργειακό κόστος καί τίς ἐπιπτώσεις του στίς ἐπιχειρήσεις.

Καταγράφοντας τήν ἐκτόξευση τοῦ κόστους ζητοῦν ἀλλαγές στήν κυβερνητική πολιτική καί σειρά μέτρων πού θά περιορίσουν τό ἀνταγωνιστικό μειονέκτημα πού ἔχει δημιουργηθεῖ. Ζητοῦν παράλληλα καί συνάντηση μέ τόν Κυριάκο Μητσοτάκη ὥστε νά παρουσιάσουν τίς ἀπόψεις τους.

Στήν ἐπιστολή ὑπογραμμίζεται ὅτι «μετά ἀπό μιά μεγάλη περίοδο θετικῶν ρυθμῶν, ἡ βιομηχανική παραγωγή στήν Ἑλλάδα κινεῖται τούς τελευταίους μῆνες σέ χαμηλότερα ἐπίπεδα ἀπό τόν μέσο ὅρο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Κινδυνεύει νά χαθεῖ ἡ θετική δυναμική πού κατάφεραν νά ἀποκτήσουν οἱ ἐπιχειρήσεις καί εἰδικά ἡ βιομηχανία τά τελευταῖα χρόνια, μέ σημαντική αὔξηση τῆς προστιθέμενης ἀξίας, τῶν ἐξαγωγῶν καθώς καί τῆς ἀπασχόλησης, ἡ ὁποία τό Γ΄ Τρίμηνο ξεπέρασε τίς 425.000 χιλιάδες ἄμεσες θέσεις ἐργασίας (μεταποίηση καί ἐξορυκτική δραστηριότητα, μέ ἐτήσια αὔξηση 2,4%).

Ἡ ἔνταση τῶν προβλημάτων, ἰδιαίτερα γιά τίς μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις καθώς καί γιά τή βιομηχανία ἔντασης ἐνέργειας, λαμβάνει πιά διαστάσεις ὑπαρξιακοῦ κινδύνου. Ἐνδεχόμενη ἐπιβράδυνση τῆς βιομηχανικῆς δραστηριότητας θά ἐπιβάρυνε περαιτέρω τίς ἤδη σοβαρές κοινωνικές ἐπιπτώσεις τῆς ἐνεργειακῆς κρίσης, ἰδίως στό πεδίο τῶν εἰσοδημάτων καί τῆς ἀπασχόλησης».

Ἡ βιομηχανία ὑποβάλλει συγκεκριμένες προτάσεις, ζωτικῆς σημασίας, γιά τήν βιωσιμότητα τῶν ἐπιχειρήσεων. Εἰδικώτερα, μεταξύ ἄλλων προτείνουν:

1. Ἀντιστάθμιση Ἐνεργειακοῦ Κόστους: Προτείνεται ἡ υἱοθέτησις μιᾶς τιμῆς στόχου μέσῳ τῆς ἐπικαιροποιήσεως τῆς ἐπιδοτήσεως ἀνά τακτά χρονικά διαστήματα γιά τήν ἀνταγωνιστική χρέωση τῆς ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας πού καταναλώνει ἡ ἐγχώρια βιομηχανία, προκειμένου νά διασφαλισθεῖ κι ἐκεῖ ἡ ἀπαιτούμενη προβλεψιμότης. Προτείνεται ἡ ἐπιδότησις νά ἀφορᾶ σέ συγκεκριμένο κάθε φορά διάστημα 3μήνου (πού θά ἀνανεώνεται ἄν ἀπαιτεῖται) μέ σκοπό τήν ἐπίτευξη μεγίστης τιμῆς κόστους ἐνέργειας γιά τήν βιομηχανία. Προτείνεται ἐπίσης καί ὁ καθορισμός ἐπιδoτήσεως ὕψους 20€/MWh στό κόστος τοῦ βιομηχανικοῦ φυσικοῦ ἀερίου γιά τό 2023.

2. PPAs: Τά PPAs δέν μποροῦν νά ὑλοποιηθοῦν μέ τόν νέο μηχανισμό ἀποζημιώσεως (ΕΕΑΕΗ) πού ἰσχύει ἀπό τό καλοκαίρι γιά τίς ΑΠΕ (85€/MWH). Πρέπει νά ἐξαιρεθοῦν ἀπό αὐτό, καθώς ἀποτελοῦν βασικό ἐργαλεῖο μειώσεως τοῦ κόστους ἐνέργειας τῶν ἐπιχειρήσεων.

3. Λοιπά Κόστη/Χρεώσεις Συστήματος: Προτείνεται ἡ ἄμεση ἐπαναφορά τῶν χρεώσεων στά πρό κρίσεως ἐπίπεδα γιά ὅσο διάστημα διαρκεῖ αὐτή, ἐνῶ παράλληλα θά πρέπει νά προχωρήσει ἡ μείωσις τῶν ΥΚΩ βάσει τῶν διασυνδέσεων πού ἔχουν ἤδη ὁλοκληρωθεῖ.

4. Ὑποδομές: Οἱ ὑποδομές τοῦ δικτύου ἐνέργειας χρειάζονται ἄμεση ἀναβάθμιση τόσο γιά νά περιορισθοῦν οἱ βλάβες πού ὀφείλονται σέ κακῆς ποιότητος ἠλεκτροδότηση (διακοπές, βυθίσεις, κ.τ.λ.) καί ἐπιβαρύνουν μέ μεγάλα ποσά βιομηχανίες συνεχοῦς λειτουργίας, ὅσο καί γιά νά ὑπάρξουν τά περιθώρια περαιτέρω συνδέσεων νέων μονάδων ΑΠΕ σέ αὐτό.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἐπικύψεις Γεραπετρίτη στό Αἰγαῖο: Γκρίζα ζώνη τό Ἀρχιπέλαγος

Εφημερίς Εστία
Ἡ Ἑλλάς πειθάρχησε στίς ἀπειλές τῆς Ἀγκύρας καί ἀνεκάλεσε μέ ἐπίσημη ἀνακοίνωση τήν δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στό Ἰόνιο καί στό Αἰγαῖο – Οὔτε τίς χελῶνες δέν μποροῦμε νά προστατεύσουμε, ἄν δέν λάβουμε ἄδεια ἀπό τήν Τουρκία! – Καθεστώς συγκυριαρχίας – Ἡ φινλανδοποίησις προχωρεῖ ταχέως

Τά σφάλματά σας, πέλαγα!

Μανώλης Κοττάκης
ΤΗΝ ἑπομένη τῆς ὑπογραφῆς τῆς Συμφωνίας Φιλίας καί Εἰρήνης μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας στό Μέγαρο Μαξίμου μέ κάλεσε στό τηλέφωνο ἡ Ντόρα Μπακογιάννη.

Βολές Δένδια κατά τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν

Εφημερίς Εστία
Η ΝΕΑ πρόκλησις τῶν Τούρκων στό Αἰγαῖο καί εἰδικά ὁ ἄνευρος τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀντέδρασε τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν δέν ἔμειναν ἀσχολίαστα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης.

Ἡ Ναυτιλία, ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς οἰκονομίας

Δημήτρης Καπράνος
Ὀφείλουμε, ἄν θέλουμε νά εἴμεθα εἰλικρινεῖς, νά παραδεχθοῦμε ὅτι ἡ Ναυτιλία ἀποτελεῖ σήμερα τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΤΥΧΙΑΙ