Νομική Ἀθηνῶν καί Πάντειος ἐκτός τῶν 20 σχολῶν μέ τίς ὑψηλότερες βάσεις

Ἰατροί, ἀρχιτέκτονες, ψυχολόγοι, μηχανικοί καί πληροφορικάριοι θέλουν νά γίνουν οἱ Ἕλληνες νέοι – Ἀντιδημοφιλής ἡ Σχολή Πλοιάρχων, ὅπου ἔχουμε ἔλλειμμα– Μαραζώνουν τά περιφερειακά ΑΕΙ σέ Γρεβενά, Κοζάνη, Κιλκίς, Ὀρεστιάδα

ΟΙ Αλλαγές πού συντελοῦνται στήν ἑλληνική κοινωνία, κυρίως σέ ὅ,τι ἔχει νά κάνει μέ τήν οἰκονομική κατάσταση τῶν νοικοκυριῶν καί τήν εὐκολία εὑρέσεως ἐργασίας μέ ἱκανοποιητικό μισθό, ἔχουν σημαντική ἐπίδραση στόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἐπιλέγουν οἱ μαθητές τίς πανεπιστημιακές σχολές ὅπου θέλουν νά σπουδάσουν. Σχολές πού πρίν ἀπό δύο-τρεῖς δεκαετίες ἔδιναν μάχη οἱ ὑποψήφιοι νά εἰσαχθοῦν, εἶναι πλέον στά «ἀζήτητα». Ἡ Νομική Σχολή Ἀθηνῶν, παρά τήν σημαντική ἄνοδο στήν βάση εἰσαγωγῆς, δέν εἶναι οὔτε κάν στήν πρώτη 20άδα μέ τίς πλέον περιζήτητες σχολές. Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τό Πάντειο Πανεπιστήμιο, πού κάποτε ἦταν μονάδα συγκρίσεως γιά νά χαρακτηρισθεῖ ἕνας μαθητής πού πέτυχε στίς Πανελλαδικές ἐάν ἦταν καλός, μέτριος ἤ κακός.

Ἀλλάζουν οἱ συνθῆκες ζωῆς, οἱ οἰκογένειες καί κυρίως τά παιδιά εἶναι πλέον «διαβασμένα» ὡς πρός τό τί θέλει ἡ ἀγορά, ποῦ θά βροῦν εὔκολα ἐργασία, τό κόστος τῶν σπουδῶν καί τήν πιθανή μετεγκατάσταση στό ἐξωτερικό.

Ἡ ὑψηλοτέρα βάσις εἰσαγωγῆς κατεγράφη ἐφέτος στήν Σχολή Ἀρχιτεκτόνων Μηχανικῶν τοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου μέ 19.950 μόρια καί ἀκολουθεῖ ἡ Ἰατρική Ἀθηνῶν μέ 19.000 μόρια. Τρίτη ὑψηλοτέρα σχολή στήν βαθμολογία εἶναι τό Τμῆμα Ψυχολόγων Στρατιωτικῆς Σχολῆς Ἀξιωματικῶν Σωμάτων Θεσσαλονίκης μέ 18.905 καί τετάρτη τό ἕτερο τμῆμα τίς ἰδίας σχολῆς (πάλι στήν Θεσσαλονίκη) μέ 18.880 μόρια. Ἀκολουθοῦν οἱ Σχολές Ἀρχιτεκτόνων Μηχανικῶν (Πάτρα) μέ 18.854 μόρια, Ἠλεκτρολόγων Μηχανικῶν καί Μηχανικῶν Ὑπολογιστῶν (Ἀθήνα) μέ 18.820 μόρια, Διεθνῶν καί Εὐρωπαϊκῶν Σπουδῶν (Θεσσαλονίκη) μέ 18.805 μόρια, Ἰατρικῆς (Θεσσαλονίκη) μέ 18.800 μόρια, Ἰατρικῆς (Πάτρα) μέ 18.735 μόρια, Ἰκάρων (ΣΙ) Ἐρεύνης Πληροφορικῆς μέ 18.720 μόρια, Νομικό Τμῆμα Στρατιωτικῆς Σχολῆς Ἀξιωματικῶν Σωμάτων (ΣΣΑΣ – Θεσσαλονίκη) μέ 18.600 μόρια, Ἀξιωματικῶν Πυροσβεστικῆς Ἀκαδημίας (μόνο γιά πολῖτες) μέ 18.590 μόρια, Ἀγγλικῆς Γλώσσης καί Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) μέ 18.585 μόρια, Μηχανολόγων Μηχανικῶν (Ἀθήνα) μέ 18.554 μόρια, Ἰατρικῆς (Ἰωάννινα) μέ 18.475 μόρια, Ἰατρικῆς (Λάρισα) μέ 18.450 μόρια, Οἰκονομικό (ΣΣΑΣ – Θεσσαλονίκη) μέ 18.405 μόρια, Ἰατρικῆς (Ἡράκλειο) μέ 18.400 μόρια, Διοικητικῆς Ἐπιστήμης καί Τεχνολογίας (Ἀθήνα) μέ 18.350 μόρια καί Ἀγγλικῆς Γλώσσης καί Φιλολογίας (Ἀθήνα) μέ 18.320 μόρια. Γίνεται ἀντιληπτό ὅτι τά περισσότερα τμήματα τῆς Στρατιωτικῆς Σχολῆς Ἀξιωματικῶν Σωμάτων στήν Θεσσαλονίκη εὑρίσκονται στήν πρώτη 20άδα, κάτι πού ἑρμηνεύεται ἱκανοποιητικῶς ἐάν λάβουμε ὑπ’ ὄψιν ὅτι εἶναι καλυμμένο τό κόστος διαβιώσεως καί ἄλλα καθημερινά ἔξοδα.

Συνολικά, ἑπτά στούς 10 ὑποψηφίους πού προήρχοντο ἀπό τά ΓΕΛ καί ἑπτά στούς 20 ὑποψηφίους πού προέρχονται ἀπό τά ΕΠΑΛ, εἰσῆλθον σέ κάποιο ΑΕΙ. Λόγῳ τοῦ περιορισμοῦ τῆς Ἐλαχίστου Βάσεως Εἰσαγωγῆς, 20.493 ὑποψήφιοι δέν μπόρεσαν νά ὑποβάλουν μηχανογραφικό, καθώς ἔμειναν ἐκτός ἐπιλογῶν καί 1.890 ὑποψήφιοι, ἐνῷ ἔκαναν μηχανογραφικό, δέν εἰσήχθησαν σέ κάποιο τμῆμα ἤ σχολή τῶν ΑΕΙ. Γενικώτερα, στίς ἀποκαλούμενες «καλές» σχολές, οἱ βάσεις ηὐξήθησαν σημαντικά. Ἀπό 175 ἕως 490 μόρια στίς νομικές σχολές, ἀπό 125 ἕως 350 στίς ἰατρικές, ἀπό 425 ἕως 1.075 στίς σχολές ψυχολογίας καί ἀπό 310 ἕως 665 στίς πολυτεχνικές σχολές. Ἀξιοσημείωτο εἶναι ὅτι ὅλα τά οἰκονομικά τμήματα σημείωσαν ἄνοδο στίς βάσεις τους, ὅπως καί ἡ πλειονότητα τῶν σχολῶν Πληροφορικῆς!

Τήν μεγαλυτέρα ἄνοδο στήν βάση εἰσαγωγῆς κατέγραψε ἡ Σχολή Γραφιστικῆς καί Ὀπτικῆς Ἐπικοινωνίας (Πανεπιστήμιο Δυτικῆς Ἀττικῆς), μέ ἄνοδο 1.885 μορίων (ἀπό 11.840 τό 2022 σέ 13.725 τό 2023). Ἀκολουθοῦν τό Τμῆμα Ἰταλικῆς Γλώσσης καί Φιλολογίας τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν μέ ἄνοδο 1.860 μορίων (ἀπό 11.310 τό 2022 σέ 13.170 τό 2023) καί τό Τμῆμα Ἀγγλικῆς Γλώσσας καί Φιλολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μέ ἄνοδο 1.780 μορίων (ἀπό 16.805 μόρια σέ 18.585). Τήν μεγαλυτέρα πτώση στήν βάση εἰσαγωγῆς σημείωσε ἡ Σχολή Εὐελπίδων (ΣΣΕ – Ὅπλα), μέ διαφορά 1.805 μορίων σέ σχέση μέ πέρυσι (14.025 τό 2022, 12.220 τό 2023). Ἀκολουθοῦν ἡ Σχολή Ναυτικῶν Δοκίμων (ΣΔΝ – Μάχιμοι), μέ διαφορά 1.781 μορίων (14.525 τό 2022, 12.744 τό 2023), καί τό Τμῆμα Ἐπιστήμης Φυτικῆς Παραγωγῆς τοῦ Γεωπονικοῦ Πανεπιστημίου μέ διαφορά 1.415 μορίων (12.655 μόρια τό 2022, 11.240 τό 2023). Εἶναι ἀξιοσημείωτο ὅτι, ἄν καί ὑπάρχει ἔλλειψις γενικώτερα σέ πλοιάρχους καί οἱ ἑταιρεῖες ἀναζητοῦν διακαῶς προσωπικό, οἱ νέοι δέν δείχνουν ἐνδιαφέρον πρός τήν … θάλασσα.

Ἐνδεικτικό ὅτι ἡ βάσις εἰσαγωγῆς στήν Ἀκαδημία Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ ΑΕΝ Σχολή Πλοιάρχων εἶναι κάτω ἀπό τήν βάση, 8.350 μόρια. Σχεδόν ὅλες οἱ σχολές στίς ἀκριτικές πόλεις, ὅπως ἡ Κοζάνη, τά Γρεβενά καί ἄλλες, οἱ βάσεις εἰσαγωγῆς εἶναι στό ναδίρ, δηλαδή κάτω ἀπό τήν βάση, ἀφοῦ τό ἐνδιαφέρον τῶν μαθητῶν εἶναι μηδενικό καί τό κόστος διαβιώσεως ἀρκετά ὑψηλό. Τίς χαμηλότερες βάσεις εἰσαγωγῆς στίς ἐφετινές Πανελλαδικές Ἐξετάσεις ἔχουν τά Τμήματα Περιφερειακῆς καί Οἰκονομικῆς Ἀναπτύξεως στήν Ἄμφισσα (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο) μέ 7.180 μόρια, τό Τμῆμα Λογιστικῆς καί Χρηματοοικονομικῶν στήν Κοζάνη (7.540 μόρια) καί τό Τμῆμα Στατιστικῆς καί Ἀσφαλιστικῆς Ἐπιστήμης στά Γρεβενά (7.560 μόρια), ἀμφότερα τοῦ Πανεπιστημίου Δυτικῆς Μακεδονίας, τό Τμῆμα Γεωγραφίας στήν Μυτιλήνη μέ 7.630, τό Τμῆμα Οἰκονομικῶν Ἐπιστημῶν στήν Καστοριά μέ 7.915, τό Τμῆμα Διοικητικῆς Ἐπιστήμης καί Τεχνολογίας στήν Κοζάνη μέ 8.070 μόρια, τό Τμῆμα Δασολογίας καί Διαχειρίσεως Περιβάλλοντος Πόρων στήν Ὀρεστιάδα μέ 8.220 μόρια καί τό Τμῆμα Φιλολογίας καί Πολιτισμοῦ Παρευξείνιων Χωρῶν στήν Κομοτηνή μέ 9.200 μόρια.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ ὑπονόμευσις τῆς ἀξιοκρατίας ἀπό τό ἀναξιόπιστο τέστ τῆς κ. Κεραμέως

Μανώλης Κοττάκης
Πῶς τό ΑΣΕΠ «ἐξευτέλισε» διοικητές νοσοκομείων μέ …μῆλα καί ἀχλάδια – Γιατί παρῃτήθη ὁ διοικητής τῆς 1ης ΥΠΕ – Πῶς οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί οἱ ἀσφαλισμένοι χρηματοδοτοῦν ἀπό τό ὑστέρημά τους τό ΕΣΥ, πού ἔπαυσε νά εἶναι δωρεάν

Ἡ Ἑλλάς «μάχεται» καί γιά τά δικαιώματα τῶν ὁμοφυλοφίλων στό Ἰράν καί τό Ἰράκ!

Εφημερίς Εστία
Ο ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ δέν ἔχει τέλος.

6 στούς 10 Νεοδημοκράτες τιμώρησαν τόν κ. Μητσοτάκη γιά τόν γάμο καί τήν ἀκρίβεια

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΧΑΜΗΛΟ ποσοστό πού συγκέντρωσε ἡ Νέα Δημοκρατία στίς εὐρωεκλογές ὀφείλεται κυρίως σέ δύο βασικά θέματα: τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν καί τήν ἀκρίβεια.

Ἔτσι, γιά ν’ ἀκούσουμε μιά ἀπάντηση…

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ὁ Γιῶργος Τράπαλης, τῆς ἑταιρείας μετρήσεων Good affairs, μοῦ ἔλεγε ὅτι «Ὁ Δούκας εἶναι ὁ μόνος πού ἄν πάει σέ δεύτερο γῦρο μπορεῖ νά κερδίσει τόν Μπακογιάννη», πίστευα ὅτι μέ δουλεύει.

Παρασκευή, 19 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗ