Νέες φοροελαφρύνσεις στό πακέτο τῆς ΔΕΘ

«ΠΑΡΑΘΥΡΟ» γιά ἔξτρα φοροελαφρύνσεις τό 2022 ἀφήνει ὁ ὑπουργός Οἰκονομικῶν Χρῆστος Σταϊκούρας, ἐφ’ ὅσον ἐξευρεθεῖ ὁ ἀπαραίτητος δημοσιονομικός χῶρος καί δοθεῖ τό «πράσινο φῶς» ἀπό τούς θεσμούς ἐν ὄψει τῆς Διεθνοῦς Ἐκθέσεως Θεσσαλονίκης.

Πέρα ἀπό τίς τρεῖς μειώσεις φόρων πού ἔχουν «κλειδώσει» καί περιλαμβάνονται στό Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα, ἤτοι τό «πάγωμα» τῆς εἰσφορᾶς ἀλληλεγγύης γιά τόν ἰδιωτικό τομέα, τήν μείωση τῶν ἀσφαλιστικῶν εἰσφορῶν κατά τρεῖς μονάδες καί τήν μείωση τοῦ ἑταιρικοῦ συντελεστοῦ ἀπό τό 24% στό 22%, τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν προσανατολίζεται στήν ἐπέκταση τῆς ἀναστολῆς τῆς  εἰσφορᾶς ἀλληλεγγύης στούς ἐργαζομένους στό Δημόσιο καί τούς συνταξιούχους ἀλλά καί τήν κατάργηση τοῦ συμπληρωματικοῦ φόρου ἀκινήτων. Ἐπί πλέον, ἐπί τάπητος ἔχουν τεθεῖ ἄλλες δύο φοροελαφρύνσεις πού συγκεντρώνουν μικρότερες πιθανότητες ὑλοποιήσεως, ὅπως εἶναι ἡ μείωσις τοῦ τέλους ἐπιτηδεύματος καί ἡ μείωσις τοῦ ΕΝΦΙΑ κατά 8%. Ἡ παράτασις τῶν μέτρων πού ἴσχυσαν φέτος καί θά παραταθοῦν καί τό 2022 ὅπως εἶναι ἡ εἰσφορά ἀλληλεγγύης καί οἱ ἀσφαλιστικές εἰσφορές, εἶναι δεδομένη, ἀλλά ἀπό ἐκεῖ καί πέρα γίνεται ὑπολογισμός γιά τά πιθανά νέα μέτρα ἐλαφρύνσεως, μέ τήν ἐπέκταση τῆς εἰσφορᾶς ἀλληλεγγύης καί στόν δημόσιο τομέα νά ἀποτελεῖ βασική προτεραιότητα. Γιά τήν ἐπέκταση τοῦ μέτρου τῆς εἰσφορᾶς ἀλληλεγγύης σέ ὅλους τούς μισθωτούς δημοσίου καί ἰδιωτικοῦ τομέως ἀλλά καί τούς συνταξιούχους ἀπαιτεῖται δημοσιονομικός χῶρος τῆς τάξεως τῶν 700-800 ἑκατ. εὐρώ. Ἐάν ὑλοποιηθεῖ ἀπό τήν 1/1/2022 θά δοῦν σημαντικές αὐξήσεις στίς καθαρές ἀποδοχές τους ὅλοι οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι, ἀλλά καί τό σύνολο τῶν συνταξιούχων, τό ἀτομικό εἰσόδημα τῶν ὁποίων ὑπερβαίνει, εἴτε μόνο ἀπό τό μισθό καί τήν σύνταξη εἴτε ἀθροιστικῶς καί μέ ἄλλα εἰσοδήματα τά 12.000 εὐρώ.

Ἐπίσης, ἐξετάζεται ἡ μείωσις ἤ πλήρης κατάργησις τοῦ συμπληρωματικοῦ ΕΝΦΙΑ πού ἐπιβάλλεται σήμερα μέ συντελεστές κλιμακούμενους ἀπό 0,15% ἕως 1,15% σέ κάθε ἀκίνητη περιουσία φυσικοῦ προσώπου –ἀποτελούμενη ἀπό κτίσματα καί ἐντός σχεδίων πόλεων ἤ οἰκισμῶν ἐκτάσεις γῆς– συνολικῆς ἀντικειμενικῆς ἀξίας μεγαλύτερης τῶν 250.000 εὐρώ. Σέ πολλές περιπτώσεις φορολογουμένων τῶν ὁποίων ἡ ἀκίνητη περιουσία ἔχει σήμερα συνολική ἀντικειμενική ἀξία λίγο κάτω ἀπό τό ἀφορολόγητο ὅριο τῶν 250.000 εὐρώ τοῦ συμπληρωματικοῦ ΕΝΦΙΑ, ἡ αὔξησις τῶν ἀντικειμενικῶν τιμῶν ζώνης ἀπό τήν 1η-1-2022 θά ἔχει ὡς συνέπεια ἡ συνολική ἀντικειμενική ἀξία τῶν ἀκινήτων τους νά ὑπερβεῖ τό ὅριο τῶν 250.000 εὐρώ καί νά καταστοῦν αὐτομάτως ὑπόχρεοι καταβολῆς καί αὐτοῦ τοῦ φόρου γιά πρώτη φορά. Ἐξετάζεται νά γίνει παρέμβασις στό ἀφορολόγητο ὅριο τοῦ συμπληρωματικοῦ ΕΝΦΙΑ. Μετά τήν ὁλοκλήρωση τῆς μεταρρυθμίσεως τοῦ ΕΝΦΙΑ, θά γίνει καί μία πρόσθετη νομοθετική παρέμβασις πού θά προβλέπει τήν περαιτέρω μείωση τοῦ φόρου κατά 8% μεσοσταθμικῶς. Τό συνολικό δημοσιονομικό κόστος τῶν παρεμβάσεων στήν νομοθεσία γιά τόν ΕΝΦΙΑ ἐκτιμᾶται ὅτι θά ὑπερβεῖ τά 250 ἑκατ. εὐρώ. Γιά τά εἰσοδήματα τοῦ 2021, μειώνεται κατά 2 ποσοστιαῖες μονάδες ὁ συντελεστής φορολογήσεως τῶν ἑταιρικῶν κερδῶν, ὁ ὁποῖος διαμορφώνεται στό 22%, μέ τό κόστος νά ἐπιβαρύνει τόν ἑπόμενο προϋπολογισμό (183 ἑκατ. εὐρώ).

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἐπιρρεπής στήν …ἀνοησία

Εφημερίς Εστία
Ὀξεῖα ἐπίθεσις τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως κ. Στέφανου Κασσελάκη κατά τῆς «Ἑστίας» μέ ἀπρεπεῖς χαρακτηρισμούς, γιατί ἀναδείξαμε τίς παλινωδίες του γιά τήν «Χαμάς»

Ὁ ἀντιαεροπορικός «θόλος»

Εφημερίς Εστία
ΜΕΡΙΚΕΣ πολιτικές κινήσεις θά μποροῦσαν νά χαρακτηρισθοῦν ὡς «κινήσεις πλακάτ».

Ὁ Κυρ. Μητσοτάκης ἀπαντᾶ γιά τήν ἀκρίβεια μέσῳ τοῦ Κων. Καραμανλῆ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΥΨΗΛΟΥΣ τόνους πού σέ κάποιο σημεῖο ὁδήγησαν τόν Πρωθυπουργό νά ἀποχωρήσει ἀπό τήν αἴθουσα τῆς Ὁλομελείας διεξήχθη χθές ἡ πρό ἡμερησίας διατάξεως συζήτησις γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀκρίβειας στήν Βουλή.

Εὐτυχῶς πού ὑπάρχει ὁ ἀθλητισμός καί τά σπόρ…

Δημήτρης Καπράνος
«Μά, καλά, θά αἰσθανθεῖς ἐθνικά ὑπερήφανος ἐάν μιά ἑλληνική ὁμάδα κατακτήσει τό πρωτάθλημα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ μπάσκετ στό Βερολῖνο ἤ ἐάν μιά ἄλλη ἑλληνική ὁμάδα κερδίσει τό “Κόνφερενς λήγκ” στό ποδόσφαιρο;» μέ ρώτησε ὁ καλός φίλος.

ΜΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 27 Μαΐου 1924