Νέες φοροελαφρύνσεις στό πακέτο τῆς ΔΕΘ

«ΠΑΡΑΘΥΡΟ» γιά ἔξτρα φοροελαφρύνσεις τό 2022 ἀφήνει ὁ ὑπουργός Οἰκονομικῶν Χρῆστος Σταϊκούρας, ἐφ’ ὅσον ἐξευρεθεῖ ὁ ἀπαραίτητος δημοσιονομικός χῶρος καί δοθεῖ τό «πράσινο φῶς» ἀπό τούς θεσμούς ἐν ὄψει τῆς Διεθνοῦς Ἐκθέσεως Θεσσαλονίκης.

Πέρα ἀπό τίς τρεῖς μειώσεις φόρων πού ἔχουν «κλειδώσει» καί περιλαμβάνονται στό Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα, ἤτοι τό «πάγωμα» τῆς εἰσφορᾶς ἀλληλεγγύης γιά τόν ἰδιωτικό τομέα, τήν μείωση τῶν ἀσφαλιστικῶν εἰσφορῶν κατά τρεῖς μονάδες καί τήν μείωση τοῦ ἑταιρικοῦ συντελεστοῦ ἀπό τό 24% στό 22%, τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν προσανατολίζεται στήν ἐπέκταση τῆς ἀναστολῆς τῆς  εἰσφορᾶς ἀλληλεγγύης στούς ἐργαζομένους στό Δημόσιο καί τούς συνταξιούχους ἀλλά καί τήν κατάργηση τοῦ συμπληρωματικοῦ φόρου ἀκινήτων. Ἐπί πλέον, ἐπί τάπητος ἔχουν τεθεῖ ἄλλες δύο φοροελαφρύνσεις πού συγκεντρώνουν μικρότερες πιθανότητες ὑλοποιήσεως, ὅπως εἶναι ἡ μείωσις τοῦ τέλους ἐπιτηδεύματος καί ἡ μείωσις τοῦ ΕΝΦΙΑ κατά 8%. Ἡ παράτασις τῶν μέτρων πού ἴσχυσαν φέτος καί θά παραταθοῦν καί τό 2022 ὅπως εἶναι ἡ εἰσφορά ἀλληλεγγύης καί οἱ ἀσφαλιστικές εἰσφορές, εἶναι δεδομένη, ἀλλά ἀπό ἐκεῖ καί πέρα γίνεται ὑπολογισμός γιά τά πιθανά νέα μέτρα ἐλαφρύνσεως, μέ τήν ἐπέκταση τῆς εἰσφορᾶς ἀλληλεγγύης καί στόν δημόσιο τομέα νά ἀποτελεῖ βασική προτεραιότητα. Γιά τήν ἐπέκταση τοῦ μέτρου τῆς εἰσφορᾶς ἀλληλεγγύης σέ ὅλους τούς μισθωτούς δημοσίου καί ἰδιωτικοῦ τομέως ἀλλά καί τούς συνταξιούχους ἀπαιτεῖται δημοσιονομικός χῶρος τῆς τάξεως τῶν 700-800 ἑκατ. εὐρώ. Ἐάν ὑλοποιηθεῖ ἀπό τήν 1/1/2022 θά δοῦν σημαντικές αὐξήσεις στίς καθαρές ἀποδοχές τους ὅλοι οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι, ἀλλά καί τό σύνολο τῶν συνταξιούχων, τό ἀτομικό εἰσόδημα τῶν ὁποίων ὑπερβαίνει, εἴτε μόνο ἀπό τό μισθό καί τήν σύνταξη εἴτε ἀθροιστικῶς καί μέ ἄλλα εἰσοδήματα τά 12.000 εὐρώ.

Ἐπίσης, ἐξετάζεται ἡ μείωσις ἤ πλήρης κατάργησις τοῦ συμπληρωματικοῦ ΕΝΦΙΑ πού ἐπιβάλλεται σήμερα μέ συντελεστές κλιμακούμενους ἀπό 0,15% ἕως 1,15% σέ κάθε ἀκίνητη περιουσία φυσικοῦ προσώπου –ἀποτελούμενη ἀπό κτίσματα καί ἐντός σχεδίων πόλεων ἤ οἰκισμῶν ἐκτάσεις γῆς– συνολικῆς ἀντικειμενικῆς ἀξίας μεγαλύτερης τῶν 250.000 εὐρώ. Σέ πολλές περιπτώσεις φορολογουμένων τῶν ὁποίων ἡ ἀκίνητη περιουσία ἔχει σήμερα συνολική ἀντικειμενική ἀξία λίγο κάτω ἀπό τό ἀφορολόγητο ὅριο τῶν 250.000 εὐρώ τοῦ συμπληρωματικοῦ ΕΝΦΙΑ, ἡ αὔξησις τῶν ἀντικειμενικῶν τιμῶν ζώνης ἀπό τήν 1η-1-2022 θά ἔχει ὡς συνέπεια ἡ συνολική ἀντικειμενική ἀξία τῶν ἀκινήτων τους νά ὑπερβεῖ τό ὅριο τῶν 250.000 εὐρώ καί νά καταστοῦν αὐτομάτως ὑπόχρεοι καταβολῆς καί αὐτοῦ τοῦ φόρου γιά πρώτη φορά. Ἐξετάζεται νά γίνει παρέμβασις στό ἀφορολόγητο ὅριο τοῦ συμπληρωματικοῦ ΕΝΦΙΑ. Μετά τήν ὁλοκλήρωση τῆς μεταρρυθμίσεως τοῦ ΕΝΦΙΑ, θά γίνει καί μία πρόσθετη νομοθετική παρέμβασις πού θά προβλέπει τήν περαιτέρω μείωση τοῦ φόρου κατά 8% μεσοσταθμικῶς. Τό συνολικό δημοσιονομικό κόστος τῶν παρεμβάσεων στήν νομοθεσία γιά τόν ΕΝΦΙΑ ἐκτιμᾶται ὅτι θά ὑπερβεῖ τά 250 ἑκατ. εὐρώ. Γιά τά εἰσοδήματα τοῦ 2021, μειώνεται κατά 2 ποσοστιαῖες μονάδες ὁ συντελεστής φορολογήσεως τῶν ἑταιρικῶν κερδῶν, ὁ ὁποῖος διαμορφώνεται στό 22%, μέ τό κόστος νά ἐπιβαρύνει τόν ἑπόμενο προϋπολογισμό (183 ἑκατ. εὐρώ).

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀκαταδίωκτο ἀπό τίς Ἐρινύες δέν ὑπάρχει

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ἡ λέξις «ἐπιτροπή» εἶναι σέ πολλές περιπτώσεις συνώνυμη μέ τήν ἀνευθυνότητα.

Τό ἕνα τρίτο τῶν πολιτῶν συμφωνεῖ μέ τήν πρόταση Ἀνδρουλάκη

Εφημερίς Εστία
ΤΟ 31,6% τῶν ψηφοφόρων συμφωνεῖ μέ τήν πρόταση τοῦ κ. Νίκου Ἀνδρουλάκη γιά Πρωθυπουργό Χ. Τό ποσοστό αὐτό, δηλαδή, ἀπορρίπτει τόσο τόν κ. Μητσοτάκη ὅσο καί τόν κ. Τσίπρα.

Ἡ πολιτική ὀρθότης καί ὁ νέος ὁλοκληρωτισμός

Δημήτρης Καπράνος
Ἀποτροπιασμό προκαλεῖ πλέον ἡ πολιτική ὀρθότης, ἡ μέθοδος, δηλαδή, μέ τήν ὁποία ἡ σημερινή, στεῖρα ἕως ἀρνητική σέ παραγωγή ἰδεῶν καί ἔργων ἐποχή, ἔχει παρέμβει γιά νά ἀποκαταστήσει τήν τάξη.

Σάββατον, 30 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
O KΟΣΜΟΣ ΤΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑΙ

Βορίδης: Μόνο μέ διαφορά 4% ἀπό τόν Σύριζα ἐφικτή ἡ αὐτοδυναμία τῆς ΝΔ

Εφημερίς Εστία
Ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν θέτει δημοσίως ἐκλογικό πῆχυ στόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη Ἄλλο νά λάβουμε 30%, ἄλλο 34% καί ἄλλο 37% – Θνησιγενές οἱοδήποτε σχῆμα συνεργασίας μέ τόν Κυριάκο Βελόπουλο Προανήγγειλε ὅτι ὑπηρεσιακός Πρωθυπουργός θά ἀναλάβει ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου, κ. Ἰωάννης Σαρμᾶς