ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Κάθε κόμμα καί ἄλλο πόρισμα γιά τά Τέμπη

ΟΠΩΣ συνήθως γίνεται μέ τίς Ἐξεταστικές Ἐπιτροπές τῆς Βουλῆς, ἔτσι καί γιά τά Τέμπη, διαφορετικό πόρισμα ἐξέδωσε τό κάθε κόμμα.

Οἱ βουλευτές τῆς Νέας Δημοκρατίας ἐντοπίζουν τίς εὐθῦνες στόν σταθμάρχη καί τήν μή τήρηση τῶν κανονισμῶν, ἐνῷ τά κόμματα τῆς ἀντιπολιτεύσεως καταλογίζουν πολιτικές εὐθῦνες ζητῶντας ἡ

Ἐπιτροπή νά γίνει προανακριτική. Εἰδικώτερα, στό πόρισμα τῆς ΝΔ ἀναφέρεται ὅτι «ἐάν εἶχαν τηρηθεῖ ἀπαρέγκλιτα οἱ κανόνες τοῦ Γενικοῦ Κανονισμοῦ Κινήσεως τό δυστύχημα δέν θά εἶχε συμβεῖ», τονίζει στό πόρισμά της ἡ κοινοβουλευτική πλειοψηφία στήν ἐξεταστική ἐπιτροπή «γιά τή διερεύνηση τοῦ ἐγκλήματος τῶν Τεμπῶν.» Στό πόρισμα τονίζεται ρητά ὅτι δέν ὑπῆρξε ἡ παραμικρή προσπάθεια συγκαλύψεως ἐνῷ οἱ ἐπιχειρησιακές παρεμβάσεις στόν χῶρο τῆς μοιραίας συγκρούσεως ἔγιναν μέ ἀπόφαση τῶν ἁρμόδιων ἐπιχειρησιακῶν συλλογικῶν ὀργάνων μέ γνώμονα τήν ἀνάγκη μετακινήσεως τῶν κατεστραμμένων συρμῶν.

Ὅμως εὐθῦνες στήν πολιτική ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Ὑποδομῶν καί Μεταφορῶν ἐπιρρίπτουν στό πόρισμά τους στήν Ἐπιτροπή γιά τό δυστύχημα τῶν Τεμπῶν. Οἱ βουλευτές ἀναφέρονται «σέ μιά διαρκῆ προσπάθεια τῆς κυβέρνησης γιά συγκάλυψη τοῦ δυστυχήματος τῶν Τεμπῶν, καί πολιτικῆς ἐπιβίωσης κάποιων» τονίζοντας ὅτι τό δυστύχημα δέν θά εἶχε συμβεῖ πιθανόν ἄν εἶχε ὑλοποιηθεῖ ἡ Σύμβασις 717, ὅτι τό ἔγκλημα θά εἶχε ἀποφευχθεῖ ἐάν ἡ πολιτική ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Ὑποδομῶν καί Μεταφορῶν εἶχε καθορίσει καί ἐφαρμόσει τά ἐλάχιστα ἐπίπεδα ἀσφαλείας, σύμφωνα μέ τούς ἐπιβεβλημένους Ἐθνικούς Κανόνες Ἀσφαλείας καί ἐάν ἡ πολιτική ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Ὑποδομῶν καί Μεταφορῶν εἶχε προβεῖ σέ ἄμεσες διορθωτικές ἀποφάσεις μετά τήν καταστροφή τοῦ παλαιοῦ συστήματος τηλεδιοικήσεως στήν Ζάχαρη Λαρίσης. Ἐξ ἄλλου τήν μετατροπή τῆς Ἐξεταστικῆς Ἐπιτροπῆς γιά τήν «διερεύνηση τοῦ ἐγκλήματος τῶν Τεμπῶν» σέ προανακριτική ἐπιτροπή προτείνουν οἱ βουλευτές τοῦ ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Ἀλλαγῆς. Σέ ἀνακοίνωσή τους, ἀναφέρουν ὅτι θεωροῦν ἀδύνατη τήν ἔκδοση ὁλοκληρωμένου πορίσματος καθώς «οὔτε τό σύνολο τῆς δικογραφίας παραλάβαμε, οὔτε οὐσιώδεις μάρτυρες ἐξετάσθηκαν. Αὐτή ὑπῆρξε ἀπό τήν ἀρχή ἡ ἐπιδίωξη τῆς κυβερνητικῆς πλειοψηφίας.» Τονίζουν ἐπίσης ὅτι «ἡ κυβερνητική ἐπιλογή γιά συγκάλυψη, μέσῳ τῆς μή οὐσιαστικῆς διερεύνησης τῆς ὑπόθεσης καί ἰδίως τοῦ ἐνδεχομένου ὕπαρξης ποινικῶν εὐθυνῶν σέ πολιτικά πρόσωπα, δέν εἶναι δυνατόν νά γίνει ἀποδεκτή ὄχι ἀπό μόνο ἀπό τό ΠΑΣΟΚ, ἀλλά πρωτίστως ἀπό τήν κοινωνία, ἡ ὁποία ἀπαιτεῖ νά χυθεῖ φῶς στήν ὑπόθεση καί νά ἀποδοθοῦν εὐθῦνες ὅσο ψηλά καί νά βρίσκονται αὐτές.»

Σαφέστατες ποινικές εὐθῦνες τῶν ὑπουργῶν Μεταφορῶν τῆς περιόδου 2009-2023 διαβλέπει τό πόρισμα πού κατέθεσε τό ΚΚΕ. Σύμφωνα μέ τό πόρισμα τοῦ Περισσοῦ προκύπτουν ποινικές εὐθῦνες γιά τό κακουργηματικό ἀδίκημα τῆς διά παραλείψεως διαταράξεως τῆς ἀσφάλειας τῶν σιδηροδρομικῶν συγκοινωνιῶν ἀπό τό ὁποῖο, ὅπως ἀναφέρει, προῆλθε ὁ θάνατος 57 ἀνθρώπων.

Τήν θέση, τέλος, ὅτι οἱ πολιτικές ἡγεσίες τοῦ Ὑπουργείου Μεταφορῶν, ἀπό τό 2012 καί ἐντεῦθεν, μαζί μέ τούς παράγοντες τῶν σιδηροδρομικῶν ἑταιρειῶν καί οἱ σχετικοί ἐργολάβοι «φέρουν τήν ἀνάλογη ποινική εὐθύνη καί θά πρέπει νά ἀχθοῦν ἐνώπιον τῆς Τακτικῆς Δικαιοσύνης» ἐξέφρασε ὁ βουλευτής τῆς Ἑλληνικῆς Λύσης καί μέλος τῆς Ἐξεταστικῆς Ἐπιτροπῆς γιά «τή διερεύνηση τοῦ ἐγκλήματος τῶν Τεμπῶν», Παῦλος Σαράκης. Στό πόρισμά του πού κατέθεσε σήμερα στήν ἐξεταστική ἐπιτροπή ἀναφέρει ὅτι:

«Κατά τήν ἄποψη τῆς Ἑλληνικῆς Λύσης (παρά τό γεγονός ὅτι ἔχει ἐπέλθει παραγραφή πολλῶν ἀδικημάτων δυστυχῶς), ὅλοι ὅσοι διετέλεσαν Ὑπουργοί ἁρμόδιοι γιά τίς μεταφορές ἀπό τό 2012 καί ἐντεῦθεν, μαζί μέ τούς ἁρμόδιους Ὑφυπουργούς, Γενικούς Γραμματεῖς καί ὑπηρεσιακούς παράγοντες τῶν σχετικῶν Ὑπουργείων, τά διοικητικά στελέχη καί οἱ διευθύνοντες σύμβουλοι τοῦ ΟΣΕ, τῆς ΕΡΓΟΣΕ καί τῆς Hellenic Train, καθώς καί οἱ ἐργολάβοι πού ἀνέλαβαν τά σχετικά ἔργα κατασκευῆς καί συντήρησης, εἴτε συμμετεῖχαν μέ ὁποιαδήποτε ἰδιότητα καί τρόπο στά οἰκονομικά ἐγκλήματα, πού ὁρισμένα ἐξ αὐτῶν ἤδη ἔχει ἀναδείξει ἡ ἔρευνα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Εἰσαγγελίας, εἴτε ἁπλῶς, ἐνῷ σαφέστατα γνώριζαν τά παραπάνω, ἐπιδίωξαν, ὡς ἀπώτερο κίνητρο, νά διατηρήσουν τήν ὑψηλά ἀμειβόμενη θέση τους καί τά ὅποια προνόμιά τους ἐξασφάλιζε ἡ “ὀμερτά” πρός τούς ποικίλους ἰσχυρούς παράγοντες (πολιτικούς ἤ ἐπιχειρηματικούς), πού ἐμπλέκονταν στά ἀνωτέρω, φέρουν τήν ἀνάλογη ποινική εὐθύνη καί θά πρέπει νά ἀχθοῦν ἐνώπιον τῆς Τακτικῆς Δικαιοσύνης».

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἐπικύψεις Γεραπετρίτη στό Αἰγαῖο: Γκρίζα ζώνη τό Ἀρχιπέλαγος

Εφημερίς Εστία
Ἡ Ἑλλάς πειθάρχησε στίς ἀπειλές τῆς Ἀγκύρας καί ἀνεκάλεσε μέ ἐπίσημη ἀνακοίνωση τήν δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στό Ἰόνιο καί στό Αἰγαῖο – Οὔτε τίς χελῶνες δέν μποροῦμε νά προστατεύσουμε, ἄν δέν λάβουμε ἄδεια ἀπό τήν Τουρκία! – Καθεστώς συγκυριαρχίας – Ἡ φινλανδοποίησις προχωρεῖ ταχέως

Τά σφάλματά σας, πέλαγα!

Μανώλης Κοττάκης
ΤΗΝ ἑπομένη τῆς ὑπογραφῆς τῆς Συμφωνίας Φιλίας καί Εἰρήνης μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας στό Μέγαρο Μαξίμου μέ κάλεσε στό τηλέφωνο ἡ Ντόρα Μπακογιάννη.

Βολές Δένδια κατά τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν

Εφημερίς Εστία
Η ΝΕΑ πρόκλησις τῶν Τούρκων στό Αἰγαῖο καί εἰδικά ὁ ἄνευρος τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀντέδρασε τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν δέν ἔμειναν ἀσχολίαστα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης.

Ἡ Ναυτιλία, ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς οἰκονομίας

Δημήτρης Καπράνος
Ὀφείλουμε, ἄν θέλουμε νά εἴμεθα εἰλικρινεῖς, νά παραδεχθοῦμε ὅτι ἡ Ναυτιλία ἀποτελεῖ σήμερα τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΤΥΧΙΑΙ