518.000 κατασχέσεις μισθῶν, ἐνοικίων καί συντάξεων τό 2022

ΜΠΑΡΑΖ κατασχέσεων σέ περισσοτέρους ἀπό 518.000 ὀφειλέτες τοῦ Δημοσίου κατεγράφη τό 2022, ὅπως ἀποτυπώνεται στά στοιχεῖα τῆς ΑΑΔΕ πού καταγράφονται στήν ἔκθεση ἀπολογισμοῦ τοῦ προηγουμένου ἔτους.

Ὅπως προκύπτει, ὁ συνολικός ἀριθμός τῶν μέτρων ἀναγκαστικῆς εἰσπράξεως πού ἐλήφθησαν τό ἔτος 2022 ἀπό τίς ΔΟΫ καί τά Ἐλεγκτικά Κέντρα ἀνῆλθε σέ 518.622, αὐξημένος κατά 104,9% ἔναντι τοῦ 2021 (253.083), μέ τίς κατασχέσεις εἰς χεῖρας τρίτων (τραπεζικῶν λογαριασμῶν, ἐνοικίων κ.λπ.) νά παρουσιάζουν τήν μεγαλυτέρα συχνότητα (93,4%).

Σημειώνεται, βεβαίως, κατά τό πρῶτο τετράμηνο τοῦ 2021 ὅτι ὑφίστατο ἀναστολή διαδικασιῶν ἀναγκαστικῆς ἐκτελέσεως καί διενεργείας πλειστηριασμῶν, σέ συνέχεια κοινῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας Covid-19. Ὁ ἀριθμός τῶν ΑΦΜ μέ ληξιπρόθεσμες ὀφειλές πού ἔχουν ὑπαχθεῖ σέ ἀναγκαστικά μέτρα, ἀνῆλθε σέ 1.412.322, μέ ἀποτέλεσμα τό ποσοστό τῶν ὀφειλετῶν ὑπό μέτρα ἀναγκαστικῆς εἰσπράξεως (δείκτης ληξιπροθέσμων ΑΦΜ σέ μέτρα) τῆς φορολογικῆς διοικήσεως νά ἀνέρχεται σέ 69,34% τήν 31/12/2022, αὐξημένο κατά 1,08% σέ σχέση μέ τήν 31/12/2021 (68,26%), καί ὑπερκαλύπτοντας τόν ἐτήσιο στόχο (66,0%).

Οἱ εἰσπράξεις ληξιπροθέσμων τελωνειακῶν ὀφειλῶν ἀνῆλθαν σέ 28,45 ἑκατ. εὐρώ, παρουσιάζοντας αὔξηση κατά 11,9% σέ σχέση μέ τό ἀποτέλεσμα τοῦ 2021 (25,43 ἑκατ. εὐρώ). Τό σύνολο τῶν ὀφειλετῶν μέ ληξιπρόθεσμες τελωνειακές ὀφειλές γιά τούς ὁποίους ἐλήφθησαν ἀναγκαστικά μέτρα εἰσπράξεως, ἀνέρχεται σέ 15.580, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν τό 74,4% τοῦ συνόλου τῶν ὀφειλετῶν (20.939), γιά τούς ὁποίους ἡ Τελωνειακή Διοίκησις δύναται νά λάβει μέτρα, ὑπερκαλύπτοντας τόν ἐτήσιο στόχο (70%) καί σημειώνοντας αὔξηση κατά 2,3 ποσοστιαῖες μονάδες σέ σχέση μέ τό ἀποτέλεσμα τοῦ 2021 (72,1%). Ἐπισημαίνεται πώς τό σύνολο τῶν ληξιπροθέσμων ὀφειλῶν πρός τήν Τελωνειακή Διοίκηση στίς 31/12/2022 ἀνῆλθε στό ποσό τῶν 6.423 ἑκατ. εὐρώ.

Ὅσον ἀφορᾶ τά μεγάλα χρέη, ἀπό τήν παρακολούθηση τῶν ὑποθέσεων καί τήν λήψη ὅλων τῶν ἀναγκαστικῶν μέτρων οἱ εἰσπράξεις ἀνῆλθαν σέ 657,0 ἑκατ. εὐρώ.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἐθνική ἀλλοτρίωσις χωρίς ὅρια

Εφημερίς Εστία
Σιωπή στήν Ἀθήνα γιά τήν παράταση τῆς προφυλακίσεως Μπελέρη στά Τίρανα –  Παρουσιαστές τηλεοράσεως μέ τόν Μουσταφᾶ Κεμάλ στίς μπλοῦζες τους – Συνοριοφύλακες σέ κύκλωμα διακινήσεως παράνομων μεταναστῶν

Οἱ… φιλομαθεῖς κατάδικοι

Εφημερίς Εστία
ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ σέ ἰσόβιο κάθειρξη γιά φονική ἐπίθεση μέ τσεκούρι. Ἀπολογισμός, ἕνας νεκρός καί τρεῖς τραυματίες.

Στά ὕψη οἱ τιμές τῶν τροφίμων παρά τό φρένο στόν πληθωρισμό

Εφημερίς Εστία
ΦΡΕΝΟ τίθεται στόν πληθωρισμό, καθώς καί τόν Μάιο ἐσυνεχίσθη ἡ ἀποκλιμάκωσίς του τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρωζώνη, βάσει τῆς ἐκτιμήσεως γιά τόν Ἐναρμονισμένο Δείκτη Τιμῶν Καταναλωτοῦ πού δημοσιοποίησε ἡ Eurostat.

Κάτι δείχνει νά ἀλλάζει στό «κοσμοπολίτικο» Αἰγαῖο…

Δημήτρης Καπράνος
Διαβάσαμε ὅτι ἡ Μύκονος καί ἡ Σαντορίνη τόν Μάιο εἶχαν κατά 15-20% λιγώτερη κίνηση ἀπ’ ὅ,τι τόν ἀντίστοιχο περυσινό μῆνα.

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΠΑΘΗΜΑ