Ἐπιστολή διεθνῶν φορέων Ναυτιλίας σέ Μητσοτάκη

Λίγες μόλις ἡμέρες ἔπειτα ἀπό τήν ἔκκληση πού ἀπηύθυνε ὁ κπτ. Παναγιώτης Τσάκος…

… γιά τήν ἐπίλυση τοῦ προβλήματος τοῦ ἐγκλωβισμοῦ τῶν ναυτικῶν στά πλοῖα καί τήν στεριά, ἦλθε ἡ πρώτη σημαντική ἀπώλεια γιά τήν ἑλληνική ναυτωσύνη. Μόλις 2.200 Ἑλληνόπουλα ὑπέβαλαν αἴτηση γιά νά εἰσαχθοῦν στίς «Ἀκαδημίες» Ἐμπορικοῦ ναυτικοῦ! Πέρυσι εἴχαμε 3.800 αἰτήσεις, τό 2018 οἱ αἰτήσεις ἦταν 4.500 καί τό 2017 εἴχαμε 5.000 αἰτήσεις!

Ἔτσι, σέ μιά ἐποχή μέ τήν ἀνεργία νά πλήττει ὅλο καί περισσότερο τούς νέους καί μέ τήν Ἑλλάδα νά κατέχει τήν πρώτη θέση στήν εὐρωπαϊκή ναυτιλία, οἱ νέοι Ἕλληνες, βλέποντας τήν συμπεριφορά τῶν κυβερνήσεων ἔναντι τῶν ναυτικῶν, ἀποστρέφουν τό πρόσωπο ἀπό τό λίαν προσοδοφόρο καί ἑλληνικότατο ἐπάγγελμα τοῦ ἀξιωματικοῦ τοῦ Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ! Οὐδόλως χαιρόμεθα γιά τήν ἐπαλήθευση τῶν ἀνησυχιῶν τίς ὁποῖες μόλις πρό ἑβδομάδος ἀπό τήν στήλη αὐτή ἐκθέσαμε! Κρῖμα…

Φαίνεται, ὅμως, ὅτι ἡ πέτρα τήν ὁποία ἔριξε ὁ Ὅμιλος Τσάκου στά μέχρι τότε φερόμενα ὡς ἤρεμα νερά τῆς διεθνοῦς ναυτιλίας, ταρακούνησε γιά τά καλά τήν διεθνῆ ναυτιλιακή κοινότητα, ἡ ὁποία –μετά τήν δημοσιότητα πού ἔλαβε στά ἑλληνικά καί διεθνῆ ΜΜΕ ἡ πρωτοβουλία τοῦ Ὁμίλου– κινητοποιήθηκε καί χθές στάλθηκαν ἐπιστολές στούς πρωθυπουργούς τῆς Ἑλλάδος, τῆς Ἱσπανίας, τῆς Ἰταλίας, τοῦ Βελγίου καί τῆς Ὁλλανδίας, μέ τίς ὁποῖες ζητεῖται ἡ λήψη τῶν ἀπαραίτητων μέτρων καί ἡ παροχή τῶν ἀναγκαίων διευκολύνσεων, ὥστε νά καταστεῖ δυνατή ἡ ἀπεγκλώβιση τῶν ἀνά τόν κόσμο ναυτικῶν καί νά ἐπιτευχθεῖ ἡ ἀπρόσκοπτη ἐναλλαγή τῶν πληρωμάτων «πρίν νά εἶναι πολύ ἀργά καί πρίν δημιουργηθεῖ, ἐκτός ἀπό τήν ἤδη ὑπάρχουσα ἀνθρωπιστική, μία παγκόσμια κρίση στίς μεταφορές τῶν ἀπαραίτητων γιά τούς πολῖτες ὅλου τοῦ κόσμου ἀγαθῶν»…

Τίς ἐπιστολές ὑπογράφουν οἱ ἐπί κεφαλῆς τῶν διεθνῶν Ναυτιλιακῶν Φορέων: Ecsa, Etf, Itf, Imec, Clia, Intertanko, Intertanko, Intermanager, Ics, Wsc, Bimco, Ipta, Fonasba, Asa καί Imca.

Στήν ἐπιστολή πρός τόν Κυριάκο Μητσοτάκη, οἱ φορεῖς ἀναφέρουν μεταξύ ἄλλων: «Ἡ Ἑλλάς διαδραματίζει κεντρικό καί ἀποφασιστικό ρόλο στήν παγκόσμιο ναυτιλιακή βιομηχανία, μέ τόν ὑπό ἑλληνική διαχείριση στόλο νά κατέχει τήν πρώτη θέση καί τό 21% τῆς παγκοσμίου χωρητικότητος, ἀλλά καί νά ἀποτελεῖ τό 54% τοῦ στόλου τῆς ΕΕ. Μέ ὅλο τόν σεβασμό, καλοῦμε τήν Ἑλλάδα νά δώσει τό καθοδηγητικό παράδειγμα καί νά διευρύνει τούς τρόπους μέ τούς ὁποίους θά δοθεῖ τέλος στό συνεχῶς διογκούμενο πρόβλημα!»…

Οἱ ἐπί κεφαλῆς τῶν μεγαλυτέρων καί σπουδαιοτέρων φορέων τῆς παγκοσμίου Ναυτιλίας ζητοῦν ἀπό τόν πρωθυπουργό νά ἐγκρίνει καί νά προωθήσει τήν «ἐποχιακή βίζα» γιά τούς ναυτικούς οἱ ὁποῖοι ἀντικαθίστανται καί γιά τούς ἀντικαταστάτες τους, καί νά ἐπεκτείνει ἡ Ἑλλάς κατά τό δυνατόν περισσότερο τήν ἰσχύ τῆς ἐν λόγω «βίζας». Παρακαλοῦν ἐπίσης ὅπως ἐπιτρέπεται ἡ παραμονή, ἕως 10 ἡμέρες, στήν Ἑλλάδα τῶν ἀντικαθισταμένων ναυτικῶν ἤ τῶν ἀντικαταστατῶν τους, ὥστε νά ὑπάρχει ὁ ἀπαραίτητος χρόνος γιά νά ρυθμισθοῦν οἱ λεπτομέρειες γιά τίς πτήσεις τῶν ναυτικῶν, κάτι πού σήμερα, ὑπό τίς κρατοῦσες –λόγω τῆς πανδημίας– συνθῆκες εἶναι σχεδόν ἀδύνατο!

Απόψεις

«Νά ἀπευθυνθεῖτε στό ΝΑΤΟ σέ περίπτωση τουρκικῆς εἰσβολῆς»

Εφημερίς Εστία
Ἡ ἐκπληκτική ἀπάντησις τοῦ ἐκπροσώπου Τύπου τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ κ. Νέντ Πράις τήν ὥρα πού ὁ Τσαβούσογλου ἀπειλεῖ ὅτι «δέν μπλοφάρουμε γιά τά νησιά»

Ἀναζητῶντας τήν συναίνεση τοῦ συστήματος

Μανώλης Κοττάκης
ΕΙΣΑΙ ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης

Τό Ἵδρυμα Μπότση βραβεύει τόν Ἐλευθέριο Γ. Σκιαδᾶ τῆς «Ἑστίας»

Εφημερίς Εστία
Μετά τήν ἀνακήρυξή του σέ ἐπίτιμο διδάκτορα τοῦ Πανεπιστημίου Δυτικῆς Ἀττικῆς…

Εὐχολόγια καί ὑπεκφυγές, ἀλλά τό αἷμα, αἷμα…

Δημήτρης Καπράνος
Ἔχουν προκαλέσει δέος, ὀργή, θλίψη…

Σάββατον, 26 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ