Ποιός εἶναι ὁ νέος πρέσβυς τῶν ΗΠΑ στήν Ἑλλάδα

Γούντγουωρντ Ράις Κλάρκ τό φαβορί – Κάντρυμαν τό ἀουτσάιντερ

ΟΙ ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΩΚΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΕΣ μέ προϋπηρεσία στήν Ἑλλάδα, πού ταυτοχρόνως εἶναι καί καλοί γνῶστες τῆς ρωσσικῆς πολιτικῆς καί τῶν ἐνδεχομένων προθέσεων τῆς Μόσχας γιά ἐπέκταση τῆς ἐπιρροῆς της, εἶναι οἱ ὑποψήφιοι γιά τήν θέση τοῦ πρέσβεως τῶν ΗΠΑ στήν Ἀθήνα, διαδεχόμενοι τόν Τζέφφρυ Πάυατ. Ὁ τελευταῖος, πού ἑτοιμάζεται νά ἀναχωρήσει τόν Ὀκτώβριο, ἔχει σηκώσει ἀρκετά τόν πῆχυ τῶν ἀπαιτήσεων, καθώς ἀπεδείχθη ἰδιαιτέρως δραστήριος ὅσο καί ἐπιτυχημένος. Γιά τόν διάδοχό του οἱ συγκρίσεις θά εἶναι ἀναπόφευκτες, ἀλλά ἀντιστοίχως ὑψηλές εἶναι οἱ προκλήσεις, τίς ὁποῖες θά κληθεῖ νά ἀντιμετωπίσει.

Δύο παλαιοί γνώριμοι τῶν Ἀθηνῶν εἶναι οἱ ὑποψήφιοι γιά τήν θέση τοῦ ἐπί κεφαλῆς τῆς ἐμβληματικῆς πρεσβείας τῆς λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας. Ὁ πρώην ἐμπορικός ἀκόλουθος κατά τήν περίοδο τῶν κυβερνήσεων Καραμανλῆ Γούντγουωρντ Ράις Κλάρκ καί ὁ προϊστάμενος τοῦ πολιτικοῦ τμήματος καί, γιά ὀλίγους μῆνες, ἐπιτετραμμένος Τόμας Κάντρυμαν. Κοινό στοιχεῖο καί τῶν δύο ὑποψηφίων εἶναι ὅτι μετά τήν θητεία τους στήν Ἑλλάδα ὑπηρέτησαν σέ θέσεις πού εἶχαν νά κάνουν μέ τήν ἐθνική ἀσφάλεια τῶν ΗΠΑ. Κάτι ἀνάλογο προοιωνίζεται καί γιά τόν Τζέφφρυ Πάυατ, γιά τόν ὁποῖο ὑπάρχουν πληροφορίες ὅτι προορίζεται γιά θέση διπλωματικοῦ συμβούλου στό ἀμερικανικό Ὑπουργεῖο Ἀμύνης.

Τό ζήτημα τοῦ ἀγωγοῦ Μπουργκάς – Ἀλεξανδρουπόλεως καί τῶν ἄλλων ὁδῶν τῆς ἐνεργείας ἀπό τήν Ρωσσία καί τόν Καύκασο ὑπῆρξε κύριο ἀντικείμενο πού ἀπησχόλησε τόν Ράις κατά τήν παραμονή του στήν Ἀθήνα. Τότε ὁ βοηθός ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ Μάθιου Μπράιζα εἶχε ἀποδυθεῖ σέ μία προσπάθεια ἀναδείξεως τῶν ἐνεργειακῶν πηγῶν τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου, καί ὁ Ράις ἦταν ὁ ἄνθρωπός του στήν Ἀθήνα, ὁ ὁποῖος προέβαινε σέ τακτικές ἀναφορές ὅσον ἀφορᾶ τά σχέδια ἀγωγῶν μεταφορᾶς ρωσσικοῦ φυσικοῦ ἀερίου καί πετρελαίου μέσω Ἑλλάδος, ἡ ὑπονόμευσις τῶν ὁποίων ἦταν βασικός στόχος τῆς ἀμερικανικῆς πολιτικῆς. Ἡ ἐμφανής ὑποστήριξις τοῦ Μπράιζα πρός τήν ἐκμετάλλευση ἐνεργειακῶν πηγῶν τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου, μέ τήν προοπτική μεταφορᾶς τους μέσω Τουρκίας, τόν τοποθέτησε στούς φίλους καί ὑποστηρικτές τῆς πολιτικῆς τῆς Ἀγκύρας. Τότε βεβαίως ἦσαν τά πρῶτα χρόνια τῆς διακυβερνήσεως Ἐρντογάν καί ἀκόμη οἱ σχέσεις του μέ τίς ΗΠΑ δέν εἶχαν διαρραγεῖ. Σήμερα πού τά πράγματα εἶναι τελείως διαφορετικά, οἱ ἀπόψεις γιά τήν ἀνατολική Μεσόγειο ἔχουν σταδιακῶς ἀναπροσαρμοσθεῖ. Τό μόνο πού παραμένει σταθερό εἶναι ἡ ἀντιπαλότης μέ τούς Ρώσσους, κάθε κίνησις τῶν ὁποίων γιά αὔξηση τῆς ἐπιρροῆς τους στήν Ἑλλάδα ξυπνᾶ τά ἀντανακλαστικά τῆς Οὐάσιγκτων.

Ἔτσι ἕνας διπλωμάτης ὅπως ὁ Ράις ἀνταποκρίνεται στήν πολιτική πού θέλει νά ἀσκήσει τό Σταίητ Ντηπάρτμεντ. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι στό Συμβούλιο Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας τῶν ΗΠΑ, ὅπου ἐτοποθετήθη ὁ Ράις μετά τήν προηγουμένη θητεία του στήν Ἀθήνα, ἐτέθη ἐπί κεφαλῆς τῆς διευθύνσεως πού ἠσχολεῖτο μέ τά ζητήματα τῆς Ρωσσίας καί τῆς Κίνας. Τῶν δύο δηλαδή χωρῶν πού χρησιμοποιοῦν τόν ἐμπορικό δρόμο τῆς Ἑλλάδος, αὐξάνοντας τίς ἀνησυχίες τῆς Οὐάσιγκτων. Γιά τήν τελευταία, ἡ κίνησις τοῦ Ἰβάν Σαββίδη νά ἀποκτήσει μερίδιο στό λιμάνι τῆς Θεσσαλονίκης εἶχε σημάνει συναγερμό, μέ ἀποτέλεσμα νά αὐξηθεῖ τό ἐνδιαφέρον της γιά τήν Ἀλεξανδρούπολη. Ἡ Ἀμερική ὡς θαλασσία ὑπερδύναμις θέλει νά διατηρεῖ ἀνοικτούς ναυτικούς διαύλους καί λιμάνια. Ἄν ἔχει ἀμφιβολίες γιά τήν Θεσσαλονίκη καί τό ἰδιοκτησιακό καθεστώς της, τώρα ἔχει τήν Ἀλεξανδρούπολη ὡς ἐναλλακτική ὁδό. Αὐτό, καί μία πληθώρα τέτοιας φύσεως προβλημάτων θά κληθεῖ νά διαχειρισθεῖ ὁ νέος πρέσβυς, καί γι’ αὐτό ὁ Ράις θεωρεῖται ἰδανική ἐπιλογή.

Ἀλλά ὁ Ράις γιά τούς λόγους πού προαναφέραμε εἶναι τό φαβορί, ὁ Τόμας Κάντρυμαν πού γιά τήν ὥρα φαίνεται νά εἶναι τό ἀουτσάιντερ, δέν ἔχει ὀλιγώτερα  τοῦ πολιτικοῦ τμήματος τῆς πρεσβείας τήν ἐποχή πού ὁ Ράις ἦταν στό ἐμπορικό, γνωρίζει τό ζήτημα τῶν ἀγωγῶν, ταυτοχρόνως ὅμως ἔχει καλή γνώση τῶν βαλκανικῶν καί μεσανατολικῶν θεμάτων. Γι’ αὐτό καί μετά τήν θητεία του στήν Ἀθήνα εὑρέθη καί αὐτός στό Συμβούλιο Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας μέ ἁρμοδιότητα τήν Εὐρώπη καί τά Βαλκάνια. Ὁ Μπαράκ Ὀμπάμα τόν τοποθέτησε ἐν συνεχεία βοηθό ὑπουργό Ἐξωτερικῶν γιά τήν Διεθνῆ Ἀσφάλεια, μία θέσις πού ἀπαιτεῖ καλή γνώση τῆς καταστάσεως στήν Ρωσσία.

Ἡ ἐπιλογή τῶν συγκεκριμένων ὑποψηφίων δεικνύει καί τόν προσανατολισμό τῆς ἀμερικανικῆς πολιτικῆς γιά τήν περιοχή μας. Ἡ ποιότης καί τῶν δύο διπλωματῶν πιστοποιεῖ τήν τεράστια σημασία πού ἀποδίδει ἡ Οὐάσιγκτων στήν Ἀθήνα. Ἀλλά ὅπως προανεφέρθη, ὁ πῆχυς εἶναι ψηλά. Ὁ ἀπερχόμενος Τζέφφρυ Πάυατ παραμένει καί τίς τελευταῖες ἑβδομάδες τῆς θητείας του ἐξαιρετικά δραστήριος. Στό ἐνεργητικό του ἔχει μόνον ἐπιτυχίες, μέ μοναδικό ἀμφιλεγόμενο σημεῖο τό γεγονός ὅτι γιά τήν ἔκβαση τῶν τελευταίων ἐκλογῶν προέβλεψε μέν τήν ἧττα Τσίπρα, ἀλλά μέ διαφορά ὀλίγων ποσοστιαίων μονάδων…προσόντα. Προϊστάμενος

Κεντρικό θέμα