Πῶς ἡ εὐρωβουλευτής Μαρία Σπυράκη ἐξέθεσε τήν Νέα Δημοκρατία διεθνῶς

Ἡ προερχομένη ἀπό τό ΠΑΣΟΚ εὐρωβουλευτής καί πρώην Ἐκπρόσωπος Τύπου τῆς ΝΔ παραπέμπεται γιά ἀπάτη – Ὁ Πρωθυπουργός τό ἔμαθε ἐνῶ ἦταν στήν Σύνοδο Κορυφῆς τῆς ΕΕ

ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ἦταν «κεραυνός ἐν αἰθρίᾳ». Πολλοί ὅμως ἐγνώριζαν. Ἴσως καί ὁ ἴδιος ὁ Πρωθυπουργός. Τό θέμα εἶναι ὅμως, ὅτι μέ τήν ὑπόθεση τῆς Μαρίας Σπυράκη ἡ Νέα Δημοκρατία εὑρίσκεται ἐκτεθειμένη στά μάτια τῶν πολιτῶν. Καί ἰδιαίτερα τῶν δικῶν της ψηφοφόρων. Πού ἔχουν τήν ἀξίωση τό κόμμα πού ἐκπροσωπεῖ τήν Δεξιά καί τόν φιλελεύθερο χῶρο στήν Ἑλλάδα νά μήν παρεκκλίνει ἀπό τήν ὁδό τῆς νομιμότητος καί τῆς ἐντιμότητος πού ἔχει θεσπισθεῖ ἀπό ἱδρύσεως τῆς παρατάξεως. Αὐτό ἦταν ἄλλως τε τό ποιοτικό χαρακτηριστικό πού τήν ξεχώριζε.

Ἡ Μαρία Σπυράκη δέν εἶναι μόνον εὐρωβουλευτής. Ὑπῆρξε καί ἐκπρόσωπος τῆς Νέας Δημοκρατίας γιά τήν περίοδο πού τήν ἐρευνοῦσε ἡ Olaf. Στενή δηλαδή συνεργάτις τοῦ ἀρχηγοῦ της, τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη. Τό ὅτι καί αὐτή ἦταν «μετεγγραφή» ἀπό τό ΠΑΣΟΚ, μικρή σημασία ἔχει γιά τόν ἁπλό ψηφοφόρο καί γιά τόν ἁπλό πολίτη. Στά μάτια του, τό κόμμα, ἡ παράταξις, ἡ Κυβέρνησις ἔχουν μείνει ἐκτεθειμένα. Ἡ Νέα Δημοκρατία εἶναι ἐκτεθειμένη.

Ἀπό τό 2019 πού ἡ κ. Σπυράκη ἀνέλαβε καθήκοντα στίς Βρυξέλλες χρονολογεῖται τό σκάνδαλο τό ὁποῖο κινητοποίησε τήν ἁρμοδία εἰσαγγελέα. Ἀπό τότε δύο βοηθοί της, ὄχι μόνον ἕνας, ἄνδρας καί γυναῖκα, ἐν γνώσει τῆς κ. Σπυράκη, «ἀπησχολοῦντο» στίς Βρυξέλλες ἐνῶ ζοῦσαν στήν Ἀθήνα. Ἀπό τό 2019 εἰσέπρατταν ἀμοιβές χιλιάδων εὐρώ παρανόμως. Αὐτό χαρακτηρίζεται ἀπάτη. «Κάποιος» μάλιστα κτυποῦσε γιά αὐτούς κάρτα στό Εὐρωκοινοβούλιο. Καί αὐτοί εἰσέπρατταν ἀμοιβές ὕψους πολλῶν χιλιάδων εὐρώ. Κατέληγαν ἆρά γε τά χρήματα αὐτά μόνον στίς δικές τους τσέπες;

Ἤδη ἔχει ἀποκαλυφθεῖ ὅτι πολλοί ἦσαν γνῶστες τοῦ περιστατικοῦ. Κάτι πού καθιστᾶ τό σκάνδαλο σοβαρότατο καί τίς εὐθῦνες βαρύτατες. Ἐνήμερος ἦταν ὁ γραμματεύς Διεθνῶν Σχέσεων τῆς ΝΔ Τάσος Χατζηβασιλείου. Ἐνήμερος ἦταν ὁ γενικός γραμματεύς τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος καί πρώην εἰδικός σύμβουλος τοῦ Πρωθυπουργοῦ Θανάσης Μπακόλας. Ἐνήμερη ἦταν καί ἡ Νομαρχιακή Ἐπιτροπή Βρυξελλῶν τῆς Νέας Δημοκρατίας. Προφανῶς καί ὁ ἴδιος ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης. Ἄλλως τε ὑπάρχουν πληροφορίες, συμφώνως πρός τίς ὁποῖες ἡ κ. Σπυράκη τόν εἶχε διαβεβαιώσει ὅτι τό θέμα ἐπρόκειτο «νά κλείσει σύντομα». Ὅμως ὁ κ. Μητσοτάκης εὑρέθη ἐκτεθειμένος καί μάλιστα ἐνῶ μετεῖχε στήν Σύνοδο Κορυφῆς τῆς ΕΕ. Ἐκεῖ ἐνημερώθηκε ὅτι ὁ Εὐρωπαῖος Εἰσαγγελεύς ζητεῖ τήν ἄρση τῆς ἀσυλίας τῆς συνεργάτιδός του. Καί δυστυχῶς τά ἀντανακλαστικά του ἀπεδείχθησαν ἀργά. Ὅταν ἀπεκαλύφθη τό σκάνδαλο μέ τήν Εὔα Καϊλῆ, ὁ Νῖκος Ἀνδρουλάκης τήν διέγραψε ἀπό τό κόμμα ἐντός δευτερολέπτων. Ἐδῶ χρειάσθηκε σχεδόν μία ἡμέρα γιά νά ἀποφασίσει ὁ κ. Μητσοτάκης τήν διαγραφή τῆς κ. Σπυράκη, καί μάλιστα εἶχε προλάβει ἡ ἰδία νά ὑποβάλει παραίτηση ἀπό τήν κομματική ἰδιότητά της, σέ μιά προσπάθεια προφανῶς νά δώσει μιάν ἐπίφαση ἀξιοπρεπείας στίς κινήσεις της.

Ἀλλά γιά νά ἐπανέλθουμε στήν Νέα Δημοκρατία, δέν μποροῦμε νά μήν ἐπισημάνουμε ὅτι σκάνδαλα ξεσποῦν σχετικά μέ πρόσωπα προερχόμενα ἀπό τό ΠΑΣΟΚ, τά ὁποῖα γιά λόγους ἀκατανοήτους στόν μέσο Νεοδημοκράτη στεγάζονται πλέον στό κόμμα τῆς φιλελευθέρας παρατάξεως. ΠΑΣΟΚογενής εἶναι καί ὁ γνωστός καί μή ἐξαιρετέος Ἀνδρέας Πάτσης. Δέν εἶναι τυχαῖο αὐτό. Ὅπως δέν εἶναι τυχαῖο καί τό γεγονός ὅτι τά γνήσια τέκνα τῆς παρατάξεως δέν παρεκκλίνουν τῶν ἀρχῶν τῆς ἐντιμότητος. Τρεῖς φορές ἐκλήθη ὁ Βαγγέλης Μεϊμαράκης νά συναντηθεῖ μέ τόν πρέσβυ τοῦ Κατάρ καί τρεῖς φορές ἀπέρριψε τήν πρόσκληση. Προφανῶς τό πολιτικό αἰσθητήριό του τόν κατηύθυνε πρός τήν ὀρθή πλευρά τῶν πραγμάτων.

Καί ἐπειδή στόν κυκεῶνα τῶν πληροφοριῶν πού διακινοῦνται ἀπό χθές ἔγινε ἀναφορά καί στόν υἱό τοῦ ἱστορικοῦ στελέχους τῆς ΝΔ, τοῦ Λευτέρη Ζαγορίτη, Τζέρυ. Πράγματι, ὁ Τζέρυ ὑπῆρξε συνεργάτης τῆς κ. Σπυράκη. Οὔτε κατά διάνοιαν ὅμως εἰσέπραξε παράνομες ἀμοιβές ἤ ἀπεῖχε τῶν ἐργασιακῶν ὑποχρεώσεών του στίς Βρυξέλλες. Ἀπ’ ἐναντίας ἦταν ὑπέρ τό δέον ἐντάξει στίς ὑποχρεώσεις του. Ὅπερ ἔδει δεῖξαι, θά ἔλεγαν οἱ παλαιοί.

Κεντρικό θέμα