«Καταβροχθίζουν» εὐρώ τά ρεζερβουάρ

Κοντά στά 2€ ἡ τιμή τῆς βενζίνης καί στά ἀστικά κέντρα – Στά 2,3 εὐρώ ἤδη στίς Κυκλάδες καί τά Δωδεκάνησα – Ἐκεῖ πληρώνουμε τόν ηὐξημένο ΦΠΑ μέ συντελεστή 24% πού μᾶς κληροδότησαν τά μνημόνια ἀπό τό 2016

ΧΩΡΙΣ ΦΡΕΝΟ συνεχίζεται ἡ κούρσα στήν βενζίνη μέ τίς τιμές νά προσεγγίζουν ἀκόμη καί τά δύο εὐρώ στά ἀστικά κέντρα, τήν στιγμή πού στούς περισσότερους νησιωτικούς προορισμούς ἔχει σπάσει τό συγκεκριμένο φράγμα. Ἡ εἰκόνα αὐτή, μέ βάση καί ὅσα ἀναφέρει ἡ Πανελλήνια Ὁμοσπονδία Πρατηριούχων Ἐμπόρων Καυσίμων, βασίζεται, ἐν πολλοῖς, καί στήν διεθνῆ εἰκόνα τῆς ἀγορᾶς. Δηλαδή, μέ τιμές στά 85 δολλάρια ἀνά βαρέλι τό μπρέντ στίς διεθνεῖς ἀγορές, πού σημαίνει ἄνοδο, πάνω ἀπό 15%, σέ ἕναν μῆνα, ἀλλά καί ἀνάλογη αὔξηση τῶν τιμῶν Platts, οἱ αὐξήσεις θεωροῦνται ἀναπόφευκτες. Μάλιστα ἀπό χθές γιά νέες παραδόσεις, μέ βάση ἐκτιμήσεις τῆς ΠΟΠΕΚ, ἀναμένονται καί νέες μικρές αὐξήσεις στίς βενζῖνες, στό ὑγραέριο, ἀλλά καί πολύ σημαντικές στό ντῆζελ.

Πέρα ἀπό τό ἐποχικό φαινόμενο, λόγῳ ηὐξημένης ζητήσεως στήν Ἑλλάδα, καί ἡ εἰκόνα διεθνῶς εἶναι δυσμενής, καθώς οἱ τιμές ἀνεβαίνουν, ἀλλά βεβαίως στό βόρειο ἡμισφαίριο ἡ ζήτησις εἶναι ἀνοδική λόγῳ τοῦ ὅτι διανύεται μία περίοδος διακοπῶν. Ἐπί πλέον, ἡ διεθνής ἀγορά ἀντιμετωπίζει ἐλλείψεις λόγῳ τῶν ἀπροσδόκητων προβλημάτων σέ πολλά διυλιστήρια, καθώς καί τῶν μειωμένων ἀποθεμάτων σέ κύρια ἀποθεματικά κέντρα, ὅπως αὐτά τοῦ Κόλπου τοῦ Μεξικοῦ καί τῆς Σιγκαπούρης.

Τά χαμηλά ἀποθέματα καί ἡ ηὐξημένη ζήτησις σέ περιοχές-κλειδιά ἔχουν ὁδηγήσει σέ αὔξηση τῶν τιμῶν ἀνά τόν κόσμο. Στήν Εὐρώπη, οἱ τιμές τῆς βενζίνης αὐξάνονται πιό γρήγορα ἀπό τίς ἀντίστοιχες τοῦ ἀργοῦ, κάτι πού ἀποτυπώνεται ἤδη στίς ἀντλίες τῶν πρατηρίων. Στήν Ἑλλάδα ὅμως ὑπάρχει ἡ πρόσθετος ἐπιβάρυνσις πού διαμορφώνεται ἀπό τούς βαρύτατους φόρους πού ἔχουν ἐπιβληθεῖ στά καύσιμα.

Συμφώνως πρός τό Παρατηρητήριο Ὑγρῶν Καυσίμων, ἡ μέση πανελλαδικῶς τιμή τῆς ἀμόλυβδης ἔφτασε τά 1,959 εὐρώ/λίτρο, ἐνῷ γιά τήν 100άρα τά 2,135 εὐρώ/λίτρο. Ὅπως προκύπτει, ἡμέρα μέ τήν ἡμέρα οἱ τιμές «τσιμποῦν» ἀκόμη περισσότερο. Οἱ τιμές στά νησιά ἔχουν ξεπεράσει τά 2 εὐρώ καθιστῶντας πανάκριβες τίς μετακινήσεις τῶν ἀδειούχων τοῦ Αὐγούστου καί τῶν τουριστῶν. Οἱ ὑψηλότερες μέσες τιμές καταγράφοναι στόν νομό Κυκλάδων (2,337 εὐρώ/λίτρο), στόν νομό ∆ωδεκανήσου (2,234 εὐρώ/λίτρο), στόν νομό Λευκάδος (2,189 εὐρώ/λίτρο), στόν νομό Κεφαλληνίας (2,211 εὐρώ/λίτρο) καί στόν νομό Εὐρυτανίας (2,252 εὐρώ/ λίτρο).

Στήν Ἀττική ἡ μέση τιμή εἶναι 2,123 εὐρώ/λίτρο καί στήν Θεσσαλονίκη 2,106 εὐρώ/λίτρο.

Ἡ αὐξητική τάσις διεφάνη ἀπό τό κλείσιμο τῆς περασμένης ἑβδομάδος, ὅταν τήν Παρασκευή 28 Ἰουλίου ἡ τιμή τῆς ἀμόλυβδης στίς Κυκλάδες ἦταν στά 2,174 εὐρώ ἀνά λίτρο, στά Δωδεκάνησα στά 2,075 εὐρώ ἀνά λίτρο, στήν Κεφαλονιά στά 2,014 εὐρώ ἀνά λίτρο, στήν Εὐρυτανία στά 2,002 εὐρώ ἀνά λίτρο καί στήν Λευκάδα στά 2,023 εὐρώ ἀνά λίτρο. Παράγοντες τῆς ἀγορᾶς, συμφώνως πρός τίς δηλώσεις τους, δέν βλέπουν κανένα σημάδι ἀποκλιμακώσεως τῶν τιμῶν. «Χωρίς περιθώριο ἀποκλιμάκωσης μέσα στόν Αὔγουστο» διαμορφώνεται ἡ κατάστασις, Φσυμφώνως πρός τόν πρόεδρο τῶν βενζινοπωλῶν Ἀττικῆς Νῖκο Παπαγεωργίου. Ἡ τιμή τῆς ἀμόλυβδης ηὐξήθη κατά 12 λεπτά τίς τελευταῖες δέκα ἡμέρες γιά νά φτάσει κοντά στά 2 εὐρώ. Ὁ κ. Παπαγεωργίου ἐπισημαίνει ὅτι «ἡ τιμή εἶναι εἰσαγόμενη, καθώς οἱ πετρελαιοπαραγωγοί δέν αὔξησαν τήν παραγωγή λόγῳ ὕφεσης, καί τώρα πού ἡ ζήτηση μεγαλώνει διεθνῶς λόγῳ διακοπῶν, ὑπάρχει τεχνητή ἄνοδος τιμῆς.»

Ἔτσι, καί πάλι ἡ Ἑλλάς, σέ μέσους ὅρους, παραμένει σταθερά μεταξύ τῶν τριῶν ἀκριβότερων χωρῶν τῆς Εὐρώπης στά καύσιμα, μετά τήν Ὁλλανδία καί τήν Δανία. Εὑρίσκεται στήν τρίτη θέση τῆς ἀκρίβειας μετά τίς προαναφερόμενες χῶρες, ὅπου ὅμως τά εἰσοδήματα εἶναι πολύ ὑψηλότερα. Ταυτοχρόνως, ἡ χώρα μας ἔχει ἀπό τούς ὑψηλότερους φόρους στά καύσιμα σέ ὅλη τήν Εὐρώπη καί ὄχι μόνο. Ἔτσι ἡ πρώτη ἑστία τῆς ἐπιβαρύνσεως τῶν τιμῶν εἶναι ἡ ὑψηλή φορολόγησις. Ἐνδεικτικῶς, ὁ ΦΠΑ στά ὑγρά καύσιμα ἀπό 01-06-2016 ἀνέρχεται στό 24%. Ἡ χώρα μας εὑρίσκεται στήν 4η θέση τῆς λίστας τῶν χωρῶν μελῶν τῆς ΕΕ, μέ κριτήριο τό ὕψος τοῦ συντελεστοῦ ΕΦΚ, μέ τόν ὁποῖο ἐπιβαρύνει τήν βενζίνη. Στήν Ἑλλάδα ἡ βενζίνη ἐπιβαρύνεται μέ ΕΦΚ 0,70 εὐρώ ἀνά λίτρο, ὅταν ὁ ἐλάχιστος συντελεστής ΕΦΚ πού ἰσχύει στήν ΕΕ εἶναι 0,36 εὐρώ. Δηλαδή τό ὕψος τοῦ ΕΦΚ τῆς βενζίνης στήν Ἑλλάδα εἶναι σχεδόν διπλάσιο τοῦ ἐλάχιστου ὁρίου πού προβλέπει ἡ κοινοτική νομοθεσία.

Ἐν συνεχείᾳ, ὑπάρχουν ἐπί πλέον μικρότερα τέλη (ἀνταποδοτικό τέλος ΡΑΕ, Εἰσφορά Εἰδικοῦ Λογαριασμοῦ Πετρελαιοειδῶν, Εἰδικό τέλος Δικαιωμάτων Ἐκτελέσεως Τελωνειακῶν Ἐργασιῶν). Συνολικῶς, τό ἄθροισμα τῶν φόρων μέ βάση πάντα καί τήν τιμή τοῦ διυλιστηρίου ἀντιστοιχεῖ περίπου στό 54% ἐπί τῆς τελικῆς τιμῆς πού πληρώνουμε.

Τά ἐτήσια ἔσοδα πού εἰσπράττει τό κράτος ἀπό τούς φόρους στά καύσιμα (ΕΦΚ καί ΦΠΑ) ἀνέρχονται σέ περίπου 6 δισ. εὐρώ. Πρόκειται γιά τήν τρίτη μεγαλύτερη πηγή ἐσόδων τοῦ κρατικοῦ προϋπολογισμοῦ μετά τόν φόρο εἰσοδήματος καί τόν ΦΠΑ στά ὑπόλοιπα προϊόντα, ὑπηρεσίες. Κατά συνέπεια ὁποιαδήποτε μείωσις φόρων στά καύσιμα ἔχει ἄμεση καί δυνητικῶς μεγάλη ἐπίπτωση στά δημοσιονομικά τῆς χώρας.

Συμφώνως πρός πρόσφατα στοιχεῖα τοῦ Τax Foundation γιά τά ἐπίπεδα φορολογίας τῶν καυσίμων στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση:

– Τό 2023 οἱ εὐρωπαϊκοί φόροι βενζίνης καί ντῆζελ ἔχουν ἐπιστρέψει κυρίως στούς συντελεστές πού ἴσχυαν πρίν ἀπό τόν πόλεμο Ρωσσίας – Οὐκρανίας. Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωσις ἀπαιτεῖ ἀπό τά κράτη μέλη νά ἐπιβάλλουν ἐλάχιστο εἰδικό φόρο καταναλώσεως 0,36 εὐρώ ἀνά λίτρο (1,55 δολ. ἀνά γαλόνι).

– Ὁ σημερινός χάρτης δείχνει ὅτι μόνον ἡ Βουλγαρία, ἡ Οὑγγαρία, ἡ Ρουμανία, ἡ Μάλτα καί ἡ Πολωνία τηροῦν τόν ἐλάχιστο συντελεστή, ἐνῷ ὅλες οἱ ἄλλες χῶρες τῆς ΕΕ ἐπιβάλλουν ὑψηλότερους εἰδικούς φόρους καταναλώσεως.

– Ὁ χαμηλότερος φόρος βενζίνης εἶναι στήν Οὑγγαρία, μέ 0,29 εὐρώ ἀνά λίτρο, καθώς ἡ οὑγγρική ἰσοτιμία ὁρίζεται στό ἐγχώριο νόμισμα, τό φιορίνι, μέ ἀποτέλεσμα μιά μέση τιμή ἐλαφρῶς χαμηλότερη ἀπό τό ἐλάχιστο τῆς ΕΕ μετά τίς διακυμάνσεις τῶν συναλλαγματικῶν ἰσοτιμιῶν.

Οἱ ἑπόμενες χαμηλότερες ἰσοτιμίες μετά τίς συναλλαγματικές ἰσοτιμίες εἶναι ἡ Βουλγαρία, ἡ Μάλτα καί ἡ Ρουμανία, ἡ καθεμία μέ 0,36 εὐρώ ἀνά λίτρο.

Ὅπως δείχνει ὁ συγκεκριμένος χάρτης, ἡ Ὁλλανδία ἔχει τόν ὑψηλότερο φόρο βενζίνης στήν ΕΕ, μέ 0,79 εὐρώ ἀνά λίτρο, ἀκολουθούμενη ἀπό τήν Ἰταλία μέ 0,73 εὐρώ ἀνά λίτρο, τήν Φινλανδία μέ 0,72 εὐρώ ἀνά λίτρο καί τήν Ἑλλάδα μέ 0,70 εὐρώ ἀνά λίτρο.

– Περίπου τό 30% τῶν νέων ἐπιβατικῶν ὀχημάτων στήν ΕΕ εἶναι πετρελαιοκίνητα. Ὡς ἐκ τούτου, πολλοί Εὐρωπαῖοι καταναλωτές ἀντιμετωπίζουν εἰδικούς φόρους καταναλώσεως στό ντῆζελ, ἀντί γιά τήν βενζίνη.

Ἡ ΕΕ ὁρίζει ἐλαφρῶς χαμηλότερο ἐλάχιστο εἰδικό φόρο καταναλώσεως, 0,33 εὐρώ ἀνά λίτρο στό ντῆζελ.

Κεντρικό θέμα