Ἐπιτήρησις συνόρων μέ ἀερόστατα καί φουσκωτά!

Θά φέρουν θερμικές καί ἄλλες κάμερες – Ἀποκαλύπτουμε τό σχέδιο Στεφανῆ

ΠΛΗΝ τοῦ συντονισμοῦ τῆς κινήσεως τῶν μεταναστῶν καί τῆς ὀργανώσεως τῶν δομῶν διαμονῆς καί φιλοξενίας τους, ὁ ὑφυπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης Ἀλκιβιάδης Στεφανῆς προχωρεῖ στήν ἐφαρμογή σχεδίων γιά τήν ἀποτελεσματική ἐπιτήρηση τῶν συνόρων καί τήν ἀνακοπή τῶν μεταναστευτικῶν ροῶν. Ἡ λογική τοῦ σχεδίου στηρίζεται στήν ἔγκαιρη προειδοποίηση, ὥστε ἡ ἑλληνική πλευρά νά γνωρίζει τίς κινήσεις τῶν σκαφῶν πού μεταφέρουν μετανάστες ἀπό τήν πρώτη στιγμή πού θά ξεκινοῦν ἀπό τά τουρκικά παράλια. Ἔτσι θά ὑπάρχει χρόνος γιά τήν κινητοποίηση τῆς ἑλληνικῆς πλευρᾶς, ὥστε ἀφ’ ἑνός νά λαμβάνει μέτρα ἀποτροπῆς τῆς προσεγγίσεως στίς ἀκτές τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν καί ἀφ’ ἑτέρου νά φέρει τήν Τουρκία πρό τῶν εὐθυνῶν της, χωρίς νά τῆς ἀφήνει περιθώριο διαστρεβλώσεως τῆς πραγματικότητος.

Γιά τήν ἔγκαιρη προειδοποίηση, πλέον πρόσφορο –καί οἰκονομικό μέσον– εἶναι τό ἀερόστατο. Μπορεῖ αὐτό νά ἀκούγεται «παλιομοδίτικο», ὅμως δέν πρόκειται στά ἀερόστατα αὐτά νά ὑπάρχουν «καλάθια» μέ παρατηρητές. Θά εἶναι μπαλλόνια ἀγκιστρωμένα στίς ἀνατολικές ἀκτές τῶν νησιῶν μας πού θά ἀνεβάζουν σέ μεγάλο ὕψος τίς κεραῖες τῶν αἰσθητήρων ἐπιτηρήσεως (θερμικές κάμερες, ραντάρς, κ.λπ.). Ὅσο ψηλότερα εἶναι μιά κεραία τόσο εὐρύτερο εἶναι καί τό πεδίο πού καλύπτει, δηλαδή τόσο μεγαλύτερο εἶναι καί τό βεληνεκές της. Ἔτσι ἡ εἰκόνα θά ἔρχεται στά κέντρα ἐλέγχου τῆς ἑλληνικῆς πλευρᾶς σέ πραγματικό χρόνο.

Νά σημειώσουμε ἐδῶ ὅτι μιά ἀνάλογη σκέψις ὑπῆρξε καί πρό 12 ἐτῶν! Τότε βεβαίως δέν ὑπῆρχε ζήτημα μεταναστεύσεως ἀπό τά τουρκικά παράλια. Ὑπῆρχαν ὅμως μετανάστες πού ξεκινοῦσαν ἀπό τίς ἀκτές τῆς Λιβύης. Μέ πρωτοβουλία τοῦ τότε ἀρχηγοῦ τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος Ἠλία Σιωνίδη εἶχε μελετηθεῖ τό ἐνδεχόμενο ἐγκαταστάσεως αἰσθητήρων στήν Κρήτη, μέ τίς κεραῖες σέ μπαλλόνια, πού θά μποροῦσαν νά ἐπιτηροῦν ἀκόμη καί τίς ἀκτές τῆς βορείου Ἀφρικῆς, ὥστε νά εἶναι τό Λιμενικό προετοιμασμένο. Τό σχέδιο δέν εὐοδώθηκε διότι ἐκρίθη –καί ὀρθῶς– ὅτι ὁ ἀριθμός τῶν παρανόμων μεταναστῶν ἦταν τόσο μικρός πού δέν δικαιολογοῦσε τήν δαπάνη γιά τέτοια μέτρα.

Σήμερα ὅμως τά πράγματα εἶναι διαφορετικά. Ἡ εἰκόνα τῶν ἐπερχομένων σκαφῶν μέ τούς μετανάστες ἀφ’ ἑνός θά ἀναμεταδίδεται ἀμέσως στά σκάφη τοῦ ΝΑΤΟ καί τῆς Frontex πού περιπολοῦν στήν περιοχή. Δέν θά ἔχουν λοιπόν περιθώριο νά μήν κινητοποιήσουν μέ τήν σειρά τους τήν τουρκική ἀκτοφυλακή, ὁπότε ἄν δέν ἀναλάβει δράση θά πρέπει νά λογοδοτήσει στήν Συμμαχία. Αὐτό σημαίνει ὅτι καί ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωσις θά μπορεῖ νά μειώνει τήν ροή χρημάτων πρός τήν Ἄγκυρα κατά τρόπο ἀντιστρόφως ἀνάλογο πρός τήν αὔξηση τῆς ροῆς μεταναστῶν.

Συμπληρωματικῶς, τά περιπολικά σκάφη τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ καί τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος θά μποροῦν νά δημιουργήσουν ζῶνες ἀνακοπῆς τῶν πλοίων μέ τούς μετανάστες. Θά πρέπει νά ἐπισημάνουμε ἐδῶ ὅτι δέν θά ἀναλαμβάνουν κινήσεις «ἀπωθήσεως» τῶν σκαφῶν αὐτῶν, διότι κάτι τέτοιο ἀντίκειται πρός τό διεθνές δίκαιο. Ἡ παρουσία τους ὅμως θά εἶναι ἀποτρεπτική γιά τήν συνέχιση τοῦ ταξιδιοῦ τῶν μεταναστῶν. Σέ μία τέτοια περίπτωση, ἀκόμη καί ἄν μετέλθουν τήν συνήθη πρακτική νά βουλιάζουν τά σκάφη τους, ὁπότε πρέπει νά διασωθοῦν δυνάμει τῆς διεθνοῦς συμφωνίας SOLAS (Safety of Life at Sea), ἡ διάσωσίς τους σέ τουρκικά ὕδατα σημαίνει καί ἄμεση ἐπαναπροώθησή τους πρός τίς Μικρασιατικές ἀκτές. Ἄν ἡ Τουρκία δέν τό δεχθεῖ αὐτό, αὐτομάτως ἀποδέχεται ὅτι «τρίτη χώρα» (ἐν προκειμένω ἡ Ἑλλάς) ἀποκτᾶ ἁρμοδιότητα ἐρεύνης-διασώσεως στά χωρικά ὕδατά της. Αὐτό θά εἶναι μία σοβαρή ρωγμή στό οἰκοδόμημα τῶν διεκδικήσεών της γιά εὐρύτερο ρόλο, ὅσον ἀφορᾶ τήν ἔρευνα καί διάσωση στό Αἰγαῖο.

Γιά τήν δημιουργία τῶν ζωνῶν ἀποτροπῆς θά χρησιμοποιηθοῦν κυρίως τά ταχύπλοα φουσκωτά σκάφη τῶν Εἰδικῶν Δυνάμεων καί τοῦ Λιμενικοῦ, τά ὁποῖα μποροῦν νά κινηθοῦν καί νά εὑρεθοῦν στίς προβλεπόμενες θέσεις σέ ἐλάχιστο χρόνο. Γίνεται ἀμέσως ἀντιληπτό πόσο σημαντική καθίσταται σέ αὐτήν τήν φάση ἡ πρόσφατος δωρεά δέκα τέτοιων φουσκωτῶν ἀπό τήν Ἕνωση Ἑλλήνων Ἐφοπλιστῶν. Θά συμβάλλουν τά σκάφη αὐτά στήν ἐφαρμογή τοῦ σχεδίου καί τήν θωράκιση τῶν θαλασσίων συνόρων. Τήν γραμμή ἀμύνης θά συμπληρώνουν τά μεγαλύτερα περιπολικά τοῦ ΛΣ καί τά ἀντίστοιχα τοῦ Ναυτικοῦ, τά ὁποῖα παραμένουν σέ προεπιλεγμένα σημεῖα ὑποστηρίζοντας τήν ἀποτροπή.

Ἀντιστοίχως στήν προστασία τῶν χερσαίων συνόρων θά συμβάλλουν οἱ 1.400 ὑπό πρόσληψιν συνοριοφύλακες. Ἡ ἀρχική προκήρυξις ἦταν γιά 1.000, ἀλλά τίς τελευταῖες ἡμέρες προσετέθησαν ἄλλοι 400.

Πέρα ἀπό τά νησιά ἀπαιτεῖται νά θωρακισθοῦν καί τά σύνορα στόν Ἕβρο. Αὐτήν τήν περίοδο τό ἀποτρεπτικό ἔργο τῆς Ἀστυνομίας στήν περιοχή ἔχει καταστεῖ ἀρκετά δύσκολο, λόγω τῆς ὑποχωρήσεως τῆς στάθμης τοῦ ποταμοῦ Ἕβρου. Ἡ διέλευσίς του ἀπό μετανάστες οἱ ὁποῖοι καθοδηγοῦνται ἀπό μέλη συμμοριῶν πού γνωρίζουν τά «περάσματα», γίνεται μέ ἀρκετή εὐκολία, ὁπότε ἡ ἐπιτήρησις ἀπό ἑλληνικῆς πλευρᾶς πρέπει νά εἶναι ηὐξημένη. Καί ἐδῶ ἡ χρῆσις θερμικῶν καμερῶν στήν δυτική ὄχθη τοῦ ποταμοῦ θά εἶναι καθοριστικῆς σημασίας γιά τόν ἔγκαιρο ἐντοπισμό τῶν μεταναστῶν.

Κεντρικό θέμα