«Δέν εἶναι ἀνεκτή καμμία διολίσθηση σέ θέματα ἐθνικῆς κυριαρχίας»

Μηνύματα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἀμύνης, κ. Νίκου Δένδια, πρός τό ἐσωτερικό καί τό ἐξωτερικό ἐν ὄψει ἐνάρξεως ἑλληνο-τουρκικοῦ διαλόγου – Τί ἀναφέρει στήν Ἡμερησία Διαταγή του πρός τούς ἄνδρες καί τίς γυναῖκες τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων

Μέ τήν Ἡμερησία Διαταγή πού ἀπηύθυνε πρός τό προσωπικό τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων ὁ νέος ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης, ἔδωσε τό στίγμα τῆς πολιτικῆς τήν ὁποία προτίθεται νά ἀκολουθήσει, ἑστιάζοντας κυρίως στήν σταθερή ὑποστήριξη τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας, χωρίς ἐκπτώσεις καί χωρίς «διολισθήσεις». Τοῦτο ἀποτελεῖ μήνυμα πρός τό ἐσωτερικό καί πρός τό ἐξωτερικό, δεδομένου μάλιστα ὅτι ἤδη γίνονται κινήσεις πού προδιαγράφουν τήν ἔναρξη ἑλληνο-τουρκικοῦ διαλόγου. Προχθές, ἄλλως τε, κατά τήν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων του, ὁ κ. Δένδιας εἶχε καί πάλι ἀναφερθεῖ κατά ὁλοκληρωμένο τρόπο στήν ἐθνική κυριαρχία καί τά κυριαρχικά δικαιώματα τῆς χώρας, ἡ ὑπεράσπισις τῶν ὁποίων ἀποτελεῖ τήν πρωταρχική ἀποστολή τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων. Ἀντιθέτως, ὁ νέος ὑπουργός Ἐξωτερικῶν, κ. Γιῶργος Γεραπετρίτης, εἶχε παραλείψει νά ἀναφερθεῖ στά κυριαρχικά δικαιώματα, μιλῶντας μόνον γιά ἐθνική κυριαρχία.

Εἶπε, συγκεκριμένως, ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης: «Δέν εἶναι ἀνεκτή καμμία διολίσθηση σέ ὁτιδήποτε ἀφορᾶ στήν ἐθνική μας κυριαρχία, τήν ἐδαφική ἀκεραιότητα καί τήν ἀνεξαρτησία τῆς χώρας».

Ταὐτοχρόνως, ὁ κ. Δένδιας ἔδωσε ἔμφαση στούς ἀκατάλυτους δεσμούς τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων μέ τήν ἑλληνική κοινωνία, ὑπογραμμίζοντας: «Μέλημά μας, ἐπίσης, ἡ διατήρηση τοῦ ἄρρηκτου δεσμοῦ καί ἰσχυρή σχέση ἐμπιστοσύνης μεταξύ τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καί τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. Οἱ ἑλληνικές Ἔνοπλες Δυνάμεις θά συνεχίσουν τήν ἀδιάκοπη κοινωνική τους προσφορά καί θά συνδράμουν στίς δύσκολες καταστάσεις καί τίς ἔκτακτες ἀνάγκες τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν».

Ὁ κ. Δένδιας ἔθεσε ἕνα περίγραμμα στόχων, τό ὁποῖο ἐτοποθέτησε στό πλαίσιο τῶν διεθνῶν ἐξελίξεων. Ἀνέφερε συγκεκριμένως: «Ἡ ἄμυνα, ἡ ἀσφάλεια καί ἡ ἀποτρεπτική ἱκανότητα τῆς χώρας, σέ ἕνα δυναμικά ἐξελισσόμενο καί ἀπαιτητικό γεωπολιτικό περιβάλλον, ἀποτελοῦν στρατηγικές μας ἐπιδιώξεις. Ὀφείλουμε νά διαχειριστοῦμε μέ αὐτοπεποίθηση καί σιγουριά τίς προκλήσεις τοῦ σύγχρονου κόσμου, νά ἐξυπηρετήσουμε τά ἐθνικά συμφέροντα, τήν διεθνῆ εἰρήνη καί σταθερότητα, νά ἀναβαθμίσουμε τίς σχέσεις καλῆς γειτονίας καί εἰρηνικῆς συνύπαρξης καί νά ἐνισχύσουμε τίς συμμαχίες μας».

Καί, βεβαίως, ἔδειξε τήν σημασία τήν ὁποία ἀποδίδει στό πνεῦμα, τήν ἱστορία, τίς παραδόσεις καί τό προσωπικό τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων. Αἴσθηση προεκάλεσε καί τό γεγονός ὅτι ἀνέφερε καί τούς κληρωτούς στρατιῶτες, τούς νέους Ἕλληνες πολῖτες, οἱ ὁποῖοι σηκώνουν ἕνα μεγάλο μέρος ἀπό τό βάρος τῆς ἀμυντικῆς προσπαθείας τῆς χώρας. Καί ὁ ἴδιος, ἄλλως τε, ὑπηρέτησε τήν θητεία του ὡς ἔφεδρος ἀξιωματικός τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ.

Ὑπογραμμίζει λοιπόν: «Στέκομαι μέ ἰδιαίτερο σεβασμό ἀπέναντι στήν ἱστορία τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καί στήν ἔνδοξη προσφορά τους στήν πατρίδα. Τιμῶ, ὅπως ὅλοι οἱ Ἕλληνες, τήν μνήμη ὅσων θυσιάστηκαν στόν βωμό τῆς πατρίδας κατά τήν ἐκτέλεση τοῦ καθήκοντος. Ἡ προηγούμενη θητεία μου στό Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἄμυνας καί ἡ ἐπαφή μου μέ ἀνθρώπους πού γνωρίζουν τί σημαίνει καθῆκον καί προσφορά γιά τήν πατρίδα, ἐργαζόμενοι νυχθημερόν, μοῦ δημιουργεῖ μία αἴσθηση οἰκειότητας καί σιγουριᾶς. Ἐμπιστεύομαι τήν ἀξία, τό ὑψηλό φρόνημα καί τόν ἐπαγγελματισμό τοῦ Ἕλληνα Ἀξιωματικοῦ, Ὑπαξιωματικοῦ καί τῶν κληρωτῶν μας».

Ὅσο γιά τούς στόχους, τούς περιέγραψε μέ ἁπλότητα καί σαφήνεια: «Θά πορευτοῦμε μέ πυξίδα τίς ἀξίες πού ὅλοι οἱ Ἕλληνες πρεσβεύουμε καί ἐπιθυμοῦμε καί θά ἐκτελέσουμε τό καθῆκον μας μέ εὐσυνειδησία καί αὐταπάρνηση. Μέ σοβαρότητα καί ὑπευθυνότητα, μέ ἔντονη δράση καί ἐξωστρέφεια, μέ ἀπόλυτη διαφάνεια καί ἀξιοκρατία, μέ πίστη καί ἀφοσίωση στό δημοκρατικό πολίτευμα καί μέ ὀρθή λειτουργία τῶν δομῶν καί τῆς ἱεραρχίας, θά ἐνισχύσουμε τήν ἀποτελεσματικότητα τῶν Ἐνόπλων μας Δυνάμεων στό εὐρύτατο φάσμα τῶν δραστηριοτήτων τους».

Ἡ δέ καταληκτική του παρότρυνσις συνοδευόταν καί ἀπό τήν διαβεβαίωση πώς «φιλοδοξία μου εἶναι νά ὑπηρετῶ μαζί σας»: «Συνεχίστε νά ἐπιτελεῖτε τά καθήκοντά σας στήν ξηρά, στή θάλασσα καί τόν ἀέρα, μέ ὑψηλό φρόνημα, ἀξιοπρέπεια, ἐπαγγελματική ἱκανότητα καί αἴσθηση τῆς εὐθύνης. Προσωπική μου φιλοδοξία εἶναι νά ὑπηρετῶ μαζί σας καί νά μέ νοιώθετε δίπλα σας σέ αὐτήν τήν τιτάνια προσπάθεια».

Κεντρικό θέμα