ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Ἐτιμήθη καί μέ Χρυσό Σταυρό τοῦ Φοίνικος ὁ σέφ τῆς διαφθορᾶς

Ἀπό τό 2020 φέρεται νά εἶχε συστήσει ἐγκληματική ὁμάδα ὁ Κωνσταντῖνος Πολυχρονόπουλος, ὁ ὁποῖος εἰκονίζεται μέ τήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας.

Ἀπό τήν Προεδρία τῆς Δημοκρατίας! – Ὁ ἐπί κεφαλῆς τῆς κοινωνικῆς κουζίνας μετέτρεπε δωρεές 600.000 εὐρώ σέ στοιχήματα! Καταπέλτης τό πόρισμα τῆς Ἀρχῆς ξεπλύματος χρήματος – Νά τοῦ ἀφαιρεθεῖ ἀμέσως τό παράσημο

Η ΕΙΔΗΣΙΣ θά μποροῦσε νά «χαθεῖ» ἀνάμεσα στίς πολλές ἀποκαλύψεις γιά ἀπάτες καί «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» πού περιλαμβάνει ἡ εἰδησεογραφία. Ὁ Κωνσταντῖνος Πολυχρονόπουλος, δημιουργός τῆς κοινωνικῆς κουζίνας «Ὁ Ἄλλος Ἄνθρωπος», ἐλέγχεται ἀπό τήν Ἀρχή ἀντιμετωπίσεως ἀπάτης καί ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Κατηγορεῖται ὅτι μαζί μέ μέλη τῆς οἰκογενείας του ἔχουν συγκροτήσει ἐγκληματική ὁμάδα καί ἔχουν ἀποκομίσει περίπου 600.000 εὐρώ.

Ὁ ἐν λόγῳ κ. Πολυχρονόπουλος ὅμως εἶναι ἐκλεκτός τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας κ. Κατερίνας Σακελλαροπούλου, ἡ ὁποία καί τόν ἔχει παρασημοφορήσει μέ τόν Χρυσοῦν Σταυρό τοῦ Τάγματος τοῦ Φοίνικος καί ἔχει ἐμφανισθεῖ παρά τό πλευρόν του στίς διανομές φαγητοῦ τῆς κοινωνικῆς κουζίνας, ἀναβαθμίζοντας ἔτσι τό κῦρος τῆς ὁμάδος καί τήν δυνατότητα νά ἀπευθύνεται σέ πολῖτες ζητῶντας δωρεές. Δέν πιστεύουμε βεβαίως ὅτι οἱ ἐνέργειες τῆς κ. Σακελλαροπούλου ἔγιναν μέ αὐτόν τό σκοπό. Δεικνύουν ὅμως γιά μίαν ἀκόμη φορά προχειρότητα καί ἐπιπολαιότητα. Δέν ἐπιτρέπεται τά παράσημα νά δίδονται ἀνεξέλεγκτα. Καί στήν προκειμένη περίπτωση ὁ Χρυσοῦς Σταυρός τοῦ Φοίνικος πρέπει νά ἀφαιρεθεῖ ἀμέσως ἀπό τόν ἱδρυτή τῆς κοινωνικῆς κουζίνας.

Νά θυμίσουμε ὅτι ὁ «Ἄλλος Ἄνθρωπος» παρουσιάζεται σάν «αὐτοδιαχειριζόμενη ὁμάδα, μία πρωτοβουλία κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης» καί ἐνεφανίσθη τό 2011. Μαγειρεύει φαγητό γιά ἀπόρους σέ δημοσίους χώρους τῶν Ἀθηνῶν ἀλλά καί τῆς ὑπόλοιπης Ἑλλάδος, μέ κέντρο τόν χῶρο πού διαθέτει στήν ὁδό Μ. Ἀλεξάνδρου 109 στό Μεταξουργεῖο.

Σέ διανομή φαγητοῦ ἀπό τήν ὁμάδα αὐτή ἐπαρουσιάσθη τόν Δεκέμβριο τοῦ 2021 ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, ἡ ὁποία λίγους μῆνες πρίν εἶχε ἀπονείμει τόν Χρυσοῦν Σταυρό τοῦ Φοίνικος στόν ἱδρυτή της. Ἤδη ὅμως ἀπό τό 2020 ὁ «Ἄλλος Ἄνθρωπος» εἶχε μετατραπεῖ σέ ἐγκληματική ὁμάδα. Ἀπό τήν ἔρευνα πού διενήργησε ἡ Α΄ Μονάδα τῆς Ἀρχῆς γιά τό ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ἔχουν προκύψει σοβαρές ἐνδείξεις, ὅτι ὁ Κωνσταντῖνος Πολυχρονόπουλος καί δύο ἀκόμη πρόσωπα εἶχαν συγκροτήσει, τοὐλάχιστον ἀπό τόν Ἰανουάριο τοῦ 2020, ὁμάδα μέ διαρκῆ ἐγκληματική δράση.

Ἔπειθαν μεγάλο ἀριθμό προσώπων νά δωρίζουν ποσά, παριστάνοντας ψευδῶς ὅτι αὐτά θά διατίθενται ἀποκλειστικά γιά κοινωνικό μή κερδοσκοπικό σκοπό μέσῳ τῆς ὁμάδος κοινωνικῆς κουζίνας «Ὁ Ἄλλος Ἄνθρωπος».

Σύμφωνα τούς ἐλεγκτές, τά χρήματα ἀπό τίς δωρεές κατετίθεντο στούς λογαριασμούς τῶν συγγενικῶν προσώπων τους καί ἀπό ἐκεῖ ἐγένοντο κινήσεις χρημάτων πρός ἑταιρεῖες τυχερῶν παιχνιδιῶν ἐνῷ ταυτόχρονα ἐγένοντο καί ἀναλήψεις μετρητῶν. Ἡ διάταξις τῆς Ἀρχῆς ἀναφέρει ὅτι τό ἐγκληματικό προϊόν πού φέρεται νά προέκυψε ἀπό τήν δραστηριότητα αὐτή ἐκτιμᾶται ὅτι ἀνέρχεται τουλάχιστον σέ 600.000 εὐρώ.

Ὡς ἀποτέλεσμα, ἡ Ἀρχή διέταξε ἀμέσως «τήν δέσμευση κάθε περιουσίας ἰδίως δέ, κάθε εἴδους λογαριασμῶν, τίτλων, ἐπενδυτικῶν στοιχείων ἤ χρηματοπιστωτικῶν προϊόντων.»

Κεντρικό θέμα