ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Πρόστιμα καί λουκέτα γιά τήν σύνδεση τῶν ταμειακῶν

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΕΣ μέ τσουχτερά πρόστιμα καί «λουκέτα» ἕως…

… 10 ἡμέρες θά βρεθοῦν ἀπό τήν 1η Δεκεμβρίου οἱ ἐπιχειρήσεις πού δέν θά διαβιβάζουν στήν φορολογική διοίκηση τά στοιχεῖα πού ἐκδίδουν ἀπό τίς ταμειακές μηχανές γιά τίς λιανικές πωλήσεις. Ἡ ΑΑΔΕ ἔχει ἤδη στείλει e-mail στίς ἐπιχειρήσεις οἱ ὁποῖες ἄν καί ὑπόχρεες σέ χρήση Φορολογικοῦ Ἠλεκτρονικοῦ Μηχανισμοῦ ἐνετοπίσθησαν νά μήν ἔχουν διαβιβάσει στήν Φορολογική Διοίκηση τά στοιχεῖα λιανικῆς μετά τίς 31 Ὀκτωβρίου 2022, μέ τά ὁποῖα καλοῦνται νά συμμορφωθοῦν ἐντός προθεσμίας δέκα ἡμερῶν ἀπό τήν ἡμέρα τῆς ἀποστολῆς τοῦ μηνύματος.

Ὡστόσο, τά προειδοποιητικά μηνύματα σταματοῦν στίς 30 Νοεμβρίου καί ἀπό τήν 1η Δεκεμβρίου σέ ὅσους δέν συμμορφώνονται μέ τήν ὑποχρέωση διαβιβάσεως τῶν δεδομένων ἀπό τίς ἀποδείξεις λιανικῆς πωλήσεως πού ἐκδίδονται ἀπό ταμειακές μηχανές θά ἐπιβάλλονται πρόστιμα ἀπό 250 ἕως καί 1.000 εὐρώ καί λουκέτα ἀπό 2 ἕως καί 10 ἡμέρες. Σέ περίπτωση πράξεων πού ἐπιβαρύνονται μέ ΦΠΑ, ἐπιβάλλεται πρόστιμο ὕψους ἴσου μέ τό 50% ἐπί τοῦ ΦΠΑ πού ἀναγράφεται ἐπί τοῦ κάθε μή διαβιβασθέντος στοιχείου. Τό πρόστιμο αὐτό δέν μπορεῖ νά εἶναι κατώτερο, ἀθροιστικά ἀνά φορολογικό ἔλεγχο, τῶν 250 εὐρώ, ἄν ἡ ὀντότης εἶναι ὑπόχρεη τηρήσεως ἁπλογραφικοῦ λογιστικοῦ συστήματος καί τῶν 500 εὐρώ, ἄν ἡ ὀντότης εἶναι ὑπόχρεη τηρήσεως διπλογραφικοῦ λογιστικοῦ συστήματος.

Πέραν τῶν προστίμων ἀναστέλλεται ἄμεσα γιά 48 ὧρες ἡ λειτουργία τῆς ἐπαγγελματικῆς ἐγκαταστάσεως στήν ὁποία διενεργήθηκε ὁ ἔλεγχος ἐφ’ ὅσον ἀπό τόν ἴδιο μερικό ἐπιτόπιο φορολογικό ἔλεγχο διαπιστώνεται εἴτε ἡ μή ἔκδοσις ἤ ἡ ἀνακριβής ἔκδοσις πλέον τῶν δέκα προβλεπόμενων παραστατικῶν πωλήσεως ἄνω τῶν 500 εὐρώ ἤ μή διαβίβασις στήν ΑΑΔΕ πλέον τῶν δέκα στοιχείων λιανικῆς πωλήσεως πού ἔχουν ἐκδοθεῖ μέσῳ ΦΗΜ. Ἐάν, ἐντός τοῦ ἴδιου ἤ τοῦ ἑπόμενου φορολογικοῦ ἔτους ἀπό τήν διαπίστωση τῶν παραβάσεων, διαπιστωθεῖ ἐκ νέου ἤ ἡ ἀνακριβής ἔκδοσις ἤ μή διαβίβασις τοὐλάχιστον τριῶν παραστατικῶν πωλήσεως, ἀναστέλλεται γιά 96 ὧρες.

Ειδήσεις / Άρθρα

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΤΥΧΙΑΙ

Αύξηση τζίρου 46% το 2023 για τη Solidus Securities

Εφημερίς Εστία
Η εισηγμένη στην Ν.Ε.Α. αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) επενδυτική εταιρεία με την επωνυμία «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών  Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού ανακοινώνει τις Εγκεκριμένες και Ελεγμένες Οικονομικές  Καταστάσεις της για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Τί μᾶς κρύβουν γιά τό μεταναστευτικό: 10.594 «εἴσοδοι» τό πρῶτο τρίμηνο!

Εφημερίς Εστία
Μειώνονται οἱ ροές ἀπό τήν Τουρκία, ἀλλά αὐξάνονται δραματικά ἀπό τήν Ἀφρική – Τί δείχνουν τά στατιστικά στοιχεῖα – Ρεκόρ ὀκταετίας, σύμφωνα μέ τόν ΟΗΕ

Ἡ ἀχίλλειος πτέρνα καί ὁ ἀπό μηχανῆς «Θεός»

Μανώλης Κοττάκης
ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ χαρακτηριστικά τῶν προσεχῶν εὐρωεκλογῶν ὅπως αὐτά διαμορφώνονται μέχρι στιγμῆς, εἶναι τά ἑξῆς:

Προσωρινή διακοπή τοῦ Flyover Θεσσαλονίκης λόγῳ… ἐκλογῶν!

Εφημερίς Εστία
ΟΙ Επικείμενες Εὐρωεκλογές ὁδήγησαν στήν ἀναστολή τῶν ἐργασιῶν γιά τήν κατασκευή τοῦ πολυδιαφημισμένου ὑπερσύγχρονου δρόμου ταχείας κυκλοφορίας Flyover στήν Θεσσαλονίκη.