ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Πῶς ἀλλάζουν οἱ ἀεροπορικές μετακινήσεις

Ἀπό αὔριο ραντεβού γιά τήν τέταρτη δόση τοῦ ἐμβολίου

ΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ γιά νά ἐπιβιβασθοῦν στό ἀεροπλάνο χωρίς τέστ πρέπει νά φέρουν πιστοποιητικό ἐμβολιασμοῦ μέ χρονική ἰσχύ ἕως ἐννέα μῆνες μετά τήν ὁλοκλήρωση τοῦ βασικοῦ ἐμβολιασμοῦ καί χωρίς χρονικό περιορισμό γιά τούς ταξιδιῶτες πού ἔχουν λάβει καί τήν ἐνισχυτική δόση ἤ ἐναλλακτικά πιστοποιητικό νοσήσεως πού ἡ ἰσχύς του διαρκεῖ ἕως ἕξι μῆνες. Σέ σχέση μέ τήν προηγούμενη ἀεροπορική ὁδηγία (notam), ἡ ἀλλαγή εἶναι στούς χρόνους πού ἰσχύουν τά πιστοποιητικά ἐμβολιασμοῦ καί νοσήσεως πού ἀπό τούς ἑπτά μῆνες καί τρεῖς μῆνες πού προεβλέπετο πρίν, τώρα θά ἰσχύουν ἐννέα καί ἕξι μῆνες ἀντιστοίχως. Καί τό εὐρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό εἶναι ἐπίσης ἀποδεκτό. Ὅσοι δέν ἔχουν ἐμβολιασθεῖ πρέπει νά ἐπιδείξουν ἀρνητικό PCR τέστ ἐντός τῶν τελευταίων 72 ὡρῶν πρίν ἀπό τήν προγραμματισμένη ὥρα πτήσεως ἤ ἐντός 48 ὡρῶν μέ rapid test πρίν ἀπό τήν ἀναχώρηση τῆς πτήσεώς τους. Οἱ ἀνήλικοι ἀπό 4 ἕως 17 ἐτῶν μποροῦν νά πραγματοποιοῦν τίς ἀεροπορικές μετακινήσεις τους καί μέ διενέργεια αὐτοδιαγνωστικοῦ ἐλέγχου πού πραγματοποιεῖται ἕως 24 ὧρες πρίν ἀπό τήν πτήση. Ἐφ’ ὅσον πρόκειται γιά ἀλλοδαπούς προερχόμενους ἀπό τό ἐξωτερικό μποροῦν νά προσκομίζουν τό πιστοποιητικό ἐμβολιασμοῦ ἤ τήν βεβαίωση νοσήσεως ἤ τό ἀρνητικό τέστ, στήν ἑλληνική, ἀγγλική, γαλλική, γερμανική, ἱσπανική, ἰταλική ἤ ρωσσική γλῶσσα. Ἀπαραίτητη προϋπόθεσις εἶναι τά ἔγγραφα νά ἔχουν ἐκδοθεῖ ἀπό δημόσια ἀρχή καί σύμφωνα μέ τήν οἰκεία νομοθεσία.

Ἐν τῷ μεταξύ, ἀνοίγει σταδιακῶς ἀπό αὔριο ἡ ἠλεκτρονική πλατφόρμα γιά νά κλείνουν ραντεβού οἱ πολῖτες ἀπό 60 ἐτῶν καί ἄνω προκειμένου νά λάβουν τήν τέταρτη δόση τοῦ ἐμβολίου κατά τοῦ κορωνοϊοῦ. Ἡ πρόεδρος τῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς Ἐμβολιασμῶν Μαρία Θεοδωρίδου δήλωσε ὅτι ἡ πλατφόρμα θά ἀνοίξει ἀρχικῶς γιά τούς ἄνω τῶν 80 ἐτῶν. Ἐν συνεχεία, πιθανώτατα τήν ἑπόμενη ἑβδομάδα θά μπορεῖ νά κλείνει ραντεβού ἡ ἡλικιακή ὁμάς ἀπό 70 ἕως 79 ἐτῶν καί τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα ὅσοι εἶναι ἀπό 60 ἕως 69 ἐτῶν.

Ἡ κ. Θεοδωρίδου ἐξήγησε ὅτι τά ἄτομα μεγάλης ἡλικίας καί ὅσοι εἶναι ἀνοσοκατασταλμένοι κινδυνεύουν. «Λόγῳ τῆς αὐξημένης μεταδοτικότητος τῆς “Ὄμικρον” καί τῆς χαλάρωσης τῶν μέτρων ἐξακολουθοῦμε νά παρατηροῦμε μεγάλο ἀριθμό μολύνσεων» ἀνέφερε ἡ κ. Θεοδωρίδου. Πιστεύει ὅτι ἡ τέταρτη δόσις θά ὠφελήσει τά ἡλικιωμένα ἄτομα καί τούς 60άρηδες μέ ὑποκείμενα νοσήματα. «Γι’ αὐτό προτείνουμε τέταρτη δόση (2η ἀναμνηστική) μετά τήν παρέλευση τεσσάρων μηνῶν ἀπό τήν πρώτη ἀναμνηστική (3η δόση) γιά τούς πολῖτες ἄνω τῶν 60 ἐτῶν» διευκρίνισε ἡ κ. Θεοδωρίδου.

Ἐπίσης γνωστοποίησε ὅτι ἐνεκρίθη ἡ τέταρτη δόσις, τρεῖς μῆνες μετά τήν τρίτη, καί γιά παιδιά καί ἐφήβους ἡλικίας 12 ἕως 17 ἐτῶν. Γιά δέ τά παιδιά 12-17 ἐτῶν μέ ηὐξημένους κινδύνους (διαβήτης, παχυσαρκία κ.λπ.) χορηγεῖται τρίτη δόση ἕξι μῆνες μετά ἀπό τήν δεύτερη δόση. Ἡ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐμβολιασμοῦ τόνισε ὅτι ἡ δεύτερη ἀναμνηστική δόσις θά γίνει μέ mRNA ἐμβόλια, ἤτοι Pfizer ἤ Moderna, τέσσερεις μῆνες μετά τήν τρίτη δόση.
Τέλος, ἡ κ. Θεοδωρίδου ἔκανε λόγο γιά διεύρυνση τοῦ διαστήματος ἐμβολιασμοῦ μεταξύ πρώτης καί δεύτερης δόσεως τῶν ἐνηλίκων σέ ὀκτώ ἑβδομάδες γιά MRNA ἐμβόλια, ἀπό τρεῖς ἑβδομάδες γιά τό Pfizer καί τέσσερεις ἑβδομάδες γιά τό Moderna. Ἐπίσης ἔγινε γνωστό ὅτι τήν τρίτη δόση τοῦ ἐμβολίου ἔχει κάνει ἤ ἔχει προγραμματίσει νά τό κάνει τό 85% ὅσων δικαιοῦνται νά ἐμβολιασθοῦν.

Ειδήσεις / Άρθρα

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ