Κάνει τόν «κουβαρντά» μέ τίς τσέπες τῶν ἄλλων

Αὐξήσεις 64 εὐρώ μηνιαίως, ἀνεκοίνωσε ὁ Τσίπρας

«ΓΕΝΝΑΙΑ» αὔξηση κατά 11%, ἤτοι 650 εὐρώ, στίς ἀποδοχές 880.000 ἐργαζομένων πού ἀμείβονται μέ τόν κατώτατο μισθό ἤ λαμβάνουν κάποιο ἐπίδομα μέσω τοῦ ΟΑΕΔ, ἀνεκοίνωσε ὁ Πρωθυπουργός κ. Ἀλέξης Τσίπρας. Θεσμικοί φορεῖς, ὅμως, ἐκφράζουν ἀνησυχία γιά τυχόν ἐπιπτώσεις πού μπορεῖ νά προκληθοῦν στήν παραγωγικότητα τῆς ἐργασίας ἀλλά καί τήν ἀνταγωνιστικότητα τῆς οἰκονομίας, καί ζητοῦν μέτρα ἐλαφρύνσεως γιά τίς ἐπιχειρήσεις. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι τό ΙΟΒΕ ὑπογραμμίζει ὅτι ὁ κατώτατος μισθός σήμερα εὑρίσκεται σέ ὑψηλότερα ἐπίπεδα ἀπό αὐτά πού θά ὑπαγόρευε ἡ αὔξησις τῆς παραγωγικότητος. Ἡ Κυβέρνησις προχώρησε σέ κίνηση ἐντυπωσιασμοῦ, ὑπερβαίνοντας ἀκόμη καί τό πόρισμα τῆς ἐπιτροπῆς τοῦ Ὑπουργείου Ἐργασίας, τό ὁποῖο πρότεινε αὔξηση ἀπό 5% ἕως 10%, ἀλλά καί τίς συστάσεις τῶν δανειστῶν γιά λελογισμένη αὔξηση. Τήν ἴδια ὥρα ὁ ΟΔΔΗΧ ἑτοιμάζεται γιά τήν πρώτη μεταμνημονιακή ἔξοδο στίς ἀγορές μέ 5ετές ὁμόλογο, προκειμένου νά ἀντλήσει ἀπό 2 ἕως 2,5 δισ. εὐρώ. Ὁ Πρωθυπουργός ἀνεκοίνωσε καί τήν κατάργηση τοῦ ὑποκατώτατου μισθοῦ τῶν 511 εὐρώ γιά τούς νέους κάτω τῶν 25 ἐτῶν, οἱ ὁποῖοι θά δοῦν αὔξηση στό εἰσόδημά τους κατά 140 εὐρώ ἀπό τόν Φεβρουάριο. Ὁ νέος κατώτατος μισθός θά ἐπιφέρει αὐξήσεις καί σέ ὅσους ἐργάζονται μέ εὐέλικτες μορφές ἀπασχολήσεως, ἐνῶ ἀντιστοίχως θά αὐξηθοῦν καί οἱ εἰσφορές γιά τούς μή μισθωτούς πού καταβάλλουν τό κατώτατο ἀσφάλιστρο, δηλώνοντας εἰσοδήματα ἕως 7.000 εὐρώ. Ἀπό τούς 400.000 ἐργαζομένους, οἱ ὁποῖοι θά δοῦν ἀπό τόν Φεβρουάριο αὐξήσεις στούς μισθούς τους, οἱ 200.000 ἀμείβονται μέ μισθούς 500 ἕως 600 εὐρώ, ἐνῶ οἱ ἄλλοι 200.000 ὑπολογίζεται πώς ἐργάζονται μέ μερική ἀπασχόληση καί εἰσπράττουν μισθό ὁ ὁποῖος ἐξαρτᾶται ἀπό τόν κατώτατο. Εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ στίς τριετίες, ὁ κατώτατος μισθός προσαυξάνεται 10% γιά κάθε τριετία προϋπηρεσίας καί ἕως τρεῖς τριετίες, καί συνολικώς 30% γιά προϋπηρεσία 9 ἐτῶν καί ἄνω. Ἀντιστοίχως, τό κατώτατο ἡμερομίσθιο τῶν ἐργατοτεχνιτῶν προσαυξάνεται μέ ποσοστό 5% γιά κάθε τριετία προϋπηρεσίας καί ἕως ἕξι τριετίες, καί συνολικῶς 30% γιά προϋπηρεσία 18 ἐτῶν καί ἄνω. Τίς προσαυξήσεις αὐτές δικαιοῦνται μόνον ὅσοι εἶχαν τήν ἀντίστοιχη προϋπηρεσία σέ ὁποιονδήποτε ἐργοδότη καί μέ ὁποιαδήποτε εἰδικότητα ἕως τίς 14 Φεβρουαρίου 2012. Ὅσοι συμπληρώνουν μετά τήν ἡμερομηνία αὐτή τίς κρίσιμες τριετίες, δέν δικαιοῦνται ἐπίδομα τριετιῶν. Ρήτρα τοῦ 2012 προβλέπει πώς ἕως ὅτου ἡ ἀνεργία διαμορφωθεῖ σέ ποσοστό κάτω τοῦ 10% ἔχει ἀνασταλεῖ ἡ προσαύξησις τοῦ κατώτατου μισθοῦ γιά προϋπηρεσία πού συμπληρώνεται μετά τίς 14 Φεβρουαρίου 2012.

Ἡ Νέα Δημοκρατία σέ ἀνακοίνωσή της ἀναφέρει ὅτι «ἡ αὔξησις τοῦ κατώτατου μισθοῦ ἔπρεπε νά εἶχε δοθεῖ ἤδη ἀπό τό 2017, ὅπως προέβλεπε νόμος πού εἶχε θεσπίσει ἡ κυβέρνησις τῆς Νέας Δημοκρατίας καί τόν ὁποῖον εἶχε καταψηφίσει ὁ ΣΥΡΙΖΑ. Ἡ αὔξησις τοῦ κατώτατου μισθοῦ βεβαίως καθυστέρησε, γιατί ἡ κυβέρνησις διέλυσε τήν οἰκονομία με τήν ὑπερφορολόγηση καί τήν ἀνεύθυνη πολιτική της».

Ἔξοδος στίς ἀγορές

Τό πρῶτο ἐπίσημο βῆμα γιά τήν ἔκδοση τοῦ κρατικοῦ ὁμολόγου ἔγινε μέ τήν Ἑλληνική Δημοκρατία νά δίδει ἐντολή στούς ἀναδόχους γιά μία νέα ἔκδοση ὁμολόγου μέ ὡρίμαση τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2024. Ἀνάδοχοι εἶναι οἱ ἑξῆς ἕξι ἐπενδυτικές τράπεζες: Bank of America Merrill Lynch (BofA), Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, Société Générale Corporate Investment Bank (SG CIB), ἐνῶ τό βιβλίο προσφορῶν ἀναμένεται νά ἀνοίξει σήμερα. Στό σχῆμα κυριαρχοῦν τέσσερις ἀμερικανικές τράπεζες, ἐνῶ ἀποῦσες ἀπό τό σχῆμα εἶναι κορυφαῖες εὐρωπαϊκές τράπεζες. Στό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν καί τόν ΟΔΔΗΧ ἐκτιμοῦν ὅτι τό ὁμόλογο θά ἔχει χαμηλότερη ἀπόδοση σέ σχέση μέ τά προηγούμενα ὁμόλογα ἰδίας διαρκείας, πού ἐξεδόθησαν τό 2014 ἐπί κυβερνήσεως Σαμαρᾶ (ἀπόδοσις 4,95) καί τό 2017 ἐπί κυβερνήσεως Τσίπρα (ἀπόδοσις 4,625%).

Ειδήσεις / Άρθρα

Τόν Νοέμβριο παραδίδεται στούς πιστούς ὁ νέος Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Σημεῖο Μηδέν μετά 21 χρόνια

Εφημερίς Εστία
Ὁ Πρόεδρος τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀποπερατώσεως τοῦ Ναοῦ Ἄντριου Βενιόπουλος μίλησε στήν «ΕτΚ» γιά τό ὅραμά του νά γίνει ὁ ναός ὁ «Παρθενώνας τῆς Ὀρθοδοξίας», ἀπευθύνοντας πρόσκληση στούς πιστούς ὅλων τῶν θρησκειῶν νά προσευχηθοῦν καί νά διαλογισθοῦν ἐντός τῶν πυλῶν του.

Τζώρτζ Τζιτζίκος: Ὁ Ἑλληνοαμερικανός πού ἡγεῖται τῆς προσπάθειας διασώσεως τῶν Χριστιανῶν ἀνά τόν κόσμο

Εφημερίς Εστία
Ἡ «Ετκ» συνάντησε τόν πρόεδρο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐπιτροπῆς Δημοσίων Ὑποθέσεων (OPAC) Τζώρτζ Τζιτζίκο στήν Ἀθήνα καί συνωμίλησε μαζί του γιά τήν ἀνάγκη προστασίας τῶν χριστιανῶν πού εὑρίσκονται ὑπό διωγμόν, ἀλλά καί τήν διάδοση τῆς Ὀρθοδοξίας στά βάθη τῆς Ἀνατολῆς – Ὁ Ἑλληνοαμερικανός ἐπιχειρηματίας ὑπῆρξε στενός συνεργάτης τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, τοῦ πατέρα καί υἱοῦ Μπούς καί ἄλλων Ρεπουμπλικανῶν ὑποψηφίων γιά τήν προεδρία.

Την Κυριακή 02.10 με την Εστία της Κυριακής: Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ • 1944

Εφημερίς Εστία
Όλη η ιστορική αλήθεια για  την Απελευθέρωση της Αθήνας από τους Γερμανούς κατακτητές, μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα.

Ὁ παραπαίων καί ὁ ἀδίστακτος

Εφημερίς Εστία
«Χαμένος στό διάστημα» μετά ἀπό κάθε ὁμιλία του ὁ Πρόεδρος Μπάιντεν, ἐνῶ ἡ Δύσις ἀναζητεῖ ἐναγωνίως ἡγεσία – Μέ τήν πλάτη στόν τοῖχο ὁ Πούτιν ἀπειλεῖ τόν πλανήτη μέ πυρηνικό ὁλοκαύτωμα καί ὑπόσχεται διαγραφές δανείων σέ ὅσους ἐπιστρατεύονται

Μητσοτάκης: Νά τά βροῦμε ὅπως ὁ Βενιζέλος μέ τόν Κεμάλ

Εφημερίς Εστία
ΧΕΙΡΑ φιλίας στόν τουρκικό λαό ἔτεινε χθές τό βράδυ ἀπό…