Ἐργασία στό Λονδῖνο μόνο γιά Golden Boys

Ἡ Βρεταννή Πρωθυπουργός Τερέζα Μαίη (photo: epa NEIL HALL)

Προϋπόθεσις «σπόνσορας» καί ἀμοιβή 30.000 λιρῶν!

Τῆς Μύρνας Νικολαΐδου

ΤΕΛΟΣ στήν εἰδική μεταχείριση τῶν Εὐρωπαίων πολιτῶν μετά τό Brexit θέτει ἡ νέα μεταναστευτική πολιτική τῆς Βρεταννίας, πού ἐπαρουσιάσθη χθές ἀπό τήν κυβέρνηση καί ἀποτελεῖ τήν μεγαλύτερη ἀλλαγή τῶν τελευταίων 40 ἐτῶν στόν ἐν λόγω τομέα. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἐξομοιώνονται πλέον μέ τούς πολῖτες τρίτων χωρῶν, ἐνῶ θά δίδεται προτεραιότης στούς ἐργαζομένους ὑψηλῆς εἰδικεύσεως. Σημειωτέον ὅτι ἡ ὑφισταμένη συμφωνία μεταξύ Λονδίνου καί Βρυξελλῶν προβλέπει ὅτι τά δικαιώματα τῶν Εὐρωπαίων θά διασφαλίζονται εἰς τό ἀκέραιον σέ περίπτωση πού διαμένουν στήν χώρα πέντε ἔτη πρίν ἀπό τήν λήξη τῆς μεταβατικῆς περιόδου, τόν Δεκέμβριο τοῦ 2020. Σέ περίπτωση ὡστόσο πού ἡ Βουλή τῶν Κοινοτήτων καταψηφίσει τό ἐν λόγω σχέδιο κατά τήν ψηφοφορία πού ἀναμένεται μετά τίς 14 Ἰανουαρίου, ὅλα εἶναι στόν ἀέρα. Μέ τό νέο σύστημα οἱ εἰδικευμένοι ἐργαζόμενοι πού θά πηγαίνουν στήν Βρεταννία νά ἐργασθοῦν θά πρέπει νά ἔχουν «σπόνσορα» κάποια ἑταιρεία καί νά λαμβάνουν ἀμοιβή ἄνω τῶν 30.000 λιρῶν τόν χρόνο! Τό συγκεκριμένο μισθολογικό ὅριο ἔχει προκαλέσει σφοδρές ἀντιδράσεις τόσο ἐντός τοῦ ὑπουργικοῦ συμβουλίου ὅσο καί στόν ἐπιχειρηματικό κόσμο, μέ ἀποτέλεσμα νά τίθεται σέ δημοσία διαβούλευση γιά ἕνα ἔτος. Ἐπίσης, σύμφωνα μέ τήν Λευκή Βίβλο γιά τήν Μετανάστεση, οἱ ἐργαζόμενοι δέν θά ἔχουν δικαίωμα προσβάσεως στό σύστημα κοινωνικῆς ἀσφαλίσεως. Παραλλήλως, θά ἐφαρμοσθεῖ ἕνα μεταβατικό, προσωρινό σύστημα πού θά ἐπιτρέπει σέ πολῖτες τῶν χωρῶν τῆς ΕΕ καί σέ ἐργαζομένους ὁποιουδήποτε ἐπιπέδου εἰδικεύσεως –προερχόμενους ἀπό χῶρες «χαμηλοῦ κινδύνου»–, νά ἐγκαθίστανται στήν Βρεταννία χωρίς νά τούς ἔχει γίνει κάποια προσφορά ἐργασίας, γιά διάστημα ἕως καί 12 μηνῶν. Οἱ φοιτητές θά μποροῦν νά παραμένουν στήν χώρα ἐπί ἕξι μῆνες μετά τήν ἀποφοίτησή τους καί νά ἀντικαθιστοῦν τήν φοιτητική βίζα πού θά τούς χορηγεῖται μέ βίζα εἰδικευμένου ἐργαζομένου, τρεῖς μῆνες πρίν ἀπό τό τέλος τῶν σπουδῶν τους. Ἐπί πλέον, οἱ πολῖτες τῆς ΕΕ θά ταξιδεύουν στό Ἡνωμένο Βασίλειο μέ διαβατήριο ἀπό τό 2021 καί μετά, ἐνῶ γιά παραμονή ἄνω τῶν ἕξι μηνῶν στό Ἡνωμένο Βασίλειο θά ἀπαιτεῖται βίζα. Τό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν ὑπολογίζει ὅτι ἡ μετανάστευσις ἀπό τήν ΕΕ θά μειωθεῖ σταδιακῶς ἕως καί κατά 80%. Κατά τούς 12 μῆνες ἕως καί τόν Ἰούνιο τοῦ τρέχοντος ἔτους ὁ καθαρός ἀριθμός τῶν Εὐρωπαίων μεταναστῶν πρός τό Ἡνωμένο Βασίλειο ἦταν 74.000, ὁ χαμηλότερος ἀριθμός τῆς τελευταίας ἑξαετίας.

Σέ ἐπιφυλακή εὑρίσκεται καί ἡ ΕΕ, μέ τήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή νά ἀνακοινώνει τήν ἐφαρμογή τοῦ σχεδίου δράσεως ἐκτάκτου ἀνάγκης στήν περίπτωση ἀποχωρήσεως τῆς Βρεταννίας χωρίς συμφωνία. Πρόκειται γιά 14 μέτρα τά ὁποῖα ἀφοροῦν, μεταξύ ἄλλων, στίς χρηματοπιστωτικές ὑπηρεσίες, τίς ἀεροπορικές μεταφορές, τά τελωνεῖα καί τήν πολιτική γιά τό κλῖμα. Κατά τήν Κομμισσιόν τά κράτη μέλη θά πρέπει νά λάβουν μέτρα γιά νά διασφαλίσουν ὅτι οἱ πολῖτες τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου πού διαμένουν στήν ΕΕ κατά τήν ἡμερομηνία ἀποχωρήσεως θά ἐξακολουθήσουν νά θεωροῦνται νόμιμα διαμένοντες ἐφ᾽ ὅσον ὑπάρξει ἀμοιβαία στάσις ἀπό τήν Βρεταννία. Σχετικῶς μέ τόν συντονισμό ὅσον ἀφορᾶ στήν κοινωνική ἀσφάλιση, ἡ Ἐπιτροπή θεωρεῖ ἀναγκαῖο νά λάβουν τά κράτη μέλη ὅλα τά δυνατά μέτρα ὥστε νά προστατευθοῦν τά κεκτημένα δικαιώματα τῶν πολιτῶν τῆς ΕΕ τῶν 27 καί τῶν ὑπηκόων τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου πού ἔχουν ἀσκήσει τό δικαίωμά τους στήν ἐλεύθερη κυκλοφορία πρίν ἀπό τίς 30 Μαρτίου 2019.

Ὁ καθείς ἀντιλαμβάνεται ὅτι τά δύο αὐτά θέματα, τῆς διαμονῆς καί τῆς κοινωνικῆς ἀσφαλίσεως, θά γίνουν ἀντικείμενο ἐντονοτάτων διαπραγματεύσεων μεταξύ κρατῶν μελῶν καί Λονδίνου σέ περίπτωση ἑνός ἀτάκτου Brexit. Ἐπιπροσθέτως, ἡ Ἐπιτροπή ἐνέκρινε δύο μέτρα μέ τά ὁποῖα θά ἀποφευχθεῖ ἡ πλήρης διακοπή τῆς ἐναέριας κυκλοφορίας μεταξύ τῆς ΕΕ καί τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου. Ὅπως ἐπισημαίνεται, τά μέτρα αὐτά θά διασφαλίσουν ἁπλῶς τήν βασική συνδεσιμότητα καί δέν προσφέρουν τά ἴδια σημαντικά πλεονεκτήματα μέ ἐκεῖνα πού ἀπορρέουν ἀπό τήν ἰδιότητα τοῦ μέλους τοῦ Ἑνιαίου Εὐρωπαϊκοῦ Οὐρανοῦ. Γιά τά ἐμπορεύματα πού διακινοῦνται μεταξύ τῆς ΕΕ καί τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου θά ἐφαρμόζεται τό σύνολο τῆς νομοθεσίας τῆς ΕΕ σχετικῶς μέ τήν εἰσαγωγή καί τήν ἐξαγωγή ἐμπορευμάτων.

Ειδήσεις / Άρθρα

«Μνημόνιο» καί λιτότητα μᾶς ζητοῦν πάλι οἱ Γερμανοί!

Εφημερίς Εστία
Κεραυνός ἐν αἰθρίᾳ ἀπό τίς δηλώσεις τοῦ Γερμανοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν Λίντνερ γιά νέο γῦρο ἐνισχυμένης ἐποπτείας τήν στιγμή πού φθάναμε στήν ἔξοδο – Συμπτωματικῶς μετά τήν ἐπίσκεψη Μητσοτάκη στίς ΗΠΑ

Ψέματα, ψέματα, ψέματα!

Μανώλης Κοττάκης
Ἀκόμη νά διαγράψει ἡ ΝΔ τούς ὑμνητές τοῦ Κεμάλ!

Οἱ ὑποχρεωτικές ἐπιστροφές ὁδηγοῦν σέ κατάρρευση τά Διαγνωστικά Κέντρα

Εφημερίς Εστία
Μέ ἀπειλές ἀπαντᾶ ὁ ὑπουργός Ὑγείας Θάνος Πλεύρης

Ἑλληνικό ποδόσφαιρο: Θυμηθεῖτε τώρα τήν Θάτσερ

Δημήτρης Καπράνος
Ἄξιος Κυπελλοῦχος Ἑλλάδος ὁ Παναθηναϊκός

Τετάρτη, 23 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ