Ἐργασία στό Λονδῖνο μόνο γιά Golden Boys

Ἡ Βρεταννή Πρωθυπουργός Τερέζα Μαίη (photo: epa NEIL HALL)

Προϋπόθεσις «σπόνσορας» καί ἀμοιβή 30.000 λιρῶν!

Τῆς Μύρνας Νικολαΐδου

ΤΕΛΟΣ στήν εἰδική μεταχείριση τῶν Εὐρωπαίων πολιτῶν μετά τό Brexit θέτει ἡ νέα μεταναστευτική πολιτική τῆς Βρεταννίας, πού ἐπαρουσιάσθη χθές ἀπό τήν κυβέρνηση καί ἀποτελεῖ τήν μεγαλύτερη ἀλλαγή τῶν τελευταίων 40 ἐτῶν στόν ἐν λόγω τομέα. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἐξομοιώνονται πλέον μέ τούς πολῖτες τρίτων χωρῶν, ἐνῶ θά δίδεται προτεραιότης στούς ἐργαζομένους ὑψηλῆς εἰδικεύσεως. Σημειωτέον ὅτι ἡ ὑφισταμένη συμφωνία μεταξύ Λονδίνου καί Βρυξελλῶν προβλέπει ὅτι τά δικαιώματα τῶν Εὐρωπαίων θά διασφαλίζονται εἰς τό ἀκέραιον σέ περίπτωση πού διαμένουν στήν χώρα πέντε ἔτη πρίν ἀπό τήν λήξη τῆς μεταβατικῆς περιόδου, τόν Δεκέμβριο τοῦ 2020. Σέ περίπτωση ὡστόσο πού ἡ Βουλή τῶν Κοινοτήτων καταψηφίσει τό ἐν λόγω σχέδιο κατά τήν ψηφοφορία πού ἀναμένεται μετά τίς 14 Ἰανουαρίου, ὅλα εἶναι στόν ἀέρα. Μέ τό νέο σύστημα οἱ εἰδικευμένοι ἐργαζόμενοι πού θά πηγαίνουν στήν Βρεταννία νά ἐργασθοῦν θά πρέπει νά ἔχουν «σπόνσορα» κάποια ἑταιρεία καί νά λαμβάνουν ἀμοιβή ἄνω τῶν 30.000 λιρῶν τόν χρόνο! Τό συγκεκριμένο μισθολογικό ὅριο ἔχει προκαλέσει σφοδρές ἀντιδράσεις τόσο ἐντός τοῦ ὑπουργικοῦ συμβουλίου ὅσο καί στόν ἐπιχειρηματικό κόσμο, μέ ἀποτέλεσμα νά τίθεται σέ δημοσία διαβούλευση γιά ἕνα ἔτος. Ἐπίσης, σύμφωνα μέ τήν Λευκή Βίβλο γιά τήν Μετανάστεση, οἱ ἐργαζόμενοι δέν θά ἔχουν δικαίωμα προσβάσεως στό σύστημα κοινωνικῆς ἀσφαλίσεως. Παραλλήλως, θά ἐφαρμοσθεῖ ἕνα μεταβατικό, προσωρινό σύστημα πού θά ἐπιτρέπει σέ πολῖτες τῶν χωρῶν τῆς ΕΕ καί σέ ἐργαζομένους ὁποιουδήποτε ἐπιπέδου εἰδικεύσεως –προερχόμενους ἀπό χῶρες «χαμηλοῦ κινδύνου»–, νά ἐγκαθίστανται στήν Βρεταννία χωρίς νά τούς ἔχει γίνει κάποια προσφορά ἐργασίας, γιά διάστημα ἕως καί 12 μηνῶν. Οἱ φοιτητές θά μποροῦν νά παραμένουν στήν χώρα ἐπί ἕξι μῆνες μετά τήν ἀποφοίτησή τους καί νά ἀντικαθιστοῦν τήν φοιτητική βίζα πού θά τούς χορηγεῖται μέ βίζα εἰδικευμένου ἐργαζομένου, τρεῖς μῆνες πρίν ἀπό τό τέλος τῶν σπουδῶν τους. Ἐπί πλέον, οἱ πολῖτες τῆς ΕΕ θά ταξιδεύουν στό Ἡνωμένο Βασίλειο μέ διαβατήριο ἀπό τό 2021 καί μετά, ἐνῶ γιά παραμονή ἄνω τῶν ἕξι μηνῶν στό Ἡνωμένο Βασίλειο θά ἀπαιτεῖται βίζα. Τό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν ὑπολογίζει ὅτι ἡ μετανάστευσις ἀπό τήν ΕΕ θά μειωθεῖ σταδιακῶς ἕως καί κατά 80%. Κατά τούς 12 μῆνες ἕως καί τόν Ἰούνιο τοῦ τρέχοντος ἔτους ὁ καθαρός ἀριθμός τῶν Εὐρωπαίων μεταναστῶν πρός τό Ἡνωμένο Βασίλειο ἦταν 74.000, ὁ χαμηλότερος ἀριθμός τῆς τελευταίας ἑξαετίας.

Σέ ἐπιφυλακή εὑρίσκεται καί ἡ ΕΕ, μέ τήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή νά ἀνακοινώνει τήν ἐφαρμογή τοῦ σχεδίου δράσεως ἐκτάκτου ἀνάγκης στήν περίπτωση ἀποχωρήσεως τῆς Βρεταννίας χωρίς συμφωνία. Πρόκειται γιά 14 μέτρα τά ὁποῖα ἀφοροῦν, μεταξύ ἄλλων, στίς χρηματοπιστωτικές ὑπηρεσίες, τίς ἀεροπορικές μεταφορές, τά τελωνεῖα καί τήν πολιτική γιά τό κλῖμα. Κατά τήν Κομμισσιόν τά κράτη μέλη θά πρέπει νά λάβουν μέτρα γιά νά διασφαλίσουν ὅτι οἱ πολῖτες τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου πού διαμένουν στήν ΕΕ κατά τήν ἡμερομηνία ἀποχωρήσεως θά ἐξακολουθήσουν νά θεωροῦνται νόμιμα διαμένοντες ἐφ᾽ ὅσον ὑπάρξει ἀμοιβαία στάσις ἀπό τήν Βρεταννία. Σχετικῶς μέ τόν συντονισμό ὅσον ἀφορᾶ στήν κοινωνική ἀσφάλιση, ἡ Ἐπιτροπή θεωρεῖ ἀναγκαῖο νά λάβουν τά κράτη μέλη ὅλα τά δυνατά μέτρα ὥστε νά προστατευθοῦν τά κεκτημένα δικαιώματα τῶν πολιτῶν τῆς ΕΕ τῶν 27 καί τῶν ὑπηκόων τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου πού ἔχουν ἀσκήσει τό δικαίωμά τους στήν ἐλεύθερη κυκλοφορία πρίν ἀπό τίς 30 Μαρτίου 2019.

Ὁ καθείς ἀντιλαμβάνεται ὅτι τά δύο αὐτά θέματα, τῆς διαμονῆς καί τῆς κοινωνικῆς ἀσφαλίσεως, θά γίνουν ἀντικείμενο ἐντονοτάτων διαπραγματεύσεων μεταξύ κρατῶν μελῶν καί Λονδίνου σέ περίπτωση ἑνός ἀτάκτου Brexit. Ἐπιπροσθέτως, ἡ Ἐπιτροπή ἐνέκρινε δύο μέτρα μέ τά ὁποῖα θά ἀποφευχθεῖ ἡ πλήρης διακοπή τῆς ἐναέριας κυκλοφορίας μεταξύ τῆς ΕΕ καί τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου. Ὅπως ἐπισημαίνεται, τά μέτρα αὐτά θά διασφαλίσουν ἁπλῶς τήν βασική συνδεσιμότητα καί δέν προσφέρουν τά ἴδια σημαντικά πλεονεκτήματα μέ ἐκεῖνα πού ἀπορρέουν ἀπό τήν ἰδιότητα τοῦ μέλους τοῦ Ἑνιαίου Εὐρωπαϊκοῦ Οὐρανοῦ. Γιά τά ἐμπορεύματα πού διακινοῦνται μεταξύ τῆς ΕΕ καί τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου θά ἐφαρμόζεται τό σύνολο τῆς νομοθεσίας τῆς ΕΕ σχετικῶς μέ τήν εἰσαγωγή καί τήν ἐξαγωγή ἐμπορευμάτων.

Ειδήσεις / Άρθρα

Υπογραφή MoU ΕΒΙΔΙΤΕ – OHB HELLAS: Η ΕΒΙΔΙΤΕ καλωσορίζει την OHB Hellas ως νέο μέλος

Εφημερίς Εστία
H ΟΗΒ Hellas, που δραστηριοποιείται εδώ και σχεδόν 5 έτη στον τομέα της Διαστημικής στην Ελλάδα.

Οἱ λύκοι ἔγιναν «ἀμνοερίφια»

Εφημερίς Εστία
Τί κρύβεται πίσω ἀπό τήν ἐπίθεση φιλίας πρός τήν Ἑλλάδα ἀπό τούς κ.κ. Τσαβούσογλου καί Ἐρντογάν ἀνήμερα τῆς 25ης Μαρτίου – Ἡ μεγάλη συνεννόησις γιά τό Αἰγαῖο καί στό βάθος τά ἐνεργειακά – Γιατί Κυβέρνησις καί ἀξιωματική Ἀντιπολίτευσις σιώπησαν γιά τίς ἀποκαλύψεις τῆς «Ἑστίας» γιά τήν ὑποβάθμιση τῆς Κύπρου ἀπό τόν Πρωθυπουργό στήν νέα γεωπολιτική ἐξίσωση – Μηνύματα Χριστοδουλίδη στήν Ἀθήνα, στήν σκιά τῶν ἀποκαλύψεων κατά τῆς διχόνοιας μέ τό ἐθνικό κέντρο

Ἡ πατρίδα εἶναι κάτι πολύ μεγαλύτερο ἀπό ἐμᾶς

Μανώλης Κοττάκης
Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ τοῦ ἀποκαλυπτικοῦ ρεπορτάζ μέ τίς συγκλονιστικές ἐξομολογήσεις τοῦ Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Νίκου Ἀναστασιάδη γιά τίς ἀπόψεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη περί τό Κυπριακό καί τίς ἀφόρητες πιέσεις πού τοῦ ἄσκησε νά διακοπεῖ τό πρόγραμμα γεωτρήσεων τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας χάριν τῆς ἑλληνοτουρκικῆς προσέγγισης, μέ βρῆκε στόν ἱερό ναό τῆς Ἁγίας Σοφίας στήν Θεσσαλονίκη.

Διάστασις ἀπόψεων Ἀθηνῶν – Λευκωσίας γιά τόν ΙΜΟ

Εφημερίς Εστία
ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ μετά τήν ἀποκάλυψη τῆς «Ἑστίας» γιά τά ὅσα κατήγγειλε ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Κύπρου κ. Νῖκος Ἀναστασιάδης εἰς βάρος τοῦ Ἕλληνος Πρωθυπουργοῦ, ἦλθε ἡ ἐπιβεβαίωσις γιά τό σοβαρό χάσμα στήν ἐξωτερική πολιτική Ἀθηνῶν – Λευκωσίας, εἰδικῶς μετά τήν ἀνάληψη τῆς νέας Κυβερνήσεως.

Τό Ἑλληνικό Ἵδρυμα Πολιτισμοῦ καί ὁ πολιτισμός μας

Δημήτρης Καπράνος
Κάποια μεσημέρια, πρίν πάω στό γραφεῖό μου, στήν «Καθημερινή» τῆς Ἑλένης Βλάχου, ἐπισκεπτόμουν τόν καθηγητή μου στήν Πάντειο, Ἰωάννη Γεωργάκη, στό γραφεῖό του, στό «Ἵδρυμα Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ».