Δριμεῖα ἐπίθεσις Πούτιν στόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη

Ὁ Ρῶσσος Πρόεδρος στήν χθεσινή ἐτησία συνέντευξη Τύπου (PHOTO: EPA YURI KOCHETKOV)

«Ἐχρηματίσθη» γιά τό Αὐτοκέφαλο στήν Οὐκρανία

ANEY προηγουμένου ἐπίθεση κατά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ἐξαπέλυσε ὁ Ρῶσσος Πρόεδρος Βλαντιμήρ Πούτιν στήν καθιερωμένη ἐτησία συνέντευξη Τύπου. Ἀφορμή ἀπετέλεσε ἡ ἐρώτησις γιά τήν ἀνεξαρτητοποίηση τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας ἀπό τό Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας. Ὁ Πούτιν κατηγόρησε τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη ὅτι ἐπιδιώκει νά προσεταιρισθεῖ τήν Οὐκρανική Ἐκκλησία, ἐν συνεχεία νά ἀποκομίσει οἰκονομικά ὀφέλη ἀπό αὐτή καί νά λάβει βοήθεια ἀπό τήν Οὐάσιγκτων. «Ἡ τρέχουσα κατάστασις πού ἐπικρατεῖ στήν Ὀρθοδοξία εἶναι ἀπίστευτη. Συνιστᾶ ἄμεση παρέμβαση τοῦ Κράτους στήν Ἐκκλησία καί τήν θρησκευτική ζωή. Αὐτό ἔχει νά συμβεῖ ἀπό τήν ἐποχή τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως. Δυστυχῶς αὐτό συμβαίνει αὐτήν τήν στιγμή στήν Οὐκρανία» εἶπε ἐμφανῶς ἐξοργισμένος ὁ Ρῶσσος Πρόεδρος. «Ἐδημιουργήθη ἡ ἀποκαλουμένη “ἑνωμένη σχισματική Ἐκκλησία τῆς ἐνορίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως” καί σέ ὅποιον δέν ἀρέσει ἡ ρωσσική ἐνορία μπορεῖ νά ἐπιλέξει τήν ἐνορία τῆς Κωνσταντινουπόλεως» εἶπε χαρακτηριστικά.

Ἡ Οὐκρανική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας, συνέχισε ὁ κ. Πούτιν, ἦταν ἀπολύτως αὐτόνομη. «Ἐλάχιστοι ἄνθρωποι τό γνωρίζουν αὐτό. Οὐσιαστικῶς ἦταν μία ἀπολύτως ἀνεξάρτητη Ἐκκλησία πού εἶχε τό δικαίωμα νά ἐκλέγει μέχρι καί τούς δικούς της ἱεράρχες. Ἡ μόνη σύνδεσις πού εἶχε μέ τήν Ρωσσία ἦταν πνευματική. Κατά τήν διάρκεια τῶν κηρυγμάτων ἁπλῶς ἀνέφεραν τό ὄνομα τοῦ Παναγιωτάτου Πατριάρχου τῆς Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσσιῶν. Αὐτό ἦταν ὅλο» εἶπε, προσθέτοντας γιά τό Φανάρι: «Καί δεῖτε τώρα τήν ἐξάρτηση πού ἔχουν ἀπό τήν Τουρκία καί τήν τουρκική ἐνορία».

Ὁ Ρῶσσος Πρόεδρος κλιμάκωσε τήν ἐπίθεσή του κατά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, λέγοντας: «Θεωρῶ ὅτι τό βασικό κίνητρο τοῦ Βαρθολομαίου εἶναι νά ὑποτάξει τήν Οὐκρανική Ἐκκλησία καί ἐν συνεχεία νά κερδίσει χρήματα ἀπό αὐτήν. Θεωρῶ ὅτι αὐτό εἶναι τό βασικό κίνητρο, καθώς ἐπίσης καί προκειμένου νά λάβει βοήθεια ἀπό τήν Οὐάσιγκτων». Τέλος, ὁ κ. Πούτιν χαρακτήρισε «ἀπίστευτο» τό γεγονός ὅτι τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ κάλεσε τήν Οὐκρανία γιά νά συζητήσουν τό ζήτημα, «ὡστόσο συνέβη καί μάλιστα πρίν ἀπό τίς ἐπερχόμενες ἐκλογές. Κάτι τέτοιο στοχεύει στήν διεύρυνση τοῦ ρήγματος μεταξύ τῶν Ρώσσων καί τῶν Οὐκρανῶν» κατέληξε ὁ Ρῶσσος Πρόεδρος.

Ἐν τῶ μεταξύ, ἀντίθετο δηλώνει τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μέ τίς προτεινόμενες συνταγματικές ἀναθεωρήσεις πού ἀφοροῦν στήν Ἐκκλησία ἀλλά καί τήν συμφωνία Τσίπρα – Ἱερωνύμου γιά τήν ἀπόσχιση τῶν κληρικῶν ἀπό τήν μισθοδοσία τοῦ Κράτους. Στό ἀνακοινωθέν τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου σημειώνεται ἡ διαφωνία τοῦ Φαναρίου γιά τήν ἀναθεώρηση τοῦ ἄρθρου 3 περί θρησκευτικῆς οὐδετερότητος, γιά τό ἄρθρο 21 ὡς πρός τόν θεσμό τῆς οἰκογενείας, ἀλλά καί γιά τήν πρόταση μεταβολῆς τοῦ ὑφισταμένου ἐργασιακοῦ καθεστῶτος τῶν κληρικῶν.

Ἀναλυτικῶς ἡ ἀνακοίνωσις τοῦ Πατριαρχείου γιά τά δύο ἄρθρα εἶναι ἡ ἑξῆς: Γιά τό προτεινόμενο πρός ἀναθεώρησιν ἄρθρο 21 τοῦ Συντάγματος γιά τόν θεσμό τῆς οἰκογενείας: Ἐξεφράσθη ἡ ἀντίθεσις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν σχεδιαζομένην ἀπάλειψιν τῆς φράσεως ἐκ τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος, ὅτι ἡ οἰκογένεια ἀποτελεῖ «θεμέλιο τῆς συντήρησης καί τῆς προαγωγῆς τοῦ ἔθνους», διότι διαχρονικῶς ὁ εὐλογημένος οὗτος θεσμός ἀποτελεῖ βασικόν κύτταρον τοῦ Γένους, χρήζει δέ ρητῆς Συνταγματικῆς προστασίας καί οὐχί ὑποβαθμίσεως. Ἡ ἐνίσχυσις δέ αὕτη καθίσταται, ἰδίως κατά τάς ἡμέρας ταύτας, ἀναγκαία, ἕνεκα τῆς ὑπογεννητικότητος, τοῦ πανθομολογουμένου δημογραφικοῦ προβλήματος καί τῶν ποικίλων ἀναγκῶν τῶν πολυτέκνων οἰκογενειῶν. Γιά τήν προτεινομένη ἀναθεώρηση τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Συντάγματος, μέσω τῆς ὁποίας εἰσάγεται διάταξις πού ὁρίζει ὅτι ἡ ἑλληνική πολιτεία εἶναι «θρησκευτικῶς οὐδέτερη» «καί ἐπιχειρεῖται ἡ μεταβολή τῶν ὑπό τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ὑφισταμένων ἀπό αἰώνων Ἐκκλησιαστικῶν Καθεστώτων», τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο «ἐκφράζει τόν ἔντονον προβληματισμόν του διά τάς παραγομένας ἀρνητικάς νομικάς συνεπείας σχετικῶς πρός τήν ἐν γένει θέσιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν τῇ Ἑλληνικῇ Ἐπικρατείᾳ».

Ειδήσεις / Άρθρα

Βόμβα στά θεμέλια τοῦ Κράτους: Ἀξιωματικοί τοῦ Στρατοῦ …τρομοκράτες!

Εφημερίς Εστία
Λίγες ἡμέρες μετά τήν ἐμπλοκή ἀνδρῶν τῶν ΟΥΚ σέ ὑπόθεση τῆς «Συνωμοσίας Πυρήνων τῆς Φωτιᾶς», νέο κροῦσμα συμμετοχῆς στρατιωτικῶν σέ τρομοκρατική ὀργάνωση

Στις 3 Μαρτίου ξεκινά το Κυνήγι Τρούφας στα Μετέωρα

Εφημερίς Εστία
Η νέα περίοδος του Κυνηγιού Τρούφας στα Μετέωρα ξεκινά στις 3 Μαρτίου και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου του 2024.

Τό «Σημεῖο Τήξεως» τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ λαός, μέ ἀρχηγό μιά μάνα, νέα ἀξιωματική ἀντιπολίτευση Θεία Δίκη γιά τήν Κυβέρνηση πού προσέβαλε τήν μητρότητα

1.000.000 ὑπογραφές πολιτῶν κατά τῆς ἀσυλίας πολιτικῶν

Εφημερίς Εστία
ΟΛΗ ἡ χώρα ἀπέτισε χθές φόρο τιμῆς στά 57 θύματα τῆς τραγωδίας τῶν Τεμπῶν.

Περί ἡρώων καί μή, καί περί ἐθνικῶν ἐπετείων

Δημήτρης Καπράνος
Ἕνα κείμενο ἐπάνω σέ σκέψεις τοῦ ἀξέχαστου «φιλοσόφου τῆς Ναυτιλίας» Σπύρου Ράνη.