Αὐστηροποίησις ποινῶν γιά εἰδεχθῆ ἐγκλήματα

Δέν θά ἀποφυλακίζονται στά 16 ἔτη

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΗ νά διορθώσει τά λάθη τοῦ παρελθόντος εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τό ποινικό σύστημα δηλώνει ἡ Κυβέρνησις. Ὁ Πρωθυπουργός ἀνέφερε στό χθεσινό Ὑπουργικό Συμβούλιο ὅτι θά παρακολουθεῖται ἡ κοινωνική πραγματικότης, θά ἀπαντῶνται τά αἰτήματα τῶν πολιτῶν καί τά εἰδεχθῆ ἐγκλήματα εἰς τό ἑξῆς θά ἀντιμετωπίζονται μέ αὐστηρότητα. Ὁ ὑπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας παρουσίασε χθές τό νομοσχέδιο γιά τόν νέο Ποινικό Κώδικα πού προβλέπει βαρύτερες ποινές γιά ἐγκλήματα ὅπως ὁμαδικό βιασμό, κακοποίηση ἀνηλίκου καί προδοσία. Ἐπίσης αὐστηροποιοῦνται γιά πρώτη φορά οἱ ποινές γιά τούς ἐμπρηστές δασῶν.

Τό νέο νομοσχέδιο προβλέπει τήν ἐπιβολή μόνο ἰσοβίων γιά τά ἀδικήματα τῆς ἐσχάτης προδοσίας, τῆς ἀνθρωποκτονίας, τοῦ ὁμαδικοῦ βιασμοῦ καί τοῦ βιασμοῦ ἀνηλίκου καί τῆς ληστείας μετά φόνου. Ἐπίσης ἐπαναφέρεται ἡ παλαιά διάταξις τοῦ ἄρθρου 310 παρ. 1 τοῦ ΠΚ γιά τήν βαρειά σωματική βλάβη. Αὐστηροποιεῖται ἡ διάταξις γιά τήν σωματική βλάβη ἀπό ἀμέλεια (ἄρθρο 314 παρ. 1 ΠΚ) καί προστίθεται νέα διάταξις κατά τήν ὁποία συνιστᾶ ἐπιβαρυντική περίσταση ἡ τέλεσις σωματικῆς βλάβης εἰς βάρος ὑπαλλήλου κατά τήν ἐκτέλεση τῆς ἐργασίας του. Ἐπαναφέρεται ἡ διάταξις γιά τήν ἀπρόσφορη ἀπόπειρα, ἡ ὁποία εἶχε καταργηθεῖ μέ τήν ἀλλαγή τοῦ Ποινικοῦ Κώδικος τόν Ἰούνιο τοῦ 2019. Γιά τόν περιορισμό τῶν αὐτοδίκαιων ἀναστολῶν, ἐπαναφέρεται ἡ προϋπόθεσις τῆς μή προηγούμενης καταδίκης σέ ποινή πάνω ἀπό 3 ἔτη γιά τήν αὐτοδίκαιη ἀναστολή τῆς ποινῆς. Πλέον γίνεται πολύ δύσκολη ἡ ἀπόλυσις τῶν ἐγκληματιῶν. Σέ μείζονος ποινικῆς ἀπαξίας ἀδικήματα, ὅπως ναρκωτικά, ἀνθρωποκτονία, ληστεία, ἐγκλήματα κατά τῆς γενετήσιας ἐλευθερίας, προβλέπεται ἡ ἀπαγόρευσις ἀπολύσεως ὑπό τόν ὅρο τῆς κατ’ οἶκον ἐκτίσεως τῆς ποινῆς μέ ἠλεκτρονική ἐπιτήρηση. Σέ περίπτωση πρόσκαιρης καθείρξεως γιά τά ἐγκλήματα τοῦ νόμου περί ναρκωτικῶν, ἐγκληματική ὀργάνωση, τρομοκρατικές πράξεις, ἐσχάτη προδοσία, ἀνθρωποκτονία, ληστεία, ἐκβίαση, βιασμό καί ὅλα κατά τῆς γενετήσιας ἐλευθερίας ἐγκλήματα, οἱ καταδικασθέντες θά μποροῦν νά ἀποφυλακίζονται ὑπό τόν ὅρο μόνο ἄν ἔχουν ἐκτιθεῖ μέ εὐεργετικό ὑπολογισμό τά 4/5 τῆς ποινῆς. Ἐπί πλέον γιά τά ἀνωτέρω ἐγκλήματα, γιά τίς περιπτώσεις καταδίκης σέ ἰσόβια κάθειρξη, τό κατώτατο ὅριο παραμονῆς στό σωφρονιστικό κατάστημα τοῦ καταδίκου αὐξάνεται ἀπό τά 16 χρόνια (πραγματικῆς ἐκτίσεως), πού ἰσχύει σήμερα, στά 18 χρόνια. Ἡ παραγραφή γιά τά ἐγκλήματα κατά τῆς γενετήσιας ἐλευθερίας ὅταν αὐτά τελοῦνται εἰς βάρος ἀνηλίκου θά ἀρχίζει ἀπό τήν ἐνηλικίωσή του καί γιά ἕνα ἔτος, ἐφ’ ὅσον ἡ πρᾶξις εἶναι πλημμέλημα, καί γιά τρία ἔτη ἐφ’ ὅσον εἶναι κακούργημα. Εἰς τό ἑξῆς ἡ προσβολή γενετήσιας ἀξιοπρέπειας καί ἡ προσβολή τῆς γενετήσιας εὐπρέπειας γιά τούς ἀνηλίκους θά διώκεται αὐτεπαγγέλτως. Ἡ προσβολή τῆς γενετήσιας ἀξιοπρέπειας, ὅταν τελεῖται στό πλαίσιο σχέσεως ἐξαρτήσεως (ἐργασία κ.λπ.), τιμωρεῖται πλέον μόνο μέ φυλάκιση (κατηργήθη ἡ δυνατότης τιμωρίας τῆς πράξεως ἐναλλακτικά μέ χρηματική ποινή) καί διώκεται αὐτεπαγγέλτως. Ἐπανέρχεται ἡ κακουργηματική μορφή τῆς αἱμομιξίας, ἡ ὁποία τόν Ἰούνιο τοῦ 2019 ἔγινε πλημμέλημα. Τό ἀδίκημα τῶν γενετησίων πράξεων μέ ἀνηλίκους ἤ ἐνώπιόν τους (ἄρθρο 339 ΠΚ), στή βασική του μορφή τιμωρεῖται πλέον μόνον ὡς κακούργημα. Γιά περιβαλλοντικά ἐγκλήματα (ἐμπρησμός δασῶν, πλημμύρα, ἔκρηξις) αὐστηροποιεῖται τό πλαίσιο ποινῶν καί προβλέπεται: πρόσκαιρη κάθειρξις ἕως 10 ἔτη στήν περίπτωση πού ὁ δράστης εἶχε ἴδιον ὄφελος. Κάθειρξη σέ περίπτωση ἐμπρησμοῦ δάσους πού εἶχε ἐπιβαρυντικές ἐπιπτώσεις στό περιβάλλον. Εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τόν Κώδικα Ποινικῆς Δικονομίας: προβλέπεται ἁρμοδιότης καί τοῦ εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου νά διατάσσει τήν διεξαγωγή τῆς ἀνακρίσεως καί τήν εἰσαγωγή τῆς ὑποθέσεως στό ἀκροατήριο κατ’ ἀπόλυτη προτεραιότητα γιά ὑποθέσεις ἐξαιρετικῆς φύσεως ἤ ἐπί κακουργημάτων πού ἀφοροῦν ἐγκλήματα κατά τῆς γενετήσιας ἐλευθερίας καί οἰκονομικῆς ἐκμεταλλεύσεως τῆς γενετήσιας ζωῆς.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἤθελαν καί νά τόν …παρασημοφορήσουν

Εφημερίς Εστία
Ἀσύλληπτη ἐπιπολαιότης τῆς Ἡρώδου Ἀττικοῦ – Ἡ χειρότερη σέ δημοτικότητα – Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, ἀπό καταβολῆς τοῦ θεσμοῦ (41%), εἶχε περιλάβει στήν λίστα τῶν τιμητικῶν διακρίσεων, μαζί μέ τόν ὑβριστή τοῦ Λιμενικοῦ, καί τόν πατέρα Ἀντώνιο!

Ὕφεσις 2% στήν Εὐρωζώνη ἄν συνεχισθεῖ ὁ πόλεμος

Εφημερίς Εστία
ΣΤΑ ΧΑΜΗΛΑ ἐπίπεδα τοῦ 2009…

Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Πολῖτες ἀπειλοῦν νά πυρπολήσουν τούς διαχειριστές τῶν κόκκινων δανείων!

Εφημερίς Εστία
Ὀργή καί ἀγανάκτησις γιά τίς αὐξήσεις 25% στίς μηνιαῖες δόσεις συμβάσεων τῆς τελευταίας πενταετίας – Ἀνησυχία στούς λεγόμενους “servicers” – Ζητοῦν προστασία ἀπό τήν Κυβέρνηση

Ὁ ἐπιδοματικός καπιταλισμός

Μανώλης Κοττάκης
ΑΚΟΥΓΑ χθές τό πρωί, στήν ἐκπομπή τοῦ Παύλου Τσίμα, στόν «Σκάι», τόν πρώην ὑπουργό Οἰκονομικῶν Νῖκο Χριστοδουλάκη μέ τόν ὁποῖο μᾶς δένουν σχέσεις ἀμοιβαίας ἐκτίμησης, νά ἀναλύει τά βασικά προβλήματα τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.