ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

Ἧττα Δημοκρατικῶν τό πόρισμα Μιοῦλλερ

Ὁ ὑπουργός Δικαιοσύνης Οὐίλλιαμ Μπάρ (photo: epa ERIK S. LESSER)

Λήγει ἡ ἀβεβαιότης γιά τό μέλλον τοῦ Ἀμερικανοῦ Προέδρου

ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ πολιτική νίκη τοῦ Ἀμερικανοῦ Προέδρου Ντόναλντ Τράμπ ἀπό τήν ἀρχή τῆς προεδρικῆς θητείας του συνιστᾶ τό πόρισμα τῆς πολυαναμενόμενης ἐρεύνης τοῦ εἰδικοῦ εἰσαγγελέως Ρόμπερτ Μιοῦλλερ, συμφώνως πρός τό ὁποῖο δέν ὑπῆρξε συνωμοσία μέ τήν Ρωσσία κατά τήν προεκλογική ἐκστρατεία τοῦ 2016. Ἐπίσης, δέν ὑπάρχουν ἐπαρκεῖς ἐνδείξεις γιά παρακώλυση Δικαιοσύνης. Αὐτό θέτει οὐσιαστικά τέλος στά σχέδια τῶν Δημοκρατικῶν νά διώξουν τόν Τράμπ ἀπό τόν Λευκό Οἶκο πρίν ἀπό τίς προεδρικές τοῦ Νοεμβρίου 2020. Ὅπως ὑποστηρίζει τό περιβάλλον του, τά σύννεφα πού κάλυπταν τήν προεδρία του ἐπί 22 μῆνες ἔχουν πιά διαλυθεῖ καί ὁ Ἀμερικανός Πρόεδρος μπορεῖ νά συνεχίσει ἀπρόσκοπτα τό ἔργο του. Ἀναλυτικώτερα, ἡ ἔρευνα Μιοῦλλερ εἶχε δύο σκέλη. Τό πρῶτο ἀφοροῦσε στό ἐρώτημα κατά πόσον ἡ ὁμάδα πού ἀνέλαβε τήν προεκλογική ἐκστρατεία του συνωμότησε ἤ συντόνισε τήν δράση της μέ ὁποιονδήποτε τρόπο μέ τούς Ρώσσους. Ἐδῶ ἡ ἀθώωσις ἦταν 100%, ὅπως ἔσπευσε νά ἐπισημάνει καί ὁ ἴδιος στό Twitter. Ἀθώωσε τόν Τράμπ ὄχι ὅμως καί τήν Μόσχα. Ἡ ἔρευνα ἀπεφάνθη ὅτι ὑπάρχουν πειστικά ἀποδεικτικά στοιχεῖα πώς ἡ Ρωσσία ὄντως ἀνεμείχθη στίς ἐκλογές τοῦ 2016, μέσα ἀπό μία συντονισμένη ἐκστρατεία παραπληροφορήσεως καί μέ ἠλεκτρονική παρείσφρηση σέ μηνύματα ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου τῆς προεκλογικῆς ὁμάδος τῆς Χίλλαρυ Κλίντον. Μέ τήν ἐπιστολή του πρός τούς βουλευτές ὁ Ἀμερικανός ὑπουργός Δικαιοσύνης Οὐίλλιαμ Μπάρ ἀνέφερε ὅτι ὁ Μιοῦλλερ διεπίστωσε πώς ὑπάρχουν «πολυάριθμες προσφορές ἀπό ἄτομα πού συνδέονται μέ Ρώσσους γιά νά βοηθήσουν τήν ἐκστρατεία Τράμπ». Ἀλλά παραθέτοντας τήν ἀκριβῆ ἀναφορά ἀπό τό πόρισμα τοῦ εἰδικοῦ εἰσαγγελέως, ὁ ὑπουργός ὑπογραμμίζει ὅτι τό πόρισμα «δέν ἐξακριβώνει ὅτι μέλη τῆς ἐκστρατείας Τράμπ συνωμότησαν εἴτε συνεργάσθηκαν μέ τήν ρωσσική κυβέρνηση στίς δραστηριότητες τῆς ἀναμείξεως στίς ἀμερικανικές ἐκλογές».

Τό δεύτερο ἐρώτημα ἦταν κατά πόσον ὑπῆρξε παρακώλυσις τῆς Δικαιοσύνης. Στό σημεῖο αὐτό τά πράγματα δέν εἶναι καί τόσο σαφῆ. Πολλοί παρατηρητές εἶχαν προβλέψει ὅτι ὁ μεγαλύτερος κίνδυνος γιά τόν Τράμπ προέρχεται ἀπό μιά πιθανή κατηγορία γιά παρακώλυση τῆς Δικαιοσύνης, εἰδικῶς γιά τήν ἀπόφασή του νά ἀπολύσει τόν διευθυντή τοῦ FBI Τζαίημς Κόμαιη, πού ἡγεῖτο τῆς ἐρεύνης πρίν ἀπό τόν Μιοῦλλερ. Ἀλλά ὁ Μπάρ τόνισε ὅτι τά ἀποδεικτικά στοιχεῖα πού συνοψίζονται στήν ἔκθεση Μιοῦλλερ «δέν εἶναι ἐπαρκῆ γιά νά ἐξακριβώσουν ὅτι ὁ Πρόεδρος διέπραξε τό ἀδίκημα τῆς παρακωλύσεως τῆς Δικαιοσύνης». «Στόν κατάλογο τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Προέδρου, πολλές ἐκ τῶν ὁποίων ἔγιναν δημοσίως, ἡ ἔκθεσις δέν προσδιορίζει καμμία ἐνέργεια, πού, κατά τήν κρίση μας, συνιστᾶ διάπραξη τοῦ ἀδικήματος τῆς παρακωλύσεως» ὑποστηρίζει ὁ Ἀμερικανός ὑπουργός Δικαιοσύνης Οὐίλλιαμ Μπάρ στήν ἐπιστολή του. Ὡστόσο, ἐνῶ ὁ Μπάρ –πού διορίσθηκε ἀπό τόν Τράμπ– κατέληξε ὅτι ὁ Πρόεδρος δέν παρακώλυσε τό ἔργο τῆς Δικαιοσύνης, ἀναγνωρίζει ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Μάλερ δέν κατέληξε στό ἐρώτημα τῆς παρακωλύσεως. «Ὁ εἰδικός εἰσαγγελεύς συνεπῶς δέν κατέληξε σέ ἕνα συμπέρασμα –εἴτε μέ τόν ἕναν, εἴτε μέ τόν ἄλλο τρόπο– γιά τό κατά πόσον ἡ ὑπό ἐξέτασιν πράξη συνιστᾶ παρακώλυση» ὑπεγράμμισε.

Οἱ Δημοκρατικοί ἐπιμένουν, πάντως, πώς πρέπει νά δοθεῖ στήν δημοσιότητα ἡ πλήρης ἔκθεσις, καθώς ὁ ὑπουργός Δικαιοσύνης δημοσιοποίησε μόνο μία περίληψή της, ἡ ὁποία ἐνδεχομένως νά μήν εἶναι τόσο ἀντικειμενική, ὅπως τονίζουν. «Δέν εἶναι ἕνας οὐδέτερος παρατηρητής» σχολίασε ἡ ἐπί κεφαλῆς τῶν Δημοκρατικῶν στήν Βουλή τῶν Ἀντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι καί ὁ ἐπί κεφαλῆς τῶν Δημοκρατικῶν στήν Γερουσία Τσάκ Σοῦμερ. «Τό γεγονός ὅτι ἡ ἔκθεσις τοῦ εἰδικοῦ εἰσαγγελέως Μιοῦλλερ δέν ἀπαλλάσσει τόν Πρόεδρο ἀπό μία κατηγορία τόσο σοβαρή ὅσο ἡ παρακώλυσις τῆς Δικαιοσύνης, καταδεικνύει πόσο ἐπεῖγον εἶναι ὁλόκληρη ἡ ἔκθεσις καί ὅλα τά σχετικά ἔγγραφα νά δημοσιευθοῦν χωρίς καμμία περαιτέρω καθυστέρηση» τόνισαν Πελόζυ καί Σοῦμερ μέ κοινή ἀνακοίνωσή τους. «Ἡ ἐπιστολή τοῦ ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης Μπάρ ἐγείρει ὅσα ἐρωτήματα ὅσα ἀπαντᾶ» δήλωσαν οἱ ἡγέτες τῶν Δημοκρατικῶν στό Κογκρέσσο.

Ειδήσεις / Άρθρα

Αὐξάνεται ἡ στρατιωτική παρουσία τῆς Ἑλλάδος στίς ἐμπόλεμες περιοχές!

Εφημερίς Εστία
Κατά 20% – Τί ἀπεφάσισε τό Συμβούλιο Ἀρχηγῶν Γενικῶν Ἐπιτελείων γιά τήν ἐμπλοκή στελεχῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων σέ ἀποστολές τῆς ΕΕ καί τοῦ ΝΑΤΟ – Σύστασις μισθοφορικοῦ ἐπαγγελματικοῦ στρατοῦ ἡ ἐπικρατοῦσα ἰδέα στό Πεντάγωνο – Ὁ Κασσελάκης ἐπηρεάζει τούς …στρατηγούς!

Ἡ περίληψη τοῦ ποιοί εἴμαστε

Μανώλης Κοττάκης
ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ πρίν ἀπό τήν ἐπέλαση τοῦ καταστροφικοῦ Daniel στήν Θεσσαλία ἡ ὁποία ὁδήγησε μεταξύ ἄλλων καί στήν μετάθεση τῶν ἐσωκομματικῶν ἐκλογῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατά ἑπτά μέρες, εἶχα τήν εὐκαιρία νά συνομιλήσω μέ κορυφαῖο μέλος, στέλεχος τῆς ὁμάδας τῆς Ἔφης Ἀχτσιόγλου.

ΣΥΡΙΖΑ: Σκάβουν τόν λάκκο τοῦ νέου ἀρχηγοῦ μέ τό «καλημέρα»

Εφημερίς Εστία
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ὥρα μέ τήν ὥρα ὅτι ἡ διάσπασις στόν ΣΥΡΙΖΑ ἤ ἡ ἀπομάκρυνσις στελεχῶν πού ἐναντιώνονται στήν πιό κεντρώα πορεία πού θέλει νά χαράξει ὁ νέος Πρόεδρος τοῦ κόμματος, εἶναι προδιαγεγραμμένη.

Στήν πολιτική δέν ἰσχύει τό pacta sunt servanda

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι δά καί τόσο εὐχάριστο νά ἔχεις τό τραπέζι στρωμένο, νά ἔχεις ἑτοιμάσει τά πάντα, νά ἑτοιμάζεσαι νά σερβίρεις τούς καλεσμένους καί, ξαφνικά, νά ἔρχεται ἕνας ἄγνωστος καί νά σοῦ διαλύει τό σκηνικό.

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΙΑΤΩΝ ΕΚΑΤΟΜΒΗ