ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023

«Ἀνοίγουν» παλαιές ρυθμίσεις ὀφειλῶν πρός τήν ἐφορία καί τά ἀσφαλιστικά ταμεῖα

ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ καί τήν αὔξηση τῶν ἐπιτοκίων τῶν δόσεων τῶν δανείων νά συρρικνώνουν τά εἰσοδήματα καί νά ἀπειλοῦν νά διογκώσουν τό ἰδιωτικό χρέος, ἡ Κυβέρνησις ἐξετάζει σοβαρά τό ἐνδεχόμενο νά «ἀνοίξει» παλαιές ρυθμίσεις ὀφειλῶν γιά νά ἀνακόψει τήν δημιουργία μίας νέας γενιᾶς «κόκκινων» χρεῶν.

Πάνω ἀπό 2.045.763 ἀνέρχονται οἱ φορολογούμενοι πού χρωστοῦν περισσότερα ἀπό 500 εὐρώ ὁ καθένας, καί ἡ ΑΑΔΕ μπορεῖ νά ἀσκήσει μέτρα εἰσπράξεως εἰς βάρος τους, καθώς δέν ἔχουν ἐνταχθεῖ σέ ρύθμιση ὀφειλῶν πρός τήν ἐφορία, τήν ὥρα πού τά ληξιπρόθεσμα χρέη τῶν φορολογουμένων καί τῶν ἐπιχειρήσεων στό διάστημα Ἰανουαρίου – Νοεμβρίου 2022 ἀνῆλθαν στά 7,3 δισ. εὐρώ. Σέ αὐτό τό περιβάλλον τό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο δέν σχεδιάζει νά θέσει σέ ἐφαρμογή μία νέα ρύθμιση ὀφειλῶν ἀλλά νά ἀναβιώσει παλαιές ρυθμίσεις πού ἔχασαν οἱ φορολογούμενοι τά τελευταῖα χρόνια τῆς ὑγειονομικῆς καί ἐνεργειακῆς κρίσεως, καθώς σταμάτησαν νά πληρώνουν τίς δόσεις τους. Εἰς τό στόχαστρον ἔχουν τεθεῖ οἱ παλαιές ρυθμίσεις τῶν 100 καί 120 δόσεων ἀλλά καί τῶν 36 καί 72 δόσεων γιά τά χρέη τῆς πανδημίας.

Εἰδικώτερα, ἐπί τάπητος ἔχουν τεθεῖ οἱ ἑξῆς ρυθμίσεις:

1. Ρύθμισις 100-120 Δόσεων.

Γιά ἀκόμη μία φορά, τήν τέταρτη κατά σειράν, δίδεται ἡ δυνατότης σέ ὅσους ἔχουν πληγεῖ ἀπό τήν πανδημία νά ἐπανενταχθοῦν στίς ρυθμίσεις τῶν 100 ἤ 120 δόσεων πού ἐχάθησαν τό προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Ἡ ρύθμισις ἀφορᾶ σέ ὅσους ἀπώλεσαν τίς ρυθμίσεις αὐτές καί θά προβλέπει τούς ἴδιους ὅρους καί προϋποθέσεις πού ἴσχυσαν καί τίς προηγούμενες φορές. Οἱ ὀφειλέτες πού θά ἐπανενταχθοῦν στίς παλαιές ρυθμίσεις θά πρέπει νά γνωρίζουν ὅτι ἡ ρύθμισις τῶν 100 δόσεων χάνεται ἄν ὁ ὀφειλέτης:

– δέν καταβάλει 3 συνεχόμενες μηνιαῖες δόσεις τῆς ρυθμίσεως ἤ καθυστερήσει τήν καταβολή τῶν 3 τελευταίων δόσεων τῆς ρυθμίσεως γιά τό ἀντίστοιχο χρονικό διάστημα.

– δέν ὑποβάλει τίς προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εἰσοδήματος καί τοῦ ΦΠΑ, καθ’ ὅλο τό διάστημα τῆς ρυθμίσεως τῶν ὀφειλῶν του καί μέχρι τήν ἐξόφλησή της, ἐντός 3 μηνῶν τό ἀργότερο ἀπό τήν παρέλευση τῆς προθεσμίας ὑποβολῆς τους.

– δέν ἐξοφλεῖ ἤ τακτοποιήσει τίς νέες ὀφειλές του ἐντός τῆς προθεσμίας καταβολῆς τους.

Ἡ ρύθμισις τῶν 120 δόσεων χάνεται ἄν ὁ ὀφειλέτης:

– δέν καταβάλει 2 συνεχόμενες μηνιαῖες δόσεις τῆς ρυθμίσεως ἤ καθυστερήσει τήν καταβολή τῶν 2 τελευταίων δόσεων τῆς ρυθμίσεως.

– δέν ὑποβάλει τίς προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εἰσοδήματος καί τοῦ ΦΠΑ, καθ’ ὅλο τό διάστημα τῆς ρυθμίσεως τῶν ὀφειλῶν του καί μέχρι τήν ἐξόφλησή της, ἐντός 3 μηνῶν τό ἀργότερο ἀπό τήν παρέλευση τῆς προθεσμίας ὑποβολῆς τους.

– δέν ἐξοφλεῖ ἤ τακτοποιήσει τίς νέες ὀφειλές του ἐντός διμήνου ἀπό τήν λήξη προθεσμίας καταβολῆς τους.

– ὑποπέσει σέ φορολογικές παραβάσεις καθ’ ὑποτροπήν.

2. Σέ 36-72 δόσεις τά χρέη τῆς πανδημίας-ἐνεργειακῆς κρίσεως. Τήν δυνατότητα νά ρυθμίσουν τά χρέη πού ἐδημιουργήθησαν ἕως καί τό 2022 σέ 36 ἕως 72 δόσεις θά ἔχουν ὅσοι φορολογούμενοι ἀποδεδειγμένα ἔχουν πληγεῖ. Στήν ρύθμιση θά μποροῦν νά ἐνταχθοῦν ὅσες ἀρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες φορολογικές ὀφειλές ἐπιχειρήσεων ἐβεβαιώθησαν στό συγκεκριμένο διάστημα. Ἡ ρύθμισις ἐνεργοποιεῖται μέ τήν καταβολή τῆς 1ης δόσεως καί χάνεται ἄν δέν καταβληθοῦν 2 συνεχόμενες μηνιαῖες δόσεις ἤ καθυστερήσει ἡ καταβολή τῶν 2 τελευταίων δόσεων τῆς ρυθμίσεως γιά χρονικό διάστημα μεγαλύτερο τῶν 2 μηνῶν. Κατόπιν καθίσταται ὑποχρεωτική ἡ ἄμεση καταβολή τοῦ ὑπόλοιπου τῶν ὀφειλῶν (ἰσχύει καί γιά τήν ρύθμιση τῶν ληξιπρόθεσμων ἀσφαλιστικῶν εἰσφορῶν.)

Ειδήσεις / Άρθρα

ΕS SYSTEMS: Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων καταμέτρησης και καταγραφής δεδομένων στον Δήμο Κηφισιάς

Εφημερίς Εστία
H ES SYSTEMS A.E., μέλος του EFA GROUP του μεγαλύτερου ομίλου αμυντικής τεχνολογίας στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τον Δήμο Κηφισιάς, υλοποίησε και τοποθέτησε έξυπνα συστήματα καταμέτρησης και καταγραφής δεδομένων για την κάλυψη του δήμου σε θέματα πυρασφάλειας & πυρανίχνευσης, ποιότητας του αέρα & των ατμοσφαιρικών συνθηκών και εξοικονόμησης ενέργειας.

Δύο ἄνδρες καί ἕνα σκυλί συνιστοῦν «οἰκογένεια»;

Μανώλης Κοττάκης
Αὐτή εἶναι ἡ λύσις γιά τό δημογραφικό καί γιά τήν ἀνανέωση τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους; Στά δύο ἑκατομμύρια θά συρρικνωθοῦμε οἱ Ἕλληνες, ἄν συνεχίσουν οἱ γεννήσεις μέ αὐτούς τούς ρυθμούς, σύμφωνα μέ τήν Νορβηγική Ἀκαδημία – Στήν πατρίδα μας οἱ λιγώτερες γεννήσεις στήν Εὐρώπη, καί παγκοσμίως

Ἡ νέα ἐξουσία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ

Εφημερίς Εστία
ΟΤΑΝ τόν Δεκέμβριο τοῦ 1944 ἡ τριανδρία Γιώργης Σιάντος, Γιάννης Ἰωαννίδης καί Γιῶργος Ζεῦγος τοῦ ΚΚΕ ἐπιχείρησαν τήν κατάληψη τῆς ἐξουσίας στήν Ἑλλάδα, δέν ἦσαν γνωστοί οὔτε καλύτεροι τοῦ κ. Στέφανου Κασσελάκη, πού ἐχθές ἐχρίσθη ἀρχηγός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.

Προηγεῖται ὁ Τράμπ τοῦ Μπάιντεν κατά ἐννέα ποσοστιαῖες μονάδες

Εφημερίς Εστία
Φαβορί ὁ Ντόναλντ Τράμπ γιά τίς προεδρικές ἐκλογές τοῦ 2024, καθώς ἤδη προηγεῖται τοῦ Τζό Μπάιντεν μέ 51% ἔναντι 42%, δηλαδή κατά ἐννέα ποσοστιαῖες μονάδες.

Ἡ γουόκ κουλτούρα καί ἡ ἔλλειψη τοῦ μέτρου

Δημήτρης Καπράνος
Οἱ ἐπιλογές τοῦ καθενός εἶναι δικό του θέμα. Ἀλλά ἀπό τό σημεῖο αὐτό μέχρι τοῦ νά φθάνεις νά λές στόν λαό σου ὅτι ὁ ἐξ Ἀμερικῆς νοσηλευτής σύντροφός σου «ἔχει πολλά νά προσφέρει στόν τόπο μας» ὑπάρχει κάποια ἀπόσταση.