«Ἀνοίγουν» παλαιές ρυθμίσεις ὀφειλῶν πρός τήν ἐφορία καί τά ἀσφαλιστικά ταμεῖα

ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ καί τήν αὔξηση τῶν ἐπιτοκίων τῶν δόσεων τῶν δανείων νά συρρικνώνουν τά εἰσοδήματα καί νά ἀπειλοῦν νά διογκώσουν τό ἰδιωτικό χρέος, ἡ Κυβέρνησις ἐξετάζει σοβαρά τό ἐνδεχόμενο νά «ἀνοίξει» παλαιές ρυθμίσεις ὀφειλῶν γιά νά ἀνακόψει τήν δημιουργία μίας νέας γενιᾶς «κόκκινων» χρεῶν.

Πάνω ἀπό 2.045.763 ἀνέρχονται οἱ φορολογούμενοι πού χρωστοῦν περισσότερα ἀπό 500 εὐρώ ὁ καθένας, καί ἡ ΑΑΔΕ μπορεῖ νά ἀσκήσει μέτρα εἰσπράξεως εἰς βάρος τους, καθώς δέν ἔχουν ἐνταχθεῖ σέ ρύθμιση ὀφειλῶν πρός τήν ἐφορία, τήν ὥρα πού τά ληξιπρόθεσμα χρέη τῶν φορολογουμένων καί τῶν ἐπιχειρήσεων στό διάστημα Ἰανουαρίου – Νοεμβρίου 2022 ἀνῆλθαν στά 7,3 δισ. εὐρώ. Σέ αὐτό τό περιβάλλον τό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο δέν σχεδιάζει νά θέσει σέ ἐφαρμογή μία νέα ρύθμιση ὀφειλῶν ἀλλά νά ἀναβιώσει παλαιές ρυθμίσεις πού ἔχασαν οἱ φορολογούμενοι τά τελευταῖα χρόνια τῆς ὑγειονομικῆς καί ἐνεργειακῆς κρίσεως, καθώς σταμάτησαν νά πληρώνουν τίς δόσεις τους. Εἰς τό στόχαστρον ἔχουν τεθεῖ οἱ παλαιές ρυθμίσεις τῶν 100 καί 120 δόσεων ἀλλά καί τῶν 36 καί 72 δόσεων γιά τά χρέη τῆς πανδημίας.

Εἰδικώτερα, ἐπί τάπητος ἔχουν τεθεῖ οἱ ἑξῆς ρυθμίσεις:

1. Ρύθμισις 100-120 Δόσεων.

Γιά ἀκόμη μία φορά, τήν τέταρτη κατά σειράν, δίδεται ἡ δυνατότης σέ ὅσους ἔχουν πληγεῖ ἀπό τήν πανδημία νά ἐπανενταχθοῦν στίς ρυθμίσεις τῶν 100 ἤ 120 δόσεων πού ἐχάθησαν τό προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Ἡ ρύθμισις ἀφορᾶ σέ ὅσους ἀπώλεσαν τίς ρυθμίσεις αὐτές καί θά προβλέπει τούς ἴδιους ὅρους καί προϋποθέσεις πού ἴσχυσαν καί τίς προηγούμενες φορές. Οἱ ὀφειλέτες πού θά ἐπανενταχθοῦν στίς παλαιές ρυθμίσεις θά πρέπει νά γνωρίζουν ὅτι ἡ ρύθμισις τῶν 100 δόσεων χάνεται ἄν ὁ ὀφειλέτης:

– δέν καταβάλει 3 συνεχόμενες μηνιαῖες δόσεις τῆς ρυθμίσεως ἤ καθυστερήσει τήν καταβολή τῶν 3 τελευταίων δόσεων τῆς ρυθμίσεως γιά τό ἀντίστοιχο χρονικό διάστημα.

– δέν ὑποβάλει τίς προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εἰσοδήματος καί τοῦ ΦΠΑ, καθ’ ὅλο τό διάστημα τῆς ρυθμίσεως τῶν ὀφειλῶν του καί μέχρι τήν ἐξόφλησή της, ἐντός 3 μηνῶν τό ἀργότερο ἀπό τήν παρέλευση τῆς προθεσμίας ὑποβολῆς τους.

– δέν ἐξοφλεῖ ἤ τακτοποιήσει τίς νέες ὀφειλές του ἐντός τῆς προθεσμίας καταβολῆς τους.

Ἡ ρύθμισις τῶν 120 δόσεων χάνεται ἄν ὁ ὀφειλέτης:

– δέν καταβάλει 2 συνεχόμενες μηνιαῖες δόσεις τῆς ρυθμίσεως ἤ καθυστερήσει τήν καταβολή τῶν 2 τελευταίων δόσεων τῆς ρυθμίσεως.

– δέν ὑποβάλει τίς προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εἰσοδήματος καί τοῦ ΦΠΑ, καθ’ ὅλο τό διάστημα τῆς ρυθμίσεως τῶν ὀφειλῶν του καί μέχρι τήν ἐξόφλησή της, ἐντός 3 μηνῶν τό ἀργότερο ἀπό τήν παρέλευση τῆς προθεσμίας ὑποβολῆς τους.

– δέν ἐξοφλεῖ ἤ τακτοποιήσει τίς νέες ὀφειλές του ἐντός διμήνου ἀπό τήν λήξη προθεσμίας καταβολῆς τους.

– ὑποπέσει σέ φορολογικές παραβάσεις καθ’ ὑποτροπήν.

2. Σέ 36-72 δόσεις τά χρέη τῆς πανδημίας-ἐνεργειακῆς κρίσεως. Τήν δυνατότητα νά ρυθμίσουν τά χρέη πού ἐδημιουργήθησαν ἕως καί τό 2022 σέ 36 ἕως 72 δόσεις θά ἔχουν ὅσοι φορολογούμενοι ἀποδεδειγμένα ἔχουν πληγεῖ. Στήν ρύθμιση θά μποροῦν νά ἐνταχθοῦν ὅσες ἀρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες φορολογικές ὀφειλές ἐπιχειρήσεων ἐβεβαιώθησαν στό συγκεκριμένο διάστημα. Ἡ ρύθμισις ἐνεργοποιεῖται μέ τήν καταβολή τῆς 1ης δόσεως καί χάνεται ἄν δέν καταβληθοῦν 2 συνεχόμενες μηνιαῖες δόσεις ἤ καθυστερήσει ἡ καταβολή τῶν 2 τελευταίων δόσεων τῆς ρυθμίσεως γιά χρονικό διάστημα μεγαλύτερο τῶν 2 μηνῶν. Κατόπιν καθίσταται ὑποχρεωτική ἡ ἄμεση καταβολή τοῦ ὑπόλοιπου τῶν ὀφειλῶν (ἰσχύει καί γιά τήν ρύθμιση τῶν ληξιπρόθεσμων ἀσφαλιστικῶν εἰσφορῶν.)

Ειδήσεις / Άρθρα

Ποιός κυβερνᾶ αὐτόν τόν τόπο;

Εφημερίς Εστία
Ὁ ἀρχηγός τῆς ΕΛ.ΑΣ. καταγγέλλει ὅτι καρατομήθηκε ἀπό τό ΚΥΣΕΑ ἕναν μῆνα μετά τήν ἀνανέωση τῆς θητείας του, ἐπειδή τό ζήτησαν ἀπό τό Μαξίμου ἄγνωστα «κέντρα ἐξουσίας» – Ποιά εἶναι ἄραγε; – Πρωτοφανεῖς ἀποκαλύψεις – Τοῦ ζητοῦσαν νά ἀπογυμνώσει Τμήματα ἀπό ἄνδρες καί νά τούς διαθέσει ὡς φρουρούς σέ στελέχη σταθμῶν τῆς διαπλοκῆς – Δέν ἔλαβαν ὑπ’ ὄψιν τους τίς εἰσηγήσεις του γιά τίς κρίσεις – Ἐνταφιάζεται τό ἐπιτελικό κράτος

Κανείς δέν φταίει γιά τό χάλι μας

Μανώλης Κοττάκης
ΑΠΑΡΙΘΜΩ γεγονότα τοῦ τελευταίου τριημέρου. Μερικά εἶναι φαινομενικά ἄσχετα μεταξύ τους, ἀλλά στήν οὐσία δέν εἶναι. Εἶναι οἱ ὄψεις τῆς ἴδιας χώρας. Τῆς ἴδιας πατρίδας. Τῆς ἴδιας νοοτροπίας.

Ἀμετανόητος ἐπέστρεψε ὁ κ. Παῦλος Πολάκης

Εφημερίς Εστία
Η ΟΜΟΦΩΝΟΣ ἀπόφασις τῆς Πολιτικῆς Γραμματείας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νά παραμείνει στά ψηφοδέλτια τοῦ κόμματος ὁ κ. Παῦλος Πολάκης, μετά τήν ἀπολογητική ἐπιστολή του πρός τόν Πρόεδρο, ἔδωσε τό δικαίωμα στόν βουλευτή Χανίων νά ἀπασφαλίσει ἀμέσως μετά καί νά ἀρχίσει νά κάνει αὐτό πού καλά γνωρίζει: λαϊκισμός μέσῳ κοινωνικῶν δικτύων καί λάσπη στόν ἀνεμιστῆρα.

Τιμή στόν ἄξιο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας

Δημήτρης Καπράνος
Τιμή στόν Ντάριο Ναρντέλλα, τόν 47χρονο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας, πού βούτηξε ἕναν ἀπό τούς σαχλαμαράκηδες ἀκτιβιστές, ὁ ὁποῖος πῆγε κι ἔρριξε πορτοκαλί μπογιά στό Παλάτσο Βέκιο, τό πλέον ἀξιόλογο ἀπό τά παλαιά κτήρια τῆς Φλωρεντίας, ὅπου στεγάζεται τό Δημαρχεῖο τῆς πανέμορφης πόλεως τῆς Τοσκάνης.

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ