ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Σάββατον, 28 Ἀπριλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ!

Ἐκ Κορίνθου μεταδίδονται λεπτομέρειαι τῆς συλλήψεως τῶν Γερμανῶν λαθρεμπόρων ὡρολογίων: «Οἱ Γερμανοί, ἀνακρινόμενοι, ἰσχυρίσθησαν ὅτι τά ὡρολόγια ἔφεραν ἐκ Γερμανίας διά νά τά πωλήσουν καί νά καλύψουν τά ἔξοδα τῆς εἰς Ἑλλάδα παραμονῆς των». Ὥστε, ἐκτός ἀπό τούς «ξυπόλητους» πτωχοτουρίστας, μέ τά πέδιλα καί τήν γενειάδα, ἔχομεν καί τούς περιηγητάς, οἱ ὁποῖοι, ἐξοικονομοῦν τήν ἐδῶ διαμονήν των δαπάναις τοῦ… Ἑλληνικοῦ Δημοσίου, πωλοῦντες, λαθραῖα εἴδη, χωρίς τόν δασμόν! Κρῖμα, πού δέν τούς ἐκάλεσε καί αὐτούς ἡ Κυβέρνησις, τιμῆς ἕνεκεν, εἰς τό «Μόν-Παρνές»!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ ΕΙΣ ΗΜΙΟΡΕΙΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΑΣ

Τό ὑπουργεῖον Γεωργίας ἔδωσεν ὁδηγίας εἰς τάς ἁρμοδίας ὑπηρεσίας, ὅπως μελετήσουν τήν δυνατότητα ἐπεκτάσεως τῆς καλλιεργείας ἐλαιοδένδρων καί εἰς τάς ἡμιορεινάς περιοχάς. Τονίζεται, ὅτι οἱ παραγωγοί, οἱ ὁποῖοι θά ἐμβολιάσουν δενδρύλλια ἀγριελαίας εἰς ἡμιορεινάς περιοχάς θά ἐπιδοτηθοῦν.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ