Σάββατον, 20 Ἰανουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΝΑ ΕΡΕΥΝΗΣΟΥΝ

Δεκαεπτά Ἕλληνες ἐργάται ἀπηλάθησαν ἀπό τήν Δυτικήν Γερμανίαν διότι μετέσχον ἀπεργίας διά τήν αὔξησιν τῶν ἀποδοχῶν, κατά παράβασιν τοῦ ὑπογεγραμμένου παρ’ αὐτῶν συμβολαίου ἐργασίας. Τό πρᾶγμα δέν θά ἔκαμνεν ἐντύπωσιν, ἄν αἱ ἀποδοχαί αὗται δέν ἦσαν ζηλευταί ἐν σχέσει πρός τάς ἐν Ἑλλάδι καταβαλλομένας καί ἄν ἀκόμη δέν ὑπῆρχε τό ὑπογεγραμμένον συμβόλαιον. Ὑπῆρχαν ὅμως καί τά δύο καί τό μόνον πού δέν ὑπῆρχεν, ἦτο ὀλίγον μυαλό εἰς τούς Ἕλληνας ἐργάτας, οἱ ὁποῖοι ἐφαντάσθησαν, ὅτι αἱ ἐν Ἑλλάδι συνήθειαι ἐφαρμόζονται ἀτιμωρητί καί ἀλλοῦ.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, Σάββατον, μεσημβρία.– Δωρεά 200 χιλιάδων δολλαρίων ἐχορηγήθη εἰς τό Ἀμερικανικόν Ἀρχαιολογικόν Ἰνστιτοῦτον δι’ ἀρχαιολογικάς ἔρευνας εἰς τήν Ἑλλάδα καί τάς νήσους τοῦ Αἰγαίου, τήν Σικελίαν καί Νότιον Ἰταλίαν ὡς καί τήν Μικράν Ἀσίαν. Τό ποσόν ἐκληροδότησεν ἡ ἐκ Νέας Ὑόρκης Ἀμερικανίς κυρία Ὀλίβια Τζέημς, ἵνα διατίθεται ἕκαστον ἔτος δι’ ὑποτροφίας εἰς Ἀμερικανούς ἀρχαιολόγους καλύπτον καί τά ἔξοδα ταξιδίου των.

Απόψεις

Κάνει πίσω ὁ κ. Γιῶργος Γεραπετρίτης γιά πάρκα στό Αἰγαῖο καί Κοσσυφοπέδιο

Εφημερίς Εστία
«Δέν ἔχουν χωροθετηθεῖ, δέν συνδέονται μέ ἄσκηση κυριαρχίας-κυριαρχικῶν δικαιωμάτων, εἶναι… περιβαλλοντικό ζήτημα» – Ἀπόπειρα κατευνασμοῦ τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν ἐν ὄψει τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στήν Ἄγκυρα – Ἄτακτος ὑποχώρησις στό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης – Θά ἀπόσχει ἡ Ἑλλάς, μετά τίς σφοδρές ἀντιδράσεις τῆς Σερβίας

Διακομματική κραυγή ἀγωνίας γιά τήν βιομηχανία μας

Εφημερίς Εστία
ΚΑΠΟΤΕ ἔλεγαν πώς εἶναι ζήτημα κύρους γιά μιά χώρα νά ἔχει δική της ἀμυντική βιομηχανία μέ αὐτόνομη παραγωγή πολεμικοῦ ὑλικοῦ.

Ἄνοιγμα Μητσοτάκη στόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου κ. Κ. Μουτζούρη

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ χθεσινή ἐπίσκεψη τοῦ Πρωθυπουργοῦ στήν Λέσβο, μέ ἀφορμή τήν ὁλοκλήρωση ἑνός νέου αὐτοκινητoδρ;oμου ἀπό τήν Καλλονή στό Σιγρί, τίς ἐντυπώσεις ἔκλεψαν οἱ φιλοφρονήσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ πρός τόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου.

Στίς πλαγιές τοῦ Παρνασσοῦ, στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Δημήτρης Καπράνος
Τό διάβασα στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως. «Μόλις προχθές ἔλεγα σέ κάποιο φίλο, “δές τί ὡραῖα πού τά πάει ἡ ‘Ἀλεξάνδρα’ στήν Καλλιθέα, πόσο καλά δουλεύει τόν προγραμματισμό της, καί πόσο καλή εἶναι ἡ προβολή της.

Ο ΣΑΚΑΤΗΣ

Εφημερίς Εστία
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Ἀπριλίου 1924