Σάββατον, 20 Ἰανουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΝΑ ΕΡΕΥΝΗΣΟΥΝ

Δεκαεπτά Ἕλληνες ἐργάται ἀπηλάθησαν ἀπό τήν Δυτικήν Γερμανίαν διότι μετέσχον ἀπεργίας διά τήν αὔξησιν τῶν ἀποδοχῶν, κατά παράβασιν τοῦ ὑπογεγραμμένου παρ’ αὐτῶν συμβολαίου ἐργασίας. Τό πρᾶγμα δέν θά ἔκαμνεν ἐντύπωσιν, ἄν αἱ ἀποδοχαί αὗται δέν ἦσαν ζηλευταί ἐν σχέσει πρός τάς ἐν Ἑλλάδι καταβαλλομένας καί ἄν ἀκόμη δέν ὑπῆρχε τό ὑπογεγραμμένον συμβόλαιον. Ὑπῆρχαν ὅμως καί τά δύο καί τό μόνον πού δέν ὑπῆρχεν, ἦτο ὀλίγον μυαλό εἰς τούς Ἕλληνας ἐργάτας, οἱ ὁποῖοι ἐφαντάσθησαν, ὅτι αἱ ἐν Ἑλλάδι συνήθειαι ἐφαρμόζονται ἀτιμωρητί καί ἀλλοῦ.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, Σάββατον, μεσημβρία.– Δωρεά 200 χιλιάδων δολλαρίων ἐχορηγήθη εἰς τό Ἀμερικανικόν Ἀρχαιολογικόν Ἰνστιτοῦτον δι’ ἀρχαιολογικάς ἔρευνας εἰς τήν Ἑλλάδα καί τάς νήσους τοῦ Αἰγαίου, τήν Σικελίαν καί Νότιον Ἰταλίαν ὡς καί τήν Μικράν Ἀσίαν. Τό ποσόν ἐκληροδότησεν ἡ ἐκ Νέας Ὑόρκης Ἀμερικανίς κυρία Ὀλίβια Τζέημς, ἵνα διατίθεται ἕκαστον ἔτος δι’ ὑποτροφίας εἰς Ἀμερικανούς ἀρχαιολόγους καλύπτον καί τά ἔξοδα ταξιδίου των.

Απόψεις

Βορίδης: Μόνο μέ διαφορά 4% ἀπό τόν Σύριζα ἐφικτή ἡ αὐτοδυναμία τῆς ΝΔ

Εφημερίς Εστία
Ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν θέτει δημοσίως ἐκλογικό πῆχυ στόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη Ἄλλο νά λάβουμε 30%, ἄλλο 34% καί ἄλλο 37% – Θνησιγενές οἱοδήποτε σχῆμα συνεργασίας μέ τόν Κυριάκο Βελόπουλο Προανήγγειλε ὅτι ὑπηρεσιακός Πρωθυπουργός θά ἀναλάβει ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου, κ. Ἰωάννης Σαρμᾶς

Μία ἄνοιξη πού πασχίζει νά ἔρθει

Μανώλης Κοττάκης
Οἱ νέοι στήν ἐξίσωση τῆς 21ης Μαΐου

Νέα μεγάλη προσφορά στήν Ἐκκλησία ἀπό τόν κ. Ν. Πατέρα

Εφημερίς Εστία
Σέ κλῖμα συγκινήσεως ἐπραγματοποιήθη χθές ἡ τελετή παραχωρήσεως τοῦ Ι.Ν. Ἁγίου Νικολάου Πτωχοκομείου στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μέ τήν συμβολή τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.

Κατάσκοποι, τρομοκράτες καί μυστικές ὑπηρεσίες

Δημήτρης Καπράνος
Ἐπιτρέψτε μας νά διαφωνήσουμε μέ τούς «ἐξυπνακισμούς» διαφόρων, μεταξύ των δυστυχῶς καί ἐπαγγελματιῶν δημοσιογράφων, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν νά διακωμωδήσουν τήν ἐξάρθρωση ὁμάδας μουσουλμάνων, οἱ ὁποῖοι, ὅπως ἀναφέρουν τά στοιχεῖα τῶν ἑλληνικῶν ἀρχῶν οἱ ὁποῖες συνεργάστηκαν ἄψογα μέ τίς ἰσραηλινές μυστικές ὑπηρεσίες, σχεδίαζαν ἐπίθεση κατά ἰσραηλινοῦ στόχου στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν.

Σάββατον, 30 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ