Σάββατον, 20 Ἰανουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΝΑ ΕΡΕΥΝΗΣΟΥΝ

Δεκαεπτά Ἕλληνες ἐργάται ἀπηλάθησαν ἀπό τήν Δυτικήν Γερμανίαν διότι μετέσχον ἀπεργίας διά τήν αὔξησιν τῶν ἀποδοχῶν, κατά παράβασιν τοῦ ὑπογεγραμμένου παρ’ αὐτῶν συμβολαίου ἐργασίας. Τό πρᾶγμα δέν θά ἔκαμνεν ἐντύπωσιν, ἄν αἱ ἀποδοχαί αὗται δέν ἦσαν ζηλευταί ἐν σχέσει πρός τάς ἐν Ἑλλάδι καταβαλλομένας καί ἄν ἀκόμη δέν ὑπῆρχε τό ὑπογεγραμμένον συμβόλαιον. Ὑπῆρχαν ὅμως καί τά δύο καί τό μόνον πού δέν ὑπῆρχεν, ἦτο ὀλίγον μυαλό εἰς τούς Ἕλληνας ἐργάτας, οἱ ὁποῖοι ἐφαντάσθησαν, ὅτι αἱ ἐν Ἑλλάδι συνήθειαι ἐφαρμόζονται ἀτιμωρητί καί ἀλλοῦ.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, Σάββατον, μεσημβρία.– Δωρεά 200 χιλιάδων δολλαρίων ἐχορηγήθη εἰς τό Ἀμερικανικόν Ἀρχαιολογικόν Ἰνστιτοῦτον δι’ ἀρχαιολογικάς ἔρευνας εἰς τήν Ἑλλάδα καί τάς νήσους τοῦ Αἰγαίου, τήν Σικελίαν καί Νότιον Ἰταλίαν ὡς καί τήν Μικράν Ἀσίαν. Τό ποσόν ἐκληροδότησεν ἡ ἐκ Νέας Ὑόρκης Ἀμερικανίς κυρία Ὀλίβια Τζέημς, ἵνα διατίθεται ἕκαστον ἔτος δι’ ὑποτροφίας εἰς Ἀμερικανούς ἀρχαιολόγους καλύπτον καί τά ἔξοδα ταξιδίου των.

Απόψεις

Μπρά-ντέ-φέρ στόν Λευκό Οἶκο γιά φυσικό ἀέριο καί μαχητικά ἀεροσκάφη

Εφημερίς Εστία
Ὠμή παρέμβασις Ἐρντογάν γιά τά F-16 μέ βέτο στό ΝΑΤΟ – Σφήνα Καλίν γιά μεταφορά ἀερίου τοῦ Ἰσραήλ μέσῳ Τουρκίας

Ἡ κοινή βάση μελῶν ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ

Μανώλης Κοττάκης
Ἐπάγγελμα ἡ ἐγγραφή στά κομματικά μητρῶα!

Ἀστυνομική ἐπιχείρησις σκούπα στό Κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Εφημερίς Εστία
Μπακογιάννης: Χρειάζεται διαρκής ἀστυνόμευσις καί στίς 129 γειτονιές

Μέ τήν ἄνεση, κι ἐφέτος, μιᾶς παλαιᾶς μπερζέρας

Δημήτρης Καπράνος
Πολλοί θά μᾶς ποῦν: «Μά, καλά, χάνετε τόν καιρό σας παρακολουθῶντας τήν “Γιουροβίζιον”;»

Πέμπτη, 17 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ