Σάββατον, 14 Σεπτεμβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΠΟΛΥ ΑΥΣΤΗΡΟΙ!

«Πρό ὀκταμήνου, οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ Ρεσαδιέ, ὡρκίσθησαν νά μή καπνίσουν ἐπ’ οὐδενί λόγῳ. Ὁ ἐκ τῶν κατοίκων τοῦ ἐν λόγῳ χωριοῦ, Μουσταφᾶ Σιμσέκ, μή ἀνθέξας εἰς τόν πειρασμόν, ἐκάπνισε δημοσίᾳ. Τοῦτο ἐθεωρήθη ἄνανδρον ὑπό τῶν συγχωριανῶν του, οἱ ὁποῖοι συνελθόντες, ἀφώρισαν τόν Μουσταφᾶ, διακόψαντες κάθε σχέσιν μετ’ αὐτοῦ». Πολύ αὐστηροί ὅμως εἶναι οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ Ρεσαδιέ! Ἐδῶ ὁ κ. Πιπινέλης παρέβη μίαν πολύ σοβαρωτέραν συμφωνίαν ἀπό τήν διακοπήν τοῦ καπνίσματος –τήν ἀπόφασιν τῆς Κυβερνήσεως Καραμανλῆ-Πιπινέλη ὅπως ματαιωθῇ τό βασιλικόν ταξίδιον εἰς Ἀγγλίαν. Καί ὄχι μόνον δέν ἀφωρίσθη, ἀλλά ἔγινε πρωθυπουργός, καί κάμνει ὅ,τι τοῦ… καπνίσῃ!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΘΑ ΚΑΘΙΕΡΩΘΗ
ΕΙΔΙΚΟΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΝ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΑΣ

Ὁ κ. ὑπουργός τῶν Συγκοινωνιῶν πρόκειται νά συστήσῃ ἐπιτροπήν ἐξ ἁρμοδίων, τουριστικῶν ἐμπειρογνωμόνων καί ἀντιπροσώπων τῶν ὑπεραστικῶν λεωφορείων ἐξ ὅλης τῆς χώρας, ἥτις θά μελετήσῃ τό θέμα τῆς καθιερώσεως καί διαθέσεως ὑπό τῶν τουριστικῶν ὀργανώσεων καί γραφείων ταξιδίων τοῦ ἐξωτερικοῦ, ἑνιαίου καί φτηνοῦ τουριστικοῦ εἰσιτηρίου, διά τοῦ ὁποίου ὁ ξένος θά δύναται νά ταξιδεύῃ ὁπουδήποτε τῆς χώρας ἄνευ ἄλλης ἐπιβαρύνσεως. Τό μέτρον ἔχει ἐφαρμοσθῇ εἰς πλείστας χώρας καί, ἐκτός τοῦ ὅτι ἐξυπηρετεῖ ὡς ἄριστα τούς μέσους καί περιωρισμένων οἰκονομικῶν δυνατοτήτων τουρίστας, ἀποφέρει σοβαρῶς.

Απόψεις

Παρασκευή, 22 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΧΑΡΙΝ ΦΙΛΙΑΣ!

Την Κυριακή 26.05 με την Εστία της Κυριακής: Διπλή προσφορά!

Εφημερίς Εστία
Στις 26.05 η Εστία της Κυριακής παρουσιάζει: Αφιέρωμα στον ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ!

Ἔκαψε καί βεβήλωσε τήν σημαία ἑπτάκις, ἀλλά ἡ Δικαιοσύνη τόν ἀθώωσε!

Εφημερίς Εστία
Αἴσθησις ἀπό τήν ἀπόφαση τοῦ Πλημμελειοδικείου Ροδόπης, στό ὁποῖο προσήχθη μέ τήν διαδικασία τοῦ αὐτοφώρου 21χρονος φοιτητής, ὁ ὁποῖος «κατέβασε» τήν Γαλανόλευκη ἀπό τά κτήρια τῆς Περιφερείας Ἀνατολικῆς Μακεδονίας- Θράκης, τοῦ Δήμου Κομοτηνῆς, καί ἀπό ἰδιωτικά καταστήματα – Τοῦ ἀνεγνωρίσθη τό ἐλαφρυντικό τῆς μεταμελείας – Τό δικαστήριο «ἄδειασε» μέ τήν ἀπόφασή του τήν Ἑλληνική Ἀστυνομία, πού ἐφήρμοσε τόν νόμο καί τόν συνέλαβε! – «Πράσινο φῶς» σέ ὅποιον θέλει νά ρίπτει τήν σημαία στήν πυρά ἀτιμωρητί

Ἡ ἕλξις τοῦ κακοῦ

Μανώλης Κοττάκης
Σκοτεινά μυαλά διοικοῦν τόν κόσμο – Διά τῆς πτώσεως ἡ κάθαρσις καί τό Φῶς τό ἀληθινόν

Ἄγνωστη λέξις ἡ «γενοκτονία» στό λεξιλόγιο Γεραπετρίτη γιά τούς Ποντίους!

Εφημερίς Εστία
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΙ διαρκῶς ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν κ. Γιῶργος Γεραπετρίτης προσεγγίζει μείζονα ἐθνικά θέματα, εἰδικῶς δέ αὐτά πού ἀφοροῦν στήν Τουρκία.