ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Σάββατον, 14 Σεπτεμβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΠΟΛΥ ΑΥΣΤΗΡΟΙ!

«Πρό ὀκταμήνου, οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ Ρεσαδιέ, ὡρκίσθησαν νά μή καπνίσουν ἐπ’ οὐδενί λόγῳ. Ὁ ἐκ τῶν κατοίκων τοῦ ἐν λόγῳ χωριοῦ, Μουσταφᾶ Σιμσέκ, μή ἀνθέξας εἰς τόν πειρασμόν, ἐκάπνισε δημοσίᾳ. Τοῦτο ἐθεωρήθη ἄνανδρον ὑπό τῶν συγχωριανῶν του, οἱ ὁποῖοι συνελθόντες, ἀφώρισαν τόν Μουσταφᾶ, διακόψαντες κάθε σχέσιν μετ’ αὐτοῦ». Πολύ αὐστηροί ὅμως εἶναι οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ Ρεσαδιέ! Ἐδῶ ὁ κ. Πιπινέλης παρέβη μίαν πολύ σοβαρωτέραν συμφωνίαν ἀπό τήν διακοπήν τοῦ καπνίσματος –τήν ἀπόφασιν τῆς Κυβερνήσεως Καραμανλῆ-Πιπινέλη ὅπως ματαιωθῇ τό βασιλικόν ταξίδιον εἰς Ἀγγλίαν. Καί ὄχι μόνον δέν ἀφωρίσθη, ἀλλά ἔγινε πρωθυπουργός, καί κάμνει ὅ,τι τοῦ… καπνίσῃ!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΘΑ ΚΑΘΙΕΡΩΘΗ
ΕΙΔΙΚΟΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΝ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΑΣ

Ὁ κ. ὑπουργός τῶν Συγκοινωνιῶν πρόκειται νά συστήσῃ ἐπιτροπήν ἐξ ἁρμοδίων, τουριστικῶν ἐμπειρογνωμόνων καί ἀντιπροσώπων τῶν ὑπεραστικῶν λεωφορείων ἐξ ὅλης τῆς χώρας, ἥτις θά μελετήσῃ τό θέμα τῆς καθιερώσεως καί διαθέσεως ὑπό τῶν τουριστικῶν ὀργανώσεων καί γραφείων ταξιδίων τοῦ ἐξωτερικοῦ, ἑνιαίου καί φτηνοῦ τουριστικοῦ εἰσιτηρίου, διά τοῦ ὁποίου ὁ ξένος θά δύναται νά ταξιδεύῃ ὁπουδήποτε τῆς χώρας ἄνευ ἄλλης ἐπιβαρύνσεως. Τό μέτρον ἔχει ἐφαρμοσθῇ εἰς πλείστας χώρας καί, ἐκτός τοῦ ὅτι ἐξυπηρετεῖ ὡς ἄριστα τούς μέσους καί περιωρισμένων οἰκονομικῶν δυνατοτήτων τουρίστας, ἀποφέρει σοβαρῶς.

Απόψεις

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ