Σάββατον, 11 Μαΐου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Ἐκ Ν. Ὑόρκης μεταδίδεται, σχετικῶς μέ τόν κολοσσιαῖον ἀνδριάντα τοῦ τ. Προέδρου Τρούμαν, ὁ ὁποῖος ἀπέπλευσε διά Πειραιᾶ: «Ὡς ἐγνώσθη, τά ἀποκαλυπτήρια τοῦ ἀνδριάντος θά γίνουν εἰς τάς Ἀθήνας τήν 29ην Μαΐου». Ἡ 29η Μαΐου εἶναι, ὡς γνωστόν, ἡ ἀποφράς ἡμέρα τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί τοῦ ἡρωικοῦ θανάτου τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Καί αὐτό ἀκριβῶς, μᾶς ενθυμίζει, ὅτι παρ’ ὅλους τούς ἀπό τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς χώρας μας ἐράνους, συστάσεις ἐπιτροπῶν, προκηρύξεις κ.λπ. δέν κατωρθώθη ποτέ νά ἀνεγερθῇ ὁ ἀνδριάς τοῦ τελευταίου Ἕλληνος Αὐτοκράτορος. Ἀντ’ αὐτοῦ θά ἔχωμεν τώρα, τόν κ. Τρούμαν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
175.000 ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΤΗΣ ΕΟΚ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ

Ἡ ἀπόφασις τῶν ἐξ χωρῶν τῆς Κοινῆς Ἀγορᾶς ὅπως χορηγήσουν εἰς τήν Τουρκίαν οἰκονομικήν βοήθειαν ἐξ 175 ἑκατομ. δολλαρίων, ἐγένετο δεκτή μετά μεγάλης ἱκανοποιήσεως ὑπό τῶν κυβερνητικῶν κύκλων τῆς Ἄγκυρας. Ὁ καθηγητής Τουρχάν Φεϊζιόγλου, ἀντιπρόσωπος τῆς κυβερνήσεως καί Ὑπουργός ἄνευ χαρτοφυλακίου, ἐδήλωσεν ὅτι «πρόκειται περί ἐξαιρετικῆς ἀποφάσεως. Τό γεγονός –εἶπεν– ὅτι ἡ βοήθεια αὐτή εἶναι μακροπρόθεσμος, θά συντείνῃ πολύ εἰς τήν ἀνάπτυξιν τῶν δυνατοτήτων τῆς Τουρκίας».

Απόψεις

Ἐθνική ἀλλοτρίωσις χωρίς ὅρια

Εφημερίς Εστία
Σιωπή στήν Ἀθήνα γιά τήν παράταση τῆς προφυλακίσεως Μπελέρη στά Τίρανα –  Παρουσιαστές τηλεοράσεως μέ τόν Μουσταφᾶ Κεμάλ στίς μπλοῦζες τους – Συνοριοφύλακες σέ κύκλωμα διακινήσεως παράνομων μεταναστῶν

Οἱ… φιλομαθεῖς κατάδικοι

Εφημερίς Εστία
ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ σέ ἰσόβιο κάθειρξη γιά φονική ἐπίθεση μέ τσεκούρι. Ἀπολογισμός, ἕνας νεκρός καί τρεῖς τραυματίες.

Στά ὕψη οἱ τιμές τῶν τροφίμων παρά τό φρένο στόν πληθωρισμό

Εφημερίς Εστία
ΦΡΕΝΟ τίθεται στόν πληθωρισμό, καθώς καί τόν Μάιο ἐσυνεχίσθη ἡ ἀποκλιμάκωσίς του τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρωζώνη, βάσει τῆς ἐκτιμήσεως γιά τόν Ἐναρμονισμένο Δείκτη Τιμῶν Καταναλωτοῦ πού δημοσιοποίησε ἡ Eurostat.

Κάτι δείχνει νά ἀλλάζει στό «κοσμοπολίτικο» Αἰγαῖο…

Δημήτρης Καπράνος
Διαβάσαμε ὅτι ἡ Μύκονος καί ἡ Σαντορίνη τόν Μάιο εἶχαν κατά 15-20% λιγώτερη κίνηση ἀπ’ ὅ,τι τόν ἀντίστοιχο περυσινό μῆνα.

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΠΑΘΗΜΑ