Σάββατον, 10 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο «ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ»

«Μιά ὁμάς Ἀμερικανῶν ψυχολόγων ἔδωσεν εἰς τήν δημοσιότητα τόν ὁρισμό τοῦ τελείου ἀνθρώπου: “Εἶναι αὐτός, ὁ ὁποῖος προσπαθεῖ διαρκῶς νά ἐπιτυγχάνῃ εἰς τήν ζωήν του καί νά κερδίζῃ ἀρκετά”». Εἶναι, προφανές, ὅτι ἡ ἐπιτροπή, εὑρῆκε τελείους ἀνθρώπους ὅλους τούς Ἀμερικανούς, οἱ ὁποῖοι διαρκῶς προσπαθοῦν νά κερδίσουν ὅσον τό δυνατόν περισσότερα δολλάρια καί τά καταφέρνουν περίφημα. Τό ζήτημα, ὅμως, εἶναι, νά τά κερδίζῃς ἐντίμως· διότι, εἰς τόν παράνομον πλουτισμόν, εἶναι ἀναμφισβήτητον, ὅτι ὑπερέχουν οἱ τέλειοι ἄνθρωποι τῆς ἑλληνικῆς Εὐνοιοκρατίας.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΑΞΙΟΣ ΑΠΕΙΛΕΙ ΜΕΓΑΛΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

Συνεπείᾳ νέων βροχοπτώσεων εἰς τήν Νοτιοσλαυΐαν, ἡ στάθμη τῶν ὑδάτων τοῦ ποταμοῦ Ἀξιοῦ ἀνῆλθε περισσότερον, ἔκτασις δέ 1.900 στρεμμάτων ἐσπαρμένη μέ σιτηρά ἐκαλύφθη ὑπό τῶν ὑδάτων 4 χιλιόμετρα νοτίως τῆς Ἀξιουπόλεως, τῆς περιοχῆς Κιλκίς.

Εἰς τήν ἐν λόγῳ περιοχήν ἀπεκλείσθησαν δύο ποιμένες μετά 560 προβάτων καί διατρέχουν ἄμεσον κίνδυνον εἰς περίπτωσιν καθ’ ἥν θά συνεχισθῇ ἡ ἄνοδος τῆς στάθμης τοῦ ποταμοῦ. Στρατιωτική μονάς, ἤδη ἐκινήθη πρός διάσωσιν τῶν ποιμένων καί τῶν ποιμνίων των.

Απόψεις

Ὁ Ἐρντογάν ἐκβιάζει τίς ΗΠΑ: Δῶστε μου τά F-16 καί τά F-35 γιά νά ἄρω τό βέτο στό ΝΑΤΟ

Εφημερίς Εστία
Μήπως πρέπει καί ἐμεῖς νά ἐπαναδιαπραγματευθοῦμε τήν 25ετῆ σύμβαση δανεισμοῦ μέ τό Ἑλσίνκι, πού τό 2011 ζητοῦσε ἐμπράγματες ἐγγυήσεις γιά τά μνημόνια;

Τό ἄτομο καί ἡ κοινωνία: Τί προηγεῖται;

Μανώλης Κοττάκης
ΦΙΛΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ μέ προέτρεψε ἐχθές τό πρωί νά μελετήσω τό…

Θά πληρώσει καί τά δικαστικά ἔξοδα ἡ 24χρονη πού κατήγγειλε βιασμό

Εφημερίς Εστία
ΤΕΛΟΣ στήν ὑπόθεση τοῦ δῆθεν βιασμοῦ τῆς 24χρονης Γεωργίας Μπίκα…

Ἡ χώρα τῆς ὑποτροπῆς, στό κατακάθι τοῦ καφέ

Δημήτρης Καπράνος
«Ἡ ὁλοκλήρωση τοῦ ἐπετειακοῦ ἔτους βρῆκε τήν Ἐπιτροπή μέ ἕνα σημαντικό οἰκονομικό πλεόνασμα.»

Τετάρτη, 16 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ