Σάββατον, 10 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο «ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ»

«Μιά ὁμάς Ἀμερικανῶν ψυχολόγων ἔδωσεν εἰς τήν δημοσιότητα τόν ὁρισμό τοῦ τελείου ἀνθρώπου: “Εἶναι αὐτός, ὁ ὁποῖος προσπαθεῖ διαρκῶς νά ἐπιτυγχάνῃ εἰς τήν ζωήν του καί νά κερδίζῃ ἀρκετά”». Εἶναι, προφανές, ὅτι ἡ ἐπιτροπή, εὑρῆκε τελείους ἀνθρώπους ὅλους τούς Ἀμερικανούς, οἱ ὁποῖοι διαρκῶς προσπαθοῦν νά κερδίσουν ὅσον τό δυνατόν περισσότερα δολλάρια καί τά καταφέρνουν περίφημα. Τό ζήτημα, ὅμως, εἶναι, νά τά κερδίζῃς ἐντίμως· διότι, εἰς τόν παράνομον πλουτισμόν, εἶναι ἀναμφισβήτητον, ὅτι ὑπερέχουν οἱ τέλειοι ἄνθρωποι τῆς ἑλληνικῆς Εὐνοιοκρατίας.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΑΞΙΟΣ ΑΠΕΙΛΕΙ ΜΕΓΑΛΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

Συνεπείᾳ νέων βροχοπτώσεων εἰς τήν Νοτιοσλαυΐαν, ἡ στάθμη τῶν ὑδάτων τοῦ ποταμοῦ Ἀξιοῦ ἀνῆλθε περισσότερον, ἔκτασις δέ 1.900 στρεμμάτων ἐσπαρμένη μέ σιτηρά ἐκαλύφθη ὑπό τῶν ὑδάτων 4 χιλιόμετρα νοτίως τῆς Ἀξιουπόλεως, τῆς περιοχῆς Κιλκίς.

Εἰς τήν ἐν λόγῳ περιοχήν ἀπεκλείσθησαν δύο ποιμένες μετά 560 προβάτων καί διατρέχουν ἄμεσον κίνδυνον εἰς περίπτωσιν καθ’ ἥν θά συνεχισθῇ ἡ ἄνοδος τῆς στάθμης τοῦ ποταμοῦ. Στρατιωτική μονάς, ἤδη ἐκινήθη πρός διάσωσιν τῶν ποιμένων καί τῶν ποιμνίων των.

Απόψεις

Ἡ Ἑλλάς ἐπαινεῖ τήν Τουρκία καί ἐκείνη ἐπιτίθεται μέ συκοφαντίες

Εφημερίς Εστία
Ἐμεῖς ὀνειρευόμαστε ἑλληνο-τουρκικό σύμφωνο φιλίας ὅπως ἔκαναν τό 1930 οἱ Βενιζέλος – Κεμάλ καί διακηρύττουμε ὅτι ἡ γείτων εἶναι «σημαντική χώρα» – Αὐτοί μᾶς κατηγοροῦν γιατί θωρακίζουμε ἀμυντικῶς τά νησιά μας!

Τά Ἔθνη ἔχουν ἀξιοπρέπεια

Μανώλης Κοττάκης
(ἤ πῶς κερδίζεις τήν εἰρήνη)

Αὔξησις τελῶν διελεύσεως σέ Σουέζ καί Βόσπορο

Εφημερίς Εστία
ΑΥΞΗΣΗ τοῦ κόστους ταξιδίων στά πλοῖα…

Εὐτυχῶς ἡ Τρίπολη θυμᾶται καλύτερα…

Δημήτρης Καπράνος
Στόν ὑπολογιστή μου -καί ὄχι ἀπ’ εὐθείας σέ ἐθνικό δίκτυο- παρακολούθησα τήν χθεσινή παρέλαση στήν Τρίπολη…

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ