ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023

Σάββατον, 10 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο «ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ»

«Μιά ὁμάς Ἀμερικανῶν ψυχολόγων ἔδωσεν εἰς τήν δημοσιότητα τόν ὁρισμό τοῦ τελείου ἀνθρώπου: “Εἶναι αὐτός, ὁ ὁποῖος προσπαθεῖ διαρκῶς νά ἐπιτυγχάνῃ εἰς τήν ζωήν του καί νά κερδίζῃ ἀρκετά”». Εἶναι, προφανές, ὅτι ἡ ἐπιτροπή, εὑρῆκε τελείους ἀνθρώπους ὅλους τούς Ἀμερικανούς, οἱ ὁποῖοι διαρκῶς προσπαθοῦν νά κερδίσουν ὅσον τό δυνατόν περισσότερα δολλάρια καί τά καταφέρνουν περίφημα. Τό ζήτημα, ὅμως, εἶναι, νά τά κερδίζῃς ἐντίμως· διότι, εἰς τόν παράνομον πλουτισμόν, εἶναι ἀναμφισβήτητον, ὅτι ὑπερέχουν οἱ τέλειοι ἄνθρωποι τῆς ἑλληνικῆς Εὐνοιοκρατίας.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΑΞΙΟΣ ΑΠΕΙΛΕΙ ΜΕΓΑΛΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

Συνεπείᾳ νέων βροχοπτώσεων εἰς τήν Νοτιοσλαυΐαν, ἡ στάθμη τῶν ὑδάτων τοῦ ποταμοῦ Ἀξιοῦ ἀνῆλθε περισσότερον, ἔκτασις δέ 1.900 στρεμμάτων ἐσπαρμένη μέ σιτηρά ἐκαλύφθη ὑπό τῶν ὑδάτων 4 χιλιόμετρα νοτίως τῆς Ἀξιουπόλεως, τῆς περιοχῆς Κιλκίς.

Εἰς τήν ἐν λόγῳ περιοχήν ἀπεκλείσθησαν δύο ποιμένες μετά 560 προβάτων καί διατρέχουν ἄμεσον κίνδυνον εἰς περίπτωσιν καθ’ ἥν θά συνεχισθῇ ἡ ἄνοδος τῆς στάθμης τοῦ ποταμοῦ. Στρατιωτική μονάς, ἤδη ἐκινήθη πρός διάσωσιν τῶν ποιμένων καί τῶν ποιμνίων των.

Απόψεις

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;