Σάββατον, 10 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο «ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ»

«Μιά ὁμάς Ἀμερικανῶν ψυχολόγων ἔδωσεν εἰς τήν δημοσιότητα τόν ὁρισμό τοῦ τελείου ἀνθρώπου: “Εἶναι αὐτός, ὁ ὁποῖος προσπαθεῖ διαρκῶς νά ἐπιτυγχάνῃ εἰς τήν ζωήν του καί νά κερδίζῃ ἀρκετά”». Εἶναι, προφανές, ὅτι ἡ ἐπιτροπή, εὑρῆκε τελείους ἀνθρώπους ὅλους τούς Ἀμερικανούς, οἱ ὁποῖοι διαρκῶς προσπαθοῦν νά κερδίσουν ὅσον τό δυνατόν περισσότερα δολλάρια καί τά καταφέρνουν περίφημα. Τό ζήτημα, ὅμως, εἶναι, νά τά κερδίζῃς ἐντίμως· διότι, εἰς τόν παράνομον πλουτισμόν, εἶναι ἀναμφισβήτητον, ὅτι ὑπερέχουν οἱ τέλειοι ἄνθρωποι τῆς ἑλληνικῆς Εὐνοιοκρατίας.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΑΞΙΟΣ ΑΠΕΙΛΕΙ ΜΕΓΑΛΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

Συνεπείᾳ νέων βροχοπτώσεων εἰς τήν Νοτιοσλαυΐαν, ἡ στάθμη τῶν ὑδάτων τοῦ ποταμοῦ Ἀξιοῦ ἀνῆλθε περισσότερον, ἔκτασις δέ 1.900 στρεμμάτων ἐσπαρμένη μέ σιτηρά ἐκαλύφθη ὑπό τῶν ὑδάτων 4 χιλιόμετρα νοτίως τῆς Ἀξιουπόλεως, τῆς περιοχῆς Κιλκίς.

Εἰς τήν ἐν λόγῳ περιοχήν ἀπεκλείσθησαν δύο ποιμένες μετά 560 προβάτων καί διατρέχουν ἄμεσον κίνδυνον εἰς περίπτωσιν καθ’ ἥν θά συνεχισθῇ ἡ ἄνοδος τῆς στάθμης τοῦ ποταμοῦ. Στρατιωτική μονάς, ἤδη ἐκινήθη πρός διάσωσιν τῶν ποιμένων καί τῶν ποιμνίων των.

Απόψεις

Την Κυριακή 28.07 με την Εστία: 50 χρόνια μεταπολίτευση

Εφημερίς Εστία
Στις 28.07 η Εστία της Κυριακής θυμάται: Πενήντα χρόνια μεταπολίτευση 1974 – 2004.

Τό λυκόφως τῆς ΕΕ σηματοδοτεῖ ἡ ἐπανεκλογή τῆς Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν

Εφημερίς Εστία
Ἀνατρέπει τίς θεμελιώδεις ἀρχές τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ καί τοῦ Διαφωτισμοῦ ἡ καινοφανής θεωρία τῆς «δικτατορίας τῶν πλειοψηφιῶν» – «Φιλελεύθεροι» αὐτοί πού καθήλωσαν τήν Εὐρώπη – Τήν καταδικάζουν σέ «ἧττα ἐν ἀναμονῇ»

Ὄχι ἄλλα δάκρυα γιά τήν Κύπρο

Εφημερίς Εστία
Πενῆντα χρόνια μετά τήν μαύρη ἡμέρα τῆς εἰσβολῆς τῶν Τούρκων στήν Κύπρο, ἀκόμη ἡ Ἑλλάς δέν ἔχει συνειδητοποιήσει ὅτι μέ εὐχολόγια, δακρύβρεκτους λόγους καί ἐπικλήσεις τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου, ἡ Κύπρος δέν πρόκειται νά ἀπελευθερωθεῖ.

Ὁ ΟΗΕ πιέζει τήν Λευκωσία: Ξηλῶστε τά συρματοπλέγματα γιά τούς μετανάστες

Εφημερίς Εστία
Ο ΟΗΕ ὑποχρεώνει τήν Κυπριακή Κυβέρνηση νά ἀφαιρέσει τό συρματόπλεγμα μήκους 14 χιλιομέτρων πού εἶχε τοποθετηθεῖ τό 2021 στήν Πράσινη Γραμμή προκειμένου νά ἀνακοποῦν οἱ μεταναστευτικές ροές ἀπό τό κατεχόμενο τμῆμα τῆς Μεγαλονήσου.

Ἐκεῖνο τό ξημέρωμα τοῦ Προφήτη Ἠλία…

Δημήτρης Καπράνος
Ἀνήμερα τοῦ Προφήτη Ἠλία! Σφύριζαν οἱ βόμβες στήν Κύπρο κι ἐδῶ ἀκούγαμε «Ἐλαφρά ἑλληνική μουσική καί τραγούδια».