Πιάσ’ τ’ αὐγό κούρευ’ το εἰς τάς Εὐρώπας…

Ἐπιτρέψτε μου νά ἐκφράσω γιά μία ἀκόμη φορά τήν πικρία καί τήν ἀπογοήτευσή μου γιά τήν «Ἑνωμένη Εὐρώπη»

Τήν Εὐρώπη ἡ ὁποία ἔχει δημιούργησε, μέ τήν πολιτική τῆς λιτότητος καί τῆς ἀδιαφορίας πρός τόν ἀνθρώπινο παράγοντα, ἕνα τεράστιο κῦμα φτώχειας, τό ὁποῖο ἀπειλεῖ νά σκεπάσει τίς χῶρες τοῦ Νότου καί θα ἔλθει καί ἡ σειρά μέ τήν πρόοδο τοῦ χρόνου τῶν χωρῶν τοῦ Βορρᾶ… Κοιτάξτε τώρα τί «ἀποφάσισε» τό Εὐρωπαϊκό μας Κοινοβούλιο, δηλαδή ἕνα Κοινοβούλιο μέ ὑπερβολικά μεγάλο ἀριθμό βουλευτῶν καί μέ ὑπέρογκα ἔξοδα γιά τήν μισθοδοσία τους καί τήν συντήρησή του! «Ἡ ἐξάλειψη τῆς ἀστεγίας ἕως τό 2030 πρέπει νά γίνει στόχος τῆς ΕΕ. Μία ἀπό τίς σοβαρότερες μορφές φτώχειας πού ἀποδίδεται σέ διαρθρωτικές, θεσμικές καί προσωπικές παραμέτρους. Τά κράτη μέλη πρέπει νά ἀποποινικοποιήσουν τήν ἀστεγία καί νά παρέχουν ἰσότιμη πρόσβαση σέ ὑπηρεσίες ὅπως ἡ περίθαλψη, ἡ ἐκπαίδευση καί οἱ κοινωνικές ὑπηρεσίες. Τό Κοινοβούλιο ἐνέκρινε σειρά συστάσεων γιά τήν καταπολέμηση τῆς ἀστεγίας καί τό τέλος τοῦ ἀποκλεισμοῦ ἀπό τή στέγαση στήν ΕΕ. Στό ψήφισμα πού ἐγκρίθηκε μέ 647 ψήφους ὑπέρ, 13 κατά καί ἀποχές, τό Κοινοβούλιο ὑπογραμμίζει τήν ἐπισφαλῆ κατάσταση διαβίωσης περισσότερων ἀπό 700.000 ἀνθρώπων πού ἀντιμετωπίζουν τήν ἔλλειψη στέγης κάθε βράδυ στήν Εὐρώπη, ἀριθμός πού σημείωσε αὔξηση κατά 70% σέ διάστημα δέκα ἐτῶν. Τονίζει ὅτι ἡ στέγαση ἀποτελεῖ θεμελιῶδες ἀνθρώπινο δικαίωμα καί ζητάει τήν ἀνάληψη ἰσχυρότερης δράσης ἀπό τήν Ἐπιτροπή καί τά κράτη μέλη γιά τήν ἐξάλειψη τοῦ φαινομένου στήν ΕΕ ἕως τό 2030» ἀναφέρει ἡ σχετική ἀνακοίνωση. Καί πῶς θά ἐξαφανιστεῖ αὐτό τό ντροπιαστικό γιά τήν Εὐρώπη φαινόμενο τῶν ἀστέγων, οἱ ὁποῖοι, ἀσφαλῶς, δέν φύτρωσαν, ἀλλά τούς γεννᾶ καθημερινά τό ἀπάνθρωπο κοινωνικο-οικονομικό σύστημα πού ἐφαρμόζουν οἱ χῶρες τῆς ΕΕ ὑπό τήν καθοδήγηση τῆς Γερμανίας; Πᾶμε νά δοῦμε τί ἄλλο ἀναφέρει ἡ ἀνακοίνωση.

«Γιά νά δοθεῖ τέλος στήν ἀστεγία, ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή πρέπει νά στηρίξει τά κράτη μέλη, νά βελτιώσει τήν παρακολούθηση, νά συνεχίσει νά παρέχει χρηματοδότηση καί νά παρουσιάσει ἕνα πλαίσιο τῆς ΕΕ γιά τίς ἐθνικές στρατηγικές γιά τούς ἄστεγους. Τά κράτη μέλη θά πρέπει ἐπίσης νά υἱοθετήσουν τήν ἀρχή “Housing First”, ἡ ὁποία συμβάλλει σημαντικά στή μείωση τῆς ἔλλειψης στέγης μέ τή θέσπιση σχεδίων δράσης καί καινοτόμων προσεγγίσεων πού βασίζονται στήν ἀρχή ὅτι ἡ στέγαση εἶναι θεμελιῶδες ἀνθρώπινο δικαίωμα». Μπά; Ὥστε «πρῶτα ἡ στέγαση», ἀγαπητοί Εὐρωβουλευτές; Πῶς θά ἐξασφαλίσετε τά κονδύλια; Πῶς θά διασφαλίσετε τήν δημιουργία θέσεων ἐργασίας, ἡ ὁποία θά μειώσει ἤ θά ἐξαφανίσει τήν ἀνεργία, μητέρα ὅλων τῶν ἀστέγων τῆς Εὐρώπης; Οἱ βουλευτές κάνουν καί συστάσεις πρός τά κράτη μέλη καί συνιστοῦν: ἀνάληψη εὐθύνης γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀστεγίας μέσω τῆς πρόληψης καί τῆς ἔγκαιρης παρέμβασης, ἀνταλλαγή βέλτιστων πρακτικῶν μεταξύ τῶν κρατῶν μελῶν, ἀποποινικοποίηση τῆς ἀστεγίας καί… παροχή χρηματοδοτικῆς βοήθειας σέ ΜΚΟ καί στήριξη τῶν τοπικῶν ἀρχῶν γιά τή διασφάλιση ἀσφαλῶν χώρων γιά τούς ἄστεγους καί τήν πρόληψη τῶν ἐξώσεων, ἰδίως κατά τή διάρκεια τῆς πανδημίας COVID-19! Πῶς τό λένε σέ ὅλες τίς γλῶσσες τῆς ΕΕ τό «πιάσ’ τ’ αὐγό καί κούρευ’ το;»…

Απόψεις

Ποιοί «δαγκώνουν» τήν κοινή λογική

Μανώλης Κοττάκης
Μέ ἀφορμή τό ἐπεισόδιο στήν Νάουσα, τήν ἀπαγόρευση προσβάσεως σέ ἀντιεμβολιαστή καί τήν βιαία ἐπίθεση κατά καταστηματάρχου

«Σανίδα σωτηρίας» 10 δισ. στήν Τουρκία ἀπό τά Ἐμιράτα

Εφημερίς Εστία
Βάζει τέλος σέ 10 χρόνια ἀντιπαλότητος

Ὅταν τό διαδίκτυο γίνεται θερμοκήπιο κινδύνων

Δημήτρης Καπράνος
Δέν γνωρίζω ἐάν ἡ ρύθμιση περί τροποποιήσεως τοῦ Νόμου περί…

Σάββατον, 25 Νοεμβρίου 1961

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ἀγωγή τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου κατά πολιτῶν πού μπλοκάρουν τό Μετρό Θεσσαλονίκης

Εφημερίς Εστία
Στόν «ἀέρα» τό ἔργο ἐάν δέν ὑπάρξει λύσις ἕως τόν Μάρτιο τοῦ 2022