Πέμπτη, 25 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ Ἤ ΚΩΜΙΚΗ

Γράφει πρωινή συνάδελφος: «Κωμική εἶναι ἡ προσπάθεια μερικῶν ἀνθρώπων τῶν Σκοπίων νά διεξάγουν προπαγάνδαν μεταξύ τῶν εἰς Γερμανίαν Ἑλλήνων ἐργατῶν ἐπί τοῦ … “Μακεδονικοῦ”. Τό ἀναφέρομεν ἁπλῶς διά τό ἀστεῖο τοῦ πράγματος». Ἐν τούτοις, κάθε ἄλλο ἤ κωμική εἶναι ἡ προπαγανδιστική προσπάθεια τῶν Σκοπίων. Διότι, ἄν μή τί ἄλλο, ἠμπορεῖ νά ἐπιτύχῃ, αὐτό πού ἐπέτυχε μιά ἄλλη προπαγάνδα, εἰς τήν Αὐστραλίαν ὅπου διαβιοῦν ἤδη 150.000 Ἑλλήνων: Τήν διαίρεσίν των καί τήν ἀπόσχισιν πολλῶν ἤ ὀλίγων Ἑλληνορθοδόξων ἐκκλησιῶν. Καί δι’ αὐτό καί μόνον θά ἔπρεπε νά προσέχωμεν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΚΑΙ ΕΝΤΟΛΑΙ

Ὁ εὑρισκόμενος εἰς Θεσσαλονίκην κ. πρωθυπουργός, ὁ ὁποῖος, κατέθεσε τόν θεμέλιον λίθον τῆς ἀνεγέρσεως τῶν δύο νέων ἐργοστασίων φωσφορικῶν λιπασμάτων, εἰς Καβάλαν καί Ἀμφίπολιν, ἐπεκοινώνησε μέ τόν κ. ἀντιπρόεδρον τῆς κυβερνήσεως καί μέ τούς κ.κ. ὑπουργούς Ἐξωτερικῶν καί Ἐθνικῆς Ἀμύνης, οἱ ὁποῖοι τόν κατετόπισαν, ἐπί τῆς ἐξελίξεως τῆς διεθνοῦς καταστάσεως. Ἐν τῷ μεταξύ ὁ κ. πρωθυπουργός ἔδωσεν ἐντολήν ὅπως ληφθοῦν ὅλα τά μέτρα ἀντιμετωπίσεως τῆς καταστάσεως, τά ὁποῖα προβλέπονται ἐκ τοῦ κανονισμοῦ τοῦ ΝΑΤΟ.

Απόψεις

Ὁ κρυφός ρυθμιστής τῶν ἐκλογῶν

Μανώλης Κοττάκης
Γιατί τό ΚΚΕ δέν ἐπιθυμεῖ τήν παλινόρθωση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί προσπαθεῖ νά θέσει ἐκτός Βουλῆς τό MέΡΑ25 τοῦ Γιάνη Βαρουφάκη – Ποιόν θά ὠφελήσει ἡ ἀνακατανομή τῆς ἀριστερῆς ψήφου Ἡ ἀφαίρεσις τῆς σκουριᾶς καί τά νέα καθήκοντα στίς νέες συνθῆκες

Ἀκαταδίωκτο ἀπό τίς Ἐρινύες δέν ὑπάρχει

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ἡ λέξις «ἐπιτροπή» εἶναι σέ πολλές περιπτώσεις συνώνυμη μέ τήν ἀνευθυνότητα.

Τό ἕνα τρίτο τῶν πολιτῶν συμφωνεῖ μέ τήν πρόταση Ἀνδρουλάκη

Εφημερίς Εστία
ΤΟ 31,6% τῶν ψηφοφόρων συμφωνεῖ μέ τήν πρόταση τοῦ κ. Νίκου Ἀνδρουλάκη γιά Πρωθυπουργό Χ. Τό ποσοστό αὐτό, δηλαδή, ἀπορρίπτει τόσο τόν κ. Μητσοτάκη ὅσο καί τόν κ. Τσίπρα.

Ἡ πολιτική ὀρθότης καί ὁ νέος ὁλοκληρωτισμός

Δημήτρης Καπράνος
Ἀποτροπιασμό προκαλεῖ πλέον ἡ πολιτική ὀρθότης, ἡ μέθοδος, δηλαδή, μέ τήν ὁποία ἡ σημερινή, στεῖρα ἕως ἀρνητική σέ παραγωγή ἰδεῶν καί ἔργων ἐποχή, ἔχει παρέμβει γιά νά ἀποκαταστήσει τήν τάξη.

Σάββατον, 30 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
O KΟΣΜΟΣ ΤΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑΙ