ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023

Πέμπτη, 25 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ Ἤ ΚΩΜΙΚΗ

Γράφει πρωινή συνάδελφος: «Κωμική εἶναι ἡ προσπάθεια μερικῶν ἀνθρώπων τῶν Σκοπίων νά διεξάγουν προπαγάνδαν μεταξύ τῶν εἰς Γερμανίαν Ἑλλήνων ἐργατῶν ἐπί τοῦ … “Μακεδονικοῦ”. Τό ἀναφέρομεν ἁπλῶς διά τό ἀστεῖο τοῦ πράγματος». Ἐν τούτοις, κάθε ἄλλο ἤ κωμική εἶναι ἡ προπαγανδιστική προσπάθεια τῶν Σκοπίων. Διότι, ἄν μή τί ἄλλο, ἠμπορεῖ νά ἐπιτύχῃ, αὐτό πού ἐπέτυχε μιά ἄλλη προπαγάνδα, εἰς τήν Αὐστραλίαν ὅπου διαβιοῦν ἤδη 150.000 Ἑλλήνων: Τήν διαίρεσίν των καί τήν ἀπόσχισιν πολλῶν ἤ ὀλίγων Ἑλληνορθοδόξων ἐκκλησιῶν. Καί δι’ αὐτό καί μόνον θά ἔπρεπε νά προσέχωμεν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΚΑΙ ΕΝΤΟΛΑΙ

Ὁ εὑρισκόμενος εἰς Θεσσαλονίκην κ. πρωθυπουργός, ὁ ὁποῖος, κατέθεσε τόν θεμέλιον λίθον τῆς ἀνεγέρσεως τῶν δύο νέων ἐργοστασίων φωσφορικῶν λιπασμάτων, εἰς Καβάλαν καί Ἀμφίπολιν, ἐπεκοινώνησε μέ τόν κ. ἀντιπρόεδρον τῆς κυβερνήσεως καί μέ τούς κ.κ. ὑπουργούς Ἐξωτερικῶν καί Ἐθνικῆς Ἀμύνης, οἱ ὁποῖοι τόν κατετόπισαν, ἐπί τῆς ἐξελίξεως τῆς διεθνοῦς καταστάσεως. Ἐν τῷ μεταξύ ὁ κ. πρωθυπουργός ἔδωσεν ἐντολήν ὅπως ληφθοῦν ὅλα τά μέτρα ἀντιμετωπίσεως τῆς καταστάσεως, τά ὁποῖα προβλέπονται ἐκ τοῦ κανονισμοῦ τοῦ ΝΑΤΟ.

Απόψεις

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;