ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Πέμπτη, 12 Μαρτίου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΟΝ

Τό πρωινόν ὄργανον τῆς Ε. Δ. Α. ἐθεώρησε καθῆκον του νά ἐξαπολύσῃ βιαιοτάτην καί ταπεινήν ἐπίθεσιν ἐναντίον τοῦ τέως Προέδρου τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, κ. Χάρρυ Τρούμαν, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ της εἰς Ἀθήνας ἀφίξεώς του, διά τήν κηδείαν τοῦ Βασιλέως Παύλου καί τῆς ἐπετείου τοῦ φερωνύμου δόγματος.
Δέν ἔχει, βεβαίως, ἄδικον τό ὄργανον τῆς Μόσχας. Χωρίς τό δόγμα Τρούμαν καί ἡ Ἑλλάς καί πολλαί ἄλλαι χῶραι θά ἀπελάμβαναν, τώρα, τῶν ἀγαθῶν τοῦ ἐρυθροῦ παραδείσου!..

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΙΣ ΑΝΑΜΝΗΣΙΝ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΑΝΑΚΤΟΣ

Μετά τήν κηδείαν τοῦ Βασιλέως Παύλου καί ἀκριβῶς τήν ὥραν τῆς ταφῆς του, εἰς τόν Πύργον Βασιλίσσης καί εἰς τόν λόφον, τόν ὁποῖον ὁ ἀείμνηστος Βασιλεύς εἶχεν παραχωρήσει εἰς τούς προσκόπους, ὡς κέντρον ἐκπαιδεύσεως βαθμοφόρων, εἰς εἰδικήν τελετήν, παρουσίᾳ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, τῶν ἐφόρων Γενικῆς Ἐφορίας καί τῶν προσκόπων τοῦ Βασιλέως, ἐφυτεύθη κυπάρισσος εἰς ἀνάμνησιν τοῦ ἐκλιπόντος Βασιλέως καί Γενικοῦ Ἀρχηγοῦ τοῦ Σώματος Ἑλλήνων Προσκόπων.

Απόψεις

Αύξηση τζίρου 46% το 2023 για τη Solidus Securities

Εφημερίς Εστία
Η εισηγμένη στην Ν.Ε.Α. αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) επενδυτική εταιρεία με την επωνυμία «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών  Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού ανακοινώνει τις Εγκεκριμένες και Ελεγμένες Οικονομικές  Καταστάσεις της για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Τί μᾶς κρύβουν γιά τό μεταναστευτικό: 10.594 «εἴσοδοι» τό πρῶτο τρίμηνο!

Εφημερίς Εστία
Μειώνονται οἱ ροές ἀπό τήν Τουρκία, ἀλλά αὐξάνονται δραματικά ἀπό τήν Ἀφρική – Τί δείχνουν τά στατιστικά στοιχεῖα – Ρεκόρ ὀκταετίας, σύμφωνα μέ τόν ΟΗΕ

Ἡ ἀχίλλειος πτέρνα καί ὁ ἀπό μηχανῆς «Θεός»

Μανώλης Κοττάκης
ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ χαρακτηριστικά τῶν προσεχῶν εὐρωεκλογῶν ὅπως αὐτά διαμορφώνονται μέχρι στιγμῆς, εἶναι τά ἑξῆς:

Προσωρινή διακοπή τοῦ Flyover Θεσσαλονίκης λόγῳ… ἐκλογῶν!

Εφημερίς Εστία
ΟΙ Επικείμενες Εὐρωεκλογές ὁδήγησαν στήν ἀναστολή τῶν ἐργασιῶν γιά τήν κατασκευή τοῦ πολυδιαφημισμένου ὑπερσύγχρονου δρόμου ταχείας κυκλοφορίας Flyover στήν Θεσσαλονίκη.

Ἡ παντελής ἄγνοια ὡς πολιτικό προσόν

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ φίλος μου εἶναι ἄνθρωπος σοβαρός. Κινεῖται στόν χῶρο τῆς ἀριστερᾶς, εἶναι «ἰντελεκτυέλ», τοῦ ἀρέσει ἡ καλή ζωή, λατρεύει τήν καλή μουσική καί ἀπολαμβάνει, κατά τό δυνατόν, τήν ζωή του.